Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Joop
Creer datum:
12-01-2016 19:14:29
Voor de Zondagse thuisblijvers(3)
Een nieuwe serie preken in het nieuwe jaar 2016
Auteur: Joop Creer datum: 12-01-2016 19:23:41
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg;

Ds.W.Plantinga,Gevangenis-pastor uit Zoetermeer

Het geheim van PAULUS

tekst : Filippenzen 4 : 11b

want ik heb geleerd tevreden te zijn
in de omstandigheden waarin ik verkeer.

vers 12:

En ik weet wat het is vernederd te worden,
ik weet ook wat het is overvloed te hebben;
in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd,
zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden,
zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.

vers 13:

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus,
Die mij KRACHT geeft.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Johan Creer datum: 19-01-2016 20:18:22 Laatst gewijzigd: 20-01-2016 14:16:12
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. C van Breemen Zeist, pastor in het Verpleegtehuis

Waarom bent u vanmiddag in de Kerk ?
Bent u gegrepen door het Evangelie van Jezus Christus ?

tekst: Marcus 1 Johannes de Doper in de woestijn
d
vers 4/5

Johannes kwam in de woestijn en doopte
en predikte een doop van bekering
tot vergeving van zonden.

En heel het Judese land en de inwoners van
Jeruzalem liepen naar hem uit;
en zij werden allen door hem gedoopt
in de rivier de Jordaan, terwijl
zij hun zonden beleden.

De prediking van Johannes was:

1.Vergeving van zonden
2.Bekering, inkeer, omkeer, luisteren naar de HEERE God.
3.Dopen

TIPS van Johannes de Doper :in het slot van de preek

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 2-02-2016 21:09:30 Laatst gewijzigd: 2-02-2016 21:14:52
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg;

student A.Voorwinden Hendrik-Ido-Ambacht

Bij zijn in de Heere Jezus is met Hem sterven en opstaan

Filippenzen 3 : 1-16: De uitnemendheid van de kennis van Christus

1 Verblijd zijn met de Heere Jezus
2.Sterven met de Heere Jezus
3.Opstaan met De Heere Jezus

vers 11 :Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

Zodat we gaan leven zoals beschreven
in Galaten 5 : 22 De vrucht van de Geest:
leven in liefde,blijdschap,vrede,geduld,vriendelijkheid,
goedheid,geloof,zachtmoedigheid,zelfbeheersing.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 9-02-2016 15:37:04 Laatst gewijzigd: 9-02-2016 18:21:52
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Jeugsdienst geleid door br.Marten Geerse naar een preek van Ds.Vreugdenhil

De Dienst is begeleid door fraai pianospel met ondersteuning
van een paar liedjes van Elly & Rickert en dialoog met gemeentelid

Laat Me binnen, want Ik wil bij u/jou zijn.

teksten uit Openbaringen 3: 20

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.
Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent,
zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd
met hem gebruiken, en hij met Mij.

Lucas 19: 10 over Zacheus

Want de Zoon des mensen is gekomen
om te zoeken en zalig te maken
wat verloren is (dreigt verloren te gaan )

Jesaja 55 : 1-2

O, alle dorstigen kom tot de wateren,
en u die geen geld hebt, kom,
koop en eet,ja kom,koop zonder geld,
zonder prijs,wijn en melk.

Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is,
en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan ?
Luister aandachtig naar Mij, eet het goede,
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.


Johannes 14:23

Jezus antwoordde en zei tegen hem(Judas niet de verrader)

Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen;
en Mijn Vader zal hem liefhebben,en Wij zullen naar
hem toekomen en bij hem intrek nemen.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200

Auteur: Reporter Creer datum: 25-02-2016 14:55:55 Laatst gewijzigd: 25-02-2016 15:04:24
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.G.Schenau

De opwekking van Lazarus Johannes 11

tekst vers 18 (Bethanie nu lag dicht bij Jeruzalem )

Waarom staat deze zin tussen haakjes ?

Wat was de bedoeling van Jezus om nog twee dagen te wachten
voordat Hij naar de overleden Lazarus ging ?

Johannes 11 vertelt over het grote verdriet van de overleden Lazarus.

In onze maatschappij wordt euthanasie steeds gewoner en makkelijker.

Vraag aan de Gemeenteleden : Als u een strandwandeling gaat maken met iemand
die zichzelf van het leven wilt beroven voorkomt u die plannen.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1266421-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen#.Vs8IdXX5P3A

Noot van de redactie: Euthanasie wordt aangevraagd/aangeboden aan patinten
in verpleeginstellingen die leven zonder enige eigenwaarde en zich totaal verlaten voelen.

Als Christenen handelen zoals de Bijbel leert en deze patinten op b.v.
zondagmiddag even een hand geven en een plantje meebrengen namens de Gemeente
doet de wens tot euthanasie verdwijnen als sneeuw voor de zon !
Auteur: Miranda Creer datum: 1-03-2016 13:24:15
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.A.O.Reitsma te Amersfoort

Lucas 4: Jezus in Nazareth verworpen

Openbaring van het Licht in deze wereld.

Vers 22 de reactie van de hoorders:

En zij betuigden Hem allen hun instemming
en verwonderden zich over de woorden
van genade die uit Zijn mond kwamen,
en zij zeiden: Is Dit niet de Zoon van Jozef ?

1. Wie is de spreker ?
2. Wie zijn de hoorders
3. Is het effect wel dat er goed gehoord is ?

vers 23 geeft antwoord: Dokter, genees uzelf

En Jezus sprak:

vers 27:
Ook waren er veel melaatsen in Isral
in de tijd van de profeet Elisa, en geen
van hen werd gereinigd, maar wel
Naaman de Syrier.

28

En allen in de synagoge werden met
woede vervuld toen zij dit hoorden.

Bent u als Kerkganger bereidt naast Naaman
samen naar Jezus toe te schuiven
en leven uit Genade ?

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200Auteur: Reporter Creer datum: 22-03-2016 14:33:51 Laatst gewijzigd: 22-03-2016 14:39:34
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Leesdienst van Br.Marten Geerse naar een preek van Ds.Mark Veurink uit Franeker;

Lucas 20 : 1-19 Jezus, Hij vestigt Zijn Macht.

tekst vers 17 :

Maar Hij keek hen aan en zei: Wat betekent
dan dit wat geschreven staat : De steen die de bouwers
verworpen hebben,is dit tot een hoeksteen geworden ?

1.Waar haalt Hij het recht vandaan ?

vers 14b :

Dit(de zoon) is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden,
opdat de erfenis van ons zal worden.

Wat doen wij met de Zoon ?

Het begin van een nieuw leven: Jezus is Mijn Heer.Over alles.http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 12-04-2016 17:05:56 Laatst gewijzigd: 12-04-2016 17:10:43
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk Middelburg;

Ds.J.Verhage, emeritus predikant van Broek op Langedijk

Jezus wil herkenbaar zijn in ons leven

tekst uit Johannes 21 1-17 : De verschijning aan de zee van Tiberias.

vers 1:
Hierna, na de openbaring aan Thomas, openbaarde Jezus zich opnieuw
aan de discipelen, aan de zee van Tiberias.
En Hij openbaarde zich als volgt :werp het net uit aan de rechterkant
van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden
het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen: 153
maar het net scheurde niet.

hemels advies: als het diaconale werk soms vastloopt,
probeer het eens op een andere wijze.

In Lucas 5 ook een wonderbare visvangst met als
opdracht aan Petrus:(vers 10) Van nu aan zult u mensen vangen.

vers 11:
En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden,
lieten zij alles achter en volgden Hem.


http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 19-04-2016 13:58:25 Laatst gewijzigd: 19-04-2016 14:02:26
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.D.F.Ensing uit 't Harde

Ken de kracht van Christus Opstanding

Filipenzen 3 : De uitnemendheid van de kennis van Christus

1. de inspanning vers 10

opdat ik Hem mag kennen,en de kracht
van Zijn Opstanding en de gemeenschap
met Zijn lijden,doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word.

2. het uitzicht vers 11

om hoe dan ook te komen tot de opstanding
van de doden.

Begin er maar aan:

de dood is overwonnen

Kent u de Here Jezus en Zijn Opstanding ?
WAT een uitzicht.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200

Auteur: Reporter Creer datum: 27-04-2016 13:06:25 Laatst gewijzigd: 27-04-2016 13:37:43
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.G.F.Overweg uit Axel

Gelovige twijfelaars zijn welkom, kijk maar naar Thomas

tekst uit Johannes 20: Jezus en Thomas

vers 26-29

En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen
en Thomas was(ook) bij hen.
Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren,en Hij
stond in hun midden en zei: Vrede zij u.

Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger
en bekijk Mijn handen, en kom met uw hand
en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig
maar gelovig.

En Thomas antwoordde en zei tegen Hem:
Mijn Heere en mijn God !

Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt,Thomas,
hebt u geloofd, zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben
en TOCH zullen geloven.

Waarom was Thomas niet aanwezig bij de eerste ontmoeting
tussen Jezus en Zijn discipelen ?

Twijfelen = 2 kanten
geloven= vertrouwen

Niet zien maar toch geloven.
Het geloof is uit het Woord.

Jezus verscheen in de kring van de discipelen: de Gemeente
is de plaats van ontmoeting, bemoediging.
Het beste recept tegen twijfel.
Alleen blijven geloven is levensgevaarlijk.

Met Thomas en de Gemeente belijden verdwijnt alle twijfel: Mijn Heere en Mijn God !

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 3-05-2016 14:52:11 Laatst gewijzigd: 3-05-2016 14:56:39
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Vrouwenpolder;

Ds.Berend Schaaij

Jacobus 1:1-18 Afzender,geadresseerden,groet:
De Zegen van de geloofsbeproeving.

tekst vers 2-7

Wees blij met Gods leiding in je leven :

1. Blijdschap groeit in beproeving
2. Blijdschap groeit in gebed
3. Blijdschap groeit in vertrouwen

God beproeft( zelfs Zijn Eigen Zoon)
Satan verzoekt

Zie jij Gods leiding/liefde in jouw eigen leven ?
vers 5 :Bid God om wijsheid en ze zal hem gegeven worden
vers 6 : maar wel in geloof en daarbij niet twijfelen

Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee
die door de wind voortgestuwd en op-en neer geworpen wordt.

in vertrouwen: God is boven alle twijfel verheven.
Dankzij de kracht van God kwam het volk Israël
na 40 jaar in het beloofde land.

De weg naar de hemel kan alleen bereikt worden als je alle aardse zandzakken
overboord gooit: wees niet dubbelhartig.

Wil je gelovig aan Gods Hand gaan ?http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 10-05-2016 14:54:08 Laatst gewijzigd: 10-05-2016 15:09:52
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. H.M.Smit, emeritus predikant te Rouveen

1 Corr.10 : 1-22 : Of willen wij de HEERE tot jaloersheid verwekken ?
Wij zijn toch niet sterker dan Hij ?

Zondag 34 H.C. :

Wat gebiedt God in het eerste gebod ?
U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Boven de 10 Woorden staat vermeld:

Ik ben de HEERE uw God, Die u uit het land Egypte,
uit het slavenhuis, geleid heeft.

Welke afgod heeft u/jij ?
Afgoden je hebt ze zo maar.

Vertrouw ik nu echt op de HEERE ?

Geen andere (af)god in het Verbond van de HEERE.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 24-05-2016 13:49:23 Laatst gewijzigd: 24-05-2016 14:34:22
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.J.de Wolf uit Amersfoort:

Gods filantropie kweekt positieve burgers

naar Titus 2 en 3:

Christelijke levenswandel/plichten jegens overheid en naasten

tekst: Hfst 3 : 8

(..) opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen
dat zij ANDEREN voorgaan in het doen van goede werken.
Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.

1. Vrucht van de Heilige Geest
2. Vergt eigen inspanning :vers 14

Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven,
opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid
en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen,ijverig
in goede werken.


3. is tot voordeel voor andere mensen

goede werken: vruchtbaar zijn voor anderen; daar heeft iedereen baat bij.

Als verlost mens wil je anderen toch brengen bij die Verlosser ?

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 14-06-2016 14:30:52 Laatst gewijzigd: 14-06-2016 14:42:08
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.G.Schenau

Galaten 1: Geen ander Evangelie en de roeping van Paulus

Het atelier van de stilte

tekst: vers 17:
en ik (Paulus) ging ook niet naar Jeruzalem,
naar hen die al voor mij apostel waren;
maar ik vertrok naar Arabië ( de woestijn)
en keerde ( na 3 jaar in gesprek met de HEERE)
weer terug naar Damascus.(en ging direct naar de synagoge)

Drie jaar, net zolang als de apostelen bij de Heere Jezus mochten Zijn.

Vinden wij nog stilte en rust bij de Heere ?
Jammer dat onze kerkgebouwen door de weeks niet open zijn
Voor wie stilte zoeken naar Psalm 65/62 :

God alleen is onze toevlucht (psalm 62)
Loflied op Gods goedheid (psalm 65)

Galaten 1 : 24 : En zij verheerlijkten God in mij.

Paulus apostelschap een creatie van de Heere,
mede gevormd in het atelier van de stilte.

En zij verheerlijkten God in mij.

Als je als gemeentelid dat mag overkomen
dan ben je een dienaar/dienares van Zijn Koninkrijk

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_177


Auteur: Reporter Creer datum: 21-06-2016 13:53:47 Laatst gewijzigd: 21-06-2016 14:39:41
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. A. de Jager uit Zwolle Em. predikant Enschede-Oost

HOE lezen wij het verhaal over de Schepping ?

of

Lezen WAT er staat

Genesis 1: 3

En God zei: Laat er Licht zijn ! En er was licht.

Wanneer God spreekt kunnen wij als mensen maar beter luisteren.

Hebreeën 11 : 3

Door het geloof zien wij in dat de wereld
tot stand gebracht is door het Woord van God,
en wel zo dat de dingen die men ziet,
niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

Het is logisch dat geen mens dat verstaat:
daar is LICHT voor nodig.

God is de oorsprong van het Licht, de zon/maan/sterren
zijn lichtdragers.Wijzers op Gods wereldkalender
Ze wijzen naar de Auteur van de Schepping.

Ps. 36 :10

Want bij U is de bron van het leven;
in Uw licht zien wij het licht.

Openbaring 22 : 5

(In de Eeuwigheid) zal geen er geen nacht meer zijn,
(..) ook geen zonlicht, want de Heere God verlicht ons.

Wat denkt u van de Bron van het Licht ?


https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 29-06-2016 13:02:02 Laatst gewijzigd: 29-06-2016 13:08:28
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.E.Woudt voormalig predikant van Vrouwenpolder 1973-1977

tekst naar Psalm 8 verwijzing naar Hebreeën 2 : 6b Wat is de mens
dat U aan hem denkt,of de mensenzoon,dat U naar hem omziet ?

Psalm 8: De majesteit van de HEERE

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde !

1.kind te zijn van Vader

vers 6:

Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond


2.koning te zijn op aarde

vers 7:

U doet hem heersen over de werken van Uw handen.
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:

(..)

HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde !http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier