Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Miranda
Creer datum:
28-11-2016 18:24:46
De liefde van Jezus in de Psalmen ( 3)
Psalm 51-75
Auteur: Miranda Creer datum: 28-11-2016 18:42:29
Psalm 51

Wees mij genadig

Je krijgt kippenvel bij het lezen van deze psalm.
Diep is de zonde van David en groot is de woede van de Here over de zonde van David.
Maar ook het berouw van David over wat hij heeft gedaan is groot.
Berouw over overspel, berouw over moord,EN vooral berouw tegenover God.
Zeer aangrijpend is met name het vers waarin staat : ΅verwerp mij niet
van voor Uw aangezicht.en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg ¨

Het hart van David is totaal verslagen en verbrijzeld vanwege zijn zonde.
Drie woorden schieten David te binnen,als Hij ( de Here Jezus)
aan God denkt: goedertierenheid,genade,en barmhartigheid.

www.deliefdevanjezusindepsalmen.nl

Auteur: Reporter Creer datum: 5-12-2016 15:41:55 Laatst gewijzigd: 5-12-2016 15:45:26
Psalm 52

Gods goedheid duurt de hele dag

In deze psalm gaat het over Doëg, de Edomiet.
In het eerste gedeelte staat Doëg centraal,
daarna komt het oordeel over hem.
Vervolgens richt de psalmdichter
zijn aandacht op de rechtvaardigen.

Wat is nu de belangrijkste boodschap in de psalm ?
Tegenover het zich beroemen op het kwaad van Doëg
staat Gods goedertierenheid.

Gods goedertierenheid is groter dan het kwaad van Doëg.

www.deliefdevanjezusindepsalmen.nl

Auteur: Reporter Creer datum: 12-12-2016 19:29:22
Psalm 53

De dwaas zegt: "Er is geen God ¨

Psalm 53 is gelijk aan psalm 14.
In Psalm 14 ontkent de dwaas het bestaan van God
als zijnde de God van Israël.
In psalm 53 ontkent de dwaas het bestaan van God
als de Schepper van hemel en aarde.

Het teken dat God de Schepper is en dat Hij de God van Israël is,
zal bestaan in de verlossing van Sion.
En die Verlosser is de Here Jezus,de Koning van Israël.

Auteur: Reporter Creer datum: 20-12-2016 12:54:04 Laatst gewijzigd: 20-12-2016 12:56:11
Psalm 54

Geweldplegers staan mij naar het leven

Dit is een hele korte psalm die zich afspeelt
als David vlucht voor Saul, de koning van Israël.

Het geeft inzicht hoe slecht de Zifieten,die behoren
tot de stam Juda,handelen.
De Zifieten kiezen nadrukkelijk partij VOOR Saul en TEGEN David.

David is uitermate gekrenkt door het verraad
en gaat met dit verdriet naar God toe.

Hij vraagt twee dingen:
VERLOSSING en RECHT.

Auteur: Reporter Creer datum: 26-12-2016 17:12:20
Psalm 55

Mijn hart beeft in mijn binnenste

Het woord verraad komt onmiddellijk naar boven
als je de psalm leest.
In psalm 41 was daar in bescheiden woorden
ook al sprake van, maar nu veel nadrukkelijker.
Bij het nadenken over de psalm zullen we
naast Architofel,de vriend en raadgever van David,
ook kijken naar Judas, die Jezus verraden heeft met een kus.

We zullen gaan kijken naar de verschrikkelijke tijd, die
de grote VERDRUKKING wordt genoemd, waarin de
antichrist heerschappij over de aarde krijgt
en er een tijd van verschrikking aanbreekt.
Auteur: Reporter Creer datum: 2-01-2017 14:45:33 Laatst gewijzigd: 2-01-2017 14:51:29
Psalm 56

De hele dag verdraaien zij mijn woorden

David is in de situatie die deze psalm beschrijft helemaal alleen.
Hij is gevangen genomen door de Filistijnen.
Van die mensen heeft hij weinig goeds te verwachten.
Zij haten het volk Israël en zijn een wreed volk.
De Filistijnen stammen af van Cham, de zoon van Noach.
We lezen in 1 Samuel 21: 10-16 de geschiedenis
die op deze psalm betrekking heeft.

David vluchtte in eerste instantie voor Saul en gaat
naar het land van de Filistijnen.

Dit blijkt geen gelukkige keuze, want hij wordt gevangen genomen.
Angst is een slechte raadgever !
Hij komt van de regen in de drup.
David die zijn tienduizenden had verslagen, is nu een bang vogeltje.

Wat zijn de gedachten en de woorden die David
onder deze omstandigheden zal spreken ?

Auteur: Reporter Creer datum: 9-01-2017 15:30:13
Psalm 57

Schuilen bij Jezus

Saul is de gezalfde des Heere.
David neemt dat heel serieus.
Hij weet dat Hij(met een verwijzing naar Jezus)
in de plaats van Saul koning zal worden.
Hij wacht de tijd af waarop de HEERE hem het koningschap
zal geven en vertrouwt op Zijn belofte.

Het is geen koele analyse die David maakt.
Terwijl hij een stuk van de mantel van Saul afsnijdt
om hem later te laten zien dat hij inderdaad
de macht had hem te doden, gaat de hartslag
van David gierend omhoog.
Zijn hart klopt hem in de keel.
Auteur: Reporter Creer datum: 16-01-2017 14:49:55
Psalm 58

Ja,er is een God die recht doet

Er is geen spoor meer van liefde.DAT overvalt je
als je de psalm leest.
Alleen nog maar woede en wraak.
Wie kan zulke woorden in de mond nemen,als je
in het Nieuwe Testament hebt geleerd je vijand lief te hebben ?
HOE moeten we deze psalm lezen ?
En dat in een tijd waarin de toorn van God toch al uit beeld is ?
Uitgaande van de goede gedachte dat de God
van het Oude Testament precies dezelfde is
als die van het Nieuwe Testament zullen we
op zoek gaan naar wat de Heilige Geest ons
in dit gouden kleinood wil zeggen.
Auteur: Reporter Creer datum: 23-01-2017 14:05:09
Psalm 59

Redt mij van mijn vijanden

Er is iets merkwaardigs aan de hand in deze psalm.
In de aanhef wordt gesproken over Saul die opdracht geeft
David te doden en vervolgens gaat het vanaf vers 5 b
over de heidenvolken.

Israël werd in de dagen van David belaagd door vijanden.
De Amelekieten en de Filistijnen vormden geduchte tegenstanders
voor het volk Israël.
Er was dus zowel een INTERNE strijd tussen Saul en David
als een EXTERNE strijd tussen Israël en de heidenvolken.

In de geschiedenis van het volk Israël kunnen we de lijst
met vijanden met vele volken vermeerderen.

Auteur: Reporter Creer datum: 30-01-2017 16:17:21
Psalm 60

Opdat uw beminden gered worden

David behoort niet bij de mensen die veel praten,
maar weinig doen.
Woorden en daden zijn bij David EEN geheel.
Hij laat in zijn strijd tegen de tegenstanders van Israël
zien dat hij een man van actie is.
Hij vertrouwt op God en dan GAAT hij er ook voor.
Dat zat er van jongs af aan in bij David.
Denk maar aan zijn gevecht met Goliath.
Auteur: Reporter Creer datum: 6-02-2017 15:54:55
Psalm 61

Geloof overwint het verdriet

Deze psalm is diep emotioneel. David is doodmoe.
Totaal verslagen. En dat nadat hij de OVERWINNING had
behaald in zijn strijd tegen Absalom.

Maar het verdriet over de dood van zijn zoon overweldigt hem.
Onvoorstelbaar groot is het verdriet als je je kind moet verliezen.
Daar komt nog extra verdriet bij, omdat het wel duidelijk is
dat Absalom Jahweh niet diende.
David was zijn zoon voor eeuwig en altijd kwijt.
GEEN WEERZIEN IN DE HEMEL.

Als hijzelf was gestorven, dan was hij naar de hemel gegaan
en er was nog hoop voor Absalom.
NU niet meer. Absalom,mijn zoon, mijn zoon !

De psalm wordt gespeeld op een snaarinstrument.
Komen daar de TONEN VAN VERDRIET niet
het beste tot uitdrukking ?
Auteur: Reporter Creer datum: 13-02-2017 14:42:49 Laatst gewijzigd: 21-02-2017 12:09:18
Psalm 62

Ze willen Hem van de rots werpen

Van de Here Jezus is bekend dat Hij na een dag
van hard werken de stilte opzocht.
Hij ging niet slapen, maar bidden.
In gesprek met Zijn Vader in de hemel.
Deed Jezus nog meer dan bidden ?
Ja, Hij luisterde naar wat Zijn Vader had te zeggen.
Zijn ziel was stil voor Zijn Vader in de hemel.

Als we de psalm nader gaan bekijken doen we dat
onder andere door te zien op DE PROFETIE DIE WORDT UITGESPROKEN.
Eeuwen later wordt die vervuld in Jezus.

Er wordt in de psalm ook om overgave gevraagd.
En om een keuze.

Op wie vertrouw je ?
Op mensen of op God ?

Een eenvoudige keuze toch ? Of toch niet ?
Auteur: Reporter Creer datum: 21-02-2017 12:07:57 Laatst gewijzigd: 21-02-2017 12:10:35
Psalm 63

Mijn ziel verlangt naar u

Wanneer David deze psalm schrijft verlaat hij Jeruzalem,
samen met hen die trouw gebleven zijn, en reist
in de richting van Jericho.

De weg leidde door het noordelijke deel
van de woestijn van Juda.

Hij verbleef aan een van de doorwaadbare plaatsen
van de Jordaan, voordat hij er doortrok.

Het is typerend voor David , dat hij ´ s morgens
vroeg in alle stilte naar God toegaat.

In de vorige psalm zagen we dat de ziel van David
stil is voor God. Hij LUISTERT
Want God heeft wat te zeggen.
En DAT zijn woorden van troost en bemoediging.
Auteur: Reporter Creer datum: 27-02-2017 14:04:49 Laatst gewijzigd: 6-03-2017 16:34:31
Psalm 64

Hoor, o God, als ik klaag

Wellicht kent u de uitdrukking: ´ Niet klagen, maar dragen.´
Wat God je toebedeelt in het leven ,
daarover moet je niet opstandig zijn.
Integendeel, je mag het in de zekerheid van je geloof dragen.

En daar zit iets moois in.Daar zit iets in van:'Wat God doet is goed,
ook al begrijp ik het niet.´

In ons vers lezen we ook een andere mogelijkheid: KLAGEN
´ God u moet nu opletten. U moet nu luisteren !´

Zou de HEERE daarvan schrikken,als u ZO tegen Hem praat ?
Nee, Hij heeft veel liever dat u alles open en eerlijk aan Hem vertelt.
Hij is uw Schepper. Hij heeft u gemaakt,Hij weet wat er in u leeft.
Auteur: Reporter Creer datum: 6-03-2017 16:32:39
Psalm 65

Een stil gebed tot God in Sion.

Veel eigenschappen passeren de revue in de psalm.
We beginnen in stilte.
We naderen God in Sion,de stad van de Koning van Israël.
Er is een lofzang diep in ons hart voor de Almachtige.

God is een hoorder van het gebed en Hij vergeeft al
onze zonden door het bloed van het Lam.
Als we Hem mogen naderen in Zijn zoon, dan zijn we zalig.

Dan mogen we genieten van het goede.
Hij is de Almachtige God, die elke dag
in de schepping Zijn grootheid laat zien.

In de schepping demonstreert God Zijn goedheid.
ALLE mensen op aarde kunnen het zien.

Auteur: Reporter Creer datum: 13-03-2017 15:37:32
Psalm 66

Kom en zie

Direct al aan het begin van de psalm wordt de blikrichting
gericht op heel de aarde.
Het is in eerste instantie een heel vrolijke psalm.
Toch staan er best HEFTIGE DINGEN in als er wordt
teruggeblikt door de psalmdichter.
Laten we maar eens gaan luisteren naar wat God ons in
deze psalm heeft te zeggen.
Auteur: Reporter Creer datum: 29-03-2017 14:35:21
Psalm 67

Oproep aan de volken God te loven

Dit is een heel korte psalm met ween centraal thema.
Het begint met ons, dat is het volk Israël en de heidenvolken.

Het is duidelijk wat de roeping is en was van Ismael.
Het moest leven in het Licht van God.
Als Gods kinderen die roeping begrijpen en werkelijk leven
vanuit de genade, dan zijn zij een volk dat de heidenvolken
oproept ook zo te leven.

Dan zullen de heidenvolken zien dat er WERKELIJK een God is.
Auteur: Reporter Creer datum: 3-04-2017 12:51:02 Laatst gewijzigd: 10-04-2017 12:55:22
Psalm 68

In de zegetocht laat God Zijn hart zien

De psalm wordt wel een meesterwerk van de lyrische poëzie
van de wereld genoemd. Het is een psalm die waarschijnlijk
bestemd was voor officieel gebruik bij het Pascha.

Het is een liefdeslied van onze God.

De liefde van Jezus komt prachtig naar voren.
Het is een psalm van overwinning.
Je wordt er blij van als je deze psalm leest en zingt !

Auteur: Reporter Creer datum: 10-04-2017 12:53:49 Laatst gewijzigd: 10-04-2017 12:56:20
Psalm 69

De pijn van de Vader en de Zoon

In de zeer aangrijpende psalm
staat het lijden van Jezus centraal !
Het is een voluit Messiaanse psalm.

In Psalm 22 staat het lijden van Jezus ook centraal
en beide psalmen laten de diepte van het lijden zien:
in Psalm 22 gezien vanuit het zondoffer( zie Leviticus 4),
in Psalm 69 gezien vanuit het schuldoffer.
Auteur: Reporter Creer datum: 17-04-2017 19:25:11
Psalm 70

Dubbel aandacht

De psalm is een herhaling van Psalm 40: 14-18.
En het is goed om de bedoeling daarvan nog eens te lezen
in deel 2 van onze serie.
De Heilige Geest heeft de psalm achter Psalm 69 geplaatst
en met anderen beschouw ik dit als een vervolg op die psalm.

Het is een herhaling van de KERNGEDACHTEN dat er een dringend
beroep wordt gedaan op de hulp van de HEERE
en tegelijkertijd een veroordeling voor wie Hem vals
beschuldigen.

Er staat dat dit een psalm is om te GEDENKEN !
Auteur: Reporter Creer datum: 24-04-2017 13:55:15
Psalm 71

Lied van hoop in de ouderdom

De psalm is een lied van hoop.
En die hoop is gericht op de verlossing van de Heilige van Israël.
David heeft veel ellende meegemaakt in zijn leven
en kende veel tegenstanders.
Hij kende benauwdheid.Hij voelde zich soms zo miserabel
dat hij vroeg om weer levend gemaakt te worden.

De psalm sluit aan bij de verlossing van Psalm 69.
Jezus de Rechtvaardige heeft al onze ongerechtigheid
gedragen aan het kruis.
Een lied van hoop dus, ook in de ouderdom !

De psalm eindigt vrolijk : de dichter wil psalmen
zingen met de HARP.
Psalmen gezongen tot verheerlijking
van de Naam van de Heilige van Israël.Auteur: Reporter Creer datum: 1-05-2017 14:02:16
Psalm 72

De lieveling van de HEERE

De laatste woorden die door iemand worden
gesproken spreken altijd tot de verbeelding.

Dit zijn dan wel niet de laatste woorden,
maar ze vormen wel het laatste gebed van David.

Hij besluit met een gebed voor de nieuwe koning
van Israël, zijn zoon Salomo.

Al snel is duidelijk dat we in de psalm verder kijken
naar de grote Zoon van David, de Messias Jezus.

Het is een psalm van jubel en overwinning.

Je wordt helemaal blij als je de psalm leest.

In de vorige psalm was er het dringende gebed
van David om hem niet te verlaten in zijn ouderdom.

Nu ziet hij de glansrijke toekomst voor zich.

David spreekt als profeet en ziet in de eerste plaats
de glorierijke regering van zijn zoon Salomo
en in het verlengde daarvan, en als BEVESTIGING van de profetie,
de glorierijke regering van Jezus.

Auteur: Reporter Creer datum: 8-05-2017 13:32:25
Psalm 73

Het raadsel van het leven opgelost

RAADSELACHTIG. Dat is wat Asaf meemaakt in zijn leven.
Het gaat de goddeloze voor de wind en de rechtvaardige
lijdt onder tegenslagen.In de visie van Asaf zou het precies
andersom moeten zijn.Het onderwijs van God is toch gebaseerd
op de gedachte dat de rechtvaardige wordt gezegend
en de goddeloze vervloekt ?Het volk Israël kende deze
stelregel maar al te goed :

"Zie ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen,
als u luistert naar de geboden van de HEERE,uw God,
die ik u heden gebied; de vloek als u niet luistert
naar de geboden van de HEERE,uw God, en van de weg
die ik u heden gebied,afwijkt om achter andere goden
aan te gaan, die u niet gekend hebt.(Deut. 11:26-28)

We gaan met Asaf mee in de psalm op zoek
naar antwoorden op de kernvraag:waarom gaat het
de goddeloze GOED en de rechtvaardige SLECHT ?


Auteur: Reporter Creer datum: 16-05-2017 13:49:29
Psalm 74

Rouw over het verwoeste heiligdom

In deze psalm hebben de goddelozen de tempel verwoest
en het volk weggevoerd naar Babel.
Alleen de allerarmsten zijn overgebleven.

We praten dan over de tijd van 586 voor Christus.

De profeten Jeremia( naar Egypte) en Ezechi-el(Babel)
zijn weg uit het land Israël.
Het is een droevige tijd.

We weten dat de ballingschap zeventig jaar heeft
geduurd en gedurende die tijd was het land Israël
een troosteloos gebied.


Auteur: Reporter Creer datum: 24-05-2017 12:46:28 Laatst gewijzigd: 24-05-2017 12:49:58
Psalm 75

God is rechter

De vorige psalm was een rouwpsalm over de tempel
die in puin ligt, het land dat verlaten is en
waar de plaatsen van samenkomsten zijn vernield.
Ook was daar het pleidooi van Asaf : "Denk HEERE
aan het Verbond en denk eraan dat wij Uw tortelduif zijn¨

En dan krijgen we nu een opmerkelijke psalm.

Het volk en de God van Israël zingen SAMEN een lied.

Ik heb bij de bespreking van deze psalm
tussen haakjes gezet wanneer het volk zingt
en wanneer de HEERE zingt.

Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier