Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: kerkganger
Creer datum:
5-11-2013 14:38:16
Laatst gewijzigd:
5-11-2013 14:53:29
De liefde van Jezus in de Psalmen
In dit onderwerp korte uitleg van de 150 psalmen

Naar het boekje De liefde van Jezus in de Psalmen
Auteur: Johan 't Hart
Verkrijgbaar : Bijbel-Inn Maassluis
te bestellen bij Het Zoeklicht
Postbus 99
3940 AB Doorn
Auteur: kerkganger Creer datum: 5-11-2013 14:47:23
Psalm 1 begint met een zaligspreking.
Dit begin van de psalm zal de Here Jezus later overnemen in zijn beroemde preek op de berg.
Die rede van de Here Jezus is zo beroemd geworden dat ook mensen
die niet geloven er door ge-inspireerd zijn.
In Psalm 1 worden twee wegen getekend.
Degene die gelooft dat God goed is en luistert naar Zijn onderwijs,
en dit ook met plezier en blijdschap doet, wordt vergeleken met een boom
aan water geplant, die vrucht draagt.

Daartegenover de goddeloze mens.
Ook hier een beeld, maar dan heel anders:
de goddeloze wordt vergeleken met kaf,
dat door de wind weggeblazen wordt.
Auteur: Reporter Creer datum: 9-11-2013 18:29:34
Psalm 2gaat het over de vraag waarom de volken strijden.Wat zit
daar nu eigenlijk achter ? Het is duidelijk dat de strijd ten diepste een
verwerping is van de regering van de HEERE.
Het antwoord van de HEERE is een uitlachen !
Maar daar blijft het niet bij !
Er wordt ook een oordeel geveld.
Ook wordt duidelijk gemakt dat Jezus de Zoon van God is
en dat aan Hem alle macht in hemel en op aarde is gegeven.

De psalm eindigt met een oproep aan de machthebbers : handel
toch verstandig.
De Here God hoeft maar even boos te worden en u bent nergens meer.

De psalm eindigt met een dringende oproep: schuil bij Hem.
Auteur: Reporter Creer datum: 16-11-2013 13:44:53
Psalm 3 is een morgenlied.

Het is geschreven over moeilijke omstandigheden.
Absalom, de zoon van David, is tegen zijn vader in opstand gekomen.
En Absalom is met velen.
Bovendien zeggen mensen tegen David : jij vindt geen hulp bij God !

Maar God laat aan David vier dingen zien:
Hij beschermt
Hij laat zien dat aan God alle eer toekomt
Hij heft het hoofd van David omhoog
en Hij antwoordt !

Dit geeft David een enorme rust in de nacht.
Hij is niet meer bang, zelfs niet voor tienduizenden tegenstanders.
Auteur: Reporter Creer datum: 23-11-2013 21:34:58
In Psalm 4 is David in benauwdheid.

Een kenmerk van David is dat als hij het moeilijk heeft,
hij naar God toegaat Hij stort zijn hart voor Hem uit.

David verkiest de nabijheid bij God boven materiele rijkdom.

In deze psalm vinden we ook een prachtige verwijzing naar de Here Jezus:
Hij heeft zich een gunstgenoot afgezonderd.

Voor alle gelovigen is deze tekst een troost :
De Here hoort als ik tot Hem roep.
Auteur: Reporter Creer datum: 30-11-2013 17:03:29
Psalm 5

De Here heeft een afschuw van mensen die liegen en bedriegen.

Hij heeft een afschuw van mensen die gewelddadig zijn.

De psalmist noemt die mensen beeldend: hun keel is een open graf.

De Here is echter blij met mensen die het goede doen
en Hem liefhebben .

Die mensen wil God omringen en zegenen.
Auteur: Reporter Creer datum: 7-12-2013 20:29:31
Psalm 6

David is ziek,wellicht ernstig ziek

De tegenstanders omringen hem.
Maar wat veel erger is: hij denkt dat God boos op hem is.

David is heel erg angstig en moe.
Maar in deze psalm leren we dat bij God alle dingen mogelijk zijn.
Auteur: Reporter Creer datum: 13-12-2013 23:21:24
Psalm 7

Ook in Psalm 7 is David in nood.
Hij lijdt onder de woorden van Kus,
een man uit de stam van Benjamin.

David pleit bij God en beroept zich op zijn onschuld.

In het gevecht om recht en rechtvaardigheid
durft David veel te zeggen.

Prachtig is de belijdenis :
" Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost "
Auteur: Reporter Creer datum: 23-12-2013 14:39:59 Laatst gewijzigd: 23-12-2013 14:40:51
Psalm 8

Dat is genieten !

Als je het hebt over de Naam van de Here en je kunt
zeggen: hoe heerlijk is Uw Naam.

Het is een liefelijke psalm, die de mens
als klein en nietig ziet, en tegelijkertijd als bijna goddelijk.

We zien hoe kostbaar jonge kinderen en zuigelingen
zijn in de ogen van God.
Auteur: Reporter Creer datum: 29-12-2013 15:31:15
Psalm 9

David spreekt namens zichzelf, maar ook als koning van Israel.
Het begin van de psalm is prachtig:

Ik wil vrolijk zijn, U toejuichen.

Kernachtig wordt in de psalm gezegd:

Hij de Here bestuurt de wereld naar recht en wet.

Alle volken oordeelt Hij eerlijk.

Het beste oordeel wat er maar te vellen is, velt de Here.
Auteur: Reporter Creer datum: 4-01-2014 21:40:18
Psalm 10

We zoomen in op moeilijke vragen die wij als mensen hebben over het feit,
hoe het in onze ogen toegaat in de wereld.

Vanuit onze positie bezien, gaat vooral veel mis.

En het lijkt soms wel alsof God de zaken maar op zijn beloop laat.

Met deze indringende vragen worstelt David.
Auteur: Reporter Creer datum: 11-01-2014 17:43:09
Psalm 11

In vers 3 vinden we een angstaanjagende zin: de fundamenten
worden omvergehaald en wat kan de rechtvaardige dan doen ?

Vanuit menselijk oogpunt slaat de angst je om het hart.

De verrassing is vers 7 b :
de oprechten zullen Zijn aangezicht zien.
Auteur: Reporter Creer datum: 18-01-2014 19:07:24
Psalm 12

In het diepste wezen van de rechtvaardige
is er de honger naar gerechtigheid.

In deze psalm staat de leugenachtige taal en
de vleiende woorden van de goddeloze
tegenover de woorden van de Here, die rein
van lippen is en zuiver spreekt,

zevenvoudig gelouterd.
Auteur: Reporter Creer datum: 25-01-2014 19:10:17
Psalm 13

Hoelang zult U mij vergeten ?
Drie keer klinkt dit in de psalm.
Een psalm in de nood.

Ondanks die nood, blijft David vertrouwen
en dat vertrouwen gaat in zingen over.

Omdat aan het einde van de psalm staat : " Hij
is goed geweest voor mij !"
Auteur: Reporter Creer datum: 1-02-2014 20:58:11
Psalm 14

"De dwaas zegt is zijn hart: er is geen God. "

In deze psalm zien we hoe het kwaad
de goddeloze in zijn macht heeft gekregen.

Ze eten het volk op, als was het brood.

Aan het einde van de psalm vinden we een verrassende profetie.
Auteur: Reporter Creer datum: 10-02-2014 17:41:56
Psalm 15

"Wie mag verkeren op Uw heilige berg ? "'

De psalm begint met een aantal vragen te stellen.

Alleen degenen die waarheid spreekt met zijn hart,
die mag wonen bij de Here.

De psalm eidigt met een prachtige belofte voor de rechtvaardige :

"Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig "

Auteur: Reporter Creer datum: 15-02-2014 18:06:28
Psalm 16

Een voluit profetische psalm met schitterende vergezichten en beloften.
Deze psalm is werkelijk een gouden kleinood.

De HEERE is mijn enig deel en mijn beker,
een geweldige geloofsgetuigenis.

David zegt verder: "Ik stel mij de Here voortdurend voor ogen,
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet "

De psalm eindigt met een vloedgolf van vreugde,
een vreugde die duurt tot in eeuwigheid.
Auteur: Reporter Creer datum: 22-02-2014 21:26:00
Psalm 17

David beroept zich op zijn rechtvaardige zaak.
Hij zegt: "U hebt mij getoetst: U vindt niets "

Hoogtepunt in deze psalm is de uitroep : "Bewaar mij als Uw oogappel,
verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels."

De vijanden worden vergeleken met leeuwen die ernaar verlangen
te verscheuren. " Sta op Here. zegt David, "treed ze tegemoet EN vel hen neer "
Auteur: Reporter Creer datum: 1-03-2014 17:29:55
Psalm 18

Een lange en imponerende psalm. De grootheid van de HEERE,
die zoveel machtiger is dan wij vaak beleven.
De reikwijdte gaat veel verder en dieper dan het persoonlijke leven van David.
De slotsom van David in zijn leven is : "Ik heb U hartellijk lief"
En de slotsom van het leven op aarde van Jezus Christus is :"Ik heb U hartelijk lief "

We komen in deze psalm ook angtaanjagende dingen tegen.
Een kleine greep: de Here deed het in de hemel donderen,de Allerhoogste
liet Zijn Stem klinken : hagel en vurige kolen.
Auteur: Reporter Creer datum: 10-03-2014 22:40:50 Laatst gewijzigd: 10-03-2014 22:42:41
Psalm 19

Een bijzondere psalm, omdat er ogenschijnlijk twee verschillende onderwerpen tot
EEN geheel worden gemaakt.

Eerst gaat het over de vertellingen van de dag aan de dag, en de nacht aan de nacht
en over de zon.

En het gaat over iets dat meer begerenswaardig is dan het zuiverste goud.

De psalm eidigt met de overdenking die in mijn hart plaatsvindt :
laat die God aangenaam zijn.
Auteur: Reporter Creer datum: 17-03-2014 23:11:01
Psalm 20

Hij, de God van Israel wil zijn volk leiden,beschermen,zegenen en
de overwinning geven over al de vijanden.
Ook in deze psalm zien we de
verdieping naar de gezalfde van de Here, de Zoon van David. Heel sterk
komt in deze psalm naar voren dat er een relatie is tussen zegen en vloek.

De zegen en bescherming is er voor wie Hem ernstig zoeken,
wie Zijn Naam aanroept in geloof.
Auteur: Reporter Creer datum: 22-03-2014 22:11:41 Laatst gewijzigd: 22-03-2014 22:14:41
Psalm 21

Een voluit profetische psalm.
God de Vader komt Jezus tegemoet met rijke zegeningen,
op Zijn hoofd wordt een gouden kroon gezet van zuiver goud.

Hij wordt voor eeuwig tot grote zegen gesteld.

Deze psalm is een voorbode op psalm 22.
De nadruk in deze psalm valt op de overwinning
en sluit aan bij het tweede gedeelte in psalm 22.
Auteur: Reporter Creer datum: 31-03-2014 12:20:55 Laatst gewijzigd: 31-03-2014 12:31:12
Psalm 22

In het eerste gedeelte wordt het lijden aan het kruis van Jezus Christus
beschreven. EEN van de meest aangrijpende zinnen in de Bijbel stamt uit
deze psalm:"Mijn God, Mijn God waarom hebt U Mij verlaten ? "

De diepte van het lijden wordt in deze psalm aangrijpend getoond.
Jezus is de weg alleen gegaan. Allen die Hem zien, bespotten Hem.

In het tweede gedeelte van de psalm vinden we de glorieuze overwinning,
Hij is de overwinnaar van dood en dodenrijk en alle volken zullen Hem
eer gaan bewijzen.

Iedereen die vol zit met verwijten naar God toe,moet dringend deze psalm
lezen. God is een God van daden.
Auteur: Reporter Creer datum: 7-04-2014 21:24:25
Psalm 23

Een psalm van de goede herder.
De goede herder die Zijn leven
heeft ingezet voor Zijn schapen.

"Mij ontbreekt niets " zegt David.

We gaan in deze psalm op reis met die herder,
die meegaat met zijn schapen.

Een reis die avontuurlijk is, een reis
soms ook door een dal van schaduw van de dood.

Maar de herder gaat mee !
Auteur: Reporter Creer datum: 19-04-2014 15:50:52
Psalm 24

Een drieluik: Psalm 22, de lijdenspsalm die eidigt
met de overwinning en het antwoord van God aan mensen:
"Hij is een God van daden "

Psalm 23, de herderspsalm die het leven op aarde
karakteriseert van Jezus die Zijn Vader als herder eert,
de HEERE is Mijn Herder, Mij ontbreekt niets.

En dan nu psalm 24: de intocht van de Koning van Israel.

Een prachtig en zeer indrukwekkend drieluik.
Deze psalm werd op de eerste dag der week gezongen in de tempel,
ter herinnering aan de eerste scheppingsdag.

goed te lezen bij het Paasevangelie !( redactie)
Auteur: Reporter Creer datum: 28-04-2014 17:36:18
Psalm 25

De psalm is volgens het Hebreeuwse alfabet opgebouwd.
Wij kennen wel het alfabet van bruiloften etc.
De Here Jezus spreekt in het boek Openbaringen:"Ik ben
de alfa en de omega, het begin en het einde."

De eerste letter begint met : "Tot U hef ik mijn ziel op ! "
De laatste leter eindgt met : Want ik verwacht U ! "

DEEL 2 psalm 26 t/m 50 komt in het najaar uit.
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier