Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Alex
Creer datum:
28-06-2014 14:20:01
RAMADAN

Vanaf vandaag 30 dagen bidden voor moslims over de hele wereld
Auteur: Alex Creer datum: 28-06-2014 14:22:06 Laatst gewijzigd: 30-06-2014 13:09:08
DAG 1

Er waait een wind door
het Huis van de Islam.
Het Arabische woord Dar
al-Islam, wat “Huis van
de Vrede” betekent, is een term die door
moslims wordt gebruikt voor landen waar
zij vrij hun geloof kunnen uitoefenen. Op dit
moment zijn dat 49 landen en minstens 1,7
miljard mensen. Dat betekent dat de islam
directe invloed heeft op het geloof van een
kwart van de wereldbevolking. Maar er is iets
aan het gebeuren, iets geweldigs!
“De wind waait waarheen hij wil; je
hoort zijn geluid, maar je weet niet waar
hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Zo is het ook met iedereen die uit de Geest
geboren is.” (Johannes 3:8)
Vandaag de dag zijn op meer dan
60 verschillende plaatsen nieuwe
gemeenschappen ontstaan van christenen
met een moslimachtergrond. Elke
beweging heeft alleen al in de afgelopen
tien jaar minstens 1000 nieuwe gelovigen
gedoopt en heeft minstens 100 nieuwe
geloofsgemeenschappen voortgebracht. In
sommige landen zijn de gemeenschappen
uitgegroeid tot tienduizenden nieuwe
gelovigen met een moslimachtergrond.

Achtergrond

Dit is heel opmerkelijk. Bijna 14 eeuwen
lang werden miljoenen “christenen”,
bijvoorbeeld door de Ottomaanse
veroveringen, opgenomen in het Huis van de
Islam. Het gebeurde maar zelden dat moslims
zich aansloten bij de christelijke kudde.
Pas aan het einde van 19de eeuw zien we
in het Nederlandse Oost-Indi de eerste vrije
en inheemse beweging ontstaan van moslims
die zich tot Christus keren. Aan het einde
van de 20ste eeuw bestonden er zeven op
zichzelf staande bewegingen van complete
moslimgemeenschappen die het geloof in
Christus hadden aangenomen. Het is geen
toeval dat het ontstaan van deze bewegingen
samenviel met de golf van gebed voor de
onbereikte volken over de hele wereld, en in
het bijzonder voor de islamitische wereld.
Deze golf van gebed moet doorgaan.
Moge God ons Zijn hart tonen, zodat onze
gebeden de Zijne zullen zijn. Bid voor de
duizenden moedige christenen met een
moslimachtergrond, die aangeraakt zijn door
de wind van de Geest en de prijs moeten
betalen voor hun nieuwe geloof. Bid ook dat
gelovigen die van huis uit christen zijn, deel
zullen hebben aan de groeiende oogst van
moslims die zich tot Christus keren.
Er is iets historisch aan
het gebeuren. Er waait
een wind door het Huis
van de Islam.
Auteur: Alex Creer datum: 30-06-2014 10:56:25
Dag 2

Bidden voor moslims die dit jaar
tot geloof in Christus gekomen zijn

We verheugen ons dat er na de
gebeden van vorig jaar een grote
hoeveelheid mensen het Koninkrijk van
God is binnengegaan. Een ongekend aantal
moslims is tot geloof in Christus gekomen en
heeft door Zijn genade vergeving van zonden
ontvangen. Ze zijn in het afgelopen jaar onze
broeders en zusters in Christus geworden.
Jari wist dat zijn beslissing om Christus te
volgen niet gemakkelijk zou zijn. Hij wist dat
hij waarschijnlijk zou moeten sterven, maar
hij wist ook precies wat Jezus aan het kruis
voor hem had gedaan. Hij had het besluit
met zijn hele hart genomen en zijn familie
wist dat. Ondanks tegenstand wordt Jari nog
steeds gerespecteerd in zijn gemeenschap
en blijft hij verbonden met zijn
volk. Onlangs ervoer hij veel
vreugde toen hij een familielid
tot Christus mocht leiden.
Prijs de Heer voor het feit dat
Jari en zijn vrouw een kindje
verwachten. Het jonge gezin van
Jari blijft in de moslimcultuur,
zodat zij zout en licht kunnen
zijn binnen hun gemeenschap.
De kinderen zullen een bijbelse
opvoeding krijgen, terwijl ze
opgroeien in een omgeving waar
de regels en wetten van de islam
gelden. Ze hebben onze gebeden en steun
blijvend nodig.
Uiteraard is niet al het nieuws goed nieuws.
Voor sommige nieuwe gelovigen was de druk
uit hun omgeving te groot, waardoor ze zijn
teruggekeerd naar de islam om de familie-eer
te “redden”. Laten we hen niet veroordelen,
maar met liefde voor hen bidden.
Jari en zijn gezin zijn dankbaar dat u en
anderen trouw voor de moslimwereld bidden.
Hij is zich ook bewust van het belang van
voorbede en liefde voor de verlorenen, die
voortkomt uit het zoeken van Gods Vaderhart
voor individuen, families, volken en zelfs landen.
Jari vraagt ons om in het bijzonder te danken
voor hem en zijn gezin, en om te bidden
voor hun geestelijke bescherming. Laten we
in de komende dagen blijven bidden voor de
verlorenen in de moslimwereld.
God belooft dat Hij “ons zal gedenken,
Hij zal ons zegenen”, zowel ons als onze
kinderen. (Psalm 115:12-15)
Auteur: Alex Creer datum: 30-06-2014 19:58:07
Dag 3

Onderlinge afhankelijkheid binnen moslimfamilies en
-gemeenschappen

De ouderen onder de moslims

Toen ik op een verjaardagsfeestje in
Jemen was, werd ik getroffen door het
respect dat de jongeren hadden voor de oude
mensen. Omdat een tante 77 jaar werd, waren
er veel ouderen aanwezig. De familiehoofden
zaten op de voor hen bestemde stoelen en
werden bediend door de kinderen en de
jeugd. Het was duidelijk dat grijs haar en
rimpels hier juist een pluspunt zijn. Moslims
leren de ouderen met eerbied, vriendelijkheid
en nederigheid te behandelen.
In de moslimcultuur stijgen met de leeftijd
ook het respect en de waardering voor een
persoon. Er wordt opgekeken tegen ouders die
op leeftijd zijn, vanwege hun levenservaring.
De mogelijkheid om voor je ouders te zorgen
als ze ouder worden, wordt gezien als een
geschenk van Allah. Het familiehoofd neemt
namens het hele gezin de belangrijkste
beslissingen, ook op geestelijk gebied. Omdat
ze vertrouwden op de keuze van de oudste
hebben hele stammen zich bekeerd – zowel
tot de islam als tot het christendom.
Als mensen ouder worden, wordt het over
het algemeen moeilijker om te veranderen.
Dat is nog meer het geval voor moslims, of
het nu gaan om verandering van ideologie,
gewoonten, tradities of de manier waarop
dingen gebeuren.
Het is niet gemakkelijk voor een oudere
moslim om het geloof dat hij of zij levenslang
heeft aangehangen, aan de kant te schuiven
en zijn of haar vertrouwen op Christus te
stellen. Maar alle dingen zijn mogelijk voor
onze Almachtige Heer en God. Hij is in
staat om die verandering te bewerken door
de Heilige Geest. We hebben gezien dat
complete families zich tot Christus keerden,
wanneer familiehoofden en ouderen werden
geraakt door het evangelie.
Ik werd ook getroffen door het feit dat
de ouderen in Jemen graag wilden dat ik
voor hen bad. Ik bad in de naam van Jezus
en velen van hen braken in tranen uit. Ze
werden vooral geraakt wanneer ik voor hen
bad om wijsheid, die ze konden doorgeven
aan de hele familie. Mijn gebed is dat hun
verantwoordelijkheidsgevoel voor hun familie
hen ertoe zal aanzetten om de Waarheid te
zoeken en te vinden. Bidt u met me mee?

Auteur: Alex Creer datum: 1-07-2014 22:51:02 Laatst gewijzigd: 1-07-2014 22:59:35
Dag 4

Hoort iemand mijn schreeuw om hulp?

Saoedi-Arabi staat bekend om zijn
olierijkdommen en woestijnlandschap.
Minder bekend zijn de religieuze en
culturele extremen die een bron van lijden
vormen voor veel Saoedische mensen. Van
kinds af aan leren Saoedi’s dat ze niemand
buiten hun uitgebreide familie kunnen
vertrouwen. Alleen naaste bloedverwanten
kunnen vertrouwd worden en zelfs dan is
er onderling vaak sprake van achterdocht.
De eer van de familie is het allerbelangrijkst.
Slachtoffers van misbruik lijden daarom
liever in stilte dan dat ze hun familie te
schande maken.
Verdriet vult de kamers van Sameera’s
huis. Haar moeder heeft hoge koorts
en wordt steeds zwakker. Er hangt een
wolk van onzekerheid over de familie.
Niemand beantwoordt Sameera’s vragen
en ze begrijpt niet waarom haar moeder
zo angstig kijkt. Zelfs nadat haar moeder
is gestorven, rouwt iedereen in stilte.
Sameera zal nooit weten wat er met haar
moeder is gebeurd. Omdat ze met niemand
kan praten, vraagt Sameera in stilte: “Hoort
iemand mijn schreeuw om hulp?”
Voor de meeste Saoedische moslims is
God zo ver weg, dat ze zich niet kunnen
voorstellen dat Hij persoonlijk om hen geeft.
Alle mensen in Saoedi-Arabi kennen Jezus
als Isa, de profeet uit de Koran, maar slechts
weinigen hebben van Hem gehoord als
Vriend en Verlosser.
Het is ons verlangen dat talloze Saoedi’s
niet alleen zullen ontdekken dat Jezus hun
geroep hoort, maar dat Hij ook al hun tranen
afwist; dat de Saoedi’s niet langer bang zullen
zijn voor de dood, maar in plaats daarvan
vertrouwen op een eeuwig leven met Christus.
Laat de hopelozen hoop mogen vinden.

Onze broeders en zusters
die zich op Saoedi-Arabi richten,
vragen ons om te bidden voor het
volgende:

Bidt dat de Saoedische mannen, vrouwen en
kinderen die in stilte en eenzaamheid lijden
Jezus mogen vinden, die voor hen geleden
heeft en om hen geeft.

Bidt dat de volgelingen van Jezus in Saoedi-
Arabi de aanwezigheid van God zullen
ervaren, en dat de mensen om hen heen de
verandering zullen bemerken.
Mogen zij de moed vinden om staande te blijven,
als wij namens hen neerknielen voor de Heer.
Auteur: Alex Creer datum: 2-07-2014 13:28:05 Laatst gewijzigd: 2-07-2014 13:51:31
Dag 5

Bid voor de Bareilly-moslims

Welkom bij Bareilly College. Opgericht
in 1837. Het motto luidt: “WIJSHEID,
RECHTVAARDIGHEID, MOED, MOREEL,
MENSELIJKHEID, DIENSTBAARHEID, PLICHT,
SAMENWERKING, SUCCES”.
Wauw, dat is nogal wat. Of de studenten
dat nu ook allemaal geleerd hebben...
Bareilly is een snelgroeiende stad in de
noordelijke provincie Uttar Pradesh (tussen
New Delhi en Lucknow). Er vloeien zeven
rivieren door de laaggelegen Gangesvlakte.
Dat maakt de bodem erg vruchtbaar,
maar daar staat tegenover dat er veel
overstromingen zijn.

Bareilly is n van de meer ontwikkelde
gebieden van Noord-India. Dat trekt jonge
mensen en industrie aan. Bareilly College
wordt goed bezocht, maar is ook behoorlijk
duur. Niet veel moslims kunnen het zich
veroorloven. Hoewel veel moslims kleine
bedrijfjes hebben, zijn de meesten arm. Er
zijn maar weinig moslimfamilies die tot de
middenklasse behoren.

Bareilly, de geboorteplaats van de bekende
Urdu-dichter Waseem Barelvi, is ook een
centrum van onderwijs. 80% van de mensen
is geletterd, wat meer is dan het landelijke
gemiddelde van 60%. In Bareilly is 88% van de
mannen en 65% van de vrouwen geletterd.

Etnisch geweld

Sommige statistieken laten zien dat
moslims 35% van de bevolking in Bareilly
vormen – in het centrum ligt dat hoger. Door
de snelle groei ontstaan er aan de rand van
de stad kleine nederzettingen van moslims
en hindoes. Daardoor neemt de segregatie
van deze groepen toe. Etnisch geweld komt
vaak voor, niet alleen tussen hindoes en
moslims, maar ook tussen verschillende
theologische moslimstromingen.

Er woont een handjevol christelijke werkers
tussen de moslims in Bareilly. Sommigen zijn
nog maar net tot geloof in Christus gekomen.
Er zijn ook geheime gelovigen en mensen die
op zoek zijn, en het lijkt erop dat de kerk op
het punt staat om te gaan groeien.

De Noden

Christelijke werkers vragen gebed voor het volgende:Voor groei van de Campus Ministry; er
zijn werkers nodig om de studenten en
professoren te bereiken.

Voor materialen en training, zodat
een impuls kan worden gegeven aan
kerkplanting en discipelschap.

Voor het opleiden van meer voorgangers
om nieuwe gelovigen te beschermen en te
zegenen.
God vraagt u en mij om ons vertrouwen op Hem
te stellen en te geloven dat we alles kunnen
doen wat Hij van ons vraagt. Hij is almachtig!


Auteur: Alex Creer datum: 3-07-2014 15:04:28 Laatst gewijzigd: 3-07-2014 15:11:26
Geschiedenis van het conflict in Syri

Bidden voor bepaalde onderwerpen
vereist ook begrip van de oorsprong
ervan. Het voorbeeld van vandaag is Syri,
maar de lessen uit de geschiedenis van
dat land kunnen worden toegepast op alle
moslimlanden.
Dankzij Constantijn de Grote, de Romeinse
keizer uit de 4de eeuw, werd Syri het
centrum van de christelijke wereld. Het
land behield die positie tot de 7de eeuw,
toen de islam het gebied veroverde. Syri
werd een moslimland en was deel van het
Ottomaanse Rijk. De conflicten in de regio
bleven voortduren en weerspiegelden
de verdeeldheid tussen de sjiitische en
soennitische moslims (het voert te ver om
daar in dit artikel op in te gaan).
Tijdens de Eerste Wereldoorlog poogde
Lawrence van Arabi Syri te
bevrijden van het Ottomaanse
Rijk. De Fransen raakten erbij
betrokken; ze verdeelden het
land en gaven de Alawitische
minderheid (een sjiitische sekte)
de macht over de soennitische
moslims. In 1946 kreeg Syri zijn
onafhankelijkheid en werd een Alawitische
moslim genaamd Assad (zijn naam betekent
‘leeuw’) steeds machtiger. In 1970 nam hij
door een staatsgreep de macht over en
maakte van Syri een onderdrukkende
politiestaat. De soennitische moslims (de
Broederschap) zwoeren Assad te zullen
vernietigen.
Gedurende de volgende dertig jaar groeide
de haat van de soennitische moslims tegen
Assad en de Alawieten. Het verklaart een
deel van het huidige Syrische conflict. Assad
had ook een diepe haat tegen Isral. In 1973
begon hij een oorlog tegen het land. Isral
won, maar volgens Assad mocht de islam trots
zijn op de verrassingsaanval die zij hadden
uitgevoerd. Het bracht grote verdeeldheid
in de regio, maar de oorlog
leverde Assad meer macht,
vrienden en betere banden
met Rusland en Iran op.
Hij stierf in 2000. De
rest van het verhaal
kennen we.
We willen ons in onze gebeden richten
op de geschiedenis van landen. We willen
dat iedereen het Goede Nieuws van het
evangelie kan horen. De situatie in een
land is veel te complex om eenvoudigweg
te bidden dat er verandering mag komen.
Zoals we hebben gezien in andere landen
in de regio betekent verandering niet altijd
stabiliteit. Het brengt in elk geval zeker niet
altijd meer godsdienstvrijheid.
de Node
N
Een zendelingengezin dat uit Syri moest
vluchten, beschrijft de gebedspunten als volgt:

Leren hoe we vandaag moeten bidden op
basis van wat de bijbel zegt over het verleden
en de toekomst van Syri. Jesaja 17:1

“Ons belangrijkste gebed en onze
hartenkreet is gericht op de onschuldigen,
die niet de kans hebben om de boodschap
van verzoening te horen.”
Auteur: Alex Creer datum: 4-07-2014 13:21:59
Dag 7 :

Vrijdag-gebed

Vandaag gaan veel moslims naar de islam
voor het vrijdaggebed. Gebed heeft een
centrale plaats binnen de islam. Als een moslim
het heeft over “bidden”, bedoelt hij of zij meestal
het verplichte rituele gebed dat hij of zij vijf keer
per dag moet uitvoeren. Dit gebed wordt “salat”
genoemd en moet door elke volwassen moslim
op bepaalde tijdstippen, met het gezicht naar
Mekka, in het Arabisch worden uitgesproken.
Vrije gebeden zijn verboden, alleen de ritue
-
le gebeden mogen gebruikt worden. Het och
-
tendgebed moet voor zonsopgang worden
uitgevoerd, het middaggebed vlak voordat de
zon zijn hoogtepunt bereikt, het namiddag
-
gebed voor zonsondergang, het avondgebed
na zonsondergang, en het nachtgebed als
het donker is. Op bepaalde momenten, zoals
tijdens zonsopgang, is het verboden om te
bidden. De gebeden van niet-moslims worden
als ongeldig beschouwd.
Vrijwillige gebeden
Naast de rituele gebeden die vijf keer per
dag moeten worden uitgevoerd, mogen
er nog drie extra rituele gebeden worden
gedaan. De islam beveelt verder aan om,
bijvoorbeeld in tijden van ziekte, lof- en
smeekbeden uit te spreken of te bidden
om vergeving. In deze gevallen mogen vrije
gebeden gebruikt worden. Toch hebben
deze gebeden (du’a in het Arabisch) minder
waarde dan de vereiste rituele gebeden.
Opzettelijk niet bidden is een zonde! De is
-
lamitische traditie zegt: “De eerste zaak die zal
worden onderzocht op de Oordeelsdag is het
gebed.” Omdat het niemand lukt om elke dag
vijf keer te bidden, leeft een moslim voortdu
-
rend met de angst dat hij of zij zal sterven zon
-
der aan deze verplichting te hebben voldaan.
Daardoor is het gebed geen vreugdevolle
uiting van de relatie met God, of een vertrou
-
welijk gesprek met de Vader. Het is een regel
die vanaf 7-jarige leeftijd wordt aangeleerd.
Daarmee vergeleken is het bijbelse gebed
een vrijwillig, persoonlijk gesprek met God,
genspireerd door de Heilige Geest. Het is op
elk tijdstip toegestaan om te bidden, door
gelovigen n ongelovigen, met de absolute
zekerheid dat zij toegang krijgen tot de Troon
van Genade. Stel u in gedachten voor hoe
moslims naar de moskee gaan voor het vrijdag
-
gebed; spreek vertrouwelijk met God de Vader
over hen en sta open voor Zijn leiding. In Jezus’
naam. Bent u niet blij dat er iemand voor bad?
Auteur: Alex Creer datum: 5-07-2014 14:39:05 Laatst gewijzigd: 5-07-2014 14:52:37
Dag 8

Amerikaanse moslims voelen zich veilig

De grote meerderheid van moslimleiders
heeft niet het gevoel dat de
Amerikaanse samenleving in zijn geheel vijandig staat
tegenover de islam.”

Dit is slechts n van de
uitspraken die de afgelopen jaren in
-verschillende Amerikaanse onderzoeken naar voren
kwamen. Terwijl de Amerikaanse bevolking zich
meer bewust wordt van de islam, lijken moslims
zich over het algemeen meer op hun gemak te
voelen, zeker in grootstedelijke gebieden.
Het is niet verrassend dat aantallen hierin
een rol spelen. Het aantal moskeen is
-toegenomen, vooral in New York, Californi,
Texas en Florida. Ook het aantal
moskee-bezoekers blijft groeien. En onderzoek telde
2,6 miljoen moslims die het gebed aan het
einde van de Ramadan bijwoonden, een
grote stijging in vergelijking met tien jaar
geleden. Texas loopt hierin voorop.
Volgens een rapport van Pew
2
vinden de
meeste Amerikaanse moslims (63%) dat er
geen spanningsveld bestaat tussen hun geloof
en het leven in een moderne maatschappij.

-Een bijna net zo groot percentagese christenen (64%) is het hiermee eens.
Een studie van de Barna Group

, die vlak na
de bomaanslag tijdens de Boston marathon
werd gepubliceerd, laat echter zien dat een
derde van de Amerikanen (33%) een gunstig
beeld heeft van de islam, terwijl iets meer
-
mensen (36%) negatief tegen de religie aankijken.
Dat wil zeggen dat 31% van de Amerikanen niet
weet wat ze ervan vindt. Het land lijkt een
-
behoorlijk verdeeld beeld te hebben van de islam.
Ondanks de tragedie in Boston
-
zeggen de meeste moslimleiders dat ze goed
behandeld worden door de mensen in hun
eigen omgeving. Ze hebben het gevoel dat
onwetendheid over de islam het grootste
probleem blijft, maar tegelijk vinden ze
dat de religieuze vrijheid in Amerika en de
samensmelting van verschillende religies
bijdragen aan hun welzijn. Ze hebben echter
niet altijd het gevoel dat ze op gelijke wijze
worden behandeld als andere gelovigen.
Veel moslims in Amerika zijn immigranten
uit Zuid-Azi, Afrika, Iran en andere landen.
Veel van hen zijn vervolging of
-
fundamentalisme in hun eigen land ontvlucht. Velen
spreken geen vloeiend Engels, wat het voor
de kerk in eerste instantie moeilijk maakte
om hen meer dan alleen vriendschap of
hulp aan te bieden. Laten we, nu we
aan de Amerikaanse kerk denken,
op creatieve wijze bidden dat zij
doeltreffende wegen mogen
vinden om geloof, hoop en
liefde te delen met
moslimimmigranten.

Auteur: Alex Creer datum: 6-07-2014 21:29:10 Laatst gewijzigd: 7-07-2014 10:07:39
Dag 9

Over de familiestructuur

En van de meest opvallende kenmerken
van moslimsamenlevingen is het belang
dat wordt gehecht aan de familie. Familie
wordt beschouwd als de hoeksteen van en
de sterkste band in de islamitische cultuur.
Door de geschiedenis heen is de hechtheid
van het gezin de sleutel geweest voor het
overleven van vele stammen en bevolkings
-groepen. Loyaliteit aan de familie en respect
van familie en vrienden worden gezien als de
belangrijkste culturele waarden.
Het huis van een moslim is een wereld
op zichzelf. De traditionele moslimfamilie
is erg uitgebreid en bestaat vaak uit drie
of meer generaties.
Trouwen binnen de familie wordt als gewoon
beschouwd; het komt regelmatig voor dat
verre neven en nichten met elkaar trouwen.
De familie zal altijd proberen om dicht bij
elkaar in de buurt te wonen. Beroepen en
bedrijfjes worden van generatie op generatie
doorgegeven. Kunsten en vaardigheden
worden door moeders aan dochters, en door
vaders aan zonen geleerd. Deze uitgebreide
structuur biedt een gevoel van stabiliteit,
samenhang en steun, in het bijzonder in
tijden van nood.
De herdersrol
In de islam heeft elke persoon in
de familie een aantal “herderlijke”
verantwoordelijkheden tegenover
de ander. De Koran schetst rollen en
taken met het idee dat elk individu
beschermd wordt en harmonieus
kan leven in een “veilige en onder
-
steunende familie”. Hier worden de
lasten en de werkdruk verdeeld en is
de belangrijkste “herderlijke” verant
-
woordelijkheid te waarborgen dat
de hele familie op het “rechte” pad blijft.
Voor moslims is de familie dus het centrale
fundament waarop de islamitische
-samenleving is gebouwd. Dat is n van de redenen
waarom de familie-eer diep wordt
- geschonden als een familielid zich van het moslim
-geloof afkeert. Het is ook de reden dat de
familie-eenheid de sleutel is tot het bereiken
van vele moslims met het Evangelie van
Christus. Als een hele familie wordt bereikt, is
de steun en bescherming die ze elkaar
-
kunnen bieden erg sterk. Ook kunnen zij enorm
veel invloed uitoefenen op moslimfamilies
om hen heen.

Verzoek uit het werkveld:

Werkers vragen onze families om samen te
bidden voor een uitgebreide moslimfamilie.
Ze vragen met name of enkele gezinnen
gedurende een heel seizoen willen bidden.
Wanneer u samen bidt, verwacht dan dat de
Heilige Geest het gebedsleven van iedereen
zal verdiepen.
Auteur: Alex Creer datum: 7-07-2014 10:00:24 Laatst gewijzigd: 7-07-2014 10:13:54
Dag 10

Nieuwe hoop voor het Afar-volk


Sommigen van jullie zullen zich
herinneren dat we hebben gebeden voor
de Afar uit Oost-Afrika. Laat je bemoedigen
door de getuigenissen en feiten. God is
onder hen aan het werk. 1 Johannes 5:14
Het traditionele woongebied van de Afar
is n van de heetste gebieden ter wereld:
de Ethiopische laaglanden en de kustregio
in Eritrea en Djibouti in de Hoorn van Afrika.
Steeds minder van de 2,5 miljoen Afar leven
op traditionele wijze als kamelen- en
geitenhoeders. De zoektocht naar werk en
erkenning heeft velen naar de stad gedreven.
Ooit waren de Afar een trots volk, dat door
niemand werd overheerst en door iedereen
werd gevreesd vanwege hun vechtlust.
Vandaag de dag spelen ze hooguit een
ondersteunende rol op het politieke toneel van de drie
landen waar de meesten van hen wonen. Veel
Afar leven gelaten en zonder hoop in extreme
armoede op het platteland of in sloppenwijken.
Hoewel de Afar eeuwenlang moslims zijn
geweest, wordt hun dagelijks leven vorm
gegeven door hun oude geloof in geesten.
Ze worden achtervolgd door angst voor de
geesten. Voor een Afar is God een
afstandelijke, maar gevreesde rechter.
Tientallen jaren lang hebben buitenlandse
zendelingen onder de Afar gewerkt en de Bijbel
vertaald, maar slechts een paar personen
kwamen tot geloof in Christus. In de afgelopen vier
jaar heeft God echter een nieuw hoofdstuk
geopend. Sommige Afar hebben gehoor gegeven
aan Jezus’ oproep om de boodschap van Gods
liefde aan hun eigen mensen te brengen. God
heeft hun inspanningen gezegend en we zien
het begin van levende gemeenschappen
onder dit volk. De Afar-christenen hebben met
vervolging te maken, maar ze blijven sterk.
Ze hebben hoop gevonden in Christus en
weigeren om dit op te geven.

DE NODEN

Deze gelovigen
vragen ons om in gebed naast
hen te staan. Ze vragen in het
bijzonder gebed voor:

Moed en integriteit voor nieuwe Afar-
christenen om hun nieuwe geloof te
delen.

Een open deur naar Afar-vrouwen, die
moeilijker te bereiken zijn.

Een audioversie van de Bijbel. Vooral voor
analfabeten is een versie voor de mobiele
telefoon nodig (op een micro-SD-kaart)
Auteur: Alex Creer datum: 8-07-2014 15:51:23 Laatst gewijzigd: 8-07-2014 16:02:25
Dag 11
Zorg voor verwaarloosde kinderen

30 Dagen Internationaal interviewt een
directeur die zich bezighoudt met
de rechten, uitsluiting en verwaarlozing van
kinderen. Hij wil anoniem blijven, omdat hij
werkt in gevaarlijke gebieden.
30 Days
Zorg voor verwaarloosde kinderen
krijgt steeds meer aandacht, maar blijft een
uitdaging. Waarom is het zo moeilijk?
De meeste moslimkinderen leven in gebieden
waar de familieleden volgens de traditie erg kort
worden gehouden. Moslimkinderen hebben
daarom veel minder keuzevrijheid dan hun
-leeftijdsgenootjes in het Westen. Christelijke
-organisaties moeten dat aanvoelen en voorzichtig zijn in de
manier waarop ze hulp bieden aan verwaarloosde
kinderen. Het is een kwestie van vertrouwen.
30 Days
Maar er zijn manieren om de kinderen
te helpen. Wat werkt volgens u het beste?
We willen dat inheemse onderwijzers,
-schrijvers, sporters en anderen helpen om het leven
en de persoonlijkheid van kinderen ten goede
te veranderen. En het grootste deel van dat
proces vindt plaats voor hun 12 de levensjaar
.
30 Days
Op welke gebieden worden
-
kinderen het meest verwaarloosd?
Zoals Malala Yousafzai
duidelijk heeft gemaakt
aan de wereld is er de meeste verwaarlozing op
het gebied van onderwijs, vooral voor
-meisjes. Helaas wordt het gebrek aan onderwijs
grotendeels veroorzaakt door armoede. Het is
verbazingwekkend dat meer dan de helft van de
kinderen wereldwijd in armoede leeft. Voor
-hongerige kinderen is het moeilijk om toekomst-
-perspectief te hebben. En we kunnen niet alleen
maar zeggen: “Wees gezegend, wees gekleed,
wees vol”, en hen vervolgens achterlaten.
30 Days
Geeft de Bijbel ons de opdracht om
hier iets aan te doen?
Dat denk ik wel, ja. De Bijbel zegt dat kinderen
liefde, zorg, medelijden, wijze raad en een basis
van hoop en geloof zouden moeten krijgen. Het
is onze plicht om hen liefdevol te helpen...
30 Days
Wat hebt u het meeste nodig?
[Glimlachend]
Gebed! God houdt het meest
van deze kinderen. Vraag Hem om deuren te
openen en Hij zal het doen. Vraag Hem om
-
wijsheid en Hij geeft het. Vraag Hem om meer liefde
voor deze verwaarloosde kinderen, en je zult
versteld staan hoe snel Hij het aan je geeft..

‘s Werelds meest bekende tiener, Malala Yousafzai,
werd neergeschoten door de Taliban in oktober 2012. Ze
vierde haar 16de verjaardag door de VN toe te spreken
in juli 2013
Auteur: Alex Creer datum: 9-07-2014 12:56:58 Laatst gewijzigd: 12-07-2014 13:26:15
Dag 12

Onbereikte bevolkingsgroepen

94.000 leden van de Makrani-kaste in Pakistan en India

Een os schudt heftig met zijn kop om de
vliegen te verjagen en de Makrani-boer rent
weg. Een andere Makrani-boer zet een paal
neer met een versleten schoen erop, nadat
hij een goede partij tarwe geoogst heeft.
Twee Makrani-mannen gaan op reis en hun
derde medereiziger moet wachten voordat
hij zich bij hen mag aansluiten.
Wat gebeurt hier? In elk van deze
-gevallen proberen leden van de Makrani-kaste
te voorkomen dat er ongeluk op hun pad
komt. Ze zijn moedige mensen;
oorspronkelijk werden ze ingehuurd als soldaten. Maar
ironisch genoeg wordt hun leven geregeerd
door angst. Hoewel kasten meestal worden
geassocieerd met hindoegemeenschappen,
zijn de Makrani’s moslims

DE NODEN

De Makrani, die gebonden zijn door angst
en misleiding, moeten bevrijd worden door
de kracht van Jezus Christus. Bidt dat zij
spoedig zullen gaan begrijpen dat ze op
Hem kunnen vertrouwen om verlost te
worden van het boze oog. Een sleutelwoord
voor het gebed is “vertrouwen” (op Hem).


18.000 tsakhur-moslims in Azerbeidzjan

“Vader, waarom hebben wij geen boeken?”
De man staarde zijn zoon aan. “Wij spreken
een heel bijzondere taal. Er zijn maar weinig
buitenstaanders die het hebben leren spreken.
En onze taal is nog nooit op schrift gesteld.” De
jongen knikte, maar begreep het duidelijk nog
steeds niet. “De Russen hebben geprobeerd
ons te dwingen om te gaan schrijven, maar we
hebben weerstand geboden. Zij hoeven ons
niet te laten zien hoe we moeten leven”, zei
de man trots. “Maar vader, is er hoop dat we
ooit de grote boeken van de wereld kunnen
lezen?” “We hebben de Koran in het Arabisch.
We hebben niets anders nodig.”
Meer dan duizend jaar geleden hoorden
vele Tsakhur het evangelie en kozen ervoor
om Christus te volgen. Maar zonder een
Bijbel konden ze hun geloof niet doorgeven
aan de volgende generaties. Vandaag de dag
worden de Tsakhur beschouwd als
“onbereikt”, voor zover bekend zijn er onder hen
geen christenen.

DE NODEN

Bidt dat christelijke groepen zich zullen
ontfermen over de Tsakhur. Bidt dat de Bijbel in hun
taal vertaald zal worden en dat veel Tsakhur hun
vertrouwen op Christus zullen stellen.

Auteur: Alex Creer datum: 10-07-2014 12:14:42 Laatst gewijzigd: 10-07-2014 12:28:40
DAG 13

Naam-moslims in Albani

De naam van het land Albani betekent
“Het land van de Adelaars” en het land
ligt op het Balkanschiereiland tegenover
Zuid-Itali aan de Adriatische Zee. In dit kleine,
bergachtige land wonen ongeveer drie miljoen
mensen. De Albanirs hebben een lange en
vaak moeilijke geschiedenis. Niettemin waren
ze n van de eerste volken die christelijk
werden toen Paulus erheen reisde en het
Evangelie van Christus predikte “door de kracht van
tekenen en wonderen” (Romeinen 15:19).

Tegenwoordig

Na meer dan 20 jaar vrijheid is de situatie
drastisch veranderd. Christelijke en
islamitische zendelingen hebben het kleine land
overspoeld. Westers materialisme en
humanisme veroveren de harten van de massa. Velen
hebben hun hoop gevestigd op het
vooruitzicht van aansluiting bij Europa. Hoewel
evangelische christenen minder dan 1% van
de bevolking uitmaken, groeit de kerk.

Christenen zijn actief en proberen hun omgeving te
bereiken. Het goede nieuws van Christus werd
bijna tweeduizend jaar geleden met kracht in
het gebied gebracht. Zal het opnieuw
verandering brengen in Albani? “Er is hoop voor je
toekomst”, zegt de Heer (Jeremia 31:17).

DE NODEN

Christenen in Albani
vragen ons om te bidden voor het
volgende:

In 1990 waren er geen evangelische kerken
in Albani. Nu zijn er meer dan 160. Dank
God voor deze jonge en actieve kerk. Zegen
de initiatieven voor kerkplanting. Bidt voor
de Evangelische Broederschap van Albani
(VUSH), die bijna alle gelovigen verenigt.

Naam-moslims – Hoewel moslims historisch
gezien 70% van de bevolking uitmaken, gaat
maar een klein percentage ook
daadwerkelijk naar de moskee of leest regelmatig de
Koran. De volksislam wordt op grote schaal
beoefend en velen zijn bang voor vloeken.
Bidt dat de kracht van God de Albanese
moslims zal vrijmaken van geestelijke
gebondenheid aan traditie en bijgeloof. Bidt dat zij
ware hoop en vrede in Jezus zullen vinden.

Kruje, Kukes, Kavaje en Krume zijn vier
grotendeels islamitische steden in Albani.
Jarenlange arbeid van christenen lijkt weinig
vrucht te dragen. Bidt dat dit zal veranderen.

Bidt dat twee onbereikte moslimvolken het
Evangelie zullen ontvangen: de Gorani en
de Gollobord, mensen in de noordoostelijke
bergen van Albani.
Auteur: Alex Creer datum: 11-07-2014 14:48:33 Laatst gewijzigd: 12-07-2014 13:25:28
Dag 14

De Drijvende Markt

De Banjar of Banjarese zijn een inheemse
etnische groep, die gevonden wordt
aan de kust in Banjarmasin, de hoofdstad van
Zuid-Kalimantan, Indonesi. Huizen op palen,
“lanting” genoemd, omringen de vele
waterwegen die kriskras door deze “Rivierstad”
lopen. Vaar rond in een “klotok” (motorboot) en
u zult al snel omgeven worden door mensen
die zich baden, kleding wassen,
fruit, groente en vis kopen van verkopers in
smalle kano’s. Elke morgen, vooral op vrijdag,
haasten de mensen zich naar de Drijvende
Markt waar boeren en handelaars hun waren
vanuit boten verkopen. De rivieren worden
ook gebruikt voor bootwedstrijden en
andere festiviteiten, maar het leven van de stad
vindt plaats op het water.
De Banjars zijn vrome moslims en staan
bekend om hun sterke en trotse moslimidentiteit.
In hun samenleving dringt de islam door in
elk aspect van het persoonlijke leven en het
gezinsleven. Religie is de belangrijkste kracht
om criminaliteit, zoals diefstal en gokken,
onder controle te houden. De Banjar-identiteit
is onlosmakelijk verbonden aan de islamitische
godsdienst. Tegelijkertijd
overheersen de traditionele animistische
overtuigingen. Volgens dit geloof
huizen bovennatuurlijke krachten
in voorwerpen zoals stenen, bomen
en bergen. De islamitische feesten
en de vastenmaand Ramadan
worden strikt nageleefd. Er zijn maar
weinig evangelische christenen, als
ze er al zijn, en minder dan 5% van
de bevolking belijdt het christelijk geloof.
“En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke
voedsel en dronken allemaal dezelfde
geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke
rots die hen volgde – en die rots was
Christus.” 1 Corinthirs 10:3-4

DE NODEN

Onze broeders en zusters
die de Banjar in Indonesi proberen
te bereiken, hebben enkele specifieke
gebedsverzoeken. Ze luiden als volgt:

De Drijvende Markt gonst van het leven
en de gesprekken, vooral op vrijdag. Dit is
een geweldige plek voor gelovigen om zich
onder de kopers en verkopers te mengen.
Bid dat deuren geopend worden voor ons
en andere Banjar-christenen en dat we met
vrijmoedigheid zullen spreken.

We hebben hulp nodig! Bid dat andere
volgelingen van Jezus in Kalimantan zich
bij ons zullen voegen om deze geweldige
mensen te bereiken.

Ons verlangen is dat de Banjar zullen
drinken uit de ‘Rivier van het Leven’ en samen
met ons Christus zullen aanbidden op de
Drijvende Markt. Bid en geloof alstublieft
met ons mee !
Auteur: Alex Creer datum: 12-07-2014 13:02:09 Laatst gewijzigd: 12-07-2014 13:25:10
Dag 15

Het verhaal van Jezus vertellen in elke taal

Jessica” geeft een bijbelse discipelschaps-
-cursus in Auburn, Australi. In Auburn
wonen veel moslims. Op een dag nam
“Azita”, een moslimvrouw uit Afghanistan, de
uitnodiging aan om de cursus bij te wonen.
Azita sprak de Dari-taal, maar was
analfabeet, en Jessica wilde het evangelie met haar
delen in haar eigen taal. Gelukkig was Jessica
bereid tot verantwoording aan ieder die u
vraagt naar de reden van de hoop die in u is”.
(1 Petrus 3:15)
Jessica had de 5fish
app van www.5fish.
mobi gedownload op
haar mobiele telefoon.
Daardoor had zij een
hulpmiddel bij zich
om het evangelie in
duizenden talen te
kunnen delen. Terwijl
anderen Azita
welkom heetten, zocht
Jessica naar het Daril
en liet Azita later het
evangelie horen.
Azita luisterde aandachtig naar het acht
minuten durende programma en wilde meer weten.
Jessica en anderen helpen Azita nog steeds.
De 5fish app is een voorbeeld van een
zendingshulpmiddel dat erop gericht is om
het verhaal van Jezus in elke taal te
vertellen. De mobiele applicatie bevat
audiovisuele materialen die het evangelie delen
en eenvoudig bijbelonderwijs in meer dan
6000 talen en dialecten. Veel van deze talen
worden in de moslimwereld gesproken, en
het hulpmiddel is gratis verkrijgbaar. Het is
nuttig voor zowel zendelingen als mensen
die genteresseerd zijn in Jezus en het
christendom; zij kunnen de app gemakkelijk en
discreet downloaden en de inhoud
beluisteren en delen.
Wees net als Jessica bereid om
verantwoording af te leggen van de hoop die in u
is – in elke taal.

DE NODEN

De ontwikkelaars van de
app vragen ons om in het bijzonder
te bidden voor het volgende:

Creativiteit en vaardigheden voor het team
van softwareontwikkelaars bij 5fish. Zij
proberen de mobiele website en de app voor
Android en iPhone te verbeteren.

Bidt dat moslims die meer willen weten over
Jezus en het christendom dit soort
Evangelie-apps zullen vinden op hun mobiele
telefoons (Romeinen 10:17: ... het geloof
is uit het gehoor). Er bestaan veel
verschillende apps en het is niet altijd makkelijk om
christelijke apps te vinden.

Bidt dat andere christenen bereid zullen zijn
om het evangelie te delen in talen die zij niet
spreken door middel van hulpmiddelen als
de 5fish app. (1 Petrus 3:15)

Auteur: Alex Creer datum: 14-07-2014 16:42:57 Laatst gewijzigd: 14-07-2014 16:46:01
Dag 16

Oman – een vergeten land?

Oman behoort tot het hart van de
islamitische wereld. Familie, staat, cultuur,
tradities – alle onderdelen van het leven –
zijn doordrongen van religie. Vrijwel alle 2,1
miljoen Omani’s zijn moslim. In het hele land
is waarschijnlijk maar een handjevol
autochtone volgelingen van Jezus te vinden.
Toch is er reden voor hoop. Nogal wat
Omani’s houden van de verhalen over Isa al Masih
(Jezus) uit de Injil (de evangelin). Veel mensen
verlangen naar de ware God, die van hen houdt
en geen religieuze verplichtingen oplegt, maar
hen een persoonlijke relatie en vrede wil geven.
“Saleem, een taxichauffeur, ontmoette
onze groep toen wij een oud kasteel
Omaten in Oman, vlakbij de grens met Jemen.
‘Toevallig’ zag hij onze Arabische Bijbel en
begon een gesprek met ons. Hij was
genteresseerd en vroeg of hij even in onze Bijbel
mocht kijken. Vol enthousiasme las hij enkele
verzen uit het evangelie van Johannes, en
realiseerde zich dat er verhalen over Jezus in
dit boek staan. Hij smeekte ons de Bijbel aan
hem te geven. Toen wij hem het
evangelie gaven, was Saleem erg blij en
dankbaar. We hebben hem kort uitgelegd
hoe hij Jezus persoonlijk kan leren kennen en
namen afscheid.”
We weten niet hoe het leven van Saleem
verder is verlopen. Toch is het bemoedigend om te
zien dat er zoekende mensen zijn in Oman. Het
is ons gebed en onze hoop dat meer ‘Saleems’
de ware vrede zullen gaan zoeken.
Meer dan 50 verschillende christelijke
groepen, gevormd door arbeidsmigranten,
zijn actief in het stedelijke gebied van Muscat
(hoofdstad van Oman). Hoewel de wet niet
verbied om anderen te ‘bekeren’, wordt het
wel afgekeurd en het Ministerie van
Stichtingen en Religieuze Zaken (MERA) probeert
personen en groepen te beletten zich bij
christenen aan te sluiten.

DE NODEN


Bid dat de enkele dappere gelovigen zullen
vasthouden aan hun geloof.

Bid dat er meer werkers zullen komen om
te oogsten. Er zijn maar weinig mensen
die Oman kennen of hun aandacht erop
richten.

Bid dat mensen zoals Saleem
bovennatuurlijke ontmoetingen met Jezus
zullen hebben. “Het volk dat in duisternis
ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in
het donker wonen worden door een helder
licht beschenen.” Jesaja 9:1

Auteur: Alex Creer datum: 15-07-2014 15:45:25 Laatst gewijzigd: 15-07-2014 15:55:39
Dag 17

Moslims in Birmingham

In Birmingham, Engeland, wonen meer
dan een miljoen mensen. Van de meer dan
230.000 moslims die in de stad wonen,
komt de meerderheid uit Pakistan. De rest is
afkomstig uit landen als Bangladesh, Iran en
Somali. De moslims domineren niet alleen
het straatbeeld in veel wijken, maar ze maken
ook behoorlijk intensief reclame voor hun
religie, bijvoorbeeld in het stadscentrum.
Veel moslimfamilies houden sterk vast aan
hun tradities, zelfs als ze al lange tijd in
Engeland wonen. Ouders arrangeren nog steeds
de huwelijken van hun kinderen; vaak wordt
in het land van herkomst een partner gezocht
voor hun zoon of dochter. Andere families
houden weliswaar vast aan hun islamitische
wortels, maar proberen ook een meer Britse
levensstijl te handhaven en maken zich vooral
zorgen over hun financile situatie.
Velen zijn zwaar getroffen tijdens de
economische crisis. Armoede onder
immigranten en het integreren in de Britse
samenleving blijven een probleem. Jong en
oud hebben moeite om een baan te vinden.
Als gevolg daarvan zijn islamitische
groepen populair in de moslimwijken en nemen
huiselijk geweld en criminaliteit toe.

Gevoel van overname

Veel gemeenschappen hebben lang
toegekeken hoe hun buurt zienderogen werd
“overgenomen” door moslimimmigranten.
Sommige gelovigen beginnen te begrijpen
dat het een missionaire uitdaging is om de
moslims in hun gemeenschap te bereiken.

Willems kerk bouwt aan relaties door
vakantieactiviteiten voor kinderen te organiseren
en speciale ontmoetingsruimtes voor
mannen of vrouwen te creren. Anderen hebben
zich toegelegd op gastvrijheid en helpen
hun kwetsbare naaste door middel van
uiswerkclubs of taalcursussen voor vrouwen.
Sommige kerken bieden cursussen aan om
christenen te leren hoe ze hun geloof
kunnen delen met moslimburen en –vrienden;
de mogelijkheden daarvoor liggen letterlijk
voor het oprapen.

DE NODEN

Christenen die proberen
om de wijken in Birmingham
te bereiken, vragen gebed voor het volgende:

Werkers – er zijn vrijwilligers, organisatoren
en visionairs nodig voor de bedieningen en
hulpdiensten.

Families – het is ons verlangen dat hele
moslimfamilies Christus zullen vinden. Als vaders
en ouderen tot geloof komen, zal vaak de
hele familie volgen. Handelingen 16:31

Satan vormt onze negatieve gedachten in
het duister van de angst. Bid dat christenen
hun moslim-naasten zullen liefhebben. Het
gevoel “overgenomen te worden” overheerst
vaak de emoties. Filippenzen 1:9-11
Auteur: Alex Creer datum: 16-07-2014 14:34:30 Laatst gewijzigd: 16-07-2014 14:43:01
Dag 18

Beary-moslims uit Zuid-India

De islam kwam hier al voor de islamitische veroveringen
in Noord-India

De Beary (Byari) zijn een kleine
moslimgemeenschap in het
Karnatakadistrict in Zuid-India. Zij zijn
een belangrijke groep onder de andere
moslimgemeenschappen aan de kust,
omdat de Beary gerespecteerd worden
en de meerderheid vormen van de
moslimbevolking in het district.
De Beary vormen eigenlijk een etnische
samenleving met een eigen cultuur. Ze
spreken Beary Bashe, dat sterk benvloed is
door Arabisch, Malyalam (de taal van Kerala,
India) en Tamil (de taal die wordt gesproken
in Tamilnadu, India).

De Arabische invloed

De Beary hebben een lange geschiedenis;
meer dan 1350 jaar. Al voor de tijd van
Mohammed werden ze benvloed door de
Arabieren, vanwege hun zakelijke relaties met
Arabische handelaren. Na de opkomst van de
islam wisten Arabische moslimhandelaren de
inwoners van het kustgebied in Zuid-India
aan te trekken door Da’wah (prediking) en
door met de lokale vrouwen te trouwen.

Verarmd

Historisch gezien genoten de Beary’s een
hoge sociale status als handelaars en
zakenlui. Ze verzetten zich tegen de Britten
en kregen daarom geen Engels onderwijs. In
de loop van de tijd had dit een vernietigende
uitwerking op hun zakelijk leven en
uiteindelijk op hun samenleving.
De meeste van hen zijn nu boer
en slechts 20% houdt zich bezig
met handel en zaken. Hoewel er de
laatste jaren vooruitgang is geboekt
op het gebied van onderwijs, werk
en politiek, leven de meeste
Beary nog steeds op het platteland en zijn
ze achtergesteld op sociaal, economisch en
educatief vlak.

DE NODEN


Bidt dat er kerken geplant mogen worden
onder de Beary’s door de degenen in hun
omgeving die Christus hebben leren kennen.

Bidt dat het Jezus Film Project uitgezonden
en gedeeld mag worden in de lokale
Karnatak-taal, en zelfs in het Beary Bashe.

Bidt dat recht en vrede mogen zegevieren,
en dat de autoriteiten de wijsheid mogen
hebben om de levens van de Beary’s te
beschermen.

Bidt dat lokale kerken en zendingsposten
zich zullen richten op onderwijs voor en
ontwikkeling en opbouw van de Beary-
samenleving.

Laat uw verlangens in alles, door bidden en
smeken, met dankzegging bekend worden bij
God. Filippenzen 4:6. Niemand komt met lege
handen bij de troon van genade vandaan,
ook niet als het gaat om de Beary’s.
Auteur: Alex Creer datum: 16-07-2014 21:41:49 Laatst gewijzigd: 16-07-2014 21:54:27
+Dag 19

Een krachtig gebed brengt veel tot stand – Jakobus 5:16

Geen christenen, geen Bijbel, geen zendelingen

Wist u dat er nog steeds islamitische
bevolkingsgroepen zijn waar, voor
zover wij weten, niemand christen is, die
geen enkel Bijbelboek tot hun beschikking
hebben en aan wie niemand het evangelie
brengt?
1
Aangezien de Bijbel zeg dat “alle
naties, stammen, volken en talen” zullen
aanbidden voor de troon, is het voor ons
belangrijk om te blijven bidden voor de onbereikte
volken (Openbaring 7:9-10). Hier vindt u een
lijst van zeven bevolkingsgroepen waarvoor
u kunt bidden, met een korte introductie:
Afghanistan – “
Ttregami”
– het gaat hier
om de zeven groepen die nog steeds in de
noordoostelijke bergen van Nuristan leven.
De communicatie is moeilijk, de wegen zijn
bijna onbegaanbaar en ze zijn erg
wantrouwend tegenover buitenstaanders.

Indonesi – “Kumbewaga”

Een gesoleerde, weinig bekende groep
die aan de kust van
Zuid-Sulawesi
woont, moeilijk
te bereiken voor
christenen.

Iran – “Khalaj”
– wonen in Centraal-Iran en
hebben geen toegang tot evangelisch
-
drukwerk, audio of informatiebronnen.

Pakistan – “Waneci”
– de constante
dreiging van oorlog heeft geleid tot angst en
haat tegenover buitenstaanders, waardoor
het enorm moeilijk is om hen te bereiken.

Rusland – “Karata”
– hun loyaliteit ligt bij
hun clan en familie en ze leven in een ruig
gebied in Dagestan.

Somali – “Dabarre”
– hoofdzakelijk boeren,
velen van hen spreken Arabisch als tweede
taal of handelstaal. De mannen leiden de
families. Het dorp wordt bestuurd door een
raad van oudsten die afkomstig zijn uit elke
familie. Het nemen van beslissingen en
zaken doen met andere dorpen wordt
uitgevoerd door de raad.

West-Soedan – “Midob”

een gearabiseerd en
nomadisch volk dat van plaats
naar plaats trekt om
goede weidegrond
te vinden voor
hun kuddes.

Het werk

Uit onderzoek blijkt dat een groot gedeelte
van de moslims mondeling communiceert
– ze kunnen of willen daar geen schriftelijke
hulpmiddelen voor gebruiken.

DE NODEN

Organisaties die bezig
zijn om dit gat te vullen, vragen ons
te bidden voor

middelen om de zeven bovengenoemde
groepen tot Christus te brengen

hen een Bijbel te geven – in elk geval in
mondelinge vorm

en voor mensen die het evangelie aan hen
willen brengen.

Laten we tijdens het bidden onze ogen op
God gericht houden, niet op de ogenschijnlijk
moeilijke taak die voor ons ligt
Auteur: Alex Creer datum: 17-07-2014 14:11:05 Laatst gewijzigd: 17-07-2014 14:36:50
Er zijn zo’n 30 tot 38 miljoen Koerden

Vrouwenrechten in Koerdistan

De verkiezingskoorts sloeg toe in de
Koerdische regio van Irak. Overal
hingen posters en vlaggen van verschillende
kandidaten en partijen. Het was opmerkelijk
dat er veel meer vrouwelijke kandidaten
waren dan bij de
voorgaande verkiezingen.
Er is veel veranderd
in de afgelopen 10
jaar. Ook vrouwen
hebben meer rechten
en kansen gekregen:
elke functie bij de
lokale overheid staat
voor hen open, ze
hebben meer
leiderschapsposities
gekregen en presenteren
zelfs televisie-
programma’s. Vrouwen-
groepen komen op voor hun rechten. Veel
vrouwen zeggen openlijk dat ze een nieuw
gevoel van vrijheid hebben en dat ze blij zijn
met hun nieuwe positie in de maatschappij.

Terug naar de werkelijkheid

Maar wanneer je dichterbij komt, hoor je
andere geluiden. “Veel van mijn collega’s
hebben het erg moeilijk in hun huwelijk,
maar ze blijven bij hun echtgenoot en praten
er niet over ter wille van het geloof, de lieve
vrede en hun kinderen.” “Mannen geloven
niet dat wij vrouwen in staat zijn om echt
verantwoordelijkheid te nemen.” “Mijn man
is zo jaloers en wantrouwend. Ik kan niet
eens alleen gaan winkelen!”

Omdat we ook in de plaatselijke christen-
gemeenschappen zo weinig vrouwen zien,
vragen we ons af hoeveel vrijheid ze nu echt
hebben. Hoogstens n op de vijf lokale
gelovigen is een vrouw. De belangrijkste
oorzaak daarvan is angst. Vrouwen weten
dat het ernstige gevolgen heeft en grote
nadelen oplevert als zij een ander geloof
aannemen. Daarom zijn er maar weinigen
die het risico durven nemen om op zoek te
gaan naar de Waarheid. Wat de verkiezingen
betreft, tja, ook de islamitische partijen
hebben meer zetels gekregen in het parlement.
En zij staan er niet om bekend dat ze enorm
vrouwvriendelijk zijn...

DE NODEN

Aan allen die Hem
aannemen, geeft God het recht om
Gods Kinderen te worden. Bid:

dat meer vrouwen dit
recht zullen najagen

dat zij de kans krijgen
om erover te horen en
er aanspraak op zullen
maken

en dat het betalen van
een tijdelijke prijs hen
er niet van zal
weerhouden om het
Kindschap te verwerven dat
eeuwig is.
“Dan zult u de waarheid kennen,
en de waarheid zal u vrijmaken.”
(Johannes 8:32 )
Auteur: Alex Creer datum: 18-07-2014 14:08:23 Laatst gewijzigd: 18-07-2014 14:22:15
Dag 21

Imams vinden Christus

Naar verluidt zijn er te weinig imams


Kairat heeft de juiste koers gevonden. Hij
is aan zichzelf gestorven nadat hij Jezus
ontmoette, en in zijn laatste jaren reisde hij van
dorp naar dorp om de plaatselijke bevolking te
vertellen dat Jezus niet alleen een profeet was,
maar de Weg, de Waarheid en het Leven.
Zijn zoektocht naar de waarheid begon
met een teleurstelling, toen hij als
islamitische geestelijke te voet op weg ging naar
Mekka. Bij de Turkse grens werd hij
tegengehouden omdat hij geen identiteitspapieren
had. Terneergeslagen sjokte hij terug naar
zijn dorp. Op dat moment ontmoette hij de
volgelingen van Jezus.

Oog in oog met Gods macht

Kyslbay, een overtuigde en
doorgewinterde communistische intellectueel, vertelde
dat hij erachter kwam dat hij niet zonder
geestelijke hoop wilde leven. Daarom werd
hij een islamitische imam en prediker die
overal in het land werd gewaardeerd en
gerespecteerd. Na de ineenstorting van de
Sovjetunie kwamen zijn kinderen en later ook
zijn vrouw in contact met een pas gevormde
christelijke gemeenschap. Voor Ksylbay was
dat geen probleem, omdat hij zelf een
pleitbezorger was van religieuze vrijheid.
Na korte tijd werd hij geconfronteerd met
de kracht van het evangelie. Voor zijn ogen
werd een vrouw genezen – zelf kon hij geen
mensen genezen, laat staan dat hij echte hulp
kon bieden aan lijdende mensen. Zonder
aarzeling gaf hij zijn leven aan Jezus. Toen hij de
Bijbel ging bestuderen, werd zijn overtuiging
alleen maar sterker en werd hij een “geducht”
apologeet. De politie gaf hem zes maanden
huisarrest. Dit gaf hem de tijd en de rust om
zijn verhaal op te schrijven en het te laten
drukken, zodat door zijn leven en
geloofsgetuigenis velen tot Christus zouden komen.

DE NODEN

Vandaag maken imams
zich klaar voor hun preek na het
vrijdaggebed.

Bidt dat de ogen van islamitische
geestelijken, die hun samenleving benvloeden,
geopend zullen worden voor de waarheid.
1 Timothes 2:1-4

Bidt op deze vrijdag voor een geestelijke
opwekking onder seculiere en gelovige
moslims in de moskeen van Centraal-Azi.
Het gebied kent veel haarden van
fundamentalisme.

Bidt dat de gedrukte getuigenissen van
Kairat en Ksylbay velen zullen bereiken.
Auteur: Alex Creer datum: 19-07-2014 13:14:53 Laatst gewijzigd: 19-07-2014 13:26:19
Dag 22

Suriname

Minstens de helft van de mensen leeft onder de
armoedegrens

Suriname (een voormalige Nederlandse
kolonie) is het kleinste onafhankelijke
land in Zuid-Amerika. Zo’n 80% van
Suriname bestaat uit tropisch regenwoud
– bedenk dat het de toegangspoort tot de
Amazone is. Het binnenland is nog ongerept
en dunbevolkt. De meesten van de 560.000
mensen leven in de hoofdstad Paramaribo.

Diversiteit

Paramaribo is divers! En van de
eerste dingen die je opvallen, is de
verbazingwekkende mix van mensen en
talen. De moskee, de hindoetempel, de
kerk, de kathedraal en de synagoge vind je
allemaal op loopafstand van elkaar.
In andere landen worden moslims
opgeroepen tot het gebed vanaf de top van
de minaret. In Suriname, waar het grootste
gedeelte van de moslims uit Java komt,
houden ze vast aan de gebruiken uit hun
vaderland en wachten op het geluid van de
drum.
Christelijke hulp aan de armen is erg
belangrijk, omdat volgens schattingen
de helft van de bevolking onder de
armoedegrens leeft.

DE NODEN


Er zijn verschillende christelijke groepen
actief in het land, maar het duurt lang
voordat het evangelie wortel schiet. Bid dat
de Jezus-film, het Genesisproject en andere
initiatieven de moslimbevolking zullen
bereiken. De Jezus-film wordt veelvuldig
vertoond en is in vier belangrijke talen op
televisie uitgezonden. Prijs de Heer!

De Jezus Studentenbeweging Suriname
(JSSM) werkt al meer dan tien jaar in
Suriname. Ze vragen om te bidden voor
het ontstaan van meer kleine groepen,
vooral aan de Universiteit van Suriname.
(Spreuken 24:11)

Bid dat de Surinamers het Sranan Tongo
Nieuwe Testament zullen lezen, waardoor
het licht van Gods Woord kan schijnen in de
duisternis. (Spreuken 6:23, 2 Petrus 1:19)

Ongeveer eenderde van de bevolking is naar
Nederland vertrokken na het uitroepen van
de onafhankelijkheid (1975). Daarom bidden
we dat ook de Surinamers in Nederland
geraakt mogen worden door het evangelie.
Velen van hen zijn moslim en hebben de
eerste Jama Masjid moskee in Amsterdam
gebouwd
Auteur: Alex Creer datum: 21-07-2014 16:48:36 Laatst gewijzigd: 22-07-2014 14:16:05
Drugs en alcohol

Alcoholverkoop in moslimwereld verdubbeld in
afgelopen tien jaar


Wie zorgt er voor verslaafden in
islamitische landen? Drugs en alcohol
zijn verboden in de islam. Mensen die eraan
verslaafd zijn, kunnen daarom alleen hulp
krijgen van overheidsinstanties. Het aantal
mensen dat terugvalt, is extreem hoog. Een
opname pakt namelijk niet de leegte in het
hart of de achterliggende problemen van de
verslaving aan.
Toen Bolat opgroeide, zag hij hoe zijn
vader door alcohol alles vernietigde wat het
leven de moeite waard maakt. Hij wilde zeker
niet in dezelfde situatie terecht komen, die
uiteindelijk leidde tot de ondergang van zijn
familie.
Als jonge arts wilde hij mensen helpen.
Maar zijn meer ervaren collega’s lieten hem
al snel zien, dat hij beter met de pijn en het
lijden van deze baan zou kunnen omgaan,
als hij af en toe een kalmerend glaasje
verboden whisky zou nemen. Al snel werd
Bolat beheerst door de alcohol. Hij kon zijn
werk alleen aan als hij onder invloed van
alcohol was. Kort daarna begon hij ook drugs
te nemen. Wanneer hij aan de operatietafel
stond, waren het zijn handen die beslisten
over leven en dood, en zo werden zijn
trillende handen die van een meervoudige
moordenaar. Hij kwam in een neerwaartse
spiraal terecht en werd zelfs erger dan
zijn vader, op wie hij nooit op had willen
lijken. Hij werd al snel ontslagen door het
ziekenhuis en begon zijn kleine gezinnetje te
verwoesten.
Zijn vrouw kwam in contact met
christenen en kwam erachter dat
christenen acceptatie, liefde en hulp
betonen aan hen die verslaafd en
gebonden zijn. Ze stuurde haar man
naar een christelijk therapiecentrum.
Bolat werd een permanente
bewoner. Zijn weg naar
herstel werd getekend door
vooruitgang en terugval.
Hij balanceert nog steeds
op de dunne lijn tussen
vrijheid in Christus en
de gebondenheid van
verslaving.

DE NODEN

Degenen die verslaafden
helpen, vragen gebed voor het volgende:

Voor mensen als Bolat, die op weg zijn naar
vrijheid in Christus, maar nog steeds de
volledig genezende kracht en troost van de
Heilige Geest in hun leven nodig hebben.
Matthes 11:28-29

Moslimfamilies die lijden omdat
familieleden in hun uitgebreide huishouden
verslaafd zijn.

Zegen de christenen die
hulp bieden op dit moeilijke
terrein en bid voor meer
werkers
Auteur: Alex Creer datum: 21-07-2014 21:35:30 Laatst gewijzigd: 22-07-2014 14:17:00
Bootmensen

Jonah vertelt zijn verhaal:

Toen ik uit Eritrea vluchtte om politiek
asiel aan te vragen, nam ik niet de moeite
God om hulp te vragen, maar vertrouwde ik
op mijn eigen geluk. Op het gevaarlijkste deel
van de reis – een eindeloze rit met een truck
dwars door de Sahara – sloot ik vriendschap
met Sad, een jonge moslim. We bemoedigden
elkaar zo goed als we konden en gaven elkaar
advies hoe we in Europa konden komen...
vr ons danste een kleine boot met ruimte
voor 40 personen op de golven.
Van de meer dan 500 mensen op het
strand hadden velen al betaald voor deze
volgende etappe. Iedereen vocht om een
plaats in de boot. Het was beangstigend, een
zaak van leven of dood. Plotseling klonk het
verlossende woord, ze riepen onze naam.
Ik wil niet meer terugdenken aan de eerste
uren, waarin we op open zee met meer
dan 300 vluchtelingen op elkaar geperst
zaten. Toen we na twee dagen in de verte
de Italiaanse kust zagen, schreeuwden we
allemaal van opluchting. Maar die nacht stak
er een verschrikkelijke storm op. Golven van
7 tot 8 meter hoog wierpen ons heen en
weer. We dachten dat de kapitein dit kwaad
had uitgelokt, dus we baden allemaal tot
onze eigen God, net als in het bijbelverhaal
waar mijn naam vandaan komt.
En toen gebeurde het wonder!
Hoewel de storm op zijn hoogtepunt
was, vloog er een vliegtuig over. Ze
waarschuwden onmiddellijk de kustwacht.
Als de redding twee uur later
was gekomen, hadden ze
alleen maar dode lichamen uit het water
kunnen vissen.
Dat was mijn eerste echte, persoonlijke
ervaring met God. Ik woon nu in Zwitserland
en heb Jezus aangenomen als mijn Verlosser
en Heer. Ik denk nog vaak terug aan deze
krankzinnige reis. Ik weet niet waar mijn
vriend Sad nu is, maar ik bid regelmatig voor
hem en voor alle moslims wereldwijd.
Jonah’s gebed
Hemelse Vader, wilt U mensen als Sad op
dit moment ontmoeten! Openbaar Uzelf aan
hem en aan mensen zoals hij, zodat ze Jezus
leren kennen als de Messias! Amen. Ik geloof
niet in de kracht van het gebed;
ik geloof in een machtige God die gebeden
beantwoordt! (Markus 11:24)
Auteur: Alex Creer datum: 23-07-2014 15:51:43 Laatst gewijzigd: 23-07-2014 16:11:02

Dag 25

Corruptie en onrecht

Jaarlijks worden 1,2 miljoen kinderen slachtoffer
van mensenhandel

Corruptie en sociaal onrecht zijn in
verschillende moslimlanden een groot
probleem. Door te bidden kunnen we bij God
pleiten voor de armen, de gebrokenen, de
hopelozen en de verlorenen – en we kunnen
smeken dat God uit genade zal herstellen en
vernieuwen, en recht maken wat krom is.
De Arabische Lente ontstond deels door
de corrupte en onrechtvaardige regeringen
– een strijd die nog steeds voortduurt in
deze regio. Helaas zijn het vaak de kinderen,
vrouwen en minderheden die hier het meest
onder lijden. De allerarmsten en
machtelozen worden het hardst getroffen door
immorele en corrupte leiders en systemen.
In een recent rapport schreef het
onderzoekscentrum Pew
dat de meerderheid van
moslimmannen en –vrouwen lang niet zo
genteresseerd is in hun islamitische geloof
als in de vraag waar ze dagelijks hun eten
vandaan moeten halen. De meeste ‘moslims’
hebben nooit bewust de keuze gemaakt om
de islam te volgen, ze werden gewoon in dit
systeem geboren. En als het systeem corrupt
en onrechtvaardig is, lijden deze mannen,
vrouwen en kinderen daar erg onder.

DE NODEN

Voor wie moeten we bidden?
Bidden voor machthebbers betekent bidden
voor bestuurders op verschillende niveaus
1 Timothes 2:1-2). U kunt denken aan:

Politici: koningen/presidenten/premiers, het
kabinet, het parlement en diplomaten.

De rechterlijke macht: rechters, advocaten,
juristen, juridische adviseurs.

Beveiligingsdiensten: politiechefs, legerleiders.

Geestelijk leiders: imams, pastors, priesters,
rabbi’s en allerlei anderen.

Onderwijzers: leraren, theologen,
professoren, enzovoort.

Culturele leiders op gebied van
entertainment, sport, culturele organisaties.

Commercile leiders: leidinggevenden in de
zakenwereld, economen, bankiers.

Media: leidinggevenden bij tv, radio,
gedrukte pers en elektronische media.
Hoe kunnen we bidden tegen corruptie en
onrecht? U kunt denken aan het volgende:

Bidt dat de Heilige Geest leiders zal overtuigen
van hun zonden, dat zij hun zonden zullen
belijden voor God en gerechtigheid gaan najagen.

Bidt dat degenen die lijden onder corruptie
in contact zullen komen met het evangelie
en de liefde en barmhartigheid van God
zullen ervaren (Romeinen 5:5).

Bidt voor christenen die zich wereldwijd
inzetten voor het ontwikkelen van ethiek en
anticorruptiebeleid.
Auteur: Alex Creer datum: 25-07-2014 14:54:09
Dag 26

Waardevolle Nacht.

Ik staarde door mijn raam in de duisternis.
Urenlang had ik geprobeerd te werken,
maar ik werd overweldigd door de krakende,
galmende stemmen die via de luidsprekers
van de moskee door de stad klonken.
Hun stemmen klonken vannacht luid en
onverbiddelijk, en ik werd me sterk bewust
van de geestelijke wereld. Het was de
islamitische Waardevolle Nacht.
*
Ik wist hoe groot de geestelijke betekenis
van deze nacht was en besloot om samen
met enkele christelijke vrienden een
gebedsnacht in onze stad te bezoeken.
We prezen God en baden voor onze
moslimvrienden en de moslimwereld in zijn
geheel. Tijdens de bijeenkomst voelde ik
een sterke aandrang om te bidden voor mijn
islamitische vriendin Amira en ik vroeg de
anderen ook voor haar te bidden. We baden
vurig voor haar.
De volgende avond zat ik naast Amira
in een kerkdienst in onze wijk! Zij had mij
uitgenodigd om samen met een andere
christelijke vriend van haar naar deze
bijeenkomst te gaan! Aan het einde van de
samenkomst overspoelde Amira me met
haar vragen. Ik stelde voor om samen de
Bijbel te bestuderen. Ze zei dat ze erover zou
nadenken. Onze God heeft onze gebeden
op krachtige wijze beantwoord en als gevolg
daarvan is in elk geval n ziel dichter bij Zijn
Koninkrijk gekomen. (Voetnoot: Amira werd
later een volgelinge van Jezus.)

Moslims geloven dat de Waardevolle
Nacht tijdens de vastenmaand Ramadan de
nacht is waarin
Mohammed eeuwen geleden
de openbaringen van de Koran ontving.
Veel moslims blijven de hele nacht op om te
bidden of de Koran te reciteren; zij geloven
dat ze in deze extra heilige nacht een
grotere kans hebben dat God hun gebeden
beantwoordt. Velen zijn op dit tijdstip
oprecht op zoek naar God en staan werkelijk
voor Hem open

DE NODEN

Moge God zendingswerkers aansporen
steeds weer te bidden voor onze ‘Amira’s’.

Vader, zegen de werkers met Uw wijsheid
en inzicht, zodat ze weten hoe ze met de
‘Amira’s’ moeten omgaan en hun geloof
kunnen delen met hen die ernaar vragen.

Bid voor een geest van
onverschrokkenheid, zodat ze elke kans
zullen aangrijpen om Jezus te delen (2
Timothes 1:7-8).
Auteur: Alex Creer datum: 26-07-2014 11:44:46 Laatst gewijzigd: 26-07-2014 11:53:17
Dag 27

Soedan is n van de armste landen ter wereld

Modder herstelt gezichtsvermogen en vertrouwen

Na meer dan drie weken regen in
augustus 2013 werden in Noord-Soedan
300.000 mensen getroffen door
overstromingen, waarbij meer dan 50 mensen
omkwamen. In Khartoem storten 53.000 toiletten in.
Huizen van modder zakten in elkaar.
Betonnen gebouwen bezweken. Het was de ergste
overstroming in 25 jaar.
Ondanks deze tragedies werden in het
afgelopen jaar honderden zendelingen en
hulpverleners het land uitgezet, nadat ze
waren ondervraagd en beroofd van hun geld,
eigendommen en auto’s. Meer dan 10 miljoen
Soedanezen hebben te maken gekregen met
extreme vervolging, ontberingen, oorlog,
genocide, droogte en honger. Dat gebeurde in
Darfur, de Nuba-bergen, Oost-Soedan, de
deelstaat Blauwe Nijl en nu in Khartoem. Sommige
Soedanese christenen zijn het land uitgezet
nadat hun staatsburgerschap werd ingetrokken.
In andere landen gingen mensen de straat
op om hervormingen te eisen, maar hier
gebeurde dat niet. Politieke analisten vragen
zich af waarom er geen Arabische Lente is
ontstaan in Soedan.
In Johannes 9 herstelt Jezus het
gezichtsvermogen van een blinde man door modder
te maken en dit op zijn ogen te smeren. Bid
dat God de ogen van het Soedanese volk en
hun leiders zal openen.

DE NODEN

Christenen die in Soedan
werken, hebben specifiek gebed
gevraagd voor het volgende:

Dat Gods Geest de ogen van Soedanese
moslims en animisten zal openen door hen
wonderen, visioenen, dromen en het Injil
(evangelie) te geven.
Bidt dat zij hun
vertrouwen zullen stellen op
God de Vader, Jezus en
de Heilige Geest.

Bidt dat God moed zal
geven aan de vervolgde
Soedanese christenen die
zijn geslagen, gemarteld,
verkracht, vermoord, en
beroofd van hun
burgerschap en vrijheid. Bidt
dat ze in staat zullen zijn om hun
moslimbroeders en –zusters lief te hebben en geen
bitterheid, woede en haat te koesteren.

Bidt dat de Soedanese overheid en de
internationale gemeenschap aan de gang
zullen gaan met ontwikkelingsplannen voor
Soedan op de lange termijn, om het land en
het volk op rechtvaardige wijze te herstellen.

Jesaja 43:19: “Zie, ik ga iets nieuws
verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet
gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis.”
Bidt Psalm 40:1-3
Auteur: Alex Creer datum: 26-07-2014 20:54:27 Laatst gewijzigd: 26-07-2014 21:00:56

Dag 28

Dagelijks leven in Bangladesh

Het is ondraaglijk heet en vochtig. In de
lucht boven het kleine stadje pakken
de wolken dreigend samen. De moesson zal
spoedig losbarsten. Op de weg krioelt een
fascinerende zwerm van kleine trucks, riksja’s,
fietsen, motoren en handkarren, begeleid
door onophoudelijk hoorngeschal. Er
tussendoor lopen honden, geiten, koeien... en
overal zijn mensen. Ze haasten zich om voor
de storm binnen te zijn. Winkeltjes en
kraampjes langs de kant van de weg die allerlei
soorten kunst verkopen, vermengen zich met
etenskraampjes. De geur van diesel, kruiden,
gebakken voedsel en af en toe een berg afval
vult de neusgaten. En vijf keer per dag wordt
dit alles overstemd door de
oproep tot gebed van de
muezzin. Dit is Bangladesh.
Bangladesh is leven.
Bruisend leven in allerlei
vormen. Schoonheid en
gratie. Lelijkheid en geweld.
Rijkdom en armoede. Dat
gaat hier allemaal samen.
Bangladesh is met 162
miljoen inwoners het meest dichtbevolkte land
op deze planeet.
Ongeveer 90% behoort tot de islam, 9%
is hindoe, en dan komen de christenen met
zo’n 0,5%. In Bangladesh woont 10% van alle
moslims wereldwijd. De christenen in het
land hebben het relatief rustig en de huidige
overheid probeert de minderheden eerlijk te
behandelen.
De vele positieve en levendige kleine
christelijke gemeenschappen die in het hele
land te vinden zijn, hebben helaas ook te
maken met de heersende maatschappelijke
problemen. Zo treft men er, net als in het
hele land, machtsstrijd en corruptie aan.
Deze dingen beletten de kerk vaak om zich
sneller te ontwikkelen.

DE NODEN

Bidt dat de kleine christengemeenschappen
in Bangladesh een moedig getuigenis zullen
geven.

Bidt voor verandering in de maatschappij.
Bidt dat mensen zich zullen realiseren dat
geld en macht niet alles zijn.

Bidt dat jonge gelovigen in Bangladesh
kracht zullen vinden om vol te houden en
genade om door te gaan.

Bidt dat de Bengaalse christenen als
bemiddelaars kunnen optreden in het vergeven van
anderen, door dit proces te faciliteren of eraan deel
te nemen. Christus heeft ons een “bediening
van verzoening” gegeven (2 Korinthe 5:17-21).

Verschillende christelijke organisaties
houden zich bezig met humanitaire
hulpverlening. Zij vragen ons te bidden voor een
effectief gebruik van media om de armen te
onderwijzen.
Auteur: Alex Creer datum: 27-07-2014 13:53:58 Laatst gewijzigd: 27-07-2014 14:02:31
DAG 29

Medisch werk onder moslims


Hammadu komt uit een
moslimfamilie, maar op de
n of andere manier brengt hij zijn
familieleden toch vaak naar een
christelijk medisch centrum. Dit centrum
in het noorden van Kameroen heeft
zijn gezin door verschillende moeilijke
tijden heen geholpen. Hij vond dat
de verpleegkundigen goed voor zijn
ongeneeslijk zieke oom zorgden, zelfs toen
er geen hoop meer was op beterschap.
Hammadu’s broer kreeg hulp in de vorm
van HIV-begeleiding en hij vond dat ze naar
hem luisterden en goed voor hem zorgden.
Hammadu was onder de indruk van het
werk van de verpleegkundigen en vroeg zich
af waarom christenen de tijd zouden nemen
om zo goed te zorgen voor mensen die een
ander geloof hebben. Na verloop van tijd
bezocht hij het centrum vaker; hij luisterde
naar de preken van de pastor en bekeek de
Jezus-film. Deze ervaringen openden zijn
hart en hij gaf zijn leven aan Jezus Christus.

Een belangrijke bediening

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) zijn er 9,1 verpleegkundigen en
vroedvrouwen op elke 10.000 mensen in
de West-Afrikaanse regio en in Kameroen
slechts 4,4. Er zijn zelfs nog minder dokters
– slechts 2,5 op elke 10.000 mensen in West-
Afrika, en 0,8 in Kameroen!
De christelijke ziekenhuizen spelen daarom
in veel West-Afrikaanse gebieden een cruciale
rol in de nationale zorgstelsels. Zelfs moslims
gaan er graag naar toe, want ze weten dat
ze er goed behandeld
worden, dat alle medicatie voorhanden is en
dat de medewerkers niet corrupt zijn. Op deze
manier ervaren moslimvolken op praktische
wijze Gods liefde. Dit creert open deuren
om het evangelie van Jezus Christus te delen,
die mensen niet alleen genas, maar hen ook
verzoende met God.

DE NODEN

Bid voor West-Afrika

Dank God voor het werk van christelijke
ziekenhuizen, die vaak in afgelegen
gebieden liggen waar niemand anders naar
toe wil gaan, en bid dat er meer werkers
zullen komen volgens Jakobus 2:14-26.

Bid dat de christelijke werknemers hun
werk zullen zien als een bediening voor
God en niet alleen als een baan om geld te
verdienen. 1 Corinthirs 15:58.

Bid dat moslims Jezus zullen ontmoeten door
hun ervaringen in christelijke ziekenhuizen en
hun contacten met christelijke werkers.
Auteur: Alex Creer datum: 28-07-2014 13:17:04 Laatst gewijzigd: 28-07-2014 13:26:41
Dag 30

Dag van Arafat

Vandaag worden mijn zonden vergeven”,
hoopt Ayse. “Vandaag is het
hoogtepunt van de pelgrimstocht, de dag waarop
het geloof wordt vervolmaakt.” Ayse laat de
gebeurtenissen telkens zijn gedachten
passeren. Hij zal een tent opzetten buiten de stad
Mekka; daar maakt hij zich klaar voor de
ceremonie waarbij hij in de Vlakte van Arafat zal
staan, aan de voet van de Berg van Vergeving
en Genade. Hij herinnert zich dat Mohammed
deze plek bezocht zou hebben en hier zijn
laatste preek heeft gehouden. Ayse zal de
hele middag op de Vlakte van Arafat blijven,
terwijl hij bidt en nadenkt over zijn verleden,
heden en toekomst. Hij gelooft dat
Mohammed aan Allah heeft gevraagd om de zonden
te vergeven van de pelgrims die bij deze berg
staan. Hij hoopt dat Allah deze bede heeft
verhoord. Ayse stelt zich voor dat hij de Vlakte
van Arafat vol vreugde zal verlaten, met het
gevoel herboren en zonder zonde te zijn. Het
zal zijn Dag van Bekering zijn.

De Dag van Arafat is de tweede dag van de
Hadj-pelgrimstocht, ongeveer zeven dagen
na de Ramadan. Op de eerste dag van de Hadj
heeft Ayse tegen de klok in om de Ka’aba
heen gelopen. Hij heeft de Heilige Zwarte
Steen gekust en gepoogd zijn gedachten op
Allah te richten. Hij heeft Abrahams
slavenvrouw Hagar en haar zoon Ismal geerd.
Op de avond van de Dag van Arafat zal hij
negenenveertig kleine stenen verzamelen. Die
gebruikt hij de volgende dag om de “duivel te
stenigen”, die volgens zijn geloof probeerde te
verhinderen dat Abraham zijn zoon Ismal zou
offeren in plaats van Izak. Hij zal proberen
zich te concentreren en te genieten van de
feestdag Eid Al-Ahda (het Offerfeest), hoewel
hij in gedachten alweer bezig zal zijn met het
inpakken, het doorworstelen van de
mensenmenigte en zijn vlucht naar huis. Ze hebben er
bij hem op aangedrongen om zo snel mogelijk
naar huis te komen, zodat “teveel
vertrouwdheid met de heilige zaken niet zal leiden tot
een vermindering van hun kracht”.
“Ik heb met veel mensen zoals Ayse
gesproken, en ik weet dat zij thuiskomen met
diep in hun hart het gevoel dat ze iets
missen”, vertelt een voorganger ons. “Ik hoop
dat ze ware vergeving van zonden zullen
vinden en de kracht om met God te leven.”

DE NODEN

Bidt dat :

de waarheid over de enige Ware God
geopenbaard zal worden; dat Hij alleen te
kennen is door Jezus Christus, die volgens de
Schriften het zaad van Abraham, Izak en
Jakob is – en niet van Ismal !
Auteur: Alex Creer datum: 31-07-2014 12:04:00

Wat voor relatie je ook hebt met de
moslim wiens naam je zojuist hebt
opgeschreven, leg jezelf erop toe om tot
de volgende Ramadan voor diegene te
bidden. Vraag de Heilige Geest om je eraan te
herinneren voor hem of haar te bidden en je
inzicht te geven hoe je het beste kunt bidden.
Ik leg me erop toe om te bidden voor:
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier