Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Freek
Creer datum:
8-12-2015 16:27:54
De liefde van Jezus in de Psalmen ( 2)
In dit onderwerp een korte inhoudsopgave van de Psalmen DEEL 2
auteur Johan t Hart
Boek sinds kort verkrijgbaar in de Christelijke Boekhandel
of rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij
Het Zoeklicht Postbus 99 3940 AB DOORN
Auteur: Freek Creer datum: 8-12-2015 16:33:52
Psalm 26

Onschuld tegenover valsheid, rechtvaardigen tegenover
onrechtvaardigen,oprechtheid tegenover misdaad.
We denken aan de woorden van Pilatus die zijn handen waste en zei :
"Ik vind geen onschuld in Hem"
David heeft de tabernakel lief omdat hij spreekt van Hem.
De tabernakel spreekt van een God die heilig is, maar ook van een Vader
die zo dicht bij Zijn volk wil wonen. Hij is meegegaan in de woestijn,
ondanks een mopperend en ongeduldig volk.
Hij wilde in een tent wonen, de almachtige God.
Auteur: Reporter Creer datum: 15-12-2015 20:12:42
Psalm 27

Bemoedigend voor velen, het spreekt van vertrouwen op God.
Hij spreekt over hoe we met angst moeten omgaan.
Of we bang zijn voor de angst die ons aanvalt,of dat
we veilig geborgen zijn bij Hem.
We zien dat de omstandigheden waarin we verkeren niet beslissend zijn,
maar de kracht van de HEERE.Er is moed voor nodig om te geloven.
Want wat we zien in het leven , is vaak anders dat wat we geloven en belijden.
We worden opgeroepen te zien op het onzichtbare,te geloven
in de beloften die ons gegeven zijn.

Auteur: Reporter Creer datum: 22-12-2015 15:10:18 Laatst gewijzigd: 22-12-2015 15:18:29
Psalm 28

De dichter van de psalm begint met het uitspreken van zijn geloof,
de HEERE is zijn rots. Het geloof gaat voorop. Vervolgens
komen we het zwijgen van God tegen.
Een ervaring die menigeen deelt met de psalmdichter.
We roepen tot de HEERE, maar het lijkt wel of Hij niet hoort.
Zelfs als ons bidden smeken wordt, als we luid roepen en
onze handen opheffen, zelfs binnengaan in het heiligste heiligdom,
dan nog lijkt het of Hij niet hoort.
Soms lijkt het wel of God de bedrijvers van ongerechtigheid
hun gang laat gaan.Maar tijdens zijn leven heeft David dit geleerd:
de HEERE is rechtvaardig en laat de zonde niet ongestraft.
De goddelozen worden niet opgebouwd,maar afgebroken.
En David heeft ervaren dat de HEERE wel degelijk hoort, wel degelijk helpt,
dat Hij de rechtvaardige die tot Hem roept, antwoord geeft.
En als koning van Isral bidt David voor het uitverkoren volk van God
om leiding en bescherming.

Auteur: Reporter Creer datum: 30-12-2015 14:25:42
Psalm 29

Het valt direct op dat er gesproken wordt van de Stem van de HEERE.
Dit wordt zevenmaal genoemd, het volmaakte getal van God.
Bij alle stemmen die er zijn in deze wereld, bij alle grote woorden
die er tegen God worden gesproken door kleine mensjes
valt de grote kracht van de Stem van God des te meer op.
Bij Zijn spreken verbleekt alles en in deze psalm
gaan we de Bijbel door om het verstaan van die machtige Stem
beter te begrijpen.
Auteur: Reporter Creer datum: 5-01-2016 14:57:43
Psalm 30

Het is tegenwoordig mode dat predikers veel over hun eigen
ervaringen praten. Soms te veel. Hier praat David over
zijn ervaringen in zijn eigen leven waarin hij tevens
een diepe betekenis ziet liggen voor het volk Isral.
Deze psalm is zo bijzonder dat deze volgens de Joodse traditie
gezongen is bij de inwijding van de Tempel door Judas
de Makkabeeer in 165 voor Christus. Er is een bijzondere relatie
bij de inwijding van de tempel door Salomo
en de viering van het Loofhuttenfeest.

De psalm is profetisch en laat in vogelvlucht de geschiedenis
zien van het volk Isral.
Tevens zien we dat God het verdriet en de rouwklacht
verandert in feest en dat Hij ons een feestkleed aantrekt.
De psalm eindigt met de eeuwige lof op God, want
Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Auteur: Reporter Creer datum: 12-01-2016 14:18:08
Psalm 31

In deze psalm worden we profetisch gewezen op het laatste
kruiswoord van de Here Jezus. Hij sprak met luider stem:"
In Uw handen beveel Ik mijn geest
Maar wel met een toevoeging, namelijk "Vader

Er zit een geweldige spanning in de psalm,als er
over de gloed der benauwdheid wordt gesproken.

Er zit tevens een vertroostend en bevrijdend spreken in.
"Hij is mijn steenrots en mijn bevrijder

Er zit angst in de psalm als de psalmist denkt
dat hij verbannen is van God.
Auteur: Johan Creer datum: 19-01-2016 11:25:36
Psalm 32

Een psalm die de bevrijdende zegen laat zien als een mens
zijn zonde belijdt en zich verootmoedigt voor de levende God.
De psalm begint met zaligsprekingen en sluit aan bij Psalm 1.
Het is een psalm van bevrijding en een aanmoediging
aan de lezers om het voorbeeld van David te volgen.

Een aantal belangrijke principes worden behandeld.
Het is van essentieel belang om zonden
voor de Almachtige te belijden.
Je hart moet oprecht zijn,je moet menen wat je zegt.

Er moet vertrouwen zijn dat God vergeeft,ja van harte vergeeft.

Auteur: Joop Creer datum: 26-01-2016 13:31:02
Psalm 33

Een lofpsalm die de grote daden van de HEERE bezingt
en die volgt op de belijdenis van
onze zonden in de vorige psalm.

Er is ruimte gekomen in ons hart en het zicht
op God wordt weer helder.

Ook wordt duidelijk Wie er in het middelpunt
van ons leven moet staan.

Het geloof in de HEERE staat in deze psalm centraal.
Een God die ons vertrouwen nooit zal beschamen.
Auteur: Reporter Creer datum: 8-02-2016 12:30:22
Psalm 34

David raakt in paniek en verzint een list:hij stelt zich
aan als een krankzinnige. Die list lukt en hij ontsnapt.

Maar wat een geweldige angst heeft hij doorgemaakt
daar bij koning Achis. Totaal ontredderd !

De sleutelzin in de psalm is : "deze ellendige heeft hier geroepen !
Tegen deze achtergrond maakt David een psalm, een leerdicht.

De psalm is opgebouwd volgens de letters van het Hebreeuwse alfabet.
Auteur: Reporter Creer datum: 15-02-2016 12:52:33
Psalm 35

De strijd tegen de vijand staat centraal.
Een opmerkelijk gegeven dat bij mensen de vraag
kan oproepen of dit wel terecht is.

We worden toch door de Here Jezus opgeroepen
onze vijand lief te hebben ?

Als we ons straks gaan verdiepen in de psalm,
komen we een aantal opmerkelijke zaken tegen
die meer licht werpen op deze zaak.
Auteur: Reporter Creer datum: 22-02-2016 14:38:58
Psalm 36

Scherp wordt de tegenstelling getekend tussen
de goddeloze en oprechte van hart die het van de HEERE verwachten.

De psalm begint met de goddeloze en eindigt met de goddeloze.
Hij laat zien dat de weg van de goddeloze, die bewust
heeft gekozen tegen de HEERE, uitloopt op de dood.

Zij worden neergestoken en kunnen niet opstaan.

Maar hoe kostelijk is het leven van de rechtvaardigen !

We vinden het hoogtepunt in de psalm, wanneer David
uitroept dat bij Jezus de bron van het leven is
en dat we in Zijn licht het Licht zien.
Auteur: Reporter Creer datum: 29-02-2016 13:53:33 Laatst gewijzigd: 29-02-2016 13:55:47
Psalm 37

David schrijft deze psalm aan het einde van zijn leven.
Hij schrijft:"ik ben jong geweest, ik ben oud geworden
maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien"

Dat is de zuivere waarneming van David en doordat
deze psalm is opgenomen in de Bijbel, weten we zeker
dat de Heilige Geest deze woorden bevestigt.

Het is het hart van God die alles regeert
dat de rechtvaardige nooit zal worden verlaten.

We vinden in deze psalm een prachtig vergezicht
als er wordt gesproken dat de zachtmoedige
de aarde zal berven en vreugde scheppen in grote vrede.

Aan de andere kant zijn er dreigende woorden
voor de goddelozen, die zullen worden uitgeroeid.


Auteur: Reporter Creer datum: 12-03-2016 14:28:28 Laatst gewijzigd: 12-03-2016 14:31:28
Psalm 38

Op het eerste gezicht een trieste psalm,
waarin weinig vreugde te bespeuren valt.
Het doet sterk denken aan het lijden van Job.

De zonde speelt een grote rol in deze psalm
en David wil laten zien ,als koning van Isral,
wat de desastreuze gevolgen zijn van de zonde,
en hoe dat doorwerkt in levens.

In deze psalm vinden we verrassende verwijzingen
naar wat later zal gebeuren als de Here Jezus al
onze zonden op zich neemt.

Gedeelten van deze psalm worden vervuld in het lijden
tijdens het proces tegen de Here en het lijden aan het kruis.

Het is heel belangrijk om de verbinding te zien
tussen ons lijden als mens, het lijden wat de Here op zich neemt,
de overwinning die Hij behaalt aan het kruis, en
de doorwerking van die overwinning in ons eigen leven.

De trieste psalm wordt als het ware door de overwinning
van Jezus omgekeerd in een juich psalm van overwinning !
Auteur: Edwin Creer datum: 21-03-2016 13:19:26
Psalm 39

Een roep tot gerechtigheid vanuit een eenzaam gevoel.
De eindigheid van een mens en het zinloze van veel
dingen komen aan de orde.

Een belangrijk vers in deze psalm is: de mens loopt
rond in een schijnbeeld

De vreemdeling en een bijwoner komen aan de orde,
en dit brengt ons in de dagen van de aardsvaders
en van Ruth, de oprechte vrouw uit Moab, die
in het land Isral kwam als vreemdelinge,zonder rechten.


Auteur: Reporter Creer datum: 28-03-2016 16:18:20 Laatst gewijzigd: 28-03-2016 16:22:31
Psalm 40

Terwijl David deze psalm bezig is te dichten,
komt opeens de Stem van de HEERE God in de psalm
die spreekt over de toekomst van de Messias:
"Toen zei Ik, zie Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven.
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen

Terwijl deze woorden directe woorden zijn van de Messias,
komen we nog veel meer boeiende vergelijkingen
tegen in het Nieuwe Testament.

Auteur: Reporter Creer datum: 4-04-2016 14:48:02
Psalm 41

Er schijnt een misverstand te bestaan bij sommige christenen,
die menen dat het toch niet zo belangrijk is hoe je leeft,
omdat we uit genade leven, alles is immers volbracht.
We hoeven niet meer bang te zijn voor straf.Sommigen gaan
zelfs zover dat als je gelooft in Jezus je zonden
niet meer hoeft te belijden.

De psalm leert echter dat het onrecht wel degelijk wordt gezien
en onthouden door de HEERE. En Die heeft het beste geheugen
dat er bestaat. Hij toetst alles.En volkomen rechtvaardig !

We zien verder de zegen die er op rust op de wijze
waarop wij met de ellendige zijn omgegaan in ons leven.

We zien tenslotte de vijanden van David die hopen op zijn dood.
Zijn vriend, met wie hij in vrede leefde, heeft hem hard nagetrapt.

We zien de vervulling in deze woorden later ook bij de Here Jezus
als Judas Hem zal verraden.

Wat David aan het einde van zijn leven overkwam,zal later
ook de Here Jezus overkomen.
De vijanden die willen juichen bij zijn ondergang.

Auteur: Reporter Creer datum: 12-04-2016 13:46:14
Psalm 42

Een bijzonder geliefde psalm. Velen zijn ontroerd
bij het zingen ervan.Een hert dat schreeuwt naar waterstromen.
We zien het voor ons. In de psalm zelf wordt gesproken
over tranen die mij tot voedsel zijn, dag en nacht.

En waarom ? Omdat zij zeggen: "Waar is nu uw God ? ¨
We zien het verlangen naar Gods huis en we gaan mee
met de mensenmassa op weg naar Jeruzalem.
En toch...het is zo onrustig in mijn hart en ik voel
me terneer geslagen, schrijft de dichter van de psalm
en verwoordt zo het gevoelen van velen.

Auteur: Reporter Creer datum: 19-04-2016 16:47:09
Psalm 43

Een vervolg op psalm 42 met dezelfde motieven
en dezelfde vraag: ¨ Wat buigt u zich neer, mijn ziel
en wat bent u onrustig in mij ? ¨

En het antwoord is hetzelfde als in psalm 42.

Toch is deze psalm geen herhaling van de vorige.
Er zit een opklimming in van het dal van grote moeite
naar de heilige berg en naar Gods woningen.
Auteur: Reporter Creer datum: 26-04-2016 15:05:39 Laatst gewijzigd: 26-04-2016 15:09:04
Psalm 44

Het is niet duidelijk in welke tijd dit is geschreven.
Wel is duidelijk dat we kunnen denken aan de wegvoering
uit het beloofde land.
God verstrooit Zijn volk onder de heiden volken.

De grote profeet uit vroeger tijden, Mozes, had al
geprofeteerd in Deuteronomium 29 over de zegen en de vloek,
Zegen als het volk in de wegen van de HEERE wandelde,
En vloek als zij andere goden achterna zouden lopen
en de HEERE hun God zouden vergeten.

We zien aan de ene kant het trouwe deel van het volk
dat wil wandelen naar Zijn wil. met een oprecht hart.
Aan de andere kant de vloek over het ontrouwe Israël,
dat eigen wegen gaat.

Het is leerzaam dat Paulus in het zo troostvolle
deel van Romeinen 8 juist deze psalm aanhaalt
en wel met de woorden"Maar om U worden wij de ganse dag gedood,
wij worden beschouwd als slachtschapen ¨


Auteur: Reporter Creer datum: 3-05-2016 17:06:30
Psalm 45

We richten ons op de overwinnende Held,Jezus Christus.
In de psalm, die duidelijke trekken heeft van het Bijbelboek Hooglied,
wordt Hij bezongen als een Held, de schoonste van alle mensenkinderen.

Dit is een profetische psalm, die vooruitziet op de grote overwinning
van het Lam, dat overwint.
Na de vorige psalm waarin we het lijden van het Joodse volk hebben gezien,
dat zo verweven is met het lijden van de Messias,
zien we nu de hoop die in de harten van de zonen van Korach is.

Onder moeilijke aardse omstandigheden wordt een uitzicht
geboden wat meer dan vertroostend is.

Het is juist daarom zo vertroostend omdat het de werkelijkheid weergeeft !

We leren Jezus kennen als de Man van Genade, die de mooiste
is van alle mensenkinderen.

Nooit hoeven we aan Hem te twijfelen.
Alles wat Hij zegt is Waarheid,omdat Hij zelf de Weg,
de Waarheid en het Leven is.

Auteur: Reporter Creer datum: 10-05-2016 09:20:46
Psalm 46

De psalm spreekt over de God van Jacob.
Een sterke burcht is ons de God van Jacob.
Er wordt gesproken over de beekjes van de rivier
die de stad van God verblijden.

Die stad is Jeruzalem , de stad van de grote Koning.
In het huidige Jeruzalem stroomt geen rivier, dus we
zullen moeten gaan kijken wat precies wordt bedoeld.

Kijk mee naar de Almachtige God
die boog en speer slaat,wagens met vuur verbrandt.
Auteur: Reporter Creer datum: 16-05-2016 15:10:19
Psalm 47

De hemelvaart staat centraal.
God vaart op onder gejuich, de HEERE
vaart op onder bazuingeschal.
Het is een heel vrolijke psalm,waar we beginnen
met het klappen in de handen en juichen voor God.

Na het einde van Psalm 46 waar de heerschappij
van Jezus wordt bezongen in het komend vrederijk,
staat nu de hemelvaart in de schijnwerpers.

Niet als apart heilsfeit, maar als onderdeel
van het vrederijk.

Dit gaan we nader bestuderen in deze prachtige
en vrolijke psalm.

Auteur: Reporter Creer datum: 23-05-2016 14:27:20
Psalm 48

In de psalm gaat het om de heerlijkheid van Sion,
dat is Jeruzalem, de stad van de grote Koning.
De Here Jezus zal later naar deze psalm verwijzen !

De stad wordt bezongen om haar schoonheid.
Ze wordt genoemd: een vreugde voor heel de aarde.

Degenen onder ons, die alles wat niet direct duidelijk is,
symbolisch willen verklaren, zullen moeite
hebben met de beschrijvingen die hier worden gegeven.


Auteur: Reporter Creer datum: 27-05-2016 11:35:10
Psalm 49

Een oproep aan alle volken om goede nota te nemen
van de wijsheid van de HEERE.
Door de eeuwen heen zijn mensen altijd op zoek
geweest naar rijkdom,eer en macht.
Terwijl iedereen weet dat zijn leven maar kort is,
gedragen de meesten zich alsof zij eindeloos hier leven.

Is dat nu slim ?

Met deze vraag houdt de psalm zich bezig.
Het raakt aan de kern van ons bestaan.

we zullen zien dat deze vragen een belangrijke rol
spelen tijdens het onderwijs van de Here Jezus.
Auteur: Reporter Creer datum: 8-06-2016 11:34:56 Laatst gewijzigd: 8-06-2016 11:38:13
Psalm 50

Het gaat hier vooral over het oordeel van de Almachtige God
over Zijn volk Israël.
Eerst zien we de machtige verschijning van de HEERE,
de God der goden. Hij verschijnt blinkend en zal niet zwijgen.

De offerdienst staat centraal.
Het oordeel betreft niet de offerdienst op zich,
want de brandoffers staan God voortdurend voor ogen.

Maar het gaat God om de dankbaarheid en om
het nakomen van de geloften.

Aan de ene kant zien we de rechtvaardigen staan,
die zullen in de dag van de benauwdheid God aanroepen
en worden gered.

Aan de andere kant het ongelovige deel van Israël
dat God eert met de lippen, maar waar het hart ver van Hem is.

Zij doen dingen die niet door de beugel kunnen
en denken, omdat God er het zwijgen toe doet,
dat Hij net zo is als zij.

Hun zonden zullen voor hun ogen worden uitgestald.

Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier