Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: kerkganger
Creer datum:
25-06-2011 15:13:55
Homoseksualiteit
In dit onderwerp meningen van diverse auteurs
Auteur: kerkganger Creer datum: 25-06-2011 15:16:08
Coach: Homoseksualiteit heel erg fout

AMSTERDAM - Eucharia Uche, bondscoach van het Nigeriaanse vrouwenvoetbalelftal, moet niks hebben van homoseksualiteit in haar team. "Homoseksualiteit is een smerige zaak. Het is zowel spiritueel als moreel heel erg fout", aldus Uche in het Duitse Bild.

Eucharia Uche Uche, een protestantse geestelijke, beweert dat homoseksualiteit geen lichamelijke oorzaak heeft: "We moeten om goddelijke interventie vragen om het onder controle te krijgen en het te bestrijden."

Het is niet bekend of er lesbische voetbalsters in het team van Uche spelen, maar de coach denkt van wel: "Als de geruchten sterk zijn, dan ben je gedwongen om dat te geloven."

Volgens Sir James Peter, voormalig assistent bij de vrouwenploeg, werden lesbische speelsters ook voor de komst van Uche al geweerd.

Vanaf zondag wordt in Duitsland het WK gespeeld. Nigeria is n van de deelnemende landen

Telegraaf 25-06-11
Auteur: Reporter Creer datum: 30-06-2011 12:06:09
FIFA berispt homofobe coach

BERLIJN - Wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag de bondscoach van het Nigeriaanse vrouwenvoetbalteam berispt voor het maken van discriminerende opmerkingen. Nigeria doet mee aan het WK voetbal voor vrouwen in Duitsland.

Eucharia Uche Eucharia Uche noemde in een interview in de New York Times voorafgaande aan het WK homoseksualiteit 'vies' en 'geestelijk en moreel heel slecht'. Uche gaf ook toe dat ze alle lesbische speelsters uit het nationale team van Nigeria heeft verwijderd.

De FIFA is tegen alle vormen van discriminatie, zei Tatjana Haenni, hoofd van de vrouwenafdeling bij de mondiale bond. Ze kondigde een stevig gesprek aan met Uche. We zijn hier op een FIFA-evenement en zullen haar duidelijk maken dat het beter is je neutraal uit te drukken.

Telegraaf 30-06-11
Auteur: Reporter Creer datum: 30-06-2011 20:39:45
Veel aandacht op school voor homoseksualiteit

Op een grote meerderheid van de christelijke scholen wordt in de klas expliciet aandacht gegeven aan homoseksualiteit. Dit blijkt uit een peiling onder de leden van de Besturenraad die de afgelopen twee weken is gehouden.

Aanleiding voor de ledenraadpleging was de weigering van minister Van Bijsterveldt om tegemoet te komen aan een wens van een Kamermeerderheid om voorlichting over homoseksualiteit op te nemen in de kerndoelen. Naar aanleiding hiervan vroeg de Besturenraad zijn leden of, en zo ja op welke manier zij op hun scholen aandacht geven aan homoseksualiteit. Twee derde van de honderd respondenten is van mening dat voorlichting over homoseksualiteit niet moet worden opgenomen in de kerndoelen voor het onderwijs en bevestigt daarmee het standpunt van de Besturenraad. Tegelijkertijd vindt bijna 
70 procent van de respondenten dat aandacht voor homoseksualiteit op school nodig is. Daar heeft men de kerndoelen dus niet voor nodig, constateert de onderwijsorganisatie.

De respondenten die aangeven aandacht voor homoseksualiteit niet nodig te vinden zijn allen werkzaam in het primair onderwijs, waarschijnlijk met de volgens de raad onjuiste gedachte dat het bij die leeftijdsgroep nog niet zo nodig is.

Ref.Dagblad 28-06-11
Auteur: Reporter Creer datum: 4-11-2011 18:57:58

Vrijheid orthodoxe scholen langzaam ingesnoerd

Gerard Vroegindeweij

DEN HAAG Een rechter heeft zich woensdag voor het eerst uitgesproken over de reikwijdte van het begrip bijkomende omstandigheden uit de Algemene wet gelijke behandeling. Een voorlopig sluitstuk in een slepende discussie.

Tijdens de behandeling van de Algemene wet gelijke behandeling in de Tweede Kamer (in 1993) liet de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Dales, er geen misverstand over bestaan: christelijke scholen mogen niemand afwijzen vanwege het enkele feit dat hij of zij een homoseksuele relatie heeft of met die partner samenleeft.

De wetgever nam voor het bijzonder onderwijs wel een uitzonderingsbepaling in de wet op. Daarin staat dat het bijzonder onderwijs het recht heeft om eisen te stellen over de vervulling van een functie, die, gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag. Maar deze eisen mogen niet leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

In de wetsgeschiedenis staat deze bepaling te boek als de bijkomende omstandigheden. Deze uitzondering kwam in de wet als tegemoetkoming aan de enorme protesten vanuit de gereformeerde gezindte tegen het voorontwerp van deze wet.

Gisteren sprak de rechter uit dat een school in Oegstgeest ten onrechte een beroep deed op deze bepaling. Dat een onderwijzer nog tijdens zijn huwelijk een homoseksuele relatie is aangegaan; dat hij met zijn nieuw partner ging samenwonen; dat hij zijn nieuwe inzichten tegenover ouders, kinderen en pers verkondigde, het zijn voor de rechter allemaal geen bijkomende omstandigheden.

Al tijdens de wetsbehandeling in 1993 leidde de reikwijdte van deze bijkomende omstandigheden tot uitgebreide discussies. Alle fracties wilden precies de grenzen weten. Maar de regering was niet te vermurwen: 
de in te stellen Commissie 
Gelijke Behandeling zou in concrete gevallen uitspraak gaan doen.

Die commissie nam in eerste instantie een gematigd standpunt in. Dat kwam er bijvoorbeeld op neer dat een reformatorische school die leerkrachten een verklaring liet ondertekenen onder andere over homoseksualiteit, daarvoor de ruimte had. In het voorjaar van 2009 radicaliseerde de commissie echter. Toen sprak de commissie uit dat scholen die in de uitwerking van hun identiteit zeggen dat ongehuwd samenwonen of het hebben van een homoseksuele relatie niet past, onderscheid maken op grond van burgerlijke staat en homoseksuele gerichtheid. En dat mag niet meer.

Ondertussen gaat de strijd om de uitzonderingsbepaling in de politiek volop door. D66 heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de uitzonderingsbepalingen, die door de kantonrechter en de Commissie Gelijke Behandeling feitelijk al zijn uitgehold, te schrappen. Alle fracties behalve de christelijke zijn daar voor. Daarmee wordt de toch al broze balans tussen de klassieke vrijheidsrechten en het gelijkheidsbeginsel definitief verstoord. Maar dat is precies de bedoeling van de indieners. Gelijkheid moet een supergrondrecht worden.

De Raad van State heeft in de vorige kabinetsperiode in een advies aan de regering gepoogd het begrip bijkomende omstandigheden weer de oorspronkelijke betekenis terug te geven en mogelijk iets meer ruimte te creren voor orthodoxe instellingen. Deze discussie is in de politieke arena echter nooit afgerond doordat de coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie in 2010 voortijdig ten val kwam.

De ruimte voor orthodoxe scholen om van hun leerkrachten te vragen in leer en leven te handelen volgens de grondslag van de school, wordt steeds verder ingesnoerd. Eerst in theorie, nu ook in de praktijk

Ref.Dagblad 03-11-11
Auteur: Reporter Creer datum: 14-01-2012 21:24:05


Ds. Kieviet (CGK): Bijbel duidelijk over homoseksualiteit

NOORDELOOS De Bijbel laat geen tweerlei uitleg over homoseksualiteit toe. De teksten uit de Schrift veroordelen de homoseksuele praxis van mensen van hetzelfde geslacht.

Dat zei ds. J. M. J. Kieviet zaterdag in Noordeloos tijdens een lezing in de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) voor ambtsdragers van Bewaar het Pand. De bijeenkomst trok ongeveer honderd belangstellenden.

De christelijke gereformeerde predikant van Dordrecht-Centrum zette in met een praktijkvoorbeeld. Een jongeman schreef dat hij gevoelens had voor jongens en ten einde raad was. Hij voelde zich eenzaam en wist zich geen raad meer met zijn leven. Hij hoopte en bad dat hij van die gevoelens af zou komen, maar hij verwachtte niet meer dat het zou gebeuren. Ik huil soms nachtenlang. Waarom moet ik zo verder?

Ds. Kieviet: De problematiek leek jarenlang geen belangrijke kwestie te zijn in sommige van onze gemeenten. Er is in het verleden echter veel onrecht gedaan door het snel en ondoordacht veroordelen van mensen met homofiele gevoelens met een beroep op de Schrift. Betrokkenen, gemeenteleden en ambtsdragers zwegen. Het blijkt echter dat homofilie en homoseksualiteit ook onder ons voorkomen. Voorzichtigheid en terughoudendheid in het omgaan ermee zijn geboden.

De predikant stelt dat de Bijbel geen ruimte laat voor de homoseksuele praxis. Hij haalde zowel teksten uit het Oude als uit het Nieuwe Testament aan en noemde Romeinen 1: 26 en 27 een kroongetuige. Uit het Nieuwe Testament haalde hij verder 1 Korinthe 6:10 en 1. Timotheus 1:9 aan. De teksten uit de Schrift veroordelen het homoseksuele handelen. Zelfs moderne theologen erkennen dat er met een beroep op de Bijbel geen ruimte is voor de homoseksuele praktijk.

Dat de grootste protestantse kerken in Nederland toch overstag gegaan zijn, heeft volgens ds. Kieviet te maken met een veranderd Schriftverstaan. Het kantelpunt ligt in de visie op de Schrift. Wie de Bijbel aanvaard als het woord van God kan niet heen om de afwijzing van homoseksualiteit. De Bijbel laat geen tweerlei uitleg toe.

Hij vroeg zich af of de orthodox christelijke kerken, inclusief de onze, nu bezig zijn diezelfde weg te gaan als de andere kerken. Zou het nog lang duren voordat de homoseksuele relaties ook in orthodox christelijke kring aanvaard zijn? vroeg hij.

Tegelijkertijd riep ds. Kieviet op tot bewogenheid met de homofiele medemens die worstelt met zijn of haar gevoelens. Hij riep op om in pastorale gesprekken te luisteren en niet te snel met antwoorden te komen. Ook is het belangrijk te zeggen dat de homoseksuele gerichtheid geen persoonlijke schuld is maar een gemeenschappelijke, vanwege de zonde. Daarnaast vindt de predikant het noodzakelijk om de problematiek aan de orde stellen in prediking, pastoraat en voorbede.


Ds. Kieviet vindt het nodig dat de Bijbelse eis van seksuele onthouding blijft klinken. Een aangegane homoseksuele verhouding moet ten spoedigste beindigd worden. Zonde moet als zonde benoemd blijven worden, ook als het gaat om een relatie van liefde en trouw. Bij het volharden in de zondige homoseksuele praxis is het nemen van tuchtmaatregelen, hoe pijnlijk ook, noodzakelijk. De kerkelijke tucht is niet gericht op verwijdering maar geldt als een oproep tot terugkeer naar het heilzame gebod van de Heere. Het gaat om de heiligheid van Christus' gemeente en de eer van Gods Naam.

Hij voerde een besluit van de christelijke gereformeerde synode van 1986 aan dat geen ruimte laat voor de homoseksuele praktijk. Heel anders ligt het, aldus ds. Kieviet, met homofiele gemeenteleden die leven in onthouding. Zij hebben recht op deelname aan de sacramenten en zijn verkiesbaar in de ambten van de kerk.

Tijdens de vragenbespreking handhaafde hij zijn standpunt dat een homofiel gemeentelid dat in onthouding leeft volwaardig lid is, ook al kunnen er omstandigheden zijn, bijvoorbeeld als er weerstanden leven in de gemeente, waarbij verkiezing tot ambtsdrager op dat moment niet verstandig is.

Op een andere vraag antwoordde ds. Kieviet het belangrijk te vinden dat homofiele gemeenteleden hun nood kenbaar maken. Daarbij is het klimaat in de kerkelijke gemeente doorslaggevend. Is er aandacht voor de homofiele medemens in prediking en pastoraat? Vinden de huisbezoeken plaats in een sfeer van vertrouwen?

Het onderwerp homoseksualiteit is een heet hangijzer in de CGK. Het is tijdens de generale synode van 2011 niet gelukt een inhoudelijk besluit te nemen over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Het onderwerp komt in 2013 opnieuw op de agenda. De synode besloot een nieuwe studiecommissie in het leven te roepen die onderzoek doet naar een Bijbelse visie op homoseksualiteit en homoseksuele relaties.

In 2007 had de synode al een eerdere studiecommissie ingesteld. Een belangrijke aanleiding tot het instellen daarvan was een besluit van de kerk in Zwolle in 2003. De kerkenraad wilde homofiele gemeenteleden die samenleefden met iemand van hetzelfde geslacht blijven erkennen als zusters en broeders in volle rechten, wat onder meer betekende dat zij mochten deelnemen aan het heilig avondmaal.

Ref.Dagblad 14-01-12
Auteur: Reporter Creer datum: 21-01-2012 13:39:08
Dubben over theorie en praktijk in homorelaties

KAMPEN Is het mogelijk om de lijn te handhaven dat de Bijbel de homoseksuele praxis in de context van zonde zet? En is het tegelijk mogelijk praktische uitwegen te bieden aan christelijke homo's die een relatie willen aangaan met iemand van hetzelfde geslacht?

Deze en andere vragen stonden gisteren centraal tijdens een symposium dat was georganiseerd door de Theologische Universiteit Kampen (TUK), de predikantenopleiding van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Of de Bijbel de norm stelt voor het leven of alleen een belangrijke inspiratiebron is, bleek tijdens het symposium een groot verschil te vormen voor de praktische vertaling van Bijbelteksten. Zo komen theoloog dr. Ruard Ganzevoort, psychiater en hoogleraar dr. Gerrit Glas, en hoogleraar religie en recht mr. dr. Fokko Oldenhuis uit op de lijn dat homo's zelf moeten uitmaken of ze een seksuele relatie aangaan. Ieder mens moet hierin zijn eigen weg vinden. Pas ervoor op dat je het ene verhaal als correct labelt en de andere niet, aldus dr. Ganzevoort.

Anderzijds is het een feit dat bestudering van het Bijbels spreken over homoseksualiteit, ervan uitgaande dat Gods Woord de norm stelt, kan leiden tot ongemakkelijke conclusies. Volgens ds. Maarten van Loon, gereformeerd vrijgemaakt predikant, is dat het geval bij bestudering van Romeinen 1. In dat Bijbelhoofdstuk wordt homoseksualiteit bestempeld als zonde. Ds. Van Loon: Ik zou haast zeggen: ik wilde dat het anders was. Maar ik denk eerlijk te moeten concluderen dat de Bijbel geen ruimte biedt voor homoseksuele relaties. De vraag die ik overhoud is: Wat bedoelt God daarmee?

Ruimte

Diverse sprekers, onder predikant en docent Ad van der Dussen en docent praktische theologie dr. Peter van de Kamp, gaven aan dat er in christelijke gemeenschappen meer ruimte moet zijn voor homo's om zichzelf te zijn. Ook in het pastoraat is nodig dat homo's in alle openheid kunnen spreken, aldus dr. Van de Kamp.

Hij toonde zich een voorstander van de lijn die de Amerikaanse psycholoog Mark Yarhouse schetst. Die maakt onderscheid tussen homoseksuele geaardheid en een homoseksuele identiteit. In het laatste geval profileert iemand zich primair als homo. In het eerste is homo-zijn een ervaring die niet doorslaggevend hoeft te zijn voor de identiteit. Voor christenen moet de identiteit als door Christus levendgemaakte zondaren bepalend zijn.

Een jonge homo in de zaal noemde die opvatting weliswaar aantrekkelijk, maar concludeerde dat hetero's die dat standpunt huldigen zich thuis in de belangstelling van hun partner kunnen verheugen. Terwijl een homo ondertussen het alleen-zijn op zich af voelt komen.

Dr. Wolter Rose, docent aan de TUK en homo, ziet daarentegen juist een mogelijkheid in de lijn van Yarhouse. Het betekent dat ik nee moet zeggen tegen een relatie, maar dat ik ook steeds meer leer over hoe groot Christus is en hoe diep Hij Zich vernederde voor zondaars.

Desondanks bleek het verschil in uitgangspunten op het gebied van Schriftgezag te verhinderen dat er consensus kwam over de vraag hoe vanuit de christelijke kerk moet worden omgegaan met homorelaties.

Dat dit doel van de organisatoren niet gehaald werd, bleek tijdens de afsluitende forumdiscussie. Ds. Paul Kurpershoek deed nog een verwoede poging: Ook al is een homoseksuele relatie geen basisprincipe van de schepping, er kan toch ruimte zijn om in de pastorale situatie te zoeken welke weg je kunt gaan. Een keuze voor een leven in onthouding, f een homoseksuele relatie is dan allebei een optie, aldus ds. Kurpershoek.

Een reactie uit de zaal was: Maar dat betekent dat je de lijn dat de Bijbel gezaghebbend is, niet meer hanteert.

Desondanks zag prof. dr. Ad de Bruijne, hoogleraar ethiek en spiritualiteit aan de Kamper onderwijsinstelling, lichtpuntjes. Ik signaleer een houding van meer geduld en tolerantie voor elkaar. De Kamper ethicus bepleitte een richtlijn voor praktisch handelen die recht doet aan het Bijbelse spreken over homoseksuele relaties, maar die ook rekening houdt met de westerse cultuur.

Leefgemeenschappen

Volgens prof. De Bruijne moet het zoeken naar wat wel of niet kan op het gebied van homorelaties plaatsvinden tegen de 
achtergrond van de vraag welke 
leefwijze in de huidige cultuur past bij het toekomstige 
Koninkrijk van God. Hoewel 
hij pleitte voor het ontstaan 
van christelijke leefgemeenschappen waarin homo's en hetero's als medebroeders en -zusters lief en leed delen, achtte hij dat een onbereikbaar ideaal. Zolang dat niet haal-
baar is, doe ik niet moeilijk 
over intieme partnerrelaties tussen homo's die ondanks alle strijd toch niet seksueel bedoeld zijn.

Ref.Dagblad 20-01-12
Auteur: Reporter Creer datum: 18-02-2012 21:51:33
Veto gouverneur New Jersey tegen homohuwelijk

NEWARK (ANP/AFP) De gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey heeft vrijdag zijn veto uitgesproken over een wet die homohuwelijken toestaat. Het parlement van de dichtbevolkste staat van de VS had de wet aangenomen, maar gouverneur Chris Christie wil er niet aan meewerken.

De gouverneur, een rijzende ster binnen de Republikeinse partij, wil de zaak in een referendum voorleggen aan de bevolking.

Tot dusver hebben zeven van de 50 Amerikaanse staten de huwelijken toegestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht

Ref.Dagblad 18-02-12
Auteur: Reporter Creer datum: 3-08-2012 21:14:00

D66 dient wetsvoorstel bezwaarde trouwambtenaar in

DEN HAAG (ANP) D66 heeft vrijdag het initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een einde moet maken aan het fenomeen van de gewetensbezwaarde trouwambtenaar. D66-leider Alexander Pechtold meldt dat vrijdagavond tijdens een verkiezingsdebat van homobelangenorganisatie COC .

Het al eerder aangekondigde wetsvoorstel moet regelen dat bezwaarde trouwambtenaren niet langer tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Daarmee sterft de gewetensbezwaarde trouwambtenaar langzamerhand vanzelf uit.

Een meerderheid in de Kamer wil af van de mogelijkheid voor ambtenaren van de burgerlijke stand om vanwege gewetensbezwaren te weigeren een stel van gelijk geslacht te huwen. Het kabinet heeft de kwestie doorgeschoven naar een volgend kabinet, ondanks een vlak voor het zomerreces aangenomen motie van de Tweede Kamer, waarin op actie werd aangedrongen.

Het wetsvoorstel van D66 zorgt er ook voor dat homostellen altijd in iedere gemeente kunnen trouwen. In elke gemeente moeten daarvoor ten minste twee ambtenaren van de burgerlijke stand aanwezig zijn die gn weigerambtenaar zijn.


Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de bezwaarde trouwambtenaar afschaffen. Alleen de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en de SGP willen de mogelijkheid overeind houden.

Vrijdag werd ook duidelijk dat een Kamermeerderheid er voor is om het verbod op discriminatie om seksuele geaardheid op te nemen in de grondwet. In artikel 1 staat nu dat niet mag worden gediscrimineerd op ras, geloof, geslacht, levensovertuiging of politieke gezindheid. Volgens het COC wil de politiek daar nu seksuele geaardheid aan toevoegen. Dat bleek uit de roze stemwijzer .


GroenLinks-leider Jolande Sap zal in het debat bij het COC vrijdagavond andere partijen oproepen afspraken te maken over homo-emancipatie en discriminatie van homo's. Ik wil dat we al deze zaken nu eindelijk eens goed gaan regelen. Ik roep alle homogezinde partijen op om zich te verenigen in een roze stembusakkoord, zodat homo-emancipatie na de verkiezingen de prioriteit krijgt die het verdient.

Ref.Dagblad 03-08-12
Auteur: Reporter Creer datum: 29-10-2013 14:09:32
Rechtbank: Ontslag trouwambtenaar Pijl terecht

De gemeente Den Haag heeft zorgvuldig gehandeld bij het ontslag van trouwambtenaar W. J. Pijl. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdagmorgen uitgesproken. Pijl legt zich er niet bij neer en gaat in hoger beroep.

Den Haag ontsloeg Pijl in 2012 nadat hij in het dagblad Trouw had laten weten gewetensbezwaren te hebben tegen het sluiten van huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht.
Volgens de afdeling bestuursrecht van de Haagse rechtbank handelde de gemeente Den Haag niet onzorgvuldig. Gemeenten mogen tot op heden zelf bepalen of ze trouwambtenaren met gewetensbezwaren in dienst nemen of niet. De gemeente Den Haag heeft sinds 2007 het beleid dat ze geen trouwambtenaren wil die weigeren homohuwelijken te sluiten. Het ontslag van Pijl past in dat beleid, zo meent de rechtbank.

Omdat de gemeente Den Haag er bewust voor gekozen heeft om de sociale acceptatie van homoseksuelen te bevorderen, is het volgens de rechtbank gerechtvaardigd dat Pijl ontslag heeft gekregen. Dat ontslag is ook niet buiten proporties. Omdat Pijl een bijzonder ambtenaar was die geen dienstverband met de gemeente heeft, kon de gemeente hem geen andere functie binnen de organisatie aanbieden.

Pijl is verbaasd over de uitspraak, liet hij woensdagmorgen desgevraagd weten. De commissie bezwaar en beroep van de gemeente Den Haag heeft een heel andere uitspraak gedaan. Met die uitspraak doet de rechter niets.

Volgens Pijl heeft de rechter naar de uitspraak toe geredeneerd. Voor hem is dat reden om in hoger beroep te gaan.

De RMU, die Pijl bijstond, is teleurgesteld over de uitspraak. Volgens bestuurder P. Schalk lijkt het erop dat de verandering in de opvattingen rond het zogenoemde homohuwelijk de hele samenleving doortrekken, ook de rechtspraak.
Schalk erkent dat de rechter bij de botsing van grondrechten tot een oordeel moet komen. Daarbij gaat het in dit geval om het gelijkheidsbeginsel tegenover de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. De rechtbank kiest hier voor het gelijkheidsbeginsel, maar ik vraag me af of dat proportioneel is.

Volgens Schalk zijn er mogelijkheden voor gemeenten om ook trouwambtenaren met gewetensbezwaren in dienst te hebben zonder dat homostellen die willen trouwen door hen worden geweigerd. De Raad van State heeft in een advies erop gewezen dat er roostertechnisch volop mogelijkheden zijn. Voor de RMU is er aanleiding om de kwestie voor te leggen aan de Centrale Raad van Beroep.

Ref.Dagblad 23-10-13

--------------------------------------------------------------------------------

Zie ook:

Uitspraak over trouwambtenaar Pijl binnen zes weken

Ik wil God meer gehoorzamen dan mensen interview met W. J. Pijl (Reformatorische Dagblad, 11-11-2011
Auteur: Alex Creer datum: 7-10-2014 17:24:50 Laatst gewijzigd: 7-10-2014 17:26:36
Itali erkent homohuwelijk niet

In het buitenland gesloten homohuwelijken zijn in Itali niet geldig. Minister Angelino Alfano van Binnenlandse Zaken stuurt hierover vandaag een brief naar alle Italiaanse gemeenten.

Volgens Alfano zijn huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht in strijd met de Italiaanse wet. De minister reageert daarmee op burgemeesters van verschillende Italiaanse steden die in het buitenland gesloten homohuwelijken officiel registreren.

Burgerlijke stand

Vorige maand besloten de gemeenteraden van Reggio Emilia en Bologna dat buitenlandse homoparen hun huwelijk konden registreren bij de burgerlijke stand. Inmiddels zijn een aantal paren opgenomen in het huwelijksregister. De gemeenteraad van Milaan heeft burgemeester Giuliana Pisapia gisteren gevraagd hetzelfde te doen.

Alfano wil dat de namen geschrapt worden. "Itali kent het homohuwelijk niet. Als de burgemeesters de namen niet verwijderen dan zal de Italiaanse staat de registraties ongeldig verklaren."

Handtekening

Burgemeester Virginio Merola van Bologna heeft al aangegeven dat hij geen gehoor zal geven aan de oproep van de minister. "Als zij die akten van inschrijving ongeldig willen verklaren, doen zij dat maar. Ik trek mijn handtekening niet in", zei Merola. "Laat ze het maar doen, maar niet in naam van Bologna. Ik gehoorzaam niet."

De voorzitter van Partito Democratico, Alfano's partij, laat in een tweet weten dat hij de beslissing van zijn partijgenoot niet ondersteunt. "In plaats van deze registraties ongeldig te verklaren, zouden we moeten werken om het homohuwelijk ook in Itali mogelijk te maken", aldus voorzitter Matteo Orfini.

NOS 07-10-14
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier