Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
5-07-2016 14:58:38
Voor de Zondagse thuisblijvers
Een nieuwe serie in het 2e halfjaar 2016
Auteur: Reporter Creer datum: 5-07-2016 15:15:10 Laatst gewijzigd: 5-07-2016 15:18:30
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Br.Jaap Almekinders, Pastoraal medewerker

naar Johannes 8 : De overspelige vrouw

tekst Romeinen 13: 8

Wees niemand iets schuldig dan elkaar
lief te hebben ; want wie de ander liefheeft,
heeft de wet vervuld

Johannes 8 :

In de wet nu heeft Mozes ons geboden
zulke vrouwen te stenigen .
U dan, wat zegt U ?
En dit zeiden zij om Hem te verzoeken,
opdat zij IETS hadden om Hem aan te klagen.

De Wet is een liefdes-document:

leef je leven in het Licht
ontvang Zijn Liefde
geef het door aan anderen
het brengt veel meer op dan het kost

Bewijs liefde en wandel in het Licht de toekomst tegemoet:

Openbaringen 22 : 5

En daar zal geen nacht meer zijn,
en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht
nodig, want de Heere God verlicht hen.
En zij zullen als koningen regeren
in alle eeuwigheid.


https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 12-07-2016 11:09:04 Laatst gewijzigd: 12-07-2016 11:20:52
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg;

Ds.K.T.de Jonge uit Nieuwegein

Zoek eerst het Koninkrijk

naar Psalm 27 :4 en Lucas 10

EEN ding heb ik van de HEERE verlangd,
DAT zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven,
om de liefelijkheid van de HEERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.

Lucas 10 : 38-42 Maria en Martha

Als je Jezus in huis haalt maak je het voor jezelf niet gemakkelijk:
De gast wordt Gastheer

Spreek Heer en wij luisteren

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 19-07-2016 12:53:42 Laatst gewijzigd: 19-07-2016 13:01:17
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg;

Prof.dr. J.W.Maris

God ziet alles...God ziet anders

tekst uit 2 Kronieken 16 : Koning Asa vraagt hulp van de koning van Syrië

vers 9 : uit de mond van de ziener Hanani

Want de ogen van de HEERE trekken over
de gehele aarde, om Zich sterk te bewijzen
aan HEN van wie
het hart volkomen is met Hem.
U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu
zullen oorlogen uw deel zijn.

ondanks de profetie van Jesaja 65 :

Ik ben gezocht door hen die naar MIJ niet vroegen,
Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten.
Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep
heb ik gezegd: Zie, HIER ben Ik , zie HIER ben Ik.

Gemeente : Weten we wat het is ons te laten vinden
door de Ogen van Gods liefde
opdat ons hart Hem volkomen zal zoeken
en van Zijn Genade zal weten ?


https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 26-07-2016 14:17:45 Laatst gewijzigd: 26-07-2016 19:22:02
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Berend Schaaij

I Have a Dream, naar het thema van de E & R

tekst uit Psalm 146 naar de geschiedenis van Jacobs droom ( Gen.28)

Ps.146:5/6

Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee en al wat daarin is;
Die voor eeuwig de trouw bewaart

Wil je bevrijd zijn ?
Wat maakt je echt gelukkig ?

1. Geluk met hoop als kompas
2. Geluk met geloof als basis
3. Geluk met liefde als bron

Durf je als Christen te hopen ?
Wie mag jij zijn in Godsv dromen ?
De grootste Zegen : God is bij me
God koos jou uit.

Mattheus 28 : 20

En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld. AMEN

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200

voor de volledige tekst zie:


www.bschaaij.nl
http://bschaaij.nl/data/documents/Ps-1465-6-160723-mo-mi.pdf

Auteur: Reporter Creer datum: 26-07-2016 14:17:45 Laatst gewijzigd: 26-07-2016 19:21:33
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Berend Schaaij

I Have a Dream, naar het thema van de E & R

tekst uit Psalm 146 naar de geschiedenis van Jacobs droom ( Gen.28)

Ps.146:5/6

Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee en al wat daarin is;
Die voor eeuwig de trouw bewaart

Wil je bevrijd zijn ?
Wat maakt je echt gelukkig ?

1. Geluk met hoop als kompas
2. Geluk met geloof als basis
3. Geluk met liefde als bron

Durf je als Christen te hopen ?
Wie mag jij zijn in Gods dromen ?
De grootste Zegen : God is bij me
God koos jou uit.

Mattheus 28 : 20

En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld. AMEN

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200

Voor de volledige tekst :

www.bschaaij.nl
http://bschaaij.nl/data/documents/Ps-1465-6-160723-mo-mi.pdf
Auteur: Reporter Creer datum: 3-08-2016 14:51:51 Laatst gewijzigd: 3-08-2016 14:56:25
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg;

Ds.M de Boer uit Gouda;

Wees onze arm ELKE dag Jesaja 33: 2b

naar de geschiedenis van de belegering van Jeruzalem door Sanherib,
de koning van Assyrië :

Op wie stelt u nu uw vertrouwen ,dat u tegen mij in opstand komt ?
Hebben de goden van de volken Gozan,Haran,Rezef Hamath,Arpad
Sefarvaim, Hena Ivva hun gered uit mijn macht ?

Toen trok de engel van de HEERE ten strijde
en sloeg in het legerkamp van Assyrië
hondervijfentachtigduizend man neer.
Toen men de volgende morgen vroeg opstond,zie,
het waren allemaal dode lichamen.

Uit het slot van de brief van Judas:

Wie God een arm geeft :

Hij zal u bewaren voor struikelen
en u smetteloos stellen voor Zijn heerlijkheid,
in grote vreugde.https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 9-08-2016 15:33:40 Laatst gewijzigd: 9-08-2016 15:37:41
Zondagmorgen vanuit de Hervormde Wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds. J. F . Tanghé,

Is God in ons midden ?

naar Samuel 4 : Israël door de Filistijnen verslagen.
De ark weggenomen

vers 3 :( nadat Israël verslagen was)

Toen het volk in het kamp teruggekomen was,
zeiden de oudsten van Israël:
Waarom heeft de HEERE ons vandaag VOOR de Filistijnen verslagen ?
Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de
HEERE bij ons nemen, en laat die in ons midden komen,
opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden.

God laat toch niet met zich spotten ?

Maar het volk vergat dat Gods oordeel werd voltrokken:

vers 17:

Toen antwoordde de boodschapper(aan Eli) en zei:
Israël is voor de Filistijnen uit gevlucht,
en ook is er een grote slachting onder het volk geweest(30.000 man voetvolk)
Bovendien zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas,
gestorven en is de ark van God als buit meegenomen.

vers 22: De eer is weggevoerd uit Israël,
want de ark van God is als buit meegenomen.

Laat God met zich sollen ?
Op Golgotha leek het daar op.
Maar na drie dagen kwam Christus uit het graf.

Gemeente: Is God is ons midden ?
Wie leeft in Zijn geboden.

Kies dan heden wie u dienen zult.


https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 16-08-2016 18:20:07 Laatst gewijzigd: 17-08-2016 14:13:16
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg;

Ds.C. Affourtit uit Amsterdam

Hoe lang nog HEERE ?
naar het eerste visioen van Zacharia :( De HEERE heeft aan ons gedacht)
in de nacht van 14 op 15 februari 519 voor Christus

vers 12 :

Toen antwoordde de Engel ( de Heere Jezus) en zei :
HEERE ( Vader) van de legermachten, hoelang
is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem
en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar
toornig bent geweest ?

vers 16 :

Daarom, zo zegt de HEERE:
IK ben naar Jeruzalem teruggekeerd
met barmhartigheid,MIJN huis zal erin herbouwd worden
spreekt de HEERE van de legermachten,
en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden.

Wie in HEM geloofd, die in de hemel voor ons pleit,
ziet de toekomst er niet somber uit.

Gemeente: BID meehttp://www.kerkomroep.nl/?mp=10253#kerk.php?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 24-08-2016 15:49:50 Laatst gewijzigd: 24-08-2016 15:53:40
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk te Monster;

Ds.Bastiaan van der Wal

Word je ook niet een beetje moe van al dat geklaag ?

Een preek uit de laatste serie over Klaagliederen 5:

Gebed van het onderdrukte volk( in ballingschap)
om genade en hulp.

vers 1: Denk,HEERE, aan wat er met ons gebeurd is,
aanschouw en zie onze smaad !

Zijn wij het klagen niet een beetje verleerd(in het gebed )

klagen= hulp zoeken bij God

Hoe lang nog HEERE komt 20 x in de psalmen voor.

klagen= delen met God
Bij God is er alle ruimte voor klaagzangen.

klagen is geen eisen stellen maar wachten op Zijn reactie

vers 22;

Want zou U ons geheel en al verwerpen ?
Zou U zozeer op ons vertoornd zijn ?

De klaagzangen=gebeden zijn na 70 jaar verhoord:
er is er een einde gekomen aan de ballingschap !

EEN blik op het kruis van Golgotha is het grootste bewijs
van Gods liefde.

En van Zijn belofte tot Zijn terugkomst.

Dan zal klagen veranderen in gejuich en aanbidding.


http://kerkdienstgemist.nl/assets/1329563-Kerkdienst
Auteur: Reporter Creer datum: 30-08-2016 17:25:47 Laatst gewijzigd: 30-08-2016 17:27:50
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg;

Student J. van den Os uit Harderwijk

Geloven: het onmogelijke mogelijk gemaakt !

naar de tekst uit Lucas 17: 1-6

Struikelblokken,
Vergevensgezindheid,
Geloof als een mosterdzaad

Waar is God in Afrika ?
Heeft God de touwtjes nog wel in handen ?

En de Heere zei: Als u een geloof had
als een mosterdzaadje,zou u tegen deze
moerbeiboom zeggen:
Word ontworteld en in de zee geplant,
en hij zou u gehoorzamen.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 6-09-2016 14:25:02
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. H.Knigge uit Daarlerveen

Reageer overrompelend ontwapenend

naar de tekst uit de Bergrede Mattheus 5:38-42
vers 38 : U hebt gehoord dat er gezegd is : Oog voor oog en tand voor tand

met verwijzing naar de Wet uit Leviticus 24: 17-22

oog voor oog , tand voor tand: Zoals hij de ander
letsel heeft toegebracht, moet hem hetzelfde toegebracht worden

Romeinen 12: 17-21

Vergeld niemand kwaad met kwaad.


Maar Christus zegt in de Bergrede:

maar wie u op de rechterwang slaat( met minachting )
keer hem ook de andere toe.

Maar Ik zeg u : Heb uw vijanden lief:
zegen hen die u vervloeken; doe goed
aan hen die u haten; en bid voor hen
die u beledigen en u vervolgen

Dan reageert u overrompelend ontwapenend

Zodat de ander gewonnen wordt voor het Evangelie.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 21-09-2016 16:29:09 Laatst gewijzigd: 21-09-2016 16:42:28
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Berend Schaaij

Thuis bij God als blijde overwinnaars

naar de tekst uit Jesaja 41:13-16

vers 14:(vertaling Herziene Statenvertaling)

Wees niet bevreesd, wormpje Jacob,
volkje Israël
Ik help U ,spreekt de HEERE,
uw Verlosser is de Heilige van Israël

Voel je je thuis in Gods Huis ?
Het gaat God om jou maar gaat het jou ook om God ?

De kleine ik.
De grote IK.

tekst te horen via http://kerkdienstgemist.nl/assets/1339559-opname#.V-KHv3V_v3A


tekst te lezen via http://www.bschaaij.nl/preken/serie-preken/thuis-in-gods-huis/
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier