Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
11-01-2017 17:22:07
Voor de Zondagse thuisblijvers 1e kw.2017
Een nieuwe serie preken die het beluisteren meer dan waard zijn.
Auteur: Reporter Creer datum: 11-01-2017 17:25:40 Laatst gewijzigd: 11-01-2017 19:08:03
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes,

Kand, A. Voorwinden

tekst uit Lucas 16:1-13 : De onrechtvaardige rentmeester


Jezus ' oproep om onze toekomst voor te bereiden

vers 8 : En de heer( eigenaar van het bedrijf) prees de
onrechtvaardige rentmeester,omdat hij verstandig
gehandeld had.

Is dit geen vreemde uitspraak ?
De rentmeester gaf ongelooflijke kortingen
aan een tweetal schuldenaars.

8 B : Want de kinderen van deze wereld zijn onder
elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht.

De rentmeester had een plan voor de toekomst.
Hebben Kerkmensen ook een plan voor het toekomende leven ?

Een nadere uitleg treft u aan bij het beluisteren
van deze preek.

https://kerkdienstgemist.nl/assets/1380448-Jezus-oproep-om-onze-toekomst-voor-te-bereiden#.WHZybHX5P3A
Auteur: Reporter Creer datum: 18-01-2017 15:15:58 Laatst gewijzigd: 18-01-2017 15:23:03
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Br.Jaap Almekinders, pastoraal medewerker en bevoegd Prediker

Geloof...en laat je verrassen

tekst uit Habakuk 2: 1-4 Het antwoord van God aan Habakuk:
vers 4 : Als Hij uitblijft, verwacht Hem,
want Hij komt zeker,Hij zal niet wegblijven

tekst uit Johannes 20-19-31 De verschijning aan de tien discipelen
vers 29 : Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas,hebt u geloofd;
zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

Zondag 7 van de Catechismus: Gelooft u ?

1. Je moet geloven
2. Je mag geloven
3. Je kunt (samen) geloven-

God heeft recht op jouw leven, ook als God niet te bewijzen is
Wat mis je als je niet gelooft ? : Je verspeelt de eeuwigheid

Een boeiende preek voor twijfelaars
Een bemoedigende preek voor gelovigen

https://kerkdienstgemist.nl/assets/1382993-opname

Auteur: Reporter Creer datum: 24-01-2017 15:23:13
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster;

Ds.Bastiaan van der wal


De liefde van Jezus maakt je weer rein.

Tekst uit Lucas 5 :De reiniging van een melaatse

vers 13a: En Hij stak Zijn hand uit,
raakte hem aan en zei :Ik wil HET, word gereinigd.

vers 13 b:En meteen verliet de melaatsheid hem.

Melaatsheid was een zichtbare straf van God zoals
beschreven in Numeri 12 waarbij Mirjam 7 dagen melaats werd

In 2 koningen 5 : 7 belijdt de koning van Isreal :
Ben ik dan God (..) om bij deze man ( Naaman)zijn melaatsheid weg te nemen ?

Alleen Jezus kan dit omdat hij tevens God is( de Drie-eenheid)

De liefde van God/Jezus maakt je weer rein

Door onze onreinheid op zich te nemen aan het Kruis
heeft Hij ons weer rein gemaakt voor het Eeuwige Leven.

https://kerkdienstgemist.nl/assets/1384444-Kerkdienst
Auteur: Reporter Creer datum: 8-02-2017 13:00:51
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder,

Ds. J.A. Schelling uit Haarlem

Vrienden maken met je naaste

tekst uit Lucas 16 vers 1-9 :
De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

vers 9 : En Ik zeg u : Maak uzelf vrienden met behulp
van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u,
als u gebrek lijdt,zullen ontvangen in de eeuwige tenten.

1. God is eigenaar van deze wereld, de mens is beheerder
2. We zijn ontslagen door wanbeleid
3. Wat doe je daar nu mee ?

https://kerkdienstgemist.nl/assets/1389021-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 14-02-2017 14:24:26 Laatst gewijzigd: 14-02-2017 14:33:30
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Br.Han Wattel

Preek uit de Catechismus zondag 11 en 12 ;
verwijzend naar gelezen tekst uit Hebreeën 4:14/ 5-10

Christus hoger dan Aaron

Prof.Jacob van Bruggen

1. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Verlosser, genoemd ?
2. Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde genoemd ?
3. Maar waarom wordt u een christen genoemd ?

In het Bijbeluur voor de kinderen Nicodemus bij Jezus.
Ook al zullen we het werk van De Here Jezus niet helemaal begrijpen
, het belangrijkste is dat we Hem aannemen !

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1392517-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 21-02-2017 20:16:31 Laatst gewijzigd: 21-02-2017 20:18:53
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.PJ Trimp uit Goes

Lucas 14 : 12-24 De gelijkenis van de verontschuldigingen

vers 24 : Want Ik zeg u : Niemand van die mannen, welke genodigd waren,
zal van mijn maaltijd proeven.

Gastheer Jezus roept ons op naar Zijn groot Feest :

1. Wie blijven er buiten
2. Wie komen er binnen


http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 2-03-2017 19:15:09 Laatst gewijzigd: 2-03-2017 20:42:40
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.N.Geertsema uit Gees

VRIENDSCHAP

naar teksten uit Spreuken 27 verzen 5-7 9-10
1 Samuel 18-20 echte vriendschap David en Jonathan,zoon van Saul

Spreuken 27 :9

Olie en reukwerk verheugen het hart,
en warme vriendschap,vanwege welgemeende raad.

Vriendschap :
1.het belang van de ander dienen
2.vertrouwen
3.waarbij je mag zijn wie je bent

Ben jij zo'n vriend ?

2 Samuel 9 : 7

David sprak tot hem( Mefiboset,de zoon van Jonathan):
Vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw
bewijzen ter wille van uw vader Jonathan
(naar het verbond tussen David en Jonathan)

Als voorbode van Johannes 15 :13-15

Ik(de Here Jezus) heb u liefgehad. Niemand heeft een
grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven
geeft voor zijn vrienden.
U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.


https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200


Auteur: Reporter Creer datum: 16-03-2017 17:08:46 Laatst gewijzigd: 16-03-2017 17:23:17
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.J.van Langevelde Christelijk Gereformeerde Kerk Zierikzee

Veertigdagentijd tot Pasen

De laatste 24 uur voor de kruisiging

Marcus 14 : 12-16

vers 12: (..) zeiden Zijn discipelen tegen Hem:
Waar wilt U dat wij heengaan en voorbereidingen
treffen, zodat U het Pascha kunt eten ?

Waar wilt U dat wij zodat U

geloven= vertrouwen:

vers 16: En Zijn discipelen vertrokken
en kwamen in de stad en zij vonden het
zoals Hij hun gezegd had,en zij maakten
het Pascha gereed.

Zet je voeten maar in Zijn spoor.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 4-04-2017 14:10:18 Laatst gewijzigd: 4-04-2017 14:35:19
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.A.S.de Vries uit Middelburg

Veertigdagentijd tot Pasen

Mattheus 26 : 1-16

De zalving door een vrouw en het verraad van Judas

tekst vers 14-16:

Toen ging Judas naar de overpriesters en hij zeide:
Wat wilt u mij geven , als ik Hem aan u overlever ?
En zij kenden hem dertig zilveren penningen toe.
En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid
om Hem over te leveren.

Wat roept de naam Judas op : verraad, gemeen

Maar de geschiedenis leert ons:

1. Wie is Jezus ?

2. Jezelf beter leren kennen

Waarom deed Judas deze wandaad ?

1. geld ?
2. teleurstelling dat Jezus niet de bevrijder was
3. kon het niet aanvaarden, wilde zich niet overgeven.

Judas werkt mee aan Gods plan !

Wat is er allemaal gebeurd tijdens de maaltijd:

Jezus wist wie Hem verraden zou maar waste toch zijn voeten !

De vrouw had een jaarsalaris over aan kostbare olie voor de Eeuwigheid !

Jezus beslissing :

1. verwondering: God heeft de regie

2. vertrouwen : God die het initiatief houdt

3. overgave:

Wil je je leven aan Hem overgeven ?

AMEN

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_200Auteur: Reporter Creer datum: 11-04-2017 15:51:40 Laatst gewijzigd: 11-04-2017 22:20:33
Zondagmiddag vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg;

Ds.H.P. Brandsma voormalig predikant 1981-1987

Psalm 25 : Vertrouwen in God en in Zijn leiding in je leven ( Luther)
of
Het Onze Vader van het Oude Testament

Noem net als David goede dingen op van God:

verlangen,vertrouwen,barmhartig,vergeving,onderwijzing,waarheid

vers 1 :, Tot U Here hef ik mijn ziel op;
mijn God op U vertrouw ik;laat mij niet beschaamd worden.

¨ Wie dat ten volle heeft laten zien
is de Here Jezus tijdens Zijn leven op aarde.
Het was Zijn levenshouding in alle dingen.
De Here Jezus die omringd was met vijanden.¨
(Uit De liefde van Jezus in de Psalmen)

Waar geen weg is, baant Hij een weg.


https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier