Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Miranda
Creer datum:
19-02-2018 15:24:30
Donald Trump 2018
Hoe vergaat het de president van de VS in 2018 ?
Auteur: Miranda Creer datum: 19-02-2018 15:27:10

President Trump boekt onvermoede vooruitgang

Philip Marey en Hugo Erken


Het eerste jaar van president Trump was tumultueus, maar zijn regering heeft wel degelijk vorderingen gemaakt, stellen Philip Marey en Hugo Erken. En de protectionistische agenda kan in Trumps tweede jaar alsnog van de grond komen.

Bij de start van Trumps presidentschap kwam wetgeving maar moeizaam op gang. De Republikeinen richtten hun pijlen eerst op het afschaffen en vervangen van Obamacare, de zorgwet van president Obama. Door interne verdeeldheid lukte het de Republikeinen echter niet om dit voor elkaar te krijgen.

Daarentegen vaardigde president Trump het ene presidentiële decreet na het andere uit. Hoewel zijn controversiële immigratiedecreten de meeste aandacht (en de meeste tegenstand vanuit het rechtssysteem) kregen, was er ook een reeks decreten die gericht waren op het dereguleren van de economie. Voor het Amerikaanse bedrijfsleven kan dit een belangrijke verlaging van de regeldruk betekenen. Het milieu komt er echter minder goed van af in de presidentiële decreten: president Trump trok de Verenigde Staten zelfs terug uit het klimaatakkoord van Parijs.

Het duurde tot december voordat de eerste grote wetswijziging op gang kwam. Vlak voor de jaarwisseling wisten de Republikeinen een fikse belastingverlaging door het Congres te krijgen. Hoewel de belastingvoordelen vooral bij bedrijven en hogere inkomens terecht lijken te komen en minder bij midden- en lagere inkomens, kunnen ze een bescheiden kortetermijnimpuls aan de economische groei geven.

Daarom is de raming van de Rabobank voor de Amerikaanse bbp-groei in 2018 naar boven bijgesteld van 2,0 tot 2,5 procent. In de jaren erna gaan we uit van een afnemend positief effect van de belastingmaatregelen op de economie: het totale bbp-effect tot en met 2025 is 0,8 procentpunt. Het negatieve effect op de federale overheidsfinanciën is echter veel groter en langduriger van aard.

Protectionisme

Ondanks zijn protectionistische campagneretoriek, in het bijzonder gericht op Mexico en China, begon president Trump in zijn eerste jaar geen handelsoorlog. Weliswaar trok hij de VS op zijn eerste werkdag per presidentieel decreet terug uit de onderhandelingen voor het Trans Pacific Partnership (TPP), maar hij liet zich ertoe overhalen om niet direct uit de North American Free Trade Agreement (Nafta) te stappen. In plaats daarvan koos hij voor het heronderhandelen binnen Nafta.

Zijn houding ten opzichte van China werd vooral ingegeven door de Noord-Koreacrisis. Omdat hij China nodig had om druk uit te oefenen op het regime in Pyongyang bleef het bij een onderzoek naar de schendingen van intellectuele eigendomsrechten door de Chinezen. Daarentegen werden de Canadezen gek genoeg wel getrakteerd op fikse invoertarieven op zacht timmerhout en Bombardiervliegtuigen.

Krijgt het protectionisme in Trumps tweede jaar meer voet aan de grond? Eind januari legde hij strafheffingen op aan geïmporteerde wasmachines en zonnepanelen, waarmee hij vooral China probeert te raken. Daarnaast werden in Montreal de onderhandelingen over Nafta voortgezet. Er zijn steeds meer tekenen dat Trump bereid is de VS uit Nafta terug te trekken, als Mexico en Canada niet ingaan op zijn eisen.

We hebben berekend dat het uiteenvallen van Nafta de VS 1 procentpunt economische groei zou kunnen kosten, tot en met 2025, waarmee Trump de positieve effecten van de zwaar bevochten belastingverlagingen geheel teniet zou kunnen doen. De Amerikaanse export zou bij het uiteenvallen van Nafta zware verliezen lijden, tussen de -3,6 en de -6,1 procent, afhankelijk van de heftigheid waarmee het Naftaverdrag uiteen zou vallen.

De negatieve effecten kunnen in de praktijk zelfs nog groter zijn omdat Mexico en Canada integrale onderdelen zijn geworden van de waardeketens van de VS, die zich door Nafta verder hebben kunnen ontwikkelen.

Tussenrapport

In zijn tweede jaar als president van de VS krijgt Trump in ieder geval te maken een tussentijds oordeel van de Amerikaanse kiezer. In november staan alle zetels in het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaatszetels op het spel. De Republikeinen hopen dat de belastingverlagingen ervoor zullen zorgen dat ze hun meerderheid in beide kamers van het parlement zullen behouden.

De vraag is wat de Republikeinse agendapunten voor dit jaar zullen zijn, nu de verkiezingen zo dichtbij zijn. Gaan ze de verzorgingsstaat saneren, om de overheidsuitgaven meer in lijn te brengen met de lagere belastinginkomsten, of is dat electoraal te riskant? Wagen de Republikeinen nog een aanval op Obamacare of komt er alsnog een plan voor de extra investeringen in infrastructuur, die Trump tijdens zijn campagne beloofde?

Ondertussen zal het Witte Huis ook dit jaar geplaagd worden door de onderzoeken naar de vermeende samenwerking van Trumps campagneteam met de Russen. Bovendien hebben de ‘onthullingen’ in de bestseller ”Fire and Fury” speculaties over het inroepen van het 25e amendement weer doen toenemen. Het 25e amendement gaat over de presidentiële opvolging en geeft weer wanneer een president niet geschikt wordt geacht om het ambt uit te oefenen.

De kans dat president Trump wordt afgezet is echter klein zolang de Republikeinen achter hun president blijven staan. Voor een veroordeling door de Senaat is een tweederdemeerderheid nodig, dus zelfs als de Democraten in november de meerderheid in de Senaat mochten terugwinnen, lijkt een afzettingsprocedure onhaalbaar. Bovendien hebben de Republikeinen voldoende redenen om Trump te blijven steunen. Hoewel de populariteit van president Trump in zijn eerste jaar flink is afgenomen, lijkt een derde van het electoraat nog steeds achter hem te staan.

Philip Marey en Hugo Erken werken als Senior US Strategist respectievelijk senior econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets. Bron: mejudice.nl

Reformatorisch Dagblad 16-02-18
Auteur: Reporter Creer datum: 27-02-2018 14:36:43
Trump bood waardige analyse na schietincident in Florida

Mr. C. M. (Cor) Verkade


Na de dodelijke schietpartij op een school in Florida sprak president Trump óók een passend gebed uit en citeerde hij uit de Schrift, reageert mr. C. M. (Cor) Verkade.

In het hoofdredactioneel commentaar (RD 16-2) naar aanleiding van de reactie van president Trump op het dodelijke schietincident in Florida staat: „En president Trump komt in een toespraakje niet verder dan het aanbieden van condoleances en het uitspreken van steun aan nabestaanden en leerlingen die met psychische problemen kampen. Volstrekt loze woorden die niet eens een sausje zijn over het wanbeleid dat ook deze regering voert als het gaat om het toestaan van het dragen van wapens door burgers.”

55842157_webLees ookVS moet nu eindelijk strijd aanbinden met wapenbezit

Wie echter de moeite neemt om te luisteren naar de reactie van Trump, die via Twitter is verspreid, krijgt in ruim zes minuten een indrukwekkende redevoering te horen. Daarin zitten, behalve de twee door het RD wél genoemde mededelingen, ook een bij het gedachtegoed van de reformatorische achterban passend gebed en wordt een van Gods beloften geciteerd.

Trump zegt dat de hele natie met een zwaar hart bidt voor de familieleden van de slachtoffers. Hij vertelt dat het lijden gezamenlijk door het volk gedragen wordt. Hij wijst erop dat elk kind veilig van huis moet kunnen gaan.

Trump verwijst ook naar de Bijbel: „In deze momenten van hartenleed en donkerheid houden we vast aan Gods Woord in de Bijbel: „Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken” (2 Kon 20:5, CMV). We vertrouwen op die belofte.” Trump gaat zijn volk dus voor in het zoeken van troost en steun in Gods Woord.

Banden

Na deze geestelijke duiding legt Trump uit dat elk kind dat het moeilijk heeft zich tot vertrouwenspersonen moet wenden en dat er in de samenleving een cultuur gecreëerd moet worden waarin de waardigheid van het leven centraal staat, waarin klasgenoten en collega’s vrienden worden, waarin betekenisvolle menselijke verbanden ontstaan.

Hij wijst erop dat zijn regering het incident onderzoekt om ervan te leren en kijkt hoe scholen ondersteund kunnen worden en veiliger kunnen worden gemaakt. Hij wijst op de in tragische tijden noodzakelijke banden tussen mensen onderling. De banden van „familie, geloof, gemeenschap en natie” noemt hij sterker dan de krachten van haat en kwaad. Hij roept op tot gebed voor gezondheid en voor vrede.

Normen en waarden

Helaas blijft het commentaar steken in een analyse van de mogelijkheid om wapens te dragen, terwijl niet wordt geanalyseerd waarom de Amerikaanse regelgeving op het gebied van wapens zo vrij is.

Vroeger had ik dezelfde visie als de commentator: wat is het vreemd dat je in de Verenigde Staten zo gemakkelijk wapens kunt kopen. Een geboren Amerikaan heeft het mij een keer uitgelegd: het is een Amerikaans principe dat iemand uiteindelijk zelf zijn gezinsleden, zichzelf en zijn goederen moet kunnen beschermen. Dat alleen de overheid geweld zou mogen gebruiken, staat haaks op dit Amerikaanse uitgangspunt.

Naar mijn overtuiging dienen we respect voor dit cultureel bepaalde uitgangspunt te hebben en moet er gegeven dit feit gezocht worden naar mogelijkheden om misbruik van de wapenwetgeving te voorkomen. Dit zou moeten gebeuren door meer aandacht voor normen en waarden, door de schade als gevolg van gebroken gezinnen te beperken en door ouderloze of ouderarme opvoeding tegen te gaan.

Spa dieper

Gelukkig heeft Trump op dit punt ook onderzoek aangekondigd. Moge het hem gegeven zijn om meer stappen te zetten in het voorkomen van schietpartijen dan zijn voorganger Obama, die acht jaar lang weinig meer gedaan heeft dan steeds weer te wijzen op de wapenwetgeving.

Het is goed dat er nu een conservatieve president is. Conservatieven hebben de eigenschap altijd een spa dieper te spitten, op zoek naar structuren en verbanden, en te proberen in de diepte voor heling te zorgen. Moge onze goede God de onderzoeken zegenen en daadkracht blijven geven om de noodzakelijke stappen te zetten.

De auteur is vastgoedbelegger.

Reformatorisch Dagblad 22-02-18
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier