Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
4-10-2016 16:35:12
Voor de Zondagse thuisblijvers 4e kwartaal 2016
Een nieuwe serie preken vanaf oktober 2016
Auteur: Reporter Creer datum: 4-10-2016 16:49:00 Laatst gewijzigd: 4-10-2016 16:57:55
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.G.Schenau ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum
samenwerking Gemeente Baraolt uit Roemenië:

Johannes 5: 1-18 Genezing van de verlamde in Bethesda

tekst vers 7 b: Ik(verlamde) heb geen mens.

Terwijl de feestgangers op de sabbat geen zin/tijd hadden
voor de verlamde en via de buitenkant van het watwater nar het
feest gingen, kwam Jezus binnendoor bij de verlamde.

Voor Jezus is het feest als hij voor een ander feest kan betekenen.

Niet het water kwam in beweging maar de hemel.

Wat is zonde ?

De Joden hadden de man 38 jaar laten creperen. DAT is zonde

in een van de brieven van Johannes:

Indien gij uw broeder gebrek ziet lijden
maar uw hart toesluit, dat is zonde

Na de Dienst werd o.a. een dankbrief voorgelezen
van Pastor Tobias uit Baraolt met verwijzing
naar Jacobus 1 : 17

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk
is van boven en daalt neer van de Vader der lichten.
Bij Wie er geen verandering is, of
schaduw van omkeer.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1344423-Ziekenbezoek-#.V_O7wnV_v3A
Auteur: Reporter Creer datum: 25-10-2016 15:59:47 Laatst gewijzigd: 25-10-2016 16:04:49
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. JB de Rijke uit Krimpen a/d IJssel

tekst uit Kolossenzenn 3 : 13(a)

Verdraag elkaar

vers 12:

Bekleed u dan, als uitverkorenen van God,
heiligen en geliefden,
met innige gevoelens van ontferming,
vriendelijkheid,nederigheid,
zachtmoedigheid,geduld.

Uitwerking van vers 12 vindt u op

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200

Auteur: Reporter Creer datum: 1-11-2016 14:38:59
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van Goes;

student C.Kornet uit Zwijndrecht

2 Samuel 6 : 1-19 David brengt de ark naar Jeruzalem

tekst uit 2 Samuel 6 : 9 b HOE moet de ark van de HEERE bij mij komen ?

1. vergeten vraag
2. een verlegen vraag
3. een verhoorde vraag


Waarom moest Uzza door een onbedachtzaamheid sterven ?

vers 13 :En het gebeurde, nadat de dragers van de ark van de HEERE (de priesters)
zes stappen gedaan hadden, dat hij(David) een rund en
een gemest kalf offerde.

Een ontdekkende preek !


https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_177
Auteur: Reporter Creer datum: 8-11-2016 15:28:51 Laatst gewijzigd: 8-11-2016 17:50:51
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.B.Schaaij

uitleg van Zondag 46 : het Onze Vader
goed passend bij het project: Thuis in Gods Huis

Als kind thuis bij onze Hemelse Vader

1. Relatie in de aanspraak
2. Relatie verbroken
3. Relatie hersteld
4 .Relatie staat sterk

Met onze Hemelse Vader staan we sterk

In het dankgebed aandacht voor de geslaagde Sponsoractie voor de operatie van ELA in Roemenië
waar de Roma Gemeenschap God heeft geloofd naar de woorden
van 1 Petrus 12d : door de goede werken die zij in u waarnemen
God verheerlijken.https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200

voor de geschreven tekst:

De eerste link is naar de serie TIGH

De tweede direct naar de preek.

http://www.bschaaij.nl/preken/serie-preken/thuis-in-gods-huis/http://bschaaij.nl/data/documents/HC-46-161106-Vrouw.pdf
Auteur: Reporter Creer datum: 15-11-2016 18:25:02 Laatst gewijzigd: 15-11-2016 18:55:36
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Br. Jaap Almekinders

Jeremia 31 ; 1-9 : De terugkeer van Israël
1 Johannes 4 : 7-10 :
Gods liefde drijft tot wederliefde

tekst Jeremia 31 : 3

Van ver ben Ik naar je toegekomen vrouwe Israël
Ik heb je altijd liefgehad
Mijn liefde zal je altijd vergezellen

1 Johannes 4 : 9

Hierin is de liefde van God geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld
gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem

Jeremia 31 : 8 b :

Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde;
onder hen zijn blinden en verlamden,
zwangeren en barenden met elkaar,
met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen.
http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 24-11-2016 14:18:10 Laatst gewijzigd: 24-11-2016 14:37:17
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Maassluis;

Ds.G.E.Messelink

Jozua 5/6 Inname van Jericho

Hfst 5 : 13/14

Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was,
dat hij zijn ogen opsloeg en zag, en zie,
er stond een Man voor hem met een getrokken zwaard
in Zijn hand. Jozua ging naar Hem toe en zei tegen Hem:
Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders ?

Hij zei:Nee( geen van beide) maar Ik ben de Bevelhebber
van het leger van de HEERE.Nu ben Ik gekomen

Toen zei de Bevelhebber van het leger van de HEERE
tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten(zoals eens tegen Mozes)
want de plaats waarop u staat, is heilig

En Jericho werd geslagen met de ban:Alleen Rachab de hoer en haar familie
moest gespaard blijven maar de stad moest verbrand worden en al haar inwoners,
en het vee

Is God betrokken bij geweld ?
God voert oorlog tegen het kwaad.
Maarlkiest geen partij.
Zelfs Zijn eigen volk werd in ballingschap gevoerd.

Maar pas als de maat vol is: Jericho was zondig zoals voor de zondvloed.
Het was een Rechtvaardig ingrijpen van God en geen blinde haat.
En eenmalig als schrikbeeld voor de overige volken in Kanaän.
Israël moest altijd eerst vrede aanbieden. Werd dit geweigerd
dan pas oorlog.

God grijpt in bij Jericho via bazuingeschal
Dat zal ook gebeuren aan het einde van deze wereld:zoals beschreven
in Openbaringen 11: 15-19 En de zevende engel blies op de bazuin...

Ken je God in Zijn Rechtvaardigheid ?

Voordat Hij vernietigend ingrijpt is er altijd( zelfs voor
ISIS bekering mogelijk


https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_199

Auteur: Reporter Creer datum: 29-11-2016 18:37:25 Laatst gewijzigd: 29-11-2016 18:42:51
Zondagmorgen vanuit ede Christelijk Gereformeerde Kerk van Goes;

Ds.S.Dierx Hervormde Gemeente Yerseke

Advent: verwachten en voorbereiden

Jesaja 40 1-11 :De verlossing van het volk Israël voorzegd
Marcus 1 1-8 : Johannes de Doper

Jesaja: Troost, troost Mijn volk,
zal uw God zeggen.

Jeruzalem lag in puin
en de overigen verbleven in ballingschap

Gebiedende wijs: God heeft ons verlaten
omdat wij God hebben verlaten.

Totdat de ongerechtigheid verzoend is.

Voorbereiden: kijken naar onszelf: Verlangen we naar Hem
zoals Johannes de Doper heeft bevolen ?
HOE ben je voorbereid op Zijn komst ?

Kerst: Hij laat niet los wat Hij begon.

Bereid u voor en verwacht Hem
want Hij zal vreugde brengen zonder einde.


http://kerkdienstgemist.nl/assets/1363771-1e-Advent#.WD28-XX5P3A
Auteur: Reporter Creer datum: 21-12-2016 18:01:00 Laatst gewijzigd: 21-12-2016 18:11:33
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Vrouwenpolder,

Ds.Berend Schaaij

Uitleg zondag 51 met verwijzing naar Kolossenzen 3 en het boekje
Thuis in Gods Huis ( zie ook de prekenserie hierover op de site van Ds.Schaaij)

Met vergeving kun je thuis komen

1. Thuis bij vergeving ?
2. Vergeving vragen
3. Vergeving ontvangen
4. Vergeving schenken

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft;
zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

God vergeeft, nu vraagt God dat ook wij anderen vergeven.
God wil overal nieuwe, verzoende verhoudingen.
Ons leven is gestempeld met vergeving.
Gods vergeving heeft gevolgen voor onze schuldenaren!
Ze mogen delen in Gods goedheid.

5. Vergeving Gods kracht


Als je dat voornemen niet hebt(om te vergeven) mis je dat bewijs van Gods vergeving.
Mat. 6,13.14: Wanneer u uw naaste niet vergeeft, vergeeft Vader u niet.
Jezus zegt in Mat. 5,23
Als u op weg bent om God te ontmoeten
en het schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft,
ga dan eerst naar hem toe en maak het goed.

Als je kunt vergeven en schuld kunt loslaten is dat zo bevrijdend!
In het licht van Gods vergeving leef je echt vrij.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200


zie voor de geschreven preek:

www.bschaaij.nl
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier