Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Alex
Creer datum:
14-01-2017 17:46:08
Verkiezingen
Wordt de SGP de grootste partij ?
Met het verwijderen van een blinde vlek in de Jurisprudentie zeer zeker
Auteur: Alex Creer datum: 14-01-2017 17:47:28
Doodstraf uit verkiezingsprogramma SGP


De doodstraf staat voor het eerst in bijna honderd jaar niet meer in het verkiezingsprogramma van de SGP. De leden stemden op het partijcongres in Hoevelaken in met het voorstel om de herinvoering van de doodstraf er niet in op te nemen. Een motie om dat alsnog te doen haalde het niet.

Ook wilde een aantal SGP'ers het afschaffen van het homohuwelijk weer expliciet genoemd hebben in het verkiezingsprogramma. Maar ook daar was geen meerderheid voor.

Groeiende invloed islam

SGP-leider Van der Staaij wees in zijn toespraak op de "dood en verderf zaaiende radicaal-islamitische fanatici in Europa", op de problemen die christenen hebben in islamitische landen en het groeiende antisemitisme. De partij heeft dus grote zorgen over wat wordt gezien als de groeiende invloed van de islam.
Van der Staaij pleit daarom voor een strenger vreemdelingenbeleid "in ons door de waarden van het christendom gestempelde land". Van der Staaij wil dat vluchtelingen in de regio worden opgevangen, veel meer dan nu het geval is.

Mocht opvang in Nederland toch noodzakelijk zijn, dan moet dat een veel tijdelijker karakter krijgen. Ook moet er wat de partij betreft scherper gekeken worden naar de kansen op integratie om problemen in de toekomst te voorkomen.
Hypercorrectheid

Volgens de SGP-leider is het "gevaarlijke hypercorrectheid" om heldere taal over de islam meteen weg te zetten als een knieval voor de PVV. Van der Staaij vindt dat de partij historisch recht van spreken heeft, omdat twee van zijn voorgangers het thema al op de agenda zetten.

In 2004 zei toenmalig partijleider Bas van der Vlies: "Toenemend antisemitisme, rekrutering voor de jihad laten zien dat grote waakzaamheid en gezond wantrouwen geboden zijn." Nog eerder, in 1983, zei Van der Vlies' voorganger Henk van Rossum dat "de islam de vrijheid van onze samenleving, gestoeld op christelijke grondslagen, als godsdienst kan ondergraven."

NOS 14-01-17


Auteur: Reporter Creer datum: 10-02-2017 20:33:01

CPB-doorrekening liberalen vroegtijdig bekend
VVD denivelleert

Wouter de Winther Lise Witteman
DEN HAAG - Een rechtse koers met een warm hart. Zo hopen VVD’ers hun plannen voor de komende verkiezingen aan Nederland te verkopen. Bekende stokpaardjes als lastenverlichting en bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking gaan hand in hand met extra geld voor verpleeghuiszorg en koopkrachtsteun voor ouderen.

Dat blijkt uit de doorrekening van het VVD-verkiezingsprogramma, die in bezit is van De Telegraaf. Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert de cijfers volgende week donderdag officieel.


De VVD beoogt dat het volgende kabinet de lasten met 11,9 miljard euro verlaagt. Concretere bedragen durven de liberalen wegens de commotie rond de beloofde 1000 euro van lijsttrekker Mark Rutte niet meer te noemen. De VVD wil de arbeidskorting verhogen en de tarieven in de tweede en derde belastingschijf verlagen.

Met name werkende middeninkomens en gezinnen met kinderen profiteren van de plannen. Hun koopkracht neemt gemiddeld met 1 respectievelijk 1,2 procent per jaar toe. De koopkracht van mensen met een uitkering (exclusief ouderen) neemt juist af, met gemiddeld 1,4 procent per jaar. Zo grijpt de partij stevig in door alle uitkeringen behalve de AOW tijdelijk te ontkoppelen van loonstijgingen. Hiermee moet de nivelleringsoperatie die de afgelopen kabinetsperiode op voorspraak van de PvdA werd doorgevoerd, deels worden teruggedraaid.

Ook wil de VVD het vakantiegeld voor mensen in de bijstand afschaffen. Verder gaat het mes in de zorgtoeslag en wordt het kindgebonden budget en de kinderbijslag na het tweede kind afgeschaft. En waar veel andere partijen het eigen risico in de zorg willen verlagen, blijft dat bij de liberalen overeind.

Daar tegenover staat dat de liberalen fors extra geld uittrekken voor ouderen, via de reeds bekend geworden twee miljard voor verpleeghuizen en zaken als extra geld voor dementiezorg en het afschaffen van de vermogensinkomensbijtelling in de Wet Langdurige Zorg. Ook voor de portemonnee van senioren wordt geld vrijgemaakt, hoewel die daarmee niet in de plus komen. Gepensioneerden dreigen er de komende jaren zonder die maatregelen op achteruit te gaan. De VVD wil 1,1 miljard euro vrijmaken om dit te voorkomen. Ze leveren op die manier dus niet in, maar gaan er ook niet op vooruit.

De liberalen willen 2,7 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, waardoor er straks alleen nog maar geld voor noodhulp beschikbaar is en voor het voldoen aan lopende afspraken. Woningcorporaties moeten 2,7 miljard extra aan verhuurdersheffing afdragen en de VVD wil vastleggen dat dit niet aan huurders mag worden doorberekend.

De publieke omroep mag 300 miljoen euro inleveren, waardoor het afschaffen van één van de drie grote tv-netten aanstaande lijkt. De instroom in kunstopleidingen wordt meer dan gehalveerd, wat 100 miljoen euro moet besparen.

Het CPB verwacht dat de economie onder deze VVD-agenda met twee procent groeit. De partij ziet de staatsschuld tot onder de zestig procent dalen, waardoor er geld beschikbaar is voor extra investeringen

Defensie krijgt er een miljard euro bij, waardoor Nederland overigens nog ver blijft achterlopen bij het Europees gemiddelde en het NAVO-gemiddelde. Voor onder meer het aannemen van wijkagenten, rechercheurs en het bestrijden van terrorisme en cybercrime wordt 700 miljoen euro uitgetrokken. Een half miljard euro gaat naar het aanpakken van knelpunten op de weg. Ook gaan de lichten op snelwegen ’s avonds weer aan en fietsen wordt aantrekkelijker gemaakt.

In de stukken staat verder dat de structurele werkgelegenheid door de VVD-plannen toeneemt met 3,5 procent, wat leidt tot 245.000 nieuwe banen. De werkloosheid daalt op de korte termijn van 5,5 naar 5,1 procent van de beroepsbevolking.

De doorrekening van het VVD-programma is een handvat bij de verkiezingscampagne de komende weken. Het zal gelden als de liberale inzet indien de partij mee mag onderhandelen voor een nieuw kabinet.

Telegraaf 10-02-17
Auteur: Reporter Creer datum: 15-03-2017 12:17:02
Het aantal moslims stijgt, maar met hoeveel?

Het was een van de thema's die de afgelopen weken veelvuldig terugkwamen in talkshows en verkiezingsdebatten: de islam in Nederland. Maar wat weten we over het aantal moslims in Nederland? En hoe snelt groeit deze groep? We zetten de belangrijkste cijfers voor je op een rij.

Volgens het CBS stijgt het percentage moslims in Nederland licht. Ongeveer 5 procent van alle volwassenen in Nederland noemt zich moslim, blijk uit een jaarlijkse enquête onder ongeveer 100.000 van mensen ouder dan 15. Als je dat omrekent naar de totale bevolking kom je op ongeveer 850.000 moslims. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research gaat uit van 6 procent, ongeveer 1 miljoen moslims.

Iets meer moslims


Percentage Nederlanders (15 jaar en ouder) dat zich rekent tot de Islam BRON: CBS
Overigens hebben de meeste Nederlanders een andere indruk, zo blijkt uit onderzoek van Ipsos uit december. Het onderzoeksbureau vroeg in veertig landen aan mensen hoeveel moslims er in hun land wonen. In bijna alle landen werd het zwaar overschat. In Nederland dachten mensen gemiddeld dat 19 procent van alle inwoners moslim is.

Mensen overschatten het aantal moslims


Het geschatte aantal moslims per land en het werkelijke percentage volgens Pew Research BRON: IPSOS
Waarom denken mensen dat er zo veel meer moslims in Nederland wonen? In de eerste plaats is de groei van het aantal moslims mogelijk iets groter is dan blijkt uit de CBS-enquête. In de enquête zijn alleen (jong-)volwassenen gevraagd naar hun geloofsovertuiging, waardoor een groei van het aantal kinderen van moslimouders pas wordt meegerekend als ze 15 jaar worden.

Een alternatieve manier om de groei van het aantal moslim te berekenen, is door te kijken naar de groei van het aantal eerste- en tweedegeneratiemigranten uit landen waar veel moslims wonen. Volgens deze grove schatting zijn er de afgelopen tien jaar netto ongeveer 200.000 moslims bij gekomen (een groei van 1 procentpunt). Het zijn voor het merendeel tweedegeneratiemigrantenkinderen die hier geboren zijn. Dat zou dus iets meer zijn dan blijkt uit de CBS-enquête. (Lees onder aan de pagina hoe we dat berekend hebben.)
Wat waarschijnlijk ook een rol speelt is dat, anders dan vaak gedacht, de meeste migranten in Nederland geen moslim zijn. De bevolking is de afgelopen tien jaar gegroeid met ongeveer 600.000 eerste en tweede generatie migranten, voor een groot deel Polen, Marokkanen, Turken en Chinezen. Daarvan is ongeveer een derde moslim, als je uitgaat van de schatting van 200.000 moslims.

De groep niet-moslimmigranten groeit dus sneller dan de groep moslimmigranten. Terwijl de groep niet-moslimmigranten volgens deze berekening groeide met ongeveer 25 procent in de afgelopen tien jaar, groeide het aantal moslimmigranten met ongeveer 15 procent.

Er komen meer niet-moslims bij


De groei van de totale bevolking, van moslimmigranten en niet-moslimmigranten ten opzichte van 2005 in procenten BRON: CBS, PEW RESEARCH, NOS
Mogelijk speelt ook mee dat de zichtbaarheid van moslims in Nederland is toegenomen. Behalve dat er de afgelopen jaren enkele grotere moskeeën zijn gebouwd, is ook het moskeebezoek toegenomen. De meest recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn helaas van 2011 - er kan inmiddels veel veranderd zijn - maar daaruit blijkt een grote toename van met name het percentage tweede generatie Turken en Marokkanen dat wekelijks een moskee bezoekt.

Moskeebezoek nam toe


Percentage moslims dat wekelijks de moskee bezoekt BRON: SCP
Tot slot is het voor sommige mensen waarschijnlijk moeilijk in te schatten hoeveel moslims er in Nederland wonen, omdat ze in een gemeente wonen met weinig moslims. Meer dan 3 miljoen mensen wonen in een gemeente met minder dan 1 procent moslims, zoals Hardenberg en Schagen. Zo'n 2,5 miljoen mensen wonen in een gemeente met meer dan 10 procent moslims, zoals Amsterdam, Gouda en Leerdam.

Percentage moslims per gemeente
Het berekenen van het aantal moslimmigranten

Het aantal moslimmigranten kan berekend worden door te kijken hoeveel eerste en tweede generatie allochtonen statistisch moslim zijn. Is in Irak 99 procent van de bevolking moslim, dan ga je er bijvoorbeeld van uit dat 99 procent van de Irakezen die naar Nederland komt ook moslim is. Op deze methode is heel wat af te dingen. Zo weten we bijvoorbeeld dat vluchtelingen uit Irak veel vaker geen moslim zijn. Ook is de secularisatie van moslims in Nederland niet meegenomen. De schatting van 200.000 is dus waarschijnlijk te hoog.

Het CBS heeft deze methode tot 2005 gebruikt, maar is overgestapt op enquêteren omdat dat volgens het CBS een betrouwbaarder beeld oplevert.
Data, de verkiezingen en de NOS

Dit is een artikel in een reeks waarin de NOS tijdens de campagne feiten en cijfers levert bij verkiezingskwesties. In tekst, maar vooral met grafieken. Reageren? Mail naar: cijfers@nos.nl. Alle verhalen in de reeks zijn verzameld op deze pagina.

NOS 14-03-17
Auteur: Reporter Creer datum: 16-03-2017 19:54:38
Rutte III


Sjirk Kuijper

COMMENTAAR
Mark Rutte kan zijn derde kabinet gaan weven.

Maar alle potentiële partners - tenminste drie, die ieder in overwinningsroes verkeren - zullen behoedzamer dan ooit zijn web benaderen. Rutte heeft zich ontpopt als Zwarte Weduwe: een spin die haar partners na paring (half)dood achterlaat. In 2012 gebeurde dat met CDA en PVV; beide eindigden zij in kreukels. Vernietigender nog was zijn coalitiedans met de PvdA: die partij lijkt meer dan driekwart van haar aanhang te hebben verloren tijdens de lange regeertocht met Rutte.

Regeringsdeelname is nooit lonend voor onderliggende coalitiepartners, die niet kunnen profiteren van de premierbonus. Relatief kleine partijen werden daarom zelden groter door kabinetsdeelname. De dodelijke omhelzingen van Rutte echter zijn ongeëvenaard.

CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie/SGP kunnen niet om Rutte heen, maar zullen hoge eisen stellen voor ze met hem het avontuur beginnen. Ook aan zijn eigen partij echter zal hij een zware kluif hebben. Na een paar maanden in VVD-campagnemodus, moet Rutte nu weer ijlings de verbindende man boven de partijen worden. En dan zullen zijn liberale vrienden merken dat ze, met acht zetels verlies en tenminste drie zelfbewuste onderhandelteams tegenover zich, minder te eisen hebben dan in de voorbije periode.

Wat wel ontspanning biedt, is dat er in de Kamer niet één oppermachtig oppositieblok staat opgesteld. De PVV heeft bij lange na niet de winst geïncasseerd die maandenlang voorspeld werd, en 50Plus is de kleine klasse niet ontstegen. De Partij voor de Dieren is zeer verdienstelijk gegroeid, maar opponeert weer vanuit een heel andere hoek dan het ego-vehikel van Baudet, om over de heren van Denk nog maar te zwijgen.

Nederland is gefragmenteerder dan ooit. We krijgen een veelkleurig kabinet, en de oppositie in de Kamer is een nog bonter dweilorkest. Dat belooft politiek boeiende jaren, met debatten die niet meer door één provocateur worden verlamd. Het intimiderende ‘Wilders-wordt-de-grootste’ effect is weggeëbd; de rest hoeft niet meer stoer te doen om hem te overtroeven. Ook internationaal is dat van grote betekenis: een zege van de PVV had heel Europa laten dreunen.

De toekomst is dus complex, maar voor christenen is er vooralsnog reden genoeg om opgelucht en dankbaar te zijn. Een hoge opkomst is goed voor de democratie, maar was vaak ongunstig voor de christelijke partijen. Die hebben nu desondanks mooie resultaten geboekt: de SGP bleef stabiel, de ChristenUnie werd versterkt, het CDA heeft zich goed hersteld. Dat GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren groeiden, biedt daarnaast het nodige ‘groene’ tegenwicht naast een dominante VVD.

Nederlands Dagblad 15-03-17
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier