Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Alex
Creer datum:
10-04-2017 15:05:06
RUTTE 3
Hoe verlopen de besprekingen ?
Auteur: Alex Creer datum: 10-04-2017 15:05:51 Laatst gewijzigd: 10-04-2017 15:08:03
Rutte III is geen Balkenende IV

dr. C. S. L. Janse

De Nederlandse politiek staat nu in het teken van de kabinetsformatie. Wat is een mogelijke coalitie en welke coalities blijken onmogelijk te zijn? Het laatste gezichtspunt is zeker niet onbelangrijk. In hoeverre komen de ChristenUnie en wellicht ook de SGP bij de kabinetsformatie in beeld?
Meedoen aan een kabinet heeft aantrekkelijke kanten. Je kunt bepaalde punten uit je verkiezingsprogram realiseren en sommige ongewenste beleidskeuzes voorkomen. Je kunt iets betekenen voor je kiezers. Je bent belangrijk aan het Binnenhof. En voor veel Kamerleden is een ministerspost (of desnoods een staatssecretariaat) toch de bekroning van hun politieke loopbaan.

Als regeringspartij loop je ook grote risico’s. Zeker als kleine partij. Je zult veel zaken moeten slikken en slechts weinig van je eigen punten kunnen realiseren. Dat leidt gemakkelijk tot forse protesten in de achterban. En, erger nog, bij de volgende verkiezingen word je daarop afgerekend. Bij de PvdA weet men daarvan mee te praten.

Kiezerstrouw is tegenwoordig ver te zoeken. Mensen vinden algauw dat er van het regeringsbeleid niets deugt en het nu echt anders moet. Kritiek op het establishment (waartoe je als regeringspartij zeker gerekend wordt) vindt in onze samenleving een goede voedingsbodem.

Verlies na regeren
D66 is typisch een partij die in de oppositie zetels wint, maar als regeringspartij verliest. Dat was zo in 1982 (van 17 naar 6) na het tweede en derde kabinet-Van Agt, in 1998 (van 24 naar 14) en 2002 (van 14 naar 7) na deelname aan de paarse coalitie en in 2006 (van 6 naar 3) na het tweede kabinet-Balkenende. Ook de ChristenUnie werd voor haar deelname aan het kabinet tussen 2007 en 2010 niet beloond, maar juist met zetelverlies gestraft.

Dat negatieve perspectief zal GroenLinks bij de lopende onderhandelingen ook voor ogen staan. In een coalitie met VVD, CDA en D66 zullen ze weinig van hun idealen kunnen verwezenlijken en veel door hen bestreden zaken moeten accepteren. Dat was niet wat hun kiezers op 15 maart voor ogen stond. Het is in de verkiezingscampagne altijd een hele opgave om grote groepen kiezers achter je te krijgen, maar het is geen kunst om ze vervolgens weer teleurgesteld kwijt te raken.

Hoewel er nog allerlei andere oplossingen te bedenken zijn, tot een minderheidskabinet toe, wordt als tweede mogelijkheid toch vaak een coalitie genoemd waarbij de ChristenUnie de plaats van GroenLinks inneemt. Een van de bezwaren is echter de krappe parlementaire meerderheid waarop zo’n kabinet steunt. Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer berust die op één zetel. Dat is wel erg weinig, gezien ook het feit dat de partijbinding tegenwoordig niet alleen bij de kiezers gering is, maar ook onder de Kamerleden minder wordt. Zowel de PvdA als de VVD verloor in de achterliggende parlementaire periode een of meer fractieleden die voor zichzelf begonnen.

Vandaar dat naast de ChristenUnie ook de SGP weleens genoemd is als mogelijke coalitiepartner. Die heeft als gedoogpartner van Rutte I en II een goede reputatie opgebouwd. Maar ja, dat is wel een heel andere rol dan die van regeringspartij.

Krachtsverhoudingen
De ChristenUnie heeft al eerder deel uitgemaakt van een kabinet. Na de verkiezingen van 2006, waarbij de partij in zetelaantal verdubbelde (van 3 naar 6), trad zij toe tot het kabinet. Eén keer in die kabinetsperiode kwamen de verhoudingen door haar toedoen op scherp te staan. Dat was naar aanleiding van een brief waarin staatssecretaris Bussemaker (PvdA) verruiming aankondigde van de mogelijkheden tot embryoselectie. Op dat gevoelige punt kon echter een compromis worden bereikt. De staatssecretaris moest toen een stapje terug doen.

Sindsdien zijn de politieke krachtsverhoudingen echter wel ingrijpend veranderd. In het vierde kabinet-Balkenende bezetten CDA en ChristenUnie tien van de zestien ministersposten. Een meerderheid dus.

In een nu te vormen kabinet hebben we niet alleen te maken met een liberale premier, maar ook met een groot overwicht van de liberale partijen. VVD en D66 leveren met elkaar 52 Kamerzetels aan, de christelijke partijen (CDA en ChristenUnie) slechts 24. Als deze coalitie tot stand komt, zal die verhouding van twee staat tot één ongetwijfeld ook in de verdeling van de ministersposten tot uitdrukking komen.

Destijds reageerde de SGP kritisch op de toetreding van de ChristenUnie tot het kabinet. Hoe kon men dit regeringsprogram voor zijn rekening nemen? Nu, tien jaar later, zou er nog veel meer reden zijn om kritisch te oordelen over een eventuele toetreding tot de bovengeschetste coalitie. Rutte mag dan in de afgelopen jaren een bepaalde toegeeflijkheid getoond hebben ten opzichte van gevoeligheden in orthodox-protestantse kring, Pechtold heeft juist blijk gegeven van het omgekeerde.

Breekpunt
Van één actuele kwestie heeft de ChristenUnie tijdens de verkiezingscampagne een breekpunt gemaakt. Dat is de mogelijkheid van euthanasie bij oudere mensen met een (althans in eigen oog) voltooid leven. Dat is zeker een belangrijk punt. Weliswaar wordt niemand hierdoor gedwongen tot het kwade, maar het zou wel een ernstige zaak zijn wanneer onze rechtsorde daarvoor ruimte zou bieden. Bescherming van het leven is immers een wezenlijke overheidstaak.

Ongetwijfeld zou het mooi zijn wanneer in het nieuwe regeringsprogram duidelijk werd afgesproken dat er geen wettelijke euthanasiemogelijkheden komen voor mensen met een ”voltooid leven”. Ook niet door middel van een initiatiefvoorstel dat door een van de coalitiepartijen gesteund wordt.

Tegelijkertijd moet er echter wel voor gewaakt worden dat de huidige euthanasiepraktijk verder opgerekt wordt in de richting van mensen die (menen te) lijden aan een voltooid leven.

Een kernbegrip in de huidige euthanasiewetgeving is ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Aanvankelijk ging het daarbij om mensen die ongeneeslijk ziek waren. Inmiddels wordt dat begrip steeds meer opgerekt. Ook een opeenstapeling van lichamelijke en psychische ouderdomsklachten valt daaronder. Het begrip ”voltooid leven” ligt daar dan niet meer zover van af.

Stap verder
Zou het voor de ChristenUnie, vergeleken met de tijd van Balkenende, een stap verder zijn om toe te treden tot een nieuw kabinet-Rutte, voor de SGP kun je je deelname aan Rutte III toch eigenlijk niet voorstellen. Die partij heeft immers in haar beginselprogram staan dat zij „streeft naar een regering van ons volk geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods.” Wat zou daar in een coalitie die gedomineerd wordt door VVD en D66 van terecht kunnen komen?

Wat anders is dat de partij verklaart zich constructief op te stellen tegenover een derde kabinet-Rutte (VVD/CDA/D66/ChristenUnie) dat slechts over een wankele parlementaire meerderheid zal beschikken. En dat volgens de regel: voor wat, hoort wat. Zo heeft men de afgelopen jaren ook gemanoeuvreerd. Dat heeft het een en ander opgeleverd en werd door haar kiezers duidelijk gewaardeerd.

Vrijheid van onderwijs
Uiteraard maakt het ook in de huidige politieke constellatie best wel verschil welk kabinet we krijgen. Zo is bij de ene coalitie de vrijheid van onderwijs in veiliger handen dan bij de andere. Maar van een terugkeer naar de christelijke normen en waarden, van een terugkeer naar Gods geboden zal in alle gevallen geen sprake zijn. Dat schept een grote afstand tussen hoe het is en hoe het behoort te zijn.

Het is van groot belang om dat te blijven beseffen. Dat besef zal dan ook gepaard gaan met de behoefte om de nood van ons land in het gebed aan God voor te leggen. Alleen van Hem is onze verwachting.

Reformatorisch Dagblad 08-04-17
Auteur: Reporter Creer datum: 19-04-2017 22:23:19
Formatie dag 35: 'Morgen nog geen duidelijkheid'

VVD-leider Rutte denkt niet dat morgen al duidelijk wordt of de vier onderhandelende partijen in de formatie het samen eens worden. In de media waren speculaties dat deze week cruciaal is: na donderdag wordt ruim een week niet onderhandeld. Sommige waarnemers denken dat morgen het moment is voor VVD, CDA, D66 en GroenLinks om te besluiten om door te gaan of om ermee te stoppen.

Op de vraag of de week vakantie zal worden gebruikt om na te denken of het zin heeft om door te praten, antwoordde de VVD-leider dat de pauze in de onderhandelingen geen "eigenstandige betekenis" heeft. Hij benadrukte dat ook de Kamer reces heeft. Volgens hem hebben de media er iets te veel van gemaakt. Ook andere Haagse bronnen verwachten dat de vier partijen ook na volgende week doorgaan met de onderhandelingen.

Morgen weer twee sessies

Rutte herhaalde dat alle vier partijen van plan zijn om de onderhandelingen te laten slagen, maar dat nog moet blijken of het ook gaat lukken.

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben vandaag weer in twee sessies met elkaar gepraat. Rutte zei voor het overleg dat het er soms hard aan toegaat en D66-voorman Pechtold zei na de besprekingen van vanochtend dat hij nog niet kan zeggen of er een volgende fase in de onderhandelingen is aangebroken.

Ook morgen staan in de formatie weer twee onderhandelingssessies op het programma. Informateur Schippers geeft daarna een korte toelichting op de stand van zaken.

NOS 19-04-17
Auteur: Reporter Creer datum: 4-05-2017 19:41:53
Formatiedag 50: vooruitgang bij financiën en belastingen

Informateur Schippers is tevreden over de resultaten die de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks boeken. "De besprekingen zijn uitermate concreet. Er wordt concreet onderhandeld over een regeerakkoord."

VVD-onderhandelaar Zijlstra: "We zijn wel weer ergens gekomen. Je probeert steeds stapjes te zetten en die zetten we." Hij is na vandaag niet somberder over een goed onderhandelingsresultaat. "Maar ook niet vrolijker!"

Belastingen

Deze week stonden het fiscale stelsel, de belastingen dus, en de overheidsfinanciën op de agenda. Daar is het al meerdere keren over gegaan omdat het belangrijke dossiers zijn.

"De week begon heel verdrietig met de begrafenis van de moeder van Jesse Klaver", zegt Schippers. "Ik vond het ongelofelijk knap dat hij met zo veel energie weer aan tafel zat."

Volgende week wordt het heel druk omdat er veel onderwerpen op de agenda staan. "Er zullen meters gemaakt moeten worden", zegt Schippers. Maandagochtend om half elf gaan de gesprekken verder.

Ministers

Schippers zegt dat er aan de onderhandelingstafel tot nog toe op geen enkel moment over ministersposten of namen van kandidaten is gesproken.

Ook D66-leider Pechtold zegt over de nieuwsberichten die hierover gaan: "Ik heb nog nooit zoiets onzinnigs gelezen."

Premier Rutte was er vanwege andere verplichtingen vandaag niet bij.

NOS 04-05-17
Auteur: Reporter Creer datum: 11-05-2017 15:19:19
Kabinet voor de zomer blijft het doel formatie

Informateur Schippers blijft ernaar streven voor de zomervakantie een nieuw kabinet tot stand te brengen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze wel dat het ondanks de grote inzet van de onderhandelaars nog onmogelijk is om te zeggen of een akkoord binnen bereik is.

Partijen in de Tweede Kamer die niet bij de formatie betrokken zijn, hadden om een brief met de stand van zaken gevraagd. VVD, CDA, D66 en GroenLinks (de onderhandelende partijen) voelden daar niets voor, maar Schippers ging toch op het verzoek in.

Zoals verwacht gaat ze niet inhoudelijk in op de onderhandelingen. Ze wil de kans op een positieve uitkomst zo groot mogelijk maken en daarbij past volgens haar terughoudendheid bij het verstrekken van informatie.

Budgettaire ruimte beperkt

"Tussenstanden bemoeilijken onderhandelingen, en daarmee de invulling van de opdracht die uw Kamer mij verstrekte", schrijft Schippers.

Volgens haar zijn de belangrijke thema's voor de komende kabinetsperiode inmiddels aan bod gekomen. Ze benadrukt nog eens dat de partijen grote inhoudelijke verschillen hebben. "Bovendien is de realiteit dat de budgettaire ruimte uitermate beperkt is."

Schippers schrijft dat ze op dit moment niets kan zeggen over het verdere verloop van de onderhandelingen, maar ze blijft bij haar oorspronkelijke doel.

"Ieders streven moet er mijns inziens op gericht blijven om voor het zomerreces een nieuw kabinet tot stand te brengen. Dat is en blijft ook mijn streven als informateur."

NOS 12-05-17
Auteur: Reporter Creer datum: 16-05-2017 14:08:42 Laatst gewijzigd: 16-05-2017 14:11:09
Formatie nieuw kabinet vastgelopen op migratie


De gesprekken in de formatie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn vastgelopen. Dat heeft informateur Schippers aan het begin van de avond bekendgemaakt.

Het was vandaag de 61ste dag van de formatie. VVD, CDA, D66 en GroenLinks spraken sinds 29 maart met elkaar.

Migratie grootste drempel

Vanaf het begin werd benadrukt dat de inhoudelijke verschillen tussen de vier groot waren, maar dat alle vier een serieuze poging wilden doen om het eens te worden. Vorige week donderdag zei Schippers nog dat ze hoopte voor de zomer een akkoord te hebben.

Vandaag zei ze dat het onderwerp migratie "de drempel bleek die te hoog was en is daarover geen gemeenschappelijke basis gevonden". Volgens Haagse bronnen stonden VVD en CDA op het gebied van migratie tegenover D66 en GroenLinks.

De discussie zou vooral zijn gegaan over de vraag hoe moet worden omgegaan met nieuwe vluchtelingenstromen, bijvoorbeeld uit Afrika. Naar verluidt wilde ook GroenLinks daarover wel een deal sluiten met Afrikaanse landen, maar eiste de partij dat echte vluchtelingen altijd asiel moeten kunnen vragen in Europa.

Klimaat en inkomen

Of er op andere terreinen wel een akkoord zou zijn bereikt, weet Schippers niet. Ook klimaat en inkomensverschillen waren volgens haar moeilijke onderwerpen.

Schippers benadrukte dat er "ongelooflijk hard" is gewerkt, maar dat de inhoudelijke verschillen gewoon te groot zijn gebleken. Ze voegde eraan toe dat de onderhandelaars echt hebben geprobeerd om zo ver mogelijk te komen en dat het niet aan inzet heeft ontbroken. Volgens haar waren er wel deelbesluiten, "maar is er pas een akkoord als het echt helemaal rond is".

Eindverslag

De informateur heeft Kamervoorzitter Arib al ingelicht. Ze zal haar eindverslag zo snel mogelijk uitbrengen.

De onderhandelaars reageren unaniem teleurgesteld op het mislukken van deze poging.

NOS 15-05-17
Auteur: Reporter Creer datum: 18-05-2017 13:36:14
CU wil eventueel praten; PvdA niet beschikbaar

ChristenUnie-leider Segers is bereid om te praten over deelname aan een kabinet, als hij daartoe wordt uitgenodigd. PvdA-leider Asscher is niet voor onderhandelingen beschikbaar. Dat bleek vanochtend uit hun advies aan informateur Schippers.

Segers benadrukte dat hij alleen wil praten "als de uitnodiging wordt gedragen door alle partijen". Hij verwees daarbij naar de uitspraak van D66-voorman Pechtold. Die noemde gisteren een coalitie met de ChistenUnie onwenselijk.

Volgens Segers moet de informateur de politieke wil van de andere partijen taxeren en dat moet dan leiden tot gesprekken tussen vier partijen die samen de meerderheid hebben. Volgens hem komen daarvoor zes partijen in aanmerking: VVD, CDA, D66, SP, PvdA en ChristenUnie.

Serieuzere poging VVD, CDA, D66, GroenLinks

Asscher heeft Schippers geadviseerd te kijken of het niet verstandig is "indringende gesprekken" te voeren met VVD en GroenLinks. Volgens hem moet er een serieuzere poging worden gedaan om "de meest logische coalitie" te vormen, namelijk van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

De PvdA-voorman vindt dat gisteren in het Kamerdebat niet duidelijk is geworden waar de onderhandelingen tussen deze vier partijen nu precies op zijn vastgelopen. Hij benadrukte dat de VVD de grootste partij is en dat CDA, D66 en GroenLinks alle drie winnaars waren bij de verkiezingen. "Inhoudelijk zijn wij misschien ook wel in staat om een regering te vormen, maar wij zijn niet bereid bij VVD, CDA en D66 aan te schuiven", zei Asscher.

Minste blokkades

GroenLinks-leider Klaver noemde vanochtend de ChristenUnie een hele logische optie om mee te praten. Zijn advies aan de informateur is dat er een combinatie moet komen die kan zorgen voor een stabiele meerderheid in Eerste en Tweede Kamer. Volgens hem moet daarbij worden gezocht naar partijen "die elkaar de minste blokkades hebben opgelegd".

50Plus-leider Krol pleitte bij Schippers voor een coalitie van VVD, CDA en D66 met ofwel de ChristenUnie ofwel de Partij voor de Dieren. Maar omdat die combinatie maar een heel krappe meerderheid zou hebben, vindt hij dat er nog een vijfde partij bij zou moeten en volgens hem is 50Plus dan een optie.

De nieuwe ronde van gesprekken is nodig, omdat maandag de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks klapten.

NOS 18-05-17
Auteur: Reporter Creer datum: 19-05-2017 13:44:41 Laatst gewijzigd: 19-05-2017 13:47:32
Schippers last 'moment van reflectie' in; iedereen moet weekend nadenken

ANP

Informateur Schippers gaat maandag verder met haar verkennende onderzoek. Ze heeft een moment van reflectie ingelast. Alle partijen moeten zich vandaag en in het weekend intern beraden op hoe het verder moet.

Schippers zei in een toelichting dat ze met alle partijen heeft gesproken, met sommige twee keer, en dat er allerlei varianten voor een nieuw kabinet zijn genoemd, maar dat geen van die varianten op voldoende steun kan rekenen.

Ze roept alle partijen op om de komende dagen bij zichzelf te rade te gaan en te bepalen of ze toch iets voelen voor het aan de kant schuiven van bezwaren die er nu liggen.

VVD-bewindslieden zeggen dat de reflectie bij de VVD niet gaat leiden tot opheffing van de blokkade tegen een coalitie met de PVV. "Voor mij is volstrekt duidelijk dat de VVD niet met de PVV gaat", zegt minister Hennis. Ook staatssecretaris Dijkhoff zegt dat VVD nog naar allerlei mogelijkheden wil kijken, maar niet naar een combinatie met de PVV.

Impasse

Nu GroenLinks niet meer meedoet aan de formatie-onderhandelingen, ligt er een ingewikkeld vraagstuk. Politiek verslaggever Joost Vullings zegt dat het woord 'impasse' inmiddels wel van toepassing is.

Schippers zegt dat het een beetje snel is om dit woord te gebruiken. Na het mislukken van de eerste formatieronde, is ze pas anderhalve dag bezig om nieuwe opties te verkennen, zegt ze.

Het ligt voor de hand om in plaats van GroenLinks met de ChristenUnie te gaan praten. VVD, CDA, D66 en die partij hebben met zijn vieren 76 zetels in de Tweede Kamer en daarmee net een meerderheid.

D66 voelt echter niet voor een coalitie met de ChristenUnie. Partijleider Pechtold noemt die "onwenselijk". Hij zei dat deze week dat er misschien eens naar de SP moet worden gekeken, maar die partij wil weer niet met de VVD samenwerken.

De PvdA, die bij de verkiezingen een groot verlies leed, houdt de boot voorlopig af.

NOS 19-03-17
Auteur: Reporter Creer datum: 22-05-2017 21:19:30
Schippers: VVD, CDA, D66, ChristenUnie is enige optie


De fracties van D66 en ChristenUnie zullen morgen vergaderen over de vraag of ze gaan onderhandelen over een kabinet van die partijen met VVD en CDA. Dat heeft informateur Schippers bekendgemaakt na een dag van intensief overleg met veel betrokkenen.

Volgens Schippers is een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de enige meerderheidsvariant die niet door een of meer partijen is afgewezen.

De informateur zei dat er na een weekend nadenken één nieuwe optie is bijgekomen: een coalitie van VVD, CDA, D66, SP en PvdA. Maar SP en PvdA zien niets in die mogelijkheid en er zijn geen andere nieuwe inzichten, benadrukte Schippers.

Mogelijk verkennend gesprek tussen vier partijen

D66-leider Pechtold heeft zich verschillende keren zeer kritisch uitgelaten over een coalitie met de ChristenUnie en ChristenUnie-voorman Segers heeft bij herhaling gezegd dat hij wil ingaan op een uitnodiging, maar dat de anderen daar wel heil in moeten zien.

Volgens Schippers hebben Pechtold en Segers haar verteld dat ze pas over een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen nadenken als alle andere varianten van tafel zijn. De informateur zei dat dat het geval is voor zover het om meerderheidskabinetten gaat. "Je moet het netjes aflopen en dat hebben we inmiddels gedaan. Alle andere meerderheidsvarianten zijn door een of meer partijen geblokkeerd."

Pechtold en Segers zullen de door Schippers genoemde optie voorleggen aan hun fractie. VVD en CDA hebben zich al positief over deze variant uitgelaten. Als D66 en de ChristenUnie groen licht geven, houdt de informateur een 'verkennend gesprek' tussen de vier partijen. Ze hoopt morgen haar verslag naar de Kamer te sturen en mogelijk is er dan woensdag weer een Kamerdebat.

'VVD, CDA, D66, CU is enige optie'
Op de vraag hoe kansrijk deze coalitie is, antwoordde Schippers: "waar een wil is, is een weg". Volgens de informateur heeft Segers te kennen gegeven dat hij over alles open wil praten.

Schippers wil geen datum noemen waarop de formatie klaar zou moeten zijn. "Maar wil een coalitie daadwerkelijk over 2018 nog wat kunnen betekenen, is het wel zaak dat er op tijd een nieuw kabinet is."

Ze erkende dat de situatie ingewikkeld is. "We hebben een versnipperd politiek landschap en dan kan het ook moeilijk zijn om coalities te vormen. Dat blijkt wel."

NOS 22-05-17
Auteur: Reporter Creer datum: 24-05-2017 13:03:43
D66 stort formatie in chaos met eisen vooraf aan ChristenUnie

Een nieuwe formatieronde, met de ChristenUnie, is mislukt nog voordat er echt was begonnen. „D66 is de weg kwijt”, klinkt het.

Petra de Koning Thijs Niemantsverdriet


De kabinetsformatie is op een chaotische manier vastgelopen nu D66 en ChristenUnie niet met elkaar aan tafel gaan zitten. In een verkennend gesprek eiste Alexander Pechtold (D66) volgens betrokkenen op dinsdagmiddag meteen concessies van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Die weigerde, waarna de twee concludeerden dat er van samenwerking geen sprake kan zijn.

Voor de beoogde coalitiepartners VVD en het CDA kwam de breuk tussen Pechtold en Segers als een onaangename verrassing. Informateur Edith Schippers (VVD) had die twee bij elkaar gezet, met een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie als doel. VVD en CDA waren ervan uitgegaan dat de onderhandelingen snel konden beginnen. Bij hen overheerste op dinsdagavond verbazing en boosheid. „Hij is helemaal de weg kwijt”, klonk het over Pechtold. „Hij moet echt een onmogelijke wensenlijst op tafel hebben gelegd.”

.
Volgens de ChristenUnie betroffen Pechtolds eisen niet alleen medisch-ethische thema’s, waarover de twee partijen zo verschillend denken. „Dit was een soort pre-onderhandeling”, zegt Segers. „Pechtold kwam met allerlei gevoelige onderwerpen. En je kunt niet verwachten dat ik bij voorbaat van alles zou moeten opgeven.”

Volgens D66 was het de bedoeling om in het gesprek met Schippers „grote knelpunten” te inventariseren. „En wij bereiden dit soort gesprekken grondig voor”, aldus een betrokkene. Pechtold vond het van belang om „alle zaken waar kabinetten over kunnen vallen” alvast op tafel te leggen – zeker omdat een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maar zou beschikken over één zetel meerderheid in de Tweede én Eerste Kamer.

Impasse na drie uur praten

Het gesprek duurde meer dan drie uur. Schippers deed verschillende pogingen om het ‘verkennend’ te houden – ook omdat VVD en CDA niet aanwezig waren. Maar dat mislukte.

De twee partijleiders kwamen naar buiten met de mededeling dat ze elkaar „diep in de ogen” hadden gekeken en dat onderhandelen geen zin had, zonder in te gaan op de inhoud.

De impasse in de kabinetsformatie is nu compleet. De poging om samen met de ChristenUnie een coalitie te vormen is voorbij voordat er ook maar één seconde door de vier partijen samen is gesproken.

Hoe het nu verder moet, was op woensdagochtend nog onduidelijk. Een verzoek van VVD-leider Rutte om in een gesprek van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de „ruis” uit de formatie te halen, is door D66 van de hand gewezen. „Dat is niet zinvol”, zegt een woordvoerder.

Schippers zei dinsdagavond dat ze haar opdracht nog niet zou teruggeven aan de Tweede Kamer en eerst wilde „nadenken”. Ze zei ook: „Ik kan geen ijzer met handen breken.”

Eerder had Schippers deze combinatie de laatste optie genoemd voor een meerderheidskabinet. Vorige week liepen de onderhandelingen van de VVD, CDA en D66 met GroenLinks mis. Daarna weigerden én de PvdA én de SP om mee te doen als vierde coalitiepartner.

Dat was wel steeds de wens geweest van Pechtold, die met GroenLinks een gedroomde partner van tafel had zien verdwijnen. De afgelopen dagen lieten hij en prominente partijgenoten van hem weten dat samenwerking met de ChristenUnie „onwenselijk” was en dat onderhandelingen met die partij net zo goed konden worden „overgeslagen”.

Relaties verstoord

Segers bleef de afgelopen dagen herhalen dat hij bereid was tot „open gesprekken”, zonder blokkades vooraf, al had hij in de verkiezingscampagne laten weten dat zijn partij nooit zou meewerken aan de ‘voltooid-leven-wet’ die D66 graag wil: een regeling die mensen helpt als ze vinden dat het genoeg is geweest., geholpen worden om te sterven.

Op dinsdagochtend leek er juist weer wat beweging te komen in de formatie. Pechtold kreeg van zijn fractie toestemming om een verkennend gesprek te voeren met Segers. Wel bleef de D66-leider, net als de afgelopen week, sceptisch over zo’n formatiepoging. D66 wil niet als enige progressieve partij aan een coalitie deelnemen.

De ChristenUnie legt het vastgelopen gesprek met Segers ook op die manier uit: Pechtold wil gewoon écht niet. „Dit was gewoon niet serieus van D66”, zegt Gert-Jan Segers. Dat D66 en ChristenUnie de afgelopen jaren intensief samenwerkten als gedoogpartner van Rutte II kon Pechtolds scepsis blijkbaar niet wegnemen.

Ruim een week na het klappen van de gesprekken met GroenLinks zijn de onderlinge relaties voor het eerst deze formatie verstoord geraakt. De ChristenUnie voelt zich voor schut gezet door D66. VVD en CDA balen van het optreden van Pechtold. D66 is boos dat de ChristenUnie naar buiten is getreden over het gesprek van Segers en Pechtold. Daarmee is de formatie, ruim twee maanden na de verkiezingen, onoverzichtelijker en onvoorspelbaarder dan ooit.

NRC 24-05-17
Auteur: Reporter Creer datum: 6-06-2017 15:14:55
Formatie: doorstart met GroenLinks stapje dichterbij

ANP

De formatie lijkt weer in beweging te komen. Vanochtend heeft informateur Tjeenk Willink achtereenvolgens gesproken met GroenLinks-leider Klaver en ChristenUnie-leider Segers over hun beschikbaarheid om te onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Het ziet ernaar uit dat Tjeenk Willink eerst met VVD, CDA, D66 en GroenLinks om de tafel wil en de ChristenUnie achter de hand houdt als volgende mogelijkheid.

Afgelopen Pinksterweekend was er onder leiding van informateur Tjeenk Willink achter de schermen een gesprek tussen VVD, CDA en D66, zeggen bronnen tegen de NOS. GroenLinks en ChristenUnie zaten niet aan tafel, maar hebben wel telefonisch contact gehad met de andere partijen waar de informateur zich op richt.

KLaver zei dat hij nog niet kan zeggen of hij opnieuw bij het 'motorblok' aanschuift. "Dat zal moeten blijken." Hij zei dat hij altijd bereid is om te praten.

ChristenUnie-leider Segers, die na Klaver een uurtje bij de informateur was, zei dat Tjeenk Willink nog wat verduidelijking wilde over de positie van de ChristenUnie. Hij liet blijken dat zijn partij beschikbaar is, als verkenningen naar andere partijencombinaties mislukken.

"Het is niet per definitie over en uit. Het ligt allemaal open", zei Segers, mits de ChristenUnie niet door een partij aan tafel "ongewenst" wordt verklaard.

Klaver zei nog dat de informateur "uitstekend bezig" is met zijn credo 'formeren is faseren'.

Achter de schermen

Tjeenk Willink is vorige week als opvolger van informateur Schippers aan het werk gegaan. Hij had eerst afzonderlijke gesprekken met de partijleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Vrijdag had hij een gezamenlijk gesprek met VVD en CDA.

Over het informele gesprek van VVD, CDA en D66 van afgelopen weekend zegt politiek verslaggever Joost Vullings dat er wel wat schade te repareren was, sinds Pechtold (D66) de optie met de ChristenUnie praktisch onmogelijk heeft gemaakt. "Sindsdien is er veel chagrijn bij VVD en CDA en moest er wat gemasseerd worden."

NOS 06-06-17

Auteur: Reporter Creer datum: 13-06-2017 14:35:22 Laatst gewijzigd: 13-06-2017 14:40:33
VVD, CDA en D66 zeer teleurgesteld in afhaken GroenLinks


ANP
VVD, CDA en D66 reageren teleurgesteld op het mislukken van de besprekingen met GroenLinks. Ze wijzen alle drie naar GroenLinks.

VVD-leider Rutte zei dat hij inhoudelijk verbijsterd" is. Volgens hem waren er fatsoenlijke afspraken in de maak over migratie, waarin alle internationale verdragen zouden worden gerespecteerd.

Volgens Rutte kunnen "zelfs de meest linkse regeringen in Europa" met dit type afspraken leven.

Dat het toch niet is gelukt, komt volgens de VVD-leider door een detail in de onderhandelingen. GroenLinks-leider Klaver eiste gisteren "waterdichte garanties dat de landen waarmee de EU akkoorden sluit daadwerkelijk bescherming en opvang zouden bieden aan politieke vluchtelingen".

Klimaatakkoord

Rutte zei dat er donderdag een doorbraak was, maar dat de gesprekken later toch weer zijn vastgelopen. Hij benadrukt dat het nieuwe kabinet voor "ongelooflijk grote vraagstukken" staat en verwees bijvoorbeeld naar het terugtrekken door president Trump uit het klimaatakkoord.

Hij had graag een kabinet gezien van de grootste partij en de grootste drie winnaars, dus van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De VVD-leider wil er niet op vooruitlopen wat er nu moet gebeuren. Hij is het wel met informateur Tjeenk Willink eens dat een uiterste inspanning moet worden gedaan om een meerderheidskabinet te vormen.

CDA boos

CDA-leider Buma is boos op GroenLinks. Volgens hem heeft die partij zich onbegrijpelijk en onverantwoord opgesteld. "Je moet beseffen dat geen enkele regering kan leveren wat GroenLinks wil." Volgens Buma zegt GroenLinks nee tegen het in Europees verband aanpakken van de migratiestromen, binnen alle juridische regels.

Hij blijft een voorkeur houden voor een meerderheidskabinet van vier partijen. "Verschillende partijen zeggen dat ze het land niet willen regeren en de vraag is welke partijen dat wel willen doen." Als er een minderheidskabinet komt, zou dat volgens hem een drama zijn.

Binnen de rechtsstaat

Ook D66-leider Pechtold gebruikte vanochtend de woorden "verbijsterend en teleurstellend". Ook volgens hem is Tjeenk Willink met zijn eindvoorstel binnen de rechtsstaat en het internationale recht gebleven.

Hij blijft niets zien in een coalitie met de ChristenUnie. "Zo'n kabinet verbindt links en rechts niet en heeft een zeer fragiele meerderheid in Tweede en Eerste Kamer." Pechtold hoopt nu op de PvdA of de SP.
Niet alleen juridische werkelijkheid

Klaver benadrukte vandaag nog eens dat politieke vluchtelingen in Europa asiel moeten kunnen vragen. Volgens hem zijn de gesprekken vastgelopen op meningsverschillen daarover. Hij herhaalde dat het niet alleen over de juridische werkelijkheid gaat, maar ook over de praktijk. "Oorlogsvluchtelingen stuur je niet terug en de waarborgen daarvoor zijn niet voldoende."

Klaver erkent dat hij cijfers heeft genoemd over het aantal extra vluchtelingen dat Nederland jaarlijks zou moeten opnemen boven op de reguliere instroom. Volgens hem was daar geen draagvlak voor, maar is het overleg daarop niet stukgelopen. Hij vindt dat hij er alles aan heeft gedaan om er uit te komen. Ook volgens hem is het "doodzonde" dat het niet is gelukt.


PvdA houdt redenen om niet aan te schuiven

PvdA-leider Asscher zei vanochtend nog eens ervan uit te gaan dat zijn partij het "landsbelang zal dienen vanuit de Tweede Kamer". Hij is wel blij dat nu duidelijker is waarom de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn mislukt.

Het door GroenLinks afgewezen eindvoorstel van Tjeenk Willink over migratie lijkt Asscher "keurig binnen internationaalrechtelijke verdragen" en op het eerste gezicht voldoet het volgens de PvdA-leider ook aan andere eisen van zijn partij.

Op de vraag of de PvdA dan niet alsnog wil praten over een coalitie met VVD, CDA en D66, antwoordde hij dat hij nog veel vragen heeft en dat hij ook nog andere goede redenen heeft om niet bij de andere drie aan te schuiven. "Die redenen zijn niet veranderd."
ChristenUnie: situatie niet veranderd

Ook ChristenUnie-voorman Segers kreeg vanochtend de vraag voorgelegd of zijn partij nu weer in beeld komt. Hij antwoordde daarop dat D66 een combinatie met de ChristenUnie onwenselijk vindt. "Dat is volgens mij niet veranderd, dus de situatie is vrij overzichtelijk."

NOS 13-06-17
Auteur: Reporter Creer datum: 17-06-2017 16:01:37

ChristenUnie staat niet te dringen, 'ga maar met Asscher praten'

Vandaag, 12:17Politiek
ANP
Niet de ChristenUnie, maar de PvdA moet volgende week aanschuiven bij de onderhandelende partijen VVD, CDA en D66. Dat zegt CU-voorman Gert Jan Segers vandaag in het AD.
Donderdag sprak informateur Tjeenk Willink lang met 'het motorblok' en ook aanstaande dinsdag zal dit het geval zijn. Een slechte zaak volgens Segers: "Ze gaan nu met z'n drieën iets knutselen waar een vierde partij bij moet aanschuiven. Het speelveld is dan niet gelijk. Wij zijn geen tussengerecht, geen opvulling van drie partijen om op te tellen naar 76 zetels. We zetten niet onze handtekening bij het kruisje."
Daarom wijst de fractievoorzitter van de ChristenUnie ook naar de partij van Lodewijk Asscher. "De PvdA heeft de voorkeur van D66, de partij kan instemmen met de onderhandelde migratieparagraaf en sluit inhoudelijk niemand uit. Als ik volgende week een uitnodiging krijg, dan zal ik de informateur adviseren om met de PvdA te praten."
Echt niet
Asscher zit niet te wachten op een gesprek met de eerder genoemde partijen. In het AD zegt hij: "Wij zullen het landsbelang dienen vanuit de Tweede Kamer. Aanschuiven bij het motorblok VVD, CDA en D66 gaan we echt niet doen."
Maar Segers heeft geen boodschap aan deze afwijzing. "Laat de PvdA de kaarten op tafel leggen en niet eindeloos blijven dralen. Als Asscher écht niet wil, laat hem dat dan óók op inhoudelijke gronden uitleggen, zoals Tjeenk Willink eerder ook andere partijen heeft gevraagd."
Onbespreekbaar
Pas na een definitief 'nee' van Asscher wil Segers nadenken over plaatsnemen aan de onderhandelingstafel. Maar wel onder de voorwaarde dat er met de vier partijen onderhandeld wordt over de onderwerpen die eerder voor D66 onbespreekbaar waren.

NOS 17-06-17
Auteur: Reporter Creer datum: 11-07-2017 20:38:09
Formatiedag 118: moeizame fase, 'we maken centimeters'


De formatiebesprekingen verlopen moeizaam door de grote verschillen tussen de ChristenUnie en D66, zei D66-leider Pechtold na de onderhandelingen van vandaag.
"Zeker op medisch-ethisch vlak liggen er zeer gevoelig zaken. We hebben nog geen meters gemaakt, maar wel centimeters." Pechtold zei ook dat er nog lang geen akkoord is.
Geparkeerd
Hij liet doorschemeren dat hij er "bij doorvragen" soms achterkomt hoe groot de verschillen echt zijn. "Ik blijf alert." Maar duidelijke afspraken maken is de enige manier om met 76 zetels een stabiel kabinet te vormen, zei hij.
ChristenUnie-leider Segers zei dat sommige dossiers "even geparkeerd" worden omdat ze te ingewikkeld zijn. Wel gebruikte hij iets optimistischer woorden dan Pechtold. "We hebben mooie dagen gehad. Het was verfrissend."
CDA-leider Buma zei ook dat de partijen nog wel even bezig zijn. En Rutte gebruikte de woorden stapje voor stapje.
Verbaasd
Politiek verslaggever Ron Fresen zegt dat de andere drie partijen een beetje verbaasd zijn over de negatieve klanken bij Pechtold. Maar Pechtold wil zo de druk op VVD en CDA opvoeren, zegt hij.
Fresen: "Pechtold vindt dat deze partijen wel wat meer mogen bewegen om D66 'progressieve ruimte' te geven in dit kabinet. Maar ja, die partijen zitten er natuurlijk ook voor zichzelf."
U2
Morgen en overmorgen houden de partijen intern overleg. De onderbreking heeft een praktische aanleiding. Morgen gaan Schouten en Segers van de ChristenUnie naar Berlijn voor onder meer een concert van U2.
Dat was een tijd geleden al afgesproken, ze zouden bijna een week weg gaan. Maar nu zijn ze vrijdag weer terug voor een nieuwe dag van onderhandelingen. Fresen: "En - het is duidelijk - daar staat steeds meer druk op."

NOS 11-07-17
Auteur: Reporter Creer datum: 19-07-2017 21:27:12
Formatiedag 126: hoopvolle signalen, maar nog geen afgelakt huis


ANP
De vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, beginnen met een "gerust hart" aan een zomerstop, maar dat er na de zomerstop snel een nieuw kabinet komt ligt niet voor de hand.
De partijen zullen, mede omdat er straks maar een krappe meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer is, zaken heel goed willen afspreken. "Eenmaal aan de gang wil men niet voor onverwachte verrassingen te komen staan", zegt politiek verslaggever Ron Fresen.
"Partijen hadden gehoopt met het gevoel op vakantie te gaan dat het wel goed zal komen met het kabinet, maar niemand durft dat hardop te zeggen", aldus Fresen. "Het gaat, maar het gaat moeizaam en stroef."
De kans dat de partijen er voor Prinsjesdag uit zijn is dan ook niet heel erg groot. Informateur Zalm zei voor aanvang van de zomerstop van bijna drie weken dat tijd "minder belangrijk is dan kwaliteit".
Zalm benadrukte dat de drie weken die de partijen nu bezig zijn "goed zijn besteed". Alle onderwerpen zijn al een keer aan bod geweest zei Zalm, maar niemand wil zich verder over de inhoud uitlaten. Er zijn nog grote onderwerpen als klimaat, migratie en medisch-ethische zaken waar ze niet uit zijn.
Bergetappes
Om in Tour de France-termen te blijven zei Zalm dat er nog zeker "een paar bergetappes aan komen en Parijs nog niet dichtbij is".
Een samenwerking van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is de laatste optie voor een meerderheidskabinet sinds de pogingen met GroenLinks strandden en de PvdA liet weten niet mee te willen doen.
VVD-leider Rutte zei dat de hoop vandaag weer een "klein beetje" was toegenomen.
CDA-leider Buma vindt dat er inhoudelijk "zorgvuldig" onderhandeld wordt, maar benadrukt ook dat het om "vier heel verschillende partijen" gaat. Volgens Buma staat het huis in de steigers maar is het "nog bepaald niet afgelakt".
D66-leider Pechtold vindt dat het nog steeds zware gesprekken zijn. "Maar het leuke van deze coalitie is dat het nooit dezelfde verhoudingen zijn. Het is nooit twee tegen twee, of drie tegen een, het wisselt."

NOS 19-07-17
Auteur: Reporter Creer datum: 11-08-2017 16:53:07
Formatie boekt vooruitgang, onderhandelaars positief


Terugkerende vakantiegangers in de file
De vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben al wat kwesties afgetikt, zegt VVD-onderhandelaar Halbe Zijlstra. Hij wilde niet zeggen om welke specifieke onderwerpen het gaat.
Het kwartet 'boekt op veel terreinen echt vooruitgang', stemde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vrijdag in aan het begin van een nieuwe dag overleg. "We hebben echt een goede week gehad'', meent Segers. Hij wilde zich niet wagen aan een voorspelling of er voor Prinsjesdag een nieuw kabinet zou kunnen aantreden.


Drie weken vakantie gehad

Ook zijn D66-collega Alexander Pechtold stelt vast dat 'de afgelopen twee dagen in ieder geval zinvol zijn geweest'. "Na het korte reces zijn we nu weer volop bezig.'' Pechtold denkt vanmiddag meer te kunnen zeggen.
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hervatten hun overleg eerder deze week na een drieweekse zomervakantie. Tijdens de zomerstop werkte informateur Gerrit Zalm de financiële mogelijkheden voor het beoogde nieuwe kabinet vast uit.

RTL 10-08-17
Auteur: Reporter Creer datum: 8-09-2017 13:53:31
Dijsselbloem: formatie duurt te lang

ANP

Dijsselbloem vindt dat „echt in toenemende mate problematisch” worden, zei hij na de ministerraad. „Als u me dit in maart had gezegd, had ik u niet geloofd.” Dijsselbloem vindt dat de formerende partijen „moeten afronden”. Hij toonde zich „chagrijnig” over het trage proces.
Dijsselbloem wilden niet bevestigen dat al vaststaat dat hij tot januari 2018 voorzitter blijft van de eurogroep, zoals in Brussel rondzingt. Hij zei wel dat hij graag zijn termijn van 2,5 jaar afmaakt. Die loopt dan af. „Het is altijd mijn intentie geweest om de termijn af te maken. We gaan het zien.

Reformatorisch Dagblad 07-09-17
Auteur: Reporter Creer datum: 9-10-2017 20:31:23
Onderhandelaars formatie: we zijn het eens


Na 208 dagen praten ligt er een coalitieakkoord voor een nieuw kabinet. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het eens over de plannen voor de komende vier jaar. Dat heeft informateur Zalm laten weten.
Vanmorgen kwamen de onderhandelaars nog een paar uur bij elkaar om de puntjes op de i te zetten. Na afloop was VVD-leider Rutte kort. Hij zei alleen maar dat hij "heel erg blij" is.
Het was mijn vijfde optie, maar het is nu wel MIJN vijfde optie.

CDA-leider Buma zei dat hij het onderhandelingsakkoord "met overtuiging en een positief advies" aan zijn fractie zal voorleggen. Fractievoorzitter Segers van de ChristenUnie zei dat "te merken zal zijn dat we meedoen". "Dit brengt onze idealen een stap dichterbij." Volgens hem zitten er ook compromissen in het akkoord die pijn doen.

Evenwichtig akkoord

D66-leider Pechtold is trots dat het gelukt is, ook al was een coalitie met de ChristenUnie niet zijn eerste keuze. "Het was mijn vijfde optie, maar het is nu wel mijn vijfde optie". Hij sprak van een evenwichtig akkoord.
Er is nog geen definitief akkoord. Daarvoor moeten ook de fracties van de verschillende partijen ermee instemmen. De Kamerleden mogen nog opmerkingen maken en kleine wijzigingen voorstellen. Als daar overeenstemming over is, kan het regeerakkoord worden gepresenteerd. Dat is vrijwel zeker morgenmiddag.
Later deze week volgt er dan een debat met informateur Zalm, waarin de Kamer zo goed als zeker VVD-leider Rutte zal aanwijzen als formateur. Hij gaat dan de nieuwe ministers en staatssecretaris ontvangen. De nieuwe ploeg staat dan naar verwachting rond 23 oktober op het bordes.

NOS 09-10-17
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier