Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: kerkganger
Creer datum:
4-05-2011 21:01:26
Hoop-voor-Noord
In dit onderwerp nieuwsbrieven over Evangelisatie in Amsterdam-Noord
Auteur: kerkganger Creer datum: 4-05-2011 21:04:55 Laatst gewijzigd: 11-05-2011 12:17:39
HOOP VOOR NOORD Nieuwsbrief
multiculturele kerk Amsterdam-Noord
In gesprek met Xavier

Volgende stap

Op een maandagochtend in maart kreeg ik een sms'je van een
voor mij onbekend persoon, Xavier.
Het luidde als volgt: 'Dag, ik ben Xavier, en ik vroeg me af hoe
laat ik weer thuis ben als ik zondag naar de samenkomst kom.'
Ik heb Xavier opgebeld en stelde hem voor om eens te praten. Dat
kon de volgende middag al. Xavier vertelde dat hij in Angola
geboren is en al kort na zijn komst naar Nederland besloot niet
meer naar de kerk te gaan; zijn ouders bezoeken een Angolese
kerk in Zuidoost. Op mijn vraag waarom hij het berichtje stuurde,
antwoordde hij dat hij moe werd van alles wat hij op TV zag.
Hij vroeg zich af waar hij terecht zou komen als er ooit een
bomaanslag op Amsterdam CS zou plaatsvinden en of hij God
kon ontmoeten. Daarom had hij zijn straatnaam op Google
ingetoetst en ook God en kerk; en zo kwam hij op de site van
Hoop voor Noord en vond hij m'n nummer. Zijn sms'je had ook
te maken met een belangrijke voetbalwedstrijd op zondagmiddag,
die om 14.30 begon. Kon hij op tijd thuis zijn om dat te zien, als
hij eerst naar de samenkomst kwam?
We kregen een leuk gesprek. Toen ik Xavier aanbood om eens per
week samen een Bijbelstudie te doen, werd hij helemaal blij.
Vanaf die dinsdagmiddag komt hij telkens naar m'n kantoortje in
de kerk en hij is er ook elke zondag. Op zoek naar God.
Met een open hart om Hem te vinden.
Dat maak je niet al te vaak mee en dus heb ik tijd in m'n agenda
ingeruimd om met deze jongeman van 20 jaar op zoek te gaan
naar dat wat hij mist in zijn leven en waarvan hij zelf al zeker
weet dat het bij God te vinden is. Het is een mooie illustratie van
het feit dat we geloven dat God werkt en dat Zijn Geest ook
'voorbereidend' werk uitvoert! Bidt u mee voor Xavier (die in
werkelijkheid anders heet), dat hij spoedig Jezus de Here zal
erkennen als zijn Verlosser en Zaligmaker en God als zijn Vader
mag gaan zien?
Het leidinggevende team van Hoop voor Noord is de afgelopen
tijd bezig geweest met allerlei lopende zaken, maar ook met een
aantal visie-dingen. We willen in HvN graag zien gebeuren dat
taken concreter verdeeld worden en voorkomen dat 'betaalde
krachten' (Jurjen, Jeanette) allerlei zaken op hun bord krijgen
waardoor het werk te versnipperd wordt. In HvN is veel talent, en
dat talent willen we graag maximaal inzetten. Dat betekent dat
kring- en teamleiders maximale vrijheid en verantwoordelijkheid
krijgen om met hun kring en/of team bezig te zijn. Dat vraagt o.a.
van mij als voorganger een meer coachende rol en dat betekent
ook dat ik niet altijd de ruimte heb om met iedereen individueel
te contacten, maar vaker zal doorverwijzen naar kring- of
teamleiders. Er zijn de afgelopen maanden avonden geweest met
allen die een leidinggevende rol hebben. We hebben stilgestaan
bij elementen uit onze visie en missie:
Rode Kruisstraat 20, 1025 KN Amsterdam. Info@hoopvoornoord.nl. Rek. nr.14 30 76 345 t.n.v. Gemeentestichting Hoop voor Noord te Amsterdam
Paul Kamara die pas gedoopt is
1) De Bijbel is ons fundament; 2) Jezus is onze focus; 3) De 21
eeuw is onze context; 4) Amsterdam-Noord is onze basis.
Het waren goede en bezinnende avonden!
Naast de genoemde verandering willen we het van Hoop
voor Noord, met een ontspanning houding en kennismaking,
een 'gezellige' en open sfeer, graag zo houden. We blijven graag zo
ver mogelijk van een 'bedrijfscultuur' of 'instituut'.
Als gemeente willen we zeer nadrukkelijk voor open
staan, welke achtergrond iemand ook heeft en hoe iemand ook
leeft. Als mensen vervolgens tot geloof komen, roept Jezus ons op
om ook in Zijn voetspoor te wandelen, of, met de woorden van
Mattes: 'om te doen alles wat Hij ons heeft opgedragen' (Mattes
28:20). Gelukkig eindigt vers 20 met een belofte:

'Ik ben met
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Een hartelijke groet, namens ,

Een gastvrije gemeente
Hoop voor Noord
Evangelist/gemeentestichter
Jurjen ten Brinke
Auteur: Reporter Creer datum: 11-05-2011 20:44:01
Kinder Bijbel Club op zondag

Een aantal jaar geleden startte Hoop voor Noord met zondagse
samenkomsten. Hierbij werd ook een club, tijdens de
samenkomst, opgezet voor kinderen van groep 1 t/m 8; om hen
op hun niveau te onderwijzen over God, met het verlangen om
hen naar Jezus te brengen.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, en is de groep flink
gegroeid. Er is een vaste kern van ongeveer 30 kinderen, en elke
zondag zijn er gastkinderen. Hier zijn we heel dankbaar voor!
Maar natuurlijk zorgt dat ook voor een 'positief ' probleem: we
hadden meer groepsleiders nodig en meer ruimte!
Het eerste is gelukt; we hebben nu een groep van 15
medewerkers. We werken in kleine groepjes op niveau aan
contact en doen een verwerking. Daarna komen we samen in een
grote groep om te zingen, naar het Bijbelverhaal te luisteren en
het vieren van verjaardagen. Medewerkers konden kiezen tussen
het begeleiden van een kleine groep en het leiden van de grote
groep. We zijn begin april enthousiast begonnen! We kunnen op
deze manier meer contact krijgen met de kinderen, een relatie
opbouwen, en hen op hun eigen niveau onderwijzen. De oudste
kinderen, vanaf groep 5, zijn de laatste zondag in de samenkomst,
om hieraan te wennen. Kinderen uit groep 8 gaan van de club af,
en blijven elke zondag in de samenkomst. Ook willen we de
zondagclub open gaan stellen voor kinderen waarvan de ouders
niet naar de kerk gaan. Een enkel kind komt al alleen naar de club
op zondag.
Het tweede probleem, de ruimte, is ook bijna opgelost. Als het
goed is kunnen we over 2 weken in het schoolgebouw, net nieuw
geplaatst, naast onze kerk. Dat zal meer rust en mogelijkheden
geven.
We zien uit naar wat God verder gaat doen in het leven van onze
kinderen!
Marilijn Soesman
Kinderwerker bij Hoop voor Noord
Auteur: Reporter Creer datum: 14-05-2011 18:59:20
Maak kennis met Zmnako

Wat is je naam en in welk land ben je geboren?
Je hebt in Nederland de God van de bijbel leren kennen. Hoe is dat
gegaan?
Waarom ben je naar Amsterdam gekomen?
Welke studie volg je?
Hoe bouw je aan een netwerk voor Koerden?
Staan de Koerden open voor het evangelie?

Ik ben Zmnako Hezarmerdy. Ik kom uit Koerdistan en dat betekent
dat ik Koerd ben. Ik woon twee en half jaar in Nederland.
Ik heb een moslim achtergrond en ik ben als moslim opgegroeid.
Toen ik naar Nederland kwam, heb ik contact genomen met het
Koerdenhuis in Rotterdam. Het Koerdenhuis is een huis voor
Koerden waar je veel over God kunt horen en leren. Daar ben ik
tot geloof gekomen en ik leerde ook over Jezus in Koerdenhuis.
Daarna heeft God me geroepen naar Amsterdam, waar veel
Koerden wonen, om wat ik gekregen heb van de Heer door te
geven aan mijn volk en dat ze ook Jezus leren kennen.
Nu woon ik bijna acht maanden in Amsterdam en ik ben bezig
met een Taal en Schakelcursus. Dat is een voorbereiding voor het
HBO. Ik wil in augustus met mijn HBO studie beginnen.
Bij HoopvoorNoord ben ik bezig om een Koerdisch netwerk op te
bouwen. Daarom maak ik contact met de Koerden die in
Amsterdam wonen. Wij hebben in maart voor het Koerdische
Nieuwjaar (Newroz) een feest georganiseerd bij HoopvoorNoord
voor de Koerden. Toen kwamen ongeveer 70 Koerden naar het
feest en daar hebben we ook over Jezus verteld.
Wat ik nog graag wil vertellen is dat er Koerden zijn die voor het
evangelie openstaan, dat ze het ook willen horen. Ook zijn er
Koerden die niet openstaan voor het evangelie. Ik merk dat onze
God aan het werk is met mijn volk en met de mensen die Hem
nog niet kennen.
Auteur: Reporter Creer datum: 1-12-2011 15:16:41
Beste lezer,

Hoog tijd voor een update uit Amsterdam-Noord! En een extra welkom aan de nieuwe nieuwsbrieflezers die we de afgelopen
maanden hebben gekregen.
In deze nieuwsbrief vertellen we je graag iets over de bta-cursus en maken we kennis met Michael William. Dit naast het algemene
stukje dat ik hier mag schrijven.
Hoop voor Noord maakt heeft altijd het verlangen
gehad om niet alleen 'kerk' te zijn (d.w.z. in een
gebouw op een locatie), maar te zien hoe we een
'beweging' van het Evangelie van onze Here Jezus
Christus kunnen vormen. Het afgelopen jaar hebben
we daar steeds concreter naar toe gewerkt en het
gevolg is dat we ons gaandeweg op drie dingen zijn
gaan focussen:
1) de buurten waar we wonen
2) taalgroepen
3) specifieke groepen
De derde groep hadden we eigenlijk al, hoewel het nu
wel steviger staat dan voorheen. We hebben het dan over kinderwerk, jongerenwerk of avonden voor studenten bijvoorbeeld.
Achter het idee van de taalgroepen zit het verlangen dat we bij mensen proeven om in hun eigen taal met God en met geloof bezig te
zijn. Dat kan op de Iraanse huiskerk, de Hindi huiskerk, de Afghaanse groep of in de Koerdische groep. Met 'eigen' mensen komen
deze volken en taalgroepen bij elkaar - vaak in de Kruiskerk - om in hun eigen taal de Bijbel te lezen en naar een toespraak te
luisteren, te zingen en te bidden. De groepen worden geleid door mensen uit deze cultuur. Het is bijzonder om te zien hoeveel nietchristenen
hierheen komen, veelal mensen met een moslim- of hindoeachtergrond. Ze leren landgenoten kennen die christen zijn
geworden en willen vaak meer weten van Gods werk in hen.
En dan de buurten waar we wonen. Gemeenteleden uit die buurt vormen een kring en kijken waar ze zich kunnen inzetten in de buurt.
Dat kan zijn door actief lid te worden van een buurtcomit, of door een vakantiebijbelclub te organiseren, of een orintatiecursus
christelijk geloof bij n van de gemeenteleden thuis te houden. De hoofdreden voor deze aanpak is dat we in Amsterdam-Noord te
maken hebben met allerlei verschillende buurtjes die hun eigen karakteristieken hebben. Sommigen zijn heel Nederlands, anderen
juist multicultureel. Daar komt bij dat onze kerkgebouwtje op zondag behoorlijk volzit, met gemiddeld 150 volwassenen en 50
kinderen, en dat we ons voorzichtig voorbereiden op samenkomsten op andere plekken (of misschien een extra samenkomst op
zondag). Een boeiende ontwikkeling waar we stap voor stap zoeken naar wat God van ons vraagt en kijken naar de mogelijkheden die
we hebben.
Leven in Amsterdam is fantastisch. Het bruist van de activiteiten. Tim Keller (gemeentestichter uit New York) zei pas: "In de stad
vind je het beste van het beste en het slechtste van het slechtste". Zo ervaren we dat ook wel in Hoop voor Noord. In onze omgeving,
in de mensen om ons heen zien we zoveel goeds en moois! En tegelijk is er ook ontzettend veel verdriet. Een extra reden dus om als
kerk present te zijn in de stad. We merken steeds vaker dat onze omgeving een houding heeft van: "Tja, hun geloof daar hebben we
niets mee, maar het is welgoed dat die kerk er is!". En daar zijn we uiteraard blij mee. We willen graag als kerk 'goed' bekend staan
in de wijk. We hopen dat mensen zien hoe het Evangelie levensveranderend werkt. En het is prachtig om dan regelmatig mee te
maken dat mensen zich aan de Here Jezus Christus toevertrouwen en Hem leren kennen als hun Redder en Verlosser. Als je de liefde
van de Hemelse Vader proeft in je leven dan zet het zveel op de kop. Je laat je niet meer leiden door angst en door trots, maar mag
weten van Hem te zijn en je leeft je leven in het besef dat je identiteit door Christus Zelf is vormgegeven.
Dank voor je steun en betrokkenheid bij Hoop voor Noord! Blijf je voor onze jonge gemeente bidden?
Verbonden in Christus,
Jurjen ten Brinke
Voorganger/evangelist Hoop voor Noord 01-12-11
Auteur: Reporter Creer datum: 30-12-2011 16:22:27 Laatst gewijzigd: 30-12-2011 23:16:20
Kerk in de buurt

Hoop voor Noord
is een zendingsgemeente van de
Christelijke Gereformeerde Kerken.

We vormen een
eigentijdse geloofsgemeenschap met de Bijbel als
fundament, Jezus als focus, de 21e eeuw als context
en Amsterdam-Noord als basis. Als je ons al een
tijdje volgt dan weet je dat een aantal
buurtinitiatieven is gestart. Dit doen we vanuit het
verlangen nog dichter bij de Amsterdammer te staan die
Jezus Christus niet persoonlijk kent.

Wouter en Lydia zijn zes jaar geleden in Tuindorp Buiksloot
komen wonen. Ze hebben twee kinderen.
Wouter: 'Ik heb het verlangen om iets voor het Blauwe
Zand te betekenen vanaf het begin gehad, maar ik ervaar
nu pas meer bewogenheid voor de buurt.
Deze verandering komt door het geloofsproces waar ik
doorheen ga. God mijn Vader is mij aan het kneden en
vormen. Mijn verlangen is om meer contacten te krijgen
van hart tot hart en daarin de liefde van onze God te
mogen uitstralen. In de activiteiten die we doen met de
buurt zie ik hier al een begin van.'

Lydia: 'Vanaf dat wij hier kwamen wonen, heb ik grote
bewogenheid gevoeld om het evangelie met mijn
buurtgenoten te delen. Hoopvol zie ik uit naar de
uitbreiding van Gods Koninkrijk in dit stads-dorp. Op de
momenten dat ik geestelijke strijd ervaar vind ik het erg
moeilijk, er is hier bijvoorbeeld regelmatig sprake van
geweld. Daarnaast ervaar ik ook veel gezelligheid en
plezier met mijn buren en zet ik graag mijn creatieve
gaven in.'
Amsterdam-Noord bestaat uit allerlei kleine dorpjes, die
door de verstedelijking samengeklonterd zijn. Echter de
meeste van die dorpjes hebben een eigen identiteit
behouden. Er zijn plekken die voornamelijk blank zijn,
bevolkt met autochtone Amsterdammers, veelal uit
arbeidersmilieus. Ook zijn er buurten die voornamelijk
gekleurd zijn, met soms veel gezinnen, jongeren en
kinderen. Vanzelfsprekend vragen verschillende buurten
een verschillende aanpak.
We zijn inmiddels op vier plekken in Amsterdam Noord
actief. Op de ene plek wat meer georganiseerd dan de
andere plek. We hopen dat in de buurten ook geloofsgemeenschappen
gaan ontstaan voor de mensen uit de
buurt.

Verschillende buurten
Multiculturele kerk in Amsterdam-Noord
Wouter & Lydia, Lucas en Rivka Venema, bewoners Tuindorp Buiksloot/

In onze buurt Nieuwendam-Noord wonen zo ongeveer
alle nationaliteiten die je kunt bedenken. Wij moesten
als blanke Hollanders dus vooral zelf even integreren. De
gemeente, de woningcorporaties, de politie en allerlei
buurtorganisaties proberen bewoners in de buurt in te
schakelen. Het valt ons op dat door 'gewoon' een goede
buur te zijn je in deze buurt gemakkelijk contacten
krijgt. Veel bewoners worstelen met ziekte, taalachterstanden,
eenzaamheid en sociale problemen. Tot nu
toe doen we niets bijzonders en ontstaan contacten vaak
spontaan. We merken dat onze kerk hier in dit deel van
de stad een goede naam heeft. Onlangs zei iemand in
het voorbijgaan: 'O, zijn jullie van ? Prijs
de Heer!' We proberen de Hoop die God ons geeft stukje
bij beetje te laten zien aan onze medebewoners in de
buurt door onszelf als vrijwilliger te laten inschakelen.
Als onze betrokkenheid in de buurt gaat groeien stellen
we buurtwerkers aan. Zij geven leiding aan de christenen
die hun tijd en gaven in willen zetten in hun buurt.
De buurtwerker is minimaal twee dagen in de week
beschikbaar om contacten met buurtbewoners te
onderhouden, activiteiten aan te sturen, contacten te
onderhouden met allerlei organisaties in de buurt

Buurtwerkers
Roel&Tjitske en Christi Kuiper, bewoners Nieuwendam Noord Markengouw
Jan Willem&Gonda Hanskamp, Gernt, Jol en Ruth,
buurtwerkers Banne Noord willen
geestelijk leiding geven aan de buurtgroep,
stelt deze mensen aan en zendt ze uit naar hun
buurt. We zien dat door het werk van deze buurtwerkers
onze inzet voor de bewoners een 'gezicht' krijgt en
respect verwerft bij de organisaties en de overheid. En
het helpt de christenen in de buurt met andere ogen naar
hun buurt te kijken en inspireert hen om hun gaven en
talenten in te zetten.

Van het platteland naar de stad. God riep ons 4 jaar
geleden om in Amsterdam Noord te gaan wonen. Steeds
meer is de liefde voor onze eigen buurt 'de Banne'
gegroeid en willen we ons hier graag inzetten om
mensen te bereiken met het evangelie. Dit doen we door
hier als christelijk gezin te wonen en deel te nemen aan
allerlei buurtactiviteiten. Samen met andere christenen
vormen we een team en verlangen ernaar dat in deze
multiculturele wijk er verbondenheid ontstaat met het
Evangelie van Jezus en met elkaar. Voorbeelden hiervan
zijn de Banne tentweken en een cursus christelijk geloof.
We willen steeds meer een gemeenschap vormen waar
geloof, hoop en liefde centraal staat en die een plaats
van licht en vrede mag zijn in de buurt.
Als tiener las ik eens een boek over een christen die
woonde in een volksbuurt van een grote stad. Hoe hij
daar werkte en leefde, de mensen lief had ook al
maakten ze een puinhoop van hun leven, maakte een
diep verlangen in mij los om dat later ook te gaan doen.
God laat niet los wat Zijn hand begon! God zendt mij
naar Tuindorp Buiksloot, in de volksmond wordt dat het
Blauwe Zand genoemd, een volksbuurt. De mensen
liefhebben, wie of wat ze ook zijn, en als daar gelegenheid
voor is, vertellen over Jezus.Het
is een kleine geloofsgemeenschap
(90 leden) waar naast de buurtinitiatieven nog veel
andere dingen gebeuren. We proberen de financile
lasten zoveel mogelijk zelf te dragen. Zo vragen we van
onze buurtwerkers om dit werk met een kleine financile
vergoeding te doen. Maar dat is niet voor alle
buurtwerkers mogelijk. Nu we in de opstart fase
van het buurtwerk zitten, is het nog moeilijk om fondsen
te werven. We zien mogelijkheden om in de toekomst
fondsen te vinden die onze welzijnsactiviteiten willen
ondersteunen. Voor de meer missionaire activiteiten zal
het moeilijk blijven fondsen te vinden. We vragen jullie
of je speciaal voor het opstarten van dit buurtwerk extra
bij wil dragen.
Als je door je gebed of het bijdragen in financin
betrokken bent bij het werk Hoop voor Noord
hopen we dat je je ook deelgenoot en partner voelt van
het werk in Amsterdam-Noord. Het is nogal eenvoudig:
zonder gebed, financin en werkers gaat dit niet lukken.
Het goede nieuws is dat we mensen hebben die dit
willen doen. Vrijmoedig vragen we je dus om bij te
dragen. En dagen we je uit om je betrokkenheid verder
vorm te geven door eens te komen kijken naar wat er in
de buurten gebeurt. Of misschien wil je zelf wel naar
de stad verhuizen om mee te bouwen in Gods Koninkrijk.
Om licht te zijn op de plek die de Here God je dan geeft.
Wil je daar meer over weten, neem dan gerust contact
met ons op!
HOOP VOOR NOORD
Rode Kruisstraat 20
1025 KN Amsterdam
www.hoopvoornoord.nl
info@hoopvoornoord.nl
bankrekening: 1430.76.345 t.n.v.
gemeentestichting Hoop voor Noord o.v.v. Buurtwerk
Jurjen ten Brinke, evangelist Hoop voor Noord

Jeanette de Waard
Missionair Opbouwwerker
Auteur: Reporter Creer datum: 11-02-2012 18:11:01
Beste lezer,
Hoog tijd voor een update uit Amsterdam-Noord! En een extra welkom aan de nieuwe nieuwsbrieflezers die we de afgelopen
maanden hebben gekregen.
In deze nieuwsbrief vertellen we je graag iets over de bta-cursus en maken we kennis met Michael William. Dit naast het algemene
stukje dat ik hier mag schrijven.
Hoop voor Noord maakt heeft altijd het verlangen gehad
om niet alleen 'kerk' te zijn (d.w.z. in een gebouw op een
locatie), maar te zien hoe we een 'beweging' van het
Evangelie van onze Here Jezus Christus kunnen vormen.
Het afgelopen jaar hebben we daar steeds concreter naar toe
gewerkt en het gevolg is dat we ons gaandeweg op drie
dingen zijn gaan focussen:
1) de buurten waar we wonen
2) taalgroepen
3) specifieke groepen
De derde groep hadden we eigenlijk al, hoewel het nu wel
steviger staat dan voorheen. We hebben het dan over kinderwerk, jongerenwerk of avonden voor studenten bijvoorbeeld.
Achter het idee van de taalgroepen zit het verlangen dat we bij mensen proeven om in hun eigen taal met God en met geloof bezig te
zijn.Dat kan op de Iraanse huiskerk, de Hindi huiskerk, de Afghaanse groep of in de Koerdische groep. Met 'eigen' mensen komen
deze volken en taalgroepen bij elkaar - vaak in de Kruiskerk - om in hun eigen taal de Bijbel te lezen en naar een toespraak te
luisteren, te zingen en te bidden. De groepen worden geleid door mensen uit deze cultuur. Het is bijzonder om te zien hoeveel nietchristenen
hierheen komen, veelal mensen met een moslim- of hindoeachtergrond. Ze leren landgenoten kennen die christen zijn
geworden en willen vaak meer weten van Gods werk in hen.
En dan de buurten waar we wonen. Gemeenteleden uit die buurt vormen een kring en kijken waar ze zich kunnen inzetten in de buurt.
Dat kan zijn door actief lid te worden van een buurtcomit, of door een vakantiebijbelclub te organiseren, of een orintatiecursus
christelijk geloof bij n van de gemeenteleden thuis te houden. De hoofdreden voor deze aanpak is dat we in Amsterdam-Noord te
maken hebben met allerlei verschillende buurtjes die hun eigen karakteristieken hebben. Sommigen zijn heel Nederlands, anderen
juist multicultureel. Daar komt bij dat ons kerkgebouw op zondag behoorlijk volzit, met gemiddeld 150 volwassenen en 50 kinderen,
en dat we ons voorzichtig voorbereiden op samenkomsten op andere plekken (of misschien een extra samenkomst op zondag). Een
boeiende ontwikkeling waar we stap voor stap zoeken naar wat God van ons vraagt en kijken naar de mogelijkheden die we hebben.
Leven in Amsterdam is fantastisch. Het bruist van de activiteiten. Tim Keller (gemeentestichter uit New York) zei pas: "In de stad
vind je het beste van het beste en het slechtste van het slechtste". Zo ervaren we dat ook wel in Hoop voor Noord. In onze omgeving,
in de mensen om ons heen zien we zoveel goeds en moois! En tegelijk is er ook ontzettend veel verdriet. Een extra reden dus om als
kerk present te zijn in de stad. We merken steeds vaker dat onze omgeving een houding heeft van: "Tja, hun geloof daar hebben we
niets mee, maar het is welgoed dat die kerk er is!". En daar zijn we uiteraard blij mee. We willen graag als kerk 'goed' bekend staan in
de wijk. We hopen dat mensen zien hoe het Evangelie levensveranderend werkt. En het is prachtig om dan regelmatig mee te maken
dat mensen zich aan de Here Jezus Christus toevertrouwen en Hem leren kennen als hun Redder en Verlosser. Als je de liefde van de
Hemelse Vader proeft in je leven dan zet het zveel op de kop. Je laat je niet meer leiden door angst en door trots, maar mag weten
van Hem te zijn en je leeft je leven in het besef dat je identiteit door Christus Zelf is vormgegeven.
Dank voor je steun en betrokkenheid bij Hoop voor Noord! Blijf je voor onze jonge gemeente bidden?

Verbonden in Christus,
Jurjen ten Brinke
Voorganger/evangelist Hoop voor Noord

De Bta-cursus Sarah vertelt:
Ik ben Sarah en samen met mijn man Stef bezoek ik Hoop
voor Noord (HvN) nu ruim twee jaar. Ik had er behoefte aan
lid te worden en daarom besloot ik mee te doen aan een btacursus.
In deze cursus leer je waar HvN voor staat. In een
groep van 8 personen hadden we 8 bijeenkomsten waarin we
de ruimte kregen om te praten over opvattingen over
geloofsonderwerpen en onze persoonlijke relatie met God.
Zo vertelde Jurjen onder andere over de visie van HvN en de
doelgroep waar HvN zich op richt. Wat mij aanspreekt is dat
HvN zich met name richt op mensen die zoekende zijn of
God niet kennen. Dit maakt het voor mij gemakkelijker om
ongelovige vrienden of collega's mee te nemen.
Ondanks dat ik al mijn hele leven actief geloof, ben ik in
deze cursus tot nieuwe inzichten gekomen. Het raakte mij
toen Jurjen sprak over de kern van zonde. Deze is passief en
niet actief. Vaak laat je dingen die God wel van je vraagt en
verlangt. Dit heeft mij doen beseffen dat ik te weinig praat
over Jezus tegen ongelovigen in mijn omgeving. Een goede
oefening voor mij was om tijdens de bta-dag je getuigenis
te geven in een klein groepje. Ik dacht dat ik niet zoveel te
vertellen had; ik ben niet op spectaculaire wijze tot geloof
gekomen. Tijdens het vertellen liet God mij beseffen dat ik
wel een verhaal had. Dit herinnert mij aan de uitspraak van
Jurjen dat je als gelovige Jezus bij iemand naar binnen
brengt wanneer je bij hem binnen komt. In Matthes staat:
'Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij'. Deze wetenschap maakt
mij rijk.
Naast verdieping van mijn geloofsleven heb ik 8
gemeenteleden beter leren kennen. Ik merk dat ik me bij hen
meer betrokken voel en regelmatig contact met ze heb via de
e-mail of de zondagse dienst. Als groep waren we zo
enthousiast dat we het initiatief hebben genomen om een
eerste HvN gemeenteweekend te organiseren.
Zo zie je maar wat een bta-cursus je allemaal kan
opleveren!!
Maak kennis met Michael
Een van de gemeenteleden van Hoop voor Noord met een niet-westerse
achtergrond is Michael William. Hij is actief betrokken bij het werk
onder Hindoestanen en Pakistanen met de zgn. Hindi Huiskerk. Toen ik
als schrijver van dit stukje vroeg of ik hem mocht interviewen werd ik
gelijk uitgenodigd om ook te komen eten. Het eten was speciaal voor
mij niet te pittig gemaakt, maar de heer des huizes lustte het nog wel
iets heter en at er een (venijnig) klein groen pepertje bij. Of ik ook een
hapje wilde. Nou, liever niet.
Zo raakten we aan de praat over eten en ook cultuur, en vertelde
Michael dat hij al sinds 1970 in Nederland woont. Als klein jongetje
brachten zijn christelijke ouders hem mee vanuit Pakistan naar
Amsterdam. De Pakistaanse taal (Urdu) kreeg hij van huis uit mee,
maar ook zijn Nederlands is vloeiend merk ik. Toen hij jong
volwassene was zochten zijn ouders in Pakistan naar een geschikte
vrouw voor hem - een gearrangeerd huwelijk dus. Sonia, waar hij tot op
de dag van vandaag gelukkig mee is getrouwd, is een 'importbruidje'.
Ze hebben samen twee dochters: Merab en Mahima. Michael werkt als
(electro-)technisch tekenenaar.
Al bijna twee jaar bezoeken hij en zijn gezin Hoop voor Noord, en
sinds september 2010 leidt Michael ook een groep mensen uit India en
Pakistan die 1 2 keer in de maand samenkomen om in hun eigen taal
bijbelstudie te doen, samen te zingen, te bidden en samen te eten.
Binnen Hoop voor Noord wordt dit de Hindi Huiskerk genoemd. (Hindi
is de taal van India.) Deze groep begon met 2 gezinnen en is binnen een
jaar gegroeid naar 6 gezinnen (ong. 30 personen). Ik ben verwonderd.
Vaak worden er mensen meegenomen, ook anders-gelovigen zoals
hindoes en sikhs*. Michael vertelt verder over deze groeperingen: "Ze
horen over dingen die God doet in levens van mensen en vragen of we
ook voor hen willen bidden. Ze zien dingen en vragen zich af wat het
is, en wie die Jezus is." Vanuit relaties worden mensen nieuwsgierig
naar Jezus. Zo mag de Hindi Huiskerk groeien en zich gaan
ontwikkelen.
De tijd is zeker gevlogen tijdens mijn bezoek aan de familie William.
Aan het eind van de avond heb ik de Pakistaanse gastvrijheid en de
gezelligheid van dit gezin ervaren, en zijn allerhande
gespreksonderwerpen langsgekomen. Van Pakistaanse recepten en
Bollywood-films tot de zegen die de Hindi Huiskerk is en nog veel
meer. Bidt u met ons mee, voor de vermenigvuldiging van Gods
werk?!?
* Een sikh is een navolger van het sikhisme, een religie die zijn wortels vindt in India en
gebaseerd is op het onderwijs van 10 'goeroes'.
Auteur: Reporter Creer datum: 14-05-2012 16:50:30
Beste mensen,

Wat een mooie maand april hebben we achter de rug! Een aantal mensen heeft geloofsbelijdenis afgelegd: God
werkte in hun levens en ze konden niet anders dan hun Heere Jezus belijden. Wat mooi om dan te zien hoe God
allerlei schakels heeft gebruikt in de levens van mensen (een christelijke collega, de Nederland Zingt-dag van de
EO, websites, etc.) om hen bij Hem Zelf te brengen!
Met Pasen werden een Angolese broeder en een Iraanse zuster gedoopt. Zij zijn beiden begin twintig. Veel reden
tot dankbaarheid dus! Baptista, de Angolese broeder, vertelde hoe hij zich als verloren zoon weer naar God keerde.
Nadat ik een paar keer persoonlijk met hem had gesproken, maakte hij schoorvoetend de stap naar de zondagse
samenkomst. En op 1e Paasdag vertelde hij: 'Maar ik werd er zo warm ontvangen! Ik was er gewoon welkom zoals
ik ben! En het ging nog verder, het werd een feest om hier te komen. Met vandaag als hoogtepunt. Een mooie tekst
uit de Bijbel vind ik dat er blijdschap in de hemel is als n zondaar tot inkeer komt. God is goed!'
Als gemeente zitten we met een luxeprobleem: het wordt te vol in
de samenkomst van 12.30 uur, met gemiddeld zo'n 150
volwassenen en 50 kinderen. Daarom zijn we in bezinning over
de vraag of we een tweede samenkomst op zondag op zullen
zetten. Dat dan in de avond en met dezelfde preek, maar mogelijk
met een wat andere liturgie en vormgeving. Dit zodat we ook een
groep mensen voor wie de samenkomst van 12.30 te druk,
rommelig, of intensief is, kunnen bereiken. Als we er flink wat
stoelen tussenuit halen, die wat meer in een halve cirkel zetten,
en er een barkruk voorzetten waarop de voorganger kan zitten
dan heb je al direct een andere aankleding en uitstraling.
Mogelijk wat meer interactie (zolang de groep niet te groot
wordt) en meer stiltemomenten. De samenkomst van 12.30 uur
is, mede door het goed opgezette kinderwerk, ook een echte
gezinssamenkomst geworden. Veel mensen genieten daarvan, ook als ze zelf geen kinderen hebben. Maar ook in
Amsterdam Noord wonen heel veel singles, en voor hen kan een samenkomst in de avond (bijv. zonder
kinderprogramma) een verademing zijn. Bovendien kunnen de mensen die zich in de middag inzetten op de crche
en in het kinderprogramma dan 's avonds naar de kerk komen.
Ook zijn er veel andere dingen waar we ons hoofd over breken. Moeten we nu wel of niet panden huren in de
buurten waar we werken? Hoe houden we het kleinschalig en toch ook professioneel? En wat te doen met
verzoeken van meerdere seculiere organisaties om hen te helpen in buurten en sociaal werk? Enerzijds: wat een
mooie kans en uitdaging! Anderzijds: we moeten onze missie, dat mensen Jezus leren kennen, niet ten koste laten
gaan van talloze manuren in allerlei goede dingen die ons ook van onze missie kunnen afleiden. Tegelijk is het
helder: het is geen tegenstelling. Dhabar: Woord en daad! Eigenlijk gewoon christen zijn op onze plek. En daar
zullen we ons op blijven bezinnen.
Bid je mee, wat wij de laatste maanden weer veel bidden, dat God ons de wijsheid geeft die we nodig hebben? Hij
belooft dat Hij het geeft, zoveel we nodig hebben.
Dank voor je steun en betrokkenheid!
Namens Hoop voor Noord,
Jurjen ten Brinke
Evangelist/voorganger
Gezocht:
Kinderbijbels in eenvoudig Nederlands.
Heb je er n over, e-mail dan naar
nieuwsbrief@hoopvoornoord.nl
Auteur: Reporter Creer datum: 7-09-2012 17:05:52
Beste lezer,
Na een intensief jaar volgde voor veel Hoop voor Noorders vakantie. Even opladen voor een nieuw seizoen. We kijken
goed terug op het eerste Hoop voor Noord gemeenteweekend, afgelopen juni. Wat was het goed om met bijna 100
gemeenteleden een weekend ontspannen n serieus samen te zijn. Een voorrecht dat dit kon en erg leuk om elkaar
beter te leren kennen. Aan het eind van de vakantie waren er weer de nodige activiteiten in diverse buurten. In de
Banne Tentweek hebben tientallen kinderen het Evangelie gehoord, drie middagen lang. En hebben we tieners, vaders
en moeders ontmoet op de diverse avonden. Het geheel is afgesloten met een buurtmaaltijd, waar n van onze
buurtwerkers uitlegde wat de Bijbelwoorden 'Mijn plan voor jullie staat vast: ik zal je een hoopvolle toekomst geven'
betekenen. Daarnaast zijn we in de Bloemenbuurt en in het Blauwe Zand betrokken bij buurtfeesten, waar we met een
kraam staan en met het helpen dienen kunnen tonen wat Gods liefde voor mensen inhoudt. Met meerdere personen zijn
gesprekken over God en geloof en wordt Bijbelstudie gedaan. God is goed!
Er staan in de gemeente de nodige veranderingen aan te komen. Twee personen uit het leidersteam hebben hun termijn
erop zitten en de komende maand worden twee nieuwe mensen bevestigd. Er komen een paar kringen bij en in n van
de buurten waar we actief zijn worden het komende seizoen voor het eerst ook activiteiten voor de buurt
georganiseerd. Zo kunnen we meerdere mensen leren kennen. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor een extra
samenkomst op zondag in volle gang. Het is nog een hele puzzel om het rond te krijgen, maar we zien uit naar 7
oktober, als we voor het eerst nst de samenkomst van 12.30 uur k een samenkomst om 19.00 uur beleggen. De
reden is dat de zondagmiddagen te vol worden in de Kruiskerk. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. In de
avondsamenkomst komt dezelfde preek aan bod, maar de liturgie (verpakking) van deze dienst zal anders zijn: er is
geen kinderprogramma, er zullen meer stiltemomenten zijn en het geheel zal een rustiger uitstraling hebben dan de
12.30 uur dienst, die ondertussen gekenmerkt wordt door een drukte van jewelste, met veel kinderen en bezoekers.
Voor de zomer hebben we ook nog de nodige media-aandacht gehad. Het verhaal achter Hoop voor Noord kwam terug
in twee uitzendingen van het EO-programma Nederland Zingt. Voor degenen die het gemist hebben: via
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1261253 is de aflevering met Jurjen en Marijke ten Brinke te zien, en via
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1261359 de ontroerende aflevering met Ronald en Vally Soesman.
Ronald is beheerder van de Kruiskerk; Vally zit in het leidinggevend team.
Wat me vooral opnieuw trof in hun verhaal is dat God de meest
eenvoudige dingen heeft gebruikt om hen stil te zetten, waarna ze tot God
riepen. (In hun geval: een vriendelijk woord van een toevallige passant bij
Vally, en een bosje sleutels bij Ronald.) En wat heeft Hij gewerkt in de
levens van mensen! En wat een zegen om daar deel van uit te maken. We
hebben erg veel reacties gehad, ook van jullie. Dank! En we waren blij dat
de titel van onze aflevering 'Gezegend' was. Zo voelt het ook. Hoewel het
vaak door allerlei kruis en teleurstelling heen gaat. Wat ook bijzonder is:
mensen die niet (meer) naar een kerk gingen hebben zich gemeld. Uit
Amsterdam-Noord en uit Zaandam. We zijn met hen in gesprek en hopen
dat ze in Hoop voor Noord gaan horen wat het Evangelie van de
Here Jezus Christus voor hen inhoudt. En dan hebben we het nog niet eens over al die korte gesprekjes met buren (het
ging als een lopend vuurtje rond), met ouders bij school en ouders en kinderen bij de sporten van onze kinderen.
Blijf je meebidden voor onze jonge gemeente? Er komt echt veel op ons af, op allerlei terrein. We hebben de kracht en
wijsheid van Gods Geest z nodig. En we bidden je toe dat je zult ervaren dat je mee mag delen in de zegeningen die
we hier ervaren. Mede dankzij jouw en uw gebeden en financin kun we hier doen wat we doen. Verlangend naar nog
veel meer van Gods werk en van Zijn Koninkrijk. En dankbaar voor alles wat er gebeuren mag!
Een hartelijke groet, veel dank voor je steun!
Namens Hoop voor Noord,
Jurjen ten Brinke
Evangelist / voorganger
Auteur: Reporter Creer datum: 28-11-2012 15:24:33
Beste mensen!

We gaan naar de laatste weken van het kerkelijk jaar! Nog even en Advent begint weer. Altijd een mooie tijd
waarin we toeleven naar Kerst, naar activiteiten in de buurt en aansluiting zoeken bij het in veel ogen
'romantische verhaal' van Kerst. Er is mr te zeggen en dat proberen we in onze bijeenkomsten helder te
krijgen!Dit jaar worden in diverse buurten activiteiten belegd. In de Banne werken we mee aan de buurt
kerstmarkt, en Hoop voor Noorders uit de Banne mogen de muziek verzorgen. Als het maar niet alleen
christelijk is, kregen we als opdracht mee. Toen we vertelden dat Kerst toch echt een christelijk feest is  was
de lucht snel geklaard. Da's waar ook. Nou ok dan. Maar ook lekkere meezingnummers! We zullen ons best
doenIn een andere wijk, het Blauwe Zand, wordt wat met lichtjes gedaan en mogelijk een levende Kerststal.
En in Nieuwendam heeft het buurtcomit gevraagd of Hoop-voor-Noorders uit Nieuwendam voor liederen
willen zorgen, onder andere door op de avond van de kerstactiviteiten de portieken langs te gaan om te zingen.
Dat gaat mooi worden! Bid je mee, dat God de liederen en activiteiten gebruikt om te werken in de levens
van mensen die Licht nodig hebben!?
De afgelopen tijd best wat spannend, maar ook heel mooi. Vanaf 7 oktober hebben we een avondsamenkomst in
Hoop voor Noord. Om 19.00 uur is er een
bijeenkomst met dezelfde preek (en vaak dezelfde
liederen) als in de middagsamenkomst van 12.30 uur.
Maar de omlijsting is anders: rustiger begeleiding
van de muziek, meer stiltemomenten en meer
interactie. De stoelen staan in een
halvemaanopstelling en er is sprake van een echte
preek-stoel: een barkruk waar ik als voorganger op
mag zitten. Speciaal, dichtbij de mensen, heel
persoonlijk. We zijn nu een tijdje op weg en er
komen 40-50 mensen. Ongeveer driekwart van hen
kwam anders in de middagsamenkomst; dat betekent
dat we nu ook 's middags weer wat ruimte hebben om te groeien. En verder kunnen de kinderwerkers van de
middag alsook mensen die overdag werkten (Leger des Heils, politie, verpleging, kraamzorg, etc.) nu 's avonds
naar de kerk komen. Een enkeling bezoekt beide samenkomsten, dat is zeker om de preek echt goed te kunnen
onthouden . Het is een zegen dat dit nodig was, omdat we niet meer in het gebouw pasten. Ook de lokale pers
besteedde er aandacht aan met een voorpagina-artikel; de 'seculiere' journalist was echt positief verrast door dit
'mooie verhaal van een groeiende kerk; ik wist niet dat dit ook kon'.
Dank voor alle steun en gebed! We hebben het echt hard nodig. Of het nu om de Joy4Kids kinderfeesten gaat,
om de Iraanse huiskerk, de Kerstactiviteiten, de zondagse samenkomsten het is echt God Zelf die het moet
doen. Bid je mee? En verblijd je in de groei van het Koninkrijk van God, hier in Amsterdam-Noord, waar jij of
u aan mee werkt door te bidden en te geven. We maken deel uit van hetzelfde lichaam, waarvan Christus het
Hoofd is; Hem zij alle eer!
Gods zegen, verbonden in Christus,
Jurjen ten Brinke
Voorganger/evangelist Hoop voor Noord
Auteur: Reporter Creer datum: 6-02-2013 23:30:23
Beste allemaal,

Dank voor jullie betrokkenheid en steun, middels gebed en financin, op Hoop voor Noord!
We weten ons echt gedragen door gebed, maar zeggen je ook eerlijk dat het 'hard nodig is'. Keer op keer merken we
hoe de duivel probeert om levens van mensen, die op weg zijn naar God (verloren zoons of dochters), stuk te maken.
We hebben echt een paar handen vol mensen in de kerk die al korter of langer komen, en maar geen keus kunnen of
willen maken om de Here Jezus te erkennen als hun Redder en Verlosser. En soms weten ze zelf niet waarom die keus
niet gemaakt kan worden!
In een andere situatie hebben we weer eens politie langs gehad in de kerk. Het is niet iets om trots op te zijn, maar het
liep fout in n van de taalgroepen en de politie heeft iemand mee moeten nemen. Enerzijds 'schaam' je je op zo'n
moment, ook wel een beetje voor de buurt maar de wijkagent was er nogal laconiek onder: "Tja, jullie zijn geen
gewone kerk met brave burgers. En als je mensen op het goede spoor wilt brengen, gaat het ook wel eens mis. Het zijn
geen lieverdjes allemaal. Je belt maar hoor, wij komen wel helpen." Haha! Nou, dat zullen we dan maar doen, indien
nodig
Opnieuw zitten we in een wonderlijke ontwikkeling. Nadat we in het najaar een verbouwde 'schaftkeet' van een
bevriende ondernemer kregen, die we kunnen inzetten op diverse plekken in de wijk (en waar voor kinderactiviteiten
wel 20 kinderen in kunnen zitten) kwam de volgende verrassing, nog geen week later Er kwam een telefoontje van de
makelaar dat we een pand middenin de wijk Banne-Noord (n van de buurten waar we actief zijn) mogen betrekken.
We hadden al lang gebeden voor dit pand en hadden zelfs al onderhandelingen gedaan. We mogen het pand betrekken
zonder huurkosten. En dat terwijl het bijna twee jaar geleden 'stuk liep' op de hoge maandelijkse huur die men wilde
hebben. We waren even helemaal beduusd.
Tegelijk weten we dat God gebeden heeft verhoord. Blijkbaar is dit nu de tijd dat we het werk kunnen uitbreiden voor
Hem! Dit pand van 100 m2 staat aan een plein in de buurt, waar we als gemeente al twee kringen hebben en ook
geregeld dingen voor de buurt organiseren (zoals in de zomer een vakantiebijbelclub). Het is een 'donkere' plek waar
helaas de coffeeshop goed wordt bezocht en waar steeds meer leegstand en criminaliteit is.
Bijna twee jaar geleden liet deze plek ons al niet meer los. Gemeenteleden uit de Banne fietsten er dagelijks langs en
hadden het geloof dat deze plek ooit een plek van Licht zou mogen zijn. En zie daar we zijn weer een stukje
dichterbij. Ons verlangen is dat ook op deze plek Christus wordt verhoogd.
Zo zijn we na de drukte van Kerst (met Kerstbijeenkomsten, brunches, liederen in vier buurten en Kerstsamenkomsten
in vier taalgroepen) weer een nieuw jaar ingegaan. Met plannen, maar ook het verlangen om te 'bestendigen' wat er is.
Biddend tot God wat Hij nu van ons vraagt. We willen niet allerlei dromen najagen, maar stil zijn en luisteren naar
Zijn stem.
Bidt u en bid jij met ons mee?
Een hartelijke groet,
Jurjen ten Brinke
Voorganger/evangelist Hoop voor Noord
Auteur: Reporter Creer datum: 8-06-2013 13:37:44
Lieve vrienden,
We leven in een aparte tijd. Of is het misschien altijd al zo geweest? Sommige kerken moeten de deuren sluiten,
omdat er geen aanwas meer is. Nauwelijks of geen kinderen worden geboren en er al helemaal geen mensen van
buitenaf bij komen. In sommige gevallen puilt de diaconie uit van het geld, omdat er 'geen diaconale noden in
de gemeente zijn'. En in andere kerken komen er mensen bij. Zijn er mensen op zoek. En staan er elke zondag
mensen op de stoep die geld of zorg nodig hebben.
Hoop voor Noord hoort bij de laatste categorie. En daar zijn we dankbaar voor. Het is Gods genade! En tegelijk
is het ook wel wat dubbel. Het gevoel hebben dat je zo goed na moet denken bij alles. Te weten dat niet ieders
motivatie juist is, om naar de kerk of een orintatiecursus te komen. Sommigen zijn vooral blij met vriendschappen
en contacten en accepteren 'God' erbij. Anderen willen graag gedoopt worden om met een certificaat naar het IND
te kunnen en zo (alsnog) een verblijfsvergunning te bemachtigen. Spontaan melden zich dopelingen; soms nauwelijks
wetend wat het christelijk geloof in houdt. Om eerlijk te zijn: het voelt soms als een last, hoe gezegend we ons ook
weten. En wat heerlijk dat Gods Geest ervoor kan zorgen dat welke motivatie voor iemand ook leidend was richting
Hoop voor Noord, Hij er wat van kan maken! Het 'echt' kan maken! Mensenharten kan aanraken. Het is bijzonder
om daar bij te staan en het te mogen zien
In andere situaties heb je het gevoel dat je 'alles uit de kast moet halen' om op iemands vragen antwoorden te geven.
Wat zijn die vragen er veel en wat zijn ze soms moeilijk! Waarom werd Adam zo oud, met wie zijn zijn kinderen
getrouwd, hoe kon de islam zo'n opmars maken, waarom zijn niet alle christenen eerlijk, etc. Soms duizelt het me.
Maar wat wonderlijk als er dan weer zo'n moment is dat iemand tot een doorbraak komt en eerlijk verteld dat hij of
zij niet op alle vragen een antwoord heeft, maar wl weet dat God te vertrouwen is! Ik gebruik vaak het Bijbelgedeelte
waar Jezus uitlegt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Als de Waarheid een persoon is dan hoef ik het niet
allemaal te snappen, maar moet ik die persoon ontmoeten en Hem leren vertrouwen! Zelfs mijn eigen vrouw snap ik
soms niet helemaal. Maar ik vertrouw haar voor meer dan 1000%! Dus zonder dat je op alle vragen een antwoord hebt,
is 'zekerheid' mogelijk. Dank aan God als Hij zo'n uitleg dan gebruikt om mensen te overtuigen, door Zijn Geest,
van Wie Hij is.
Gods zegen op uw of jouw plek! Dank voor alle steun, in mee bidden en mee geven.

Een hartelijke groet uit Amsterdam-Noord,
Jurjen ten Brinke
Evangelist Hoop voor Noord
Auteur: Reporter Creer datum: 13-09-2013 13:51:18
BESTE VRIENDEN,

Een oud spreekwoord zegt: 'Waar God Zijn kerk bouwt, bouwt de duivel een kapel.' Hoe raar het ook klinkt, ergens is dat goed nieuws. Kennelijk kan de duivel het niet hebben als er mensen uit zijn macht gered worden en als zij de Here Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Zaligmaker. Met als gevolg vergeving van zonden en een leven zoals God het bedoeld heeft, waarin Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt!
Hoop voor Noord probeert altijd te zoeken naar de Bijbelse mix (of moet ik zeggen: nwording) van woord en daad. Getuige zijn door goed te doen, ook als dat niet 'zichtbaar' bekering oplevert. En tegelijkertijd de missie scherp houden: ons doel is discipelschap. Oftewel: mensen bij God, bij de Here Jezus brengen zodat ze Hem leren kennen, discipel worden en gelukkig zijn ook al geven aardse omstandigheden daar niet altijd aanleiding toe.
We ervaren veel zegeningen. Op 30 juni was er een geweldig mooie doopdienst, waar vijf mensen met een moslimachtergrond (allen uit Iran en Afghanistan) een getuigenis gaven en na het intensieve traject van onderwijs en doopcatechese de doop ondergingen als een markeringspunt in hun leven. De leeftijd van de dopelingen varieerde van 19 tot 55 jaar. En van hen is inmiddels terug naar Iran, waar ze deel mag uitmaken van een huisgemeente en getuige zijn van God. De anderen wonen in Amsterdam, zoeken naar een toekomst in hun leven en zitten in asielprocedures. Maar hun leven is veranderd. Er is houvast en een ankerpunt!
Tegelijk zit de duivel niet stil. Er is strijd in de Iraanse groep. Alsook in de individuele levens van mensen. Er is pijn en verdriet, dreiging van geweld en onrust. Niet op grote schaal, zoals wanneer landen met elkaar 'bekvechten'. Maar wel op priv-niveau, daar waar de gevolgen van de zonde zo snel zichtbaar worden.
We merken als jonge gemeente dan weer sterker dan ooit hoe belangrijk het is om in te zetten op discipelschap, zodat er meer geleerd wordt van wat het leven met de Here Jezus inhoudt. En zodat de kennis van het Woord van God toeneemt. En tegelijk ook te blijven accepteren dat het leven hier op aarde een leven in gebrokenheid is, gericht op de toekomst van Gods beloofde Koninkrijk. De contouren zijn zichtbaar, soms verheugen we ons met elkaar en tegelijk: we zijn nog niet in het paradijs.
Wil je alsjeblieft blijven meebidden voor zoveel jonggelovige broeders en zusters in onze gemeente? Alsook voor zoekers en twijfelaars, van wie sommigen maar niet tot overgave lijken te kunnen komen? Bid, dat God ingrijpt!
Om de mooie groei van Hoop voor Noord goed vorm te geven en om de eindverantwoordelijkheid nog meer van mij als pionier naar het leidinggevend team in de gemeente over te dragen, zijn op zondag 8 september zes nieuwe 'kleine-team-leden' bevestigd. We noemen dit bewust 'kleine team': ze vertegenwoordigen een groter team en ze zijn zeker niet de 'club mensen die het werk doet'. Wel zijn ze verantwoordelijk voor het geestelijk toezicht houden over de gemeente en voor het verbinden van al de activiteiten met elkaar.
Met vertrouwen gaan we daarom het nieuwe jaar in. Omdat God boven onze levens staat, ons vast houdt en ons richting geeft. Het gaat om Zijn werk en Zijn koninkrijk, dus verwachten we het ook vrijmoedig van Hem!
Veel dank voor alle steun en betrokkenheid.

Bolderweek in de Banne
Vanaf 2010 zijn we als kerk actief in de Banne, een multiculturele wijk in Amsterdam Noord. In dat jaar zijn we begonnen met de Banne tentweek, die we elke zomer hebben herhaald: een week lang activiteiten voor jong en oud in de zomervakantie. Dit voorjaar hebben we in deze buurt de beschikking gekregen over een eigen locatie, waardoor tenten niet meer nodig zijn. Op het Parlevinkerplein hebben we een voormalige grillbar omgebouwd tot een gezellige ontmoetingsruimte, met dank aan de vele vrijwilligers, waarvan er een aantal uit Bunschoten kwamen. Voor de zomervakantie gingen de eerste activiteiten van start en in de zomervakantie hielden we de tentweek op deze prachtige locatie. De naam is veranderd naar Bolderweek, omdat het pand de naam 'de Bolder' heeft gekregen. Het was spannend hoe het op deze locatie zou gaan, maar we kijken ontzettend dankbaar terug. God heeft elke dag bijzonder gezorgd!
Als team begonnen we elke dag met Bijbelstudie en gebed. Elke middag hebben we ongeveer 60 kids kunnen verwelkomen en hebben we een t gek programma

Een hartelijke groet uit Amsterdam-Noord,
Jurjen ten Brinke
Evangelist Hoop voor Noord
Auteur: Reporter Creer datum: 22-11-2013 21:16:45
BESTE ALLEMAAL
Hierbij weer een update vanuit Amsterdam-Noord.
We zijn blij dat je ons werk volgt en voor ons wilt bidden; dat is hard nodig. Het is een zegen om in Noord te zien wat God doet, maar er is ook genoeg reden om regelmatig te vragen of mensen in het land voor ons willen bidden!
De afgelopen maanden is er een uitgebreid leidersteam van start gegaan om de eindverantwoordelijkheid van Hoop voor Noord van mij als evangelist over te nemen. Niet dat er plannen zijn om hier weg te gaan, verre van dat. Maar de tijd is rijp om niet meer voor van alles zelf verantwoordelijk te zijn! En dus is de kringencordinatie, het buurtwerk, het jongeren- en kinderwerk en nog een aantal onderdelen van Hoop voor Noord overgedragen aan leden van het kleine team, die ten allen tijde een beroep op mij kunnen doen, maar nu wel aanspreekpunt voor de diverse onderdelen zijn. Een mooie stap! Het 'middenkader' van de gemeente is zo belangrijk; we hebben het dan over kringen, pastoraat, diaconaat, kinder- en tienerwerk, etc. En anderzijds: mijn kracht ligt meer bij evangelisatie/discipelschap en bij onderwijs, dus het is mooi dat ik weer meer tijd heb voor lesgeven bij de orintatiecursus christelijk geloof, bij de Iraanse huiskerk, en in persoonlijke contacten kan investeren.
Bonte avond gemeenteweekend in Zeeland.
Hoop voor Noord is de afgelopen tijd stevig in het nieuws geweest. We zullen maar duidelijk zeggen: zelf zoeken we geen publiciteit. Het overkomt ons een beetje Dat we op de Nationale Synode in Dordrecht als 'best practise' gepresenteerd werden (samen met een kerk uit Deventer)
was wel echt opmerkelijk. Vooral omdat we 'samenwerking tussen christenen van diverse denominaties en achtergronden' nooit als doel op zich hebben gehad. Het is een mooie bijkomstigheid geworden in het gezamenlijke
verlangen om mensen met het Evangelie van Jezus Christus te bereiken. Prijs God dat dit gebeurt en dat we daarin op lokaal vlak kennelijk een voorbeeld voor anderen zijn. Je kunt, om het maar even simpel te zeggen, eindeloos blijven praten over 'kerkelijke eenheid', maar er moet een moment komen dat het gewoon gebeurt. En dat kan als je een gemeenschappelijk doel hebt en je eigen 'theologisch belang' ondergeschikt wilt maken. Niet altijd makkelijk, maar wel heel leerzaam. Het was een bijzondere ervaring, op die Nationale Synode. Ondertussen is het buurthuis in de Banne, dat wij beheren, bijna dagelijks in gebruik. Er zijn kinderactiviteiten, een repair-caf, een bijbelgespreksgroep, naailessen, kookworkshops, een vakantiebijbelclub en zo meer. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die we hebben.
En tegelijk, zoals al gezegd: er is tegenstand. Varirend van stenen door de ruit tot negatieve mails en reacties van mensen. Steeds vaker zien we dat er een combinatie is van afkeer van God en jaloezie (waarom lukt het hun wel om mensen op de activiteiten te krijgen). Dat laatste moge duidelijk zijn: we realiseren en geloven dat het God is die werkt; ja, hij gebruikt mensen, maar het is echt de 'business' van Zijn koninkrijk. Wat een zegen om van dichtbij te mogen zien dat mensen uit het donker getrokken worden en in het licht terecht komen. En tegelijkertijd: wat een lang leerproces komt er vervolgens op gang, waar veel genade en geduld nodig is.
Alle goeds, en dank voor je meeleven en betrokkenheid! Namens Hoop voor Noord,
Jurjen ten Brinke
Evangelist/voorganger

Gemeenteweekend in Zeeland
Gemeente weekend Hoop voor Noord, langzaam begint het steeds meer te gonzen door de Kruiskerk. Slechts n keer eerder is er een gemeente weekend geweest en dus voor velen nog iets nieuws. Het laatste weekend van oktober is het dan zo ver; naast diverse auto's gaat er ook een bus vol Hoop voor Noord-bezoekers richting Zeeland, we zijn maar liefst met 130 mensen!
Auteur: Reporter Creer datum: 17-03-2014 14:12:40
HOOGTEPUNTEN EN DIEPTEPUNTEN
Beste allemaal,
Zoals het in het leven gaat, gaat het ook in Hoop voor Noord. Hoogtepunten en dieptepunten wisselen elkaar af. Hoe bijzonder is het als mensen gedoopt worden en belijden dat ze niet meer zonder Jezus kunnen en willen leven. Het was bemoedigend om in december een paar Iraanse broeders en in januari een paar Nederlandse zusters te dopen. In ieder geval was er een duidelijk gemeenschappelijk iets in al hun levensverhalen: God heeft hen gevonden. Alle vier getuigden ze daarvan, hoewel ze totaal verschillende achtergronden hebben. De Iraanse mannen hebben beide een moslimachtergrond; voor de Nederlandse vrouwen gold dat ze f heel lang geleden met God zijn grootgebracht maar nooit gedoopt, f helemaal zonder God zijn opgegroeid. Maar daar waar wij mensen God niet zoeken, zoekt Hij ons wel. Een geweldig blijde boodschap!
Tegelijk is er genoeg zorg. De leidinggevende van onze Iraanse taalgroep krijgt vaak negativiteit over zich heen, inclusief allerlei bedreigende sms'jes. Zelfs de kerk, het gebouw, wordt nu bedreigd. Gelukkig is de politie er direct mee aan de slag gegaan en het lijkt erop dat we ons geen zorgen hoeven te maken; de dreigementen komen niet van radicale groepen, maar van gefrustreerde individuen. Bovendien weten n ervaren we dat God Zelf onze Beschermer is!
In ons mooie pand De Bolder, een buurthuis in n van de wijken van Amsterdam-Noord, is flinke waterschade geweest. De kraan van de wasmachine, bedoeld voor mensen die geen machine thuis hebben, is open blijven staan, het nieuwe waterslot heeft niet gefunctioneerd, de deur van de machine is opengesprongen en het afvoerputje heeft de hoeveelheid water niet kunnen afvoeren. Teveel toevalligheden bij elkaar zou je zeggen. Het hele pand is ondergelopen en er moest een nieuwe vloer in. Maar goed, dan gaat het 'slechts' om materile schade; moreel gebeurt er natuurlijk ook wat met onze vrijwilligers. Echter, ook hier geldt: God werkt er doorheen en Hij laat maar weer eens zien dat we niet op onze eigen kracht hoeven af te gaan; Hij gaat door. We zijn blij dat een gezin uit Zwolle heeft besloten een huis in Noord te kopen, zodat we in de wijk de Banne weer versterking krijgen van mensen die zich graag inzetten voor de vrede van de stad en het heil van mensen in hun directe omgeving. God hoort gebeden!
Ons gebouw, de Kruiskerk, ondergaat een flinke opknapbeurt. Haast alles wordt geverfd en ook wordt het gebouw letterlijk mooier gemaakt. Lange tijd hebben we het laten liggen, omdat we al ons geld in mensen en in de buurten wilden steken, maar we kwamen er steeds meer achter dat het tijd werd om ook het gebouw wat aantrekkelijker te maken. En het resultaat mag er zijn! Onder leiding van Marijke zetten tal van mensen zich met hun gaven en talenten in en het wordt echt mooi.
Met deze nieuwsbrief willen we graag jullie, ons netwerk, aanspreken om na te gaan of iemand een mooie partij blankhouten stoelen op de kop kan tikken (200 stuks). Daarmee geven we de kerkzaal een frisse blik en de oude donkerbruine stoelen kunnen we dan vervangen. Tweedehands kost een berkenkleurige stoel al snel 30-50 euro per stuk, om over de nieuwprijs maar niet te spreken.
Als iemand een idee heeft, dan horen we het graag. Je kunt contact opnemen met Marijke, 06-11135245 of via marijketenbrinke@solcon.nl.
Een heel hartelijke groet, dank voor jullie gebed en financile steun. We kunnen niet zonder, maar hopen ook dat jullie vreugde ervaren in het delen in de zegeningen die God geeft!
Namens Hoop voor Noord,
Jurjen ten Brinke
evangelist / voorganger
Auteur: Reporter Creer datum: 16-05-2014 15:38:33
ZON EN WOLKEN
Beste mensen,
Een hartelijke groet uit Amsterdam-Noord!
Terwijl ik dit schrijf, drijven donkere wolken over ons stadsdeel en valt er soms een flinke bui uit. De natuur laat me vaak zien hoe het ook 'geestelijk' kan gaan: soms is er veel zon, dan weer zijn er wolken. Soms is er regen en wind; soms geniet je van de warmte van een nieuw seizoen. In Hoop voor Noord gaat het precies zo. Met prachtige dingen en met teleurstellingen, met zonneschijn en regen. Maar wat we ook van de natuur kunnen leren, is dat beide nodig zijn. In mijn studie Tropisch Landgebruik (jaja, dat is lang geleden, aan Wageningen Universiteit, maar ik heb er veel geleerd) werd in ieder geval heel duidelijk dat je 'groei' en 'productie' niet zomaar in eigen hand hebt. Er is altijd de klimatologische factor en dat is vaak ook de onzekerheidsfactor. En toch zijn beide nodig. Zon en regen, warmte en koele periodes. Groei is het gevolg van genoeg voedingsstoffen, genoeg water en genoeg zonlicht. Alleen 'zonlicht' is dus niet goed, hoe heerlijk het ook lijkt.
De Bijbel vertelt ons dat ook: door verdrukking heen leer je standvastigheid, afhankelijkheid en word je gevormd en gekneed. En daarom: loof de HERE, ook in tijden van tegenslag!
Met toestemming neem ik een stukje over uit een brief die ik kreeg van Daphne (25). Ze komt nu ruim twee jaar bij Hoop voor Noord en is hier via onze website binnengekomen. Op zoek naar God en zichzelf is ze gaan surfen op het internet en ze vond de Hoop voor Noord-website vriendelijk en uitnodigend. De afgelopen jaren waren echter niet makkelijk: een flinke strijd openbaarde zich. Enerzijds blij en dankbaar voor het leren kennen van echte liefde (Gods liefde!), anderzijds (nog) niet willen leven als christen, zoals Jezus ons geleerd heeft. Maar gaandeweg kwam er verandering. Op n van de cursussen die ze volgt, vertelt ze eerlijk: 'Dingen die ik vorig jaar absoluut niet als zonde wilde zien, zie ik nu wel zo. God is kennelijk in stilte verder gaan werken in mijn hart.' En in een lange brief die ik van haar kreeg als voorbereiding op een persoonlijk gesprek dat we hadden, eindigt ze als volgt:
'Om nog even terug te keren op het geloof: men zegt soms dat christenen vluchtverdrag vertonen omdat ze geloven in een sprookjeswereld en daar maar op vertrouwen. Ja, zulke dingen vang je op. Als er n ding is wat ik bestrijd, is het dat wel. Je moet vet hard je best doen. Je kan niet alleen denken 'Ik chill op God en ik ontvang'. Ik moet ook werken voor dat wat ik wil ontvangen. Tuurlijk, je krijgt de dingen
van God, maar ik kan geen passieve christen zijn die zegt: 'Nou dit is het lot dus dit overkomt me.' Nee, je moet er ook voor willen vechten en werken, op je bek gaan er geen malle moer van begrijpen, zuchten, huilen, whatever! Lezen in je Bijbel, bidden. () Ik wil mijn leven met God leiden zo goed als ik kan en als ik het niet meer zie zitten, dat ik dan alsnog de kracht heb om God lief te hebben.'
Ik vind het erg mooi. Het tekent de worsteling en tegelijk de overgave. Daphne zit ondertussen in een traject van doopvoorbereiding. Stap voor stap naar een leven met de Here Jezus. Wat een zegen!
We nemen ook afscheid, hoewel: onze kinderwerker Marilijn Soesman blijft zich gewoon inzetten in het kinderwerk maar wil haar leidinggevende taak hierin graag neerleggen. Marilijn heeft 8 jaar lang de kar getrokken op het gebied van kinderwerk. En dat merken we! We zijn een kinderrijke kerk, met afgelopen zondag meer dan 50 kinderen onder de 12 jaar. Echt uniek voor Amsterdamse begrippen. Maar Marilijn heeft ook haar werk als kinderwerker in haar buurt (de Banne) en ze heeft een jong gezin. Het is tijd om wat taken los te laten. En dus wil ze haar cordinerende en leidinggevende kinderwerk-taak gaan overdragen. We zijn daarom op zoek naar een kinderwerker die tegen vrijwilligersvergoeding voor 1-2 dagen in de week in Hoop voor Noord het kinderwerk op wil pakken. Het staat als een huis en een goede inwerkperiode is gegarandeerd. Wil je je in Amsterdam-Noord vestigen, hier werk zoeken en in je overige tijd in ons missionaire initiatief dienen? Stuur ons dan een mail, zodat we contact met je kunnen opnemen om te zien of je in deze functie past. Voor informatie: marilijn@hoopvoornoord.nl.
Een hartelijke groet, Gods zegen en dank voor jullie steun!
Namens Hoop voor Noord,
Jurjen ten Brinke
Evangelist/voorganger
Auteur: Alex Creer datum: 24-09-2014 20:36:30 Laatst gewijzigd: 24-09-2014 21:18:00
E EN HARTELIJKE GROET UIT A MSTERDAM !
Na de vakantie zijn we allemaal weer van start gegaan, dat
begon al in n van de wijken: de Banne. Daar hadden we
de jaarlijkse Banne Bolderweek, met vier dagen lang
kinderbijbelclub, sport, spel, muziek en een grote
buurtmaaltijd. Wat een zegen om op deze manier dagelijks
100 kinderen te bereiken en ook nog eens tientallen ouders,
opa’s, oma’s en andere familieleden van de kinderen. We
danken God voor deze week en de nieuwe contacten die we
er opdeden; het kon allemaal gebeuren vanuit het prachtige
buurthuis dat vorig jaar is opgeknapt met veel hulp vanuit
het land, voornamelijk uit Bunschoten.
Er volgde eind augustus ook een mooie doopdienst, waar
drie totaal verschillende mensen (met moslim- en seculiere
achtergrond) vertelden hoe ze de afgelopen jaren God
hebben leren kennen. En van hen is Fred en zijn verhaal
staat hieronder.Tenslotte is begin september een tweede voorganger voor
Hoop voor Noord bevestigd in de Kruiskerk. Theodoor (zie
hieronder) en zijn vrouw Gerjanne en dochter Jonna zijn op
zoek naar een woning in Amsterdam-Noord en komen erbij
om het groeiende werk in de gemeente op te pakken. Daar
zijn we heel blij mee; het betekent dat we in plaats van af te
remmen verder kunnen nu we zien dat de velden wit zijn
om te oogsten en er zoveel contacten met zoekende
mensen zijn, wat we nu weer kunnen intensiveren. Tegelijk
heeft de bestaande gemeente behoefte om meer te leren.
Zoals Jezus zei: ‘doop hen en leer hen onderhouden wat ik
jullie geboden heb.’ Daarom verwacht ik ook met Theodoor
samen een verdiepingsslag te kunnen maken in het
onderwijs en de toerusting in de gemeente.
Dankjewel dat je mee bidt en mee geeft! We zijn als
gemeente voor ruim de helft afhankelijk van giften van
buitenaf, maar het is het alleszins waard! We hopen dat je
ook ziet dat je bijdrage aan dit zendingswerk in Amsterdam
betekent dat je deelt in de zegeningen; God is goed!
Een hartelijke groet, namens Hoop voor Noord,

Jurjen ten Brinke
Evangelist / Voorganger
_________________________________________________________________________________________________________
Maak kennis met...
voorganger Theodoor
Hoop voor Noord heeft er een tweede voorganger bij. Op
zondag 7 september is hij bevestigd in het ambt. Maak
kennis met Theodoor Meedendorp!
Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren in Assen, onder andere bekend van de TT,
een jaarlijkse motorrace. Door mijn ouders ben ik
christelijke opgevoed, met trouw aan de christelijke
gemeenschap waar we bij hoorden en tegelijkertijd met een
openheid naar andere christelijke tradities. In Kampen ging
ik theologie studeren. Toen ik mijn diploma had, wist ik nog
niet zo goed wat voor werk ik wilde doen en ben ik brieven
gaan sorteren bij de post. Ik trouwde met Gerjanne en gaf
onderwijs aan jongeren in een kerk. Na een tijdje verliet ik
de post om op een middelbare beroepsopleiding ethiek en
Voorganger Theodoor, zijn vrouw Gerjanne en hun dochter Jonna.drama te geven. Na een kerkherplantingsproject in
Amstelveen, de Stadshartkerk, ben ik nu bij Hoop voor
Noord terechtgekomen.
Wat ga je doen in Hoop voor Noord?
In ieder geval twee dingen. Ik ben onder andere gevraagd
om samen met Jurjen voor de algemene leiding en het
onderwijs in de gemeente te zorgen. We vullen elkaar aan
doordat we elk onze eigen stijl van preken en onderwijs
geven hebben. We hebben een verschillende scholing, maar
delen dezelfde passie en missie. Ik werk ook graag
missionair. Het buurtwerk dat is ontstaan in Noord, daar
ben ik erg enthousiast over. Daarom is mijn tweede taak het
ondersteunen en toerusten van de buurtwerkers en het zelf
meedoen met buurtwerk. Ik vind het trouwens mooi dat ik
niet gevraagd ben vanuit een crisissituatie, maar juist omdat
het zo goed gaat met de kerk.
Waar zie je het meest naar uit?
Ik vind het bijzonder om groepsgesprekken met christenen
en niet-christenen te leiden. Bijvoorbeeld bij de
Orintatiecursus Christelijk Geloof. Voor christenen wordt
het geloof ineens relevanter door vragen die ze zelf anders
niet zouden stellen. De gesprekken zijn diepgaand. Daar zie
ik naar uit naast nog veel andere dingen.
_________________________________________________________________________________________________________
Maak kennis met...
dopeling Fred
Op zondag 24 augustus ging Fred Hoffmann kopje onder in
het frisse water. Zijn doop staat symbool voor het nieuwe
leven met Jezus Christus dat hij heeft ontvangen. Hoe heeft
hij zijn weg gevonden naar dit nieuwe begin en hoe vond hij
het eigenlijk om gedoopt te worden? Maak kennis met
Fred!
Hoe ben je tot geloof gekomen?
Het geloof interesseerde me wel, ik ging vroeger naar
zondagsschool, maar ik deed er niets mee. Toch probeerde
ik wel te bidden, voor mijn vader, maar ik wist niet hoe. Ik
had een vervelende ervaring gehad in een kerk en ik dacht,
‘het zijn allemaal malloten’. Dat vertelde ik aan mijn
psycholoog en zij raadde me aan om een keer naar Hoop
voor Noord te gaan. Meteen de dag erna belde ik de
voorganger Jurjen. Als eerste vroeg ik: ‘Ben jij ook zo’n
malloot?’ Daar denk ik nu natuurlijk heel anders over. Hij
nodigde me uit om langs te komen om kennis te maken en
ik heb mijn verhaal met hem gedeeld. Ik ervaar dat er
wonderen zijn gebeurd sinds ik begon met bidden. Het
geloof heeft me stapje voor stapje gebracht waar ik nu ben.
Anders was ik niet zover gekomen.
“Toen ik daar binnen kwam, leek het
wel of ik thuis kwam, voelde warmte en
allemaal goede mensen om me heen.
De Geest deed zijn werk.”
(Uit het doopgedicht door Fred)
Fred leest zijn doopgedicht voor.
Hoe was het om met water gedoopt te worden?
Het water heb ik overwonnen, maar ik zou het geen tweede
keer doen! Ik kreeg het even benauwd hoor, want ik ga
nooit onder water. Ik kwam eruit en dacht ‘wat gebeurt hier
man!’ Maar meteen erna ging het wel weer. Het is
uiteindelijk een normale dag maar toch bijzonder.
Tijdens de doopdienst heb je het lied ‘tienduizend redenen
voor dankbaarheid’ gezongen voor de hele kerk. Waarom
juist dit nummer?
Ik vindt dit lied mooi omdat erin staat ‘als mijn adem stokt’.
Door die woorden moet ik aan mijn moeder denken die me
op een dag vertelde dat ze haar einde voelde naderen en
een paar dagen erna voor mijn ogen overleed. Mijn vader is
ook voor mijn ogen heengegaan. Dan wordt het stil om je
heen. Op het einde van dit lied wordt de dood zo mooi
bezongen: je ziel gaat naar de Heer en het stoffelijke blijft
achter.
Auteur: Reporter Creer datum: 24-12-2014 17:20:44
BESTE LEZERS

Met de winter in aantocht is er binnen de kerk altijd
weer het moment om ons op Kerst te bezinnen. Met
een flinke groep kinderen uit Hoop voor Noord is er op
allerlei plekken in Amsterdam een scne opgenomen
van een kerstfeest anno 2014. We zijn heel benieuwd
naar het resultaat, dat tijdens de twee
Kerstnachtdiensten, om 19.30 en 21.30 uur, getoond
zal worden. Kerst is voor veel mensen toch een
moment om zich af te vragen waar het in het leven om
draait en het is opvallend om te zien hoe de kerken in
Amsterdam al jaren met Kerst vol zitten; er zijn zelfs
grote katholieke kerken in het centrum die een
reservering verplicht stellen en die in no-time door de
kaartjes heen zijn! Als Hoop voor Noord proberen we
het ouderwetse en gezellige van Kerst, inclusief
‘gouwe ouwe’-liederen te combineren met de heftige
maar ook genadevolle boodschap van het
Kerstevangelie.
Ondertussen gebeuren er veel andere dingen. Op twee
plaatsen was er de orintatiecursus christelijk geloof:
in de Kruiskerk en in ons buurthuis De Bolder in n
van de buurten van Amsterdam-Noord. Het is
bijzonder om te zien hoe weer nieuwe mensen richting
God getrokken worden en mee doen met deze
basislessen. Er is standaard vertaling naar het Perzisch
voor de Iraans- en Afghaanssprekenden en dat wordt
gewaardeerd door onze niet-Nederlandse bezoekers.
En als er dan weer verzoeken tot doop komen, zijn wij
blij en verwonderd. Wat is God aan het werk!
Tegelijkertijd levert het flinke aantal vluchtelingen in
onze kerk ook de nodige spanningen op. Mensen die
weer een rechtbankzitting hebben over hun
asielprocedure, mensen die opgepakt en vastgezet
worden om uitgezet te worden naar hun herkomst
land en mensen die juist vol vreugde meemaken dat ze
eindelijk zekerheid over hun toekomst hebben.
Ondertussen is onze tweede (parttime) voorganger
Theodoor Meedendorp met zijn gezin naar
Amsterdam-Noord verhuisd. Daar zijn zij en wij blij
mee. In de visie van Hoop voor Noord is het wel echt
heel belangrijk om onder de mensen te wonen, deel
uit te maken van hun dagelijks leven, en niet van een
afstand je ding te komen doen in Amsterdam-Noord.
We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die God biedt
en zijn tegelijkertijd keer op keer op zoek naar het op
de juiste manier omgaan met lastige situaties, waar
geen standaard antwoorden op zijn. Wat is er veel
gebrokenheid in de levens van mensen! Wilt u en wil
jij meebidden of God ons per keer laat zien hoe we in
bepaalde situaties mogen reageren?
Een hartelijke groet namens Hoop voor Noord,
Jurjen ten Brinke
evangelist
_________________________________________________________________________________________________________
De Gulden Middenweg
Door Jeanette de Waard, buurtwerker in het Blauwe
Zand.
Sinds ik in de stad woon en mij meer ben gaan richten
op het Blauwe Zand is het onderwerp armoede mij
meer en meer gaan boeien. Een groot deel van de
mensen die moeite hebben om rond te komen zijn ook
opgegroeid in armoede met vaak sociale uitsluiting als
gevolg. Omdat het gesprek over de gevolgen van
armoede in de persoonlijke contacten en op de
bijeenkomsten over Abraham in het Blauwe Zand
steeds terugkwam, zijn we met een aantal om de tafel
gaan zitten en hebben we nagedacht over hoe we
anderen in dezelfde situatie kunnen helpen. Wat
kunnen wij doen, naast alle bestaande mooie en
goede initiatieven de geboden worden op het gebied
van praktische hulp, zoals budgetcursussen,
schuldhulpverlening en de voedselbank?
“Maak me niet arm
en maak me niet rijk,
voed me met dat
wat ik nodig heb.”Het eerste wat we gezegd hebben, is dat we als een
(nieuwe) familie willen zijn. Kenmerkend aan een
familie is dat je elkaar niet uitzoekt maar aan elkaar
gegeven bent, dat het niet maar voor een paar weken
is maar in principe voor altijd is, dat je een
vertrouwensband hebt en elkaar wilt steunen maar
ook vermanen.
We nodigen iedereen die te maken heeft met
armoede uit zich bij ons aan te sluiten. Dat kan op een
intensieve manier, iedere week, of minder intensief,
iedere maand. Op vrijdagmorgen komen we bij elkaar.
Ook als je niet te maken hebt met armoede maar je
wel graag een periode wilt verbinden aan deze familie,
ben je welkom.
We hebben onszelf De Gulden Middenweg genoemd.
De spreukendichter bidt: “Maak me niet arm en maak
me niet rijk, voed me met dat wat ik nodig heb.” Ik
denk dat de belangrijkste voeding liefdevolle relaties
zijn. Daar bouwen en werken we aan met elkaar. Dat
gaat niet vanzelf, want als je opgegroeid bent in
armoede, heb je vaak met afwijzing en uitsluiting te
maken gehad. Wij willen elkaar een uitweg bieden,
laten zien dat er andere wegen zijn. Bid mee voor
liefde, geduld en wijsheid. Dankjewel!
_________________________________________________________________________________________________________
Maak kennis met Heni
Een jaar geleden kwam Heni vanuit Indonesi naar
Nederland om hier te promoveren. Tot 2017 zal ze
onderzoeken hoe we bananenplanten kunnen
beschermen tegen ziekte.
Hoe was het om hier in
Amsterdam te aarden?
“Toen ik hier aankwam,
moest ik mij aanpassen
aan de nieuwe omgeving
en nieuwe sociale
contacten leggen.” Haar
studiebegeleider raadde
haar aan om Hoop voor
Noord te bezoeken. “Ik
bekeek de website, nam
contact op met Jurjen en
twee weken na aankomst
in Nederland bezocht ik
voor het eerst een dienst.”
Ze voelde zich al snel deel van de gemeente. “Het
eerste wat me aansprak aan Hoop voor Noord, is dat
men openstaat voor mensen met verschillende
achtergronden. We zijn als christenen niet alleen; we
leven in een pluralistische, multiculturele samenleving.
In mijn land hebben we verschillende stammen,
religies en talen, maar op een of andere manier wonen
we in hokjes en vakjes. Er is interactie, maar de
grenzen zijn er toch. Wat ik hier ervaar, is dat men
openstaat voor alle volken en achtergronden. Hoop
voor Noord is gebouwd op de kern die het
christendom is, maar ze strekt haar vleugels uit om
mensen daaronder te verzamelen en hen te
accepteren. Daar wil ik van leren.” Het viel haar op dat
niet iedereen die ze in de kerk sprak christen was.
“Hoop voor Noord wordt een
thuis voor ieder mens.”
Toen Roel en Tjitske Kuiper uit de
kerk een huis gingen openen voor
studenten en Heni net op zoek
was naar nieuwe woonruimte,
vroegen Vally en Ron Soesman,
goede kennissen van haar, of zij
niet daar zou willen wonen. Dat
leek haar inderdaad wel wat. Het
huis heet Good Luck en staat in
Amsterdam Noord, vlakbij de
pont over het IJ. “Omdat
sommige mensen uit Good Luck
een relatie met Hoop voor Noord hebben, gaf het mij
de kans om nog meer mensen te leren kennen. Ook
wil ik graag Nederlands leren en zo sta ik elke dag
bloot aan de taal.” In totaal zijn er twaalf bewoners,
inclusief Roel en Tjitske. “We delen de badkamer,
keuken en woonkamer. Op woensdagavond eten we
samen, lezen de Bijbel en bespreken hoe het gaat. Het
huis heeft een open sfeer; als je een probleem hebt,
kun je gewoon bij je buur aankloppen. De mensen zijn
warm en gastvrij.
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier