Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
12-07-2017 11:13:27
Voor de Zondagse thuisblijvers 3e kwartaal 2017
Een nieuwe serie preken die (nogmaals) het beluisteren meer dan waard zijn.
Auteur: Reporter Creer datum: 12-07-2017 11:30:12
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.F.J. Bijzet te Emmen

Zondag 27 HC : de kinderdoop
tekst uit Deuteronomium 6:
Bevel om zich aan de geboden van God te houden

In deze preek een boeiende uitleg over de
dwaalleer van de RK kerk en de volwassendoop
in plaats van de kinderdoop bij de Evangelische Kerken.

Maar eveneens een ernstige waarschuwing aan Gereformeerden !

Zoek niet de zekerheid in jezelf !

Doop=belofte

Moeten we de jonge kinderen laten dopen ?
JA

Maar dan ook de kinderen onderwijzen en doen onderwijzen
wat de betekenis is van de doop en het hun VOORLEVEN

AMEN

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 19-07-2017 13:30:15 Laatst gewijzigd: 19-07-2017 13:40:53
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. G.F. Overweg te Axel ( voormalig predikant te Vrouwenpolder)

Vertrouw God op Zijn Woord

Naar de geschiedenis van Mozes die sloeg op de rots
in plaats van te spreken tot de rots

Numeri 20: 12-13

Maar de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aaron:
Omdat u niet in Mij geloofd hebt, en Mij voor de
ogen van de Israëlieten NIET geheiligd hebt,
zult u deze gemeente niet in het land
brengen dat Ik hun gegeven heb.

vers 13:

Dit is het water van Meriba, waar de Israëlieten
de HEERE ter verantwoording riepen,
en waar Hij onder hen geheiligd werd.

1. Is dit wel eerlijk van God om Mozes zo te straffen ?
2. Gods opdracht aan Mozes
3. De uitwerking
4. Gods straf
5. lessen voor ons
6. Christus de Middelaar: Hij maakt Gods zaak tot Zijn zaak

Mozes krijt toch nog zicht op het beloofde land( Deuteronomium 34)

Toen beklom Mozes, vanuit de vlakten van Moab,
de berg Nebo,de top van de Pisga,
die recht tegernover Jericho ligt(..)
en de HEERE zei tegen Mozes: Dit is het land
waarvan Ik Abraham, Izak en Jacob gezworen heb:
Aan uw nageslacht zal Ik het geven.
Ik heb het u met uw EIGEN ogen laten zien,
maar u mag daarheen niet oversteken.

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_200


Auteur: Reporter Creer datum: 25-07-2017 16:20:37 Laatst gewijzigd: 25-07-2017 16:24:34
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg

Professor Dr. J.W. Maris

Drie MAAL een tuin

Genesis 3 : 23 : de hof van Eden( Adam en Eva)
Johannes 18 :1 : de hof van Gethsemane ( gevangenneming)
Johannes 19 : de hof van Arimathea ( het graf )

Vanaf het paradijs tot op vandaag roept God
WAAR BEN JE ?

Hof van Eden: de mens werd ongehoorzaam : niei Uw wil geschiedde maar mijn wil
Hof van Getsemane: niet Mijn wil geschiedde, maar Uw wil.

Openbaring 21:De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

vers 3 : ( ..) en Hij zal bij hen( de rechtvaardigen)
wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf
zal bij hen zijn en hun God zijn.

WAT EEN BELOFTE

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253
Auteur: Reporter Creer datum: 3-08-2017 21:36:45 Laatst gewijzigd: 3-08-2017 21:44:07
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Berend Schaaij

Wat hebben wij vandaag met Jezus tempelreiniging ?

Johannes 2 : 13-22 : De tempelreiniging

Het Lam Jezus wil een gewijde eredienst:

Tempel als:

verzoening
van levenswijding
als Teken
van de Heilige Geest
van priesters

Laten we elkaar aansporen om te leven met Jezus. (Hebr 10,25) Dat kan in de onderlinge bijeenkomsten in de kerk. Want daar raak je vol met Jezus Geest. Maar ook in de onderlinge gesprekken thuis in het gezin, in de gemeente. Als priester breng je het offer van je leven voor God. Allereerst in de stilte van Jezus offer.
Kent u die momenten dat je stil bent voor God? Vanuit de bron Jezus kom je tot lofprijzing en geestelijke actie. Dan kun je vanuit die bron ook je medemens iets van Jezus tonen. Jezus leeft in je met zijn goddelijke Geest. Zo zijn we zelf tempels waarin God woont. En priesters: we offeren ons leven en prijzen God.
Met Jezus is je leven een offer is voor God. Eens zullen de straten van het nieuwe Jeruzalem vol zijn van wijding. Alles is daar tot eer van God en van het Lam.

AMEN

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_200

de uitgeschreven preek te lezen op :
http://bschaaij.nl/data/documents/Joh-2-13-22-170730.pdf
Auteur: Reporter Creer datum: 8-08-2017 16:54:54 Laatst gewijzigd: 8-08-2017 17:00:33
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.H.Zeilstra uit Zuidbroek

Bidden dat is leven met God

teksten uit Psalm 61 :1-9 Toevlucht tot God
Mattheus 6 : Het bidden
Mattheus 14 : 23
Toen Hij de menigte weggestuurd had, klom
Hij de berg op om in afzondering te bidden.
Toen het avond geworden was, was Hij daar alleen ( met Zijn Vader in gesprek)

1. Nabijheid van God zoeken( zoals de Heere Jezus deed)
2. Verhoring van gebeden
Calvijn schreef: God geeft ons waarom wij vragen
of gevraagd zouden hebben
als we alles hadden geweten.

Bidt u ook voor uw buurman ?

3. Eer van God
Komen we in de Kerk om wat te halen of te brengen( lofprijzing, aandacht voor de geringen)
4. Vertrouwelijk met God omgaan

Zoek een rustige plek op om te bidden ( zoals de Heere Jezus op de berg)

Heeft u 5 of 10 minuten in de morgen en avond voor gebed?

Laat je eerste en laatste werk van de dag trouwelijke omgang met God zijn.

AMEN

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 15-08-2017 16:46:43 Laatst gewijzigd: 15-08-2017 16:59:39
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk Goes;

Ds. Dierckx Hervormde Gemeente Waarder

Efeze 4 : De oude en de nieuwe mens
Psalm 86 : Gebed in grote verdrukking

tekst Efeze 4 : 26

Word boos, maar zondig niet;
laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,
en geef de duivel geen plaats ( voet aan de grond)

vers 31 :

Laat alle bitterheid , woede, toorn, geschreeuw
en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid.

Maar wees ten opzichte van elkaar
vriendelijk en barmhartig( warmhartig), en vergeef
elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

Psalm 86:11

Leer mij, HEERE, Uw weg,
ik zal in Uw waarheid wandelen,
maak mijn hart EEN om Uw Naam te vrezen.

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_177
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier