Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Actuaris
Creer datum:
14-09-2010 17:05:05
Pensioen Appel of Ei
.Wat er aan de hand is met het pensioen


De vijf grootste pensioenfondsen hebben hun dekkingsgraad in augustus fors zien dalen. Gevolg kan zijn dat de pensioenuitkeringen over enige tijd moeten dalen.

Hoe groot zijn de zorgen?

De dekkingsgraad moet volgens de toezichthouders 105 procent zijn, maar bij de vijf grootste fondsen is die gedaald tot ver onder deze norm. Bij het fonds PMT (metaal en techniek) is de dekkingsgraad zelfs gezakt naar 85 procent.

Wat de gevolgen voor de pensioenen zijn, hangt af van de economie. Als het tegenzit worden de uitkeringen verlaagd. Veertien kleinere fondsen kregen eerder al van minister Donner te horen dat ze begin volgend jaar mogelijk moeten korten op de pensioenen.

Wat houdt die dekkingsgraad in?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de reserve en de pensioenverplichtingen. Een fonds met een dekkingsgraad van minder dan honderd procent, heeft niet genoeg geld om in de toekomst alle pensioenen uit te betalen. Daarom moeten de fondsen van De Nederlandsche Bank minimaal een dekkingsgraad hebben 105 procent en voor de zekerheid eigenlijk van 125 procent.


Waardoor zijn die dekkingsgraden zo ver gedaald?

Pensioenfondsen beleggen de premies die ze binnenkrijgen. Want als ze dat geld op een spaarrekening laten staan, zou het nooit genoeg opleveren. Maar aandelen kunnen ook minder waard worden en dat is de afgelopen tijd gebeurd.

Nog belangrijker is de rentestand. Bij een hoge rente hoeven de beleggingen niet zo veel op te leveren. De rente staat op dit moment historisch laag en daardoor daalt de dekkingsgraad.


Wat kunnen de pensioenfondsen zelf doen om hun dekkingsgraad te verhogen?

Ze kunnen de premies verhogen om meer geld binnen te krijgen of de pensioenen bevriezen of verlagen zodat ze minder hoeven uit te geven. Volgens minister Donner van Sociale Zaken is het onvermijdelijk dat sommige fondsen de pensioenuitkeringen verlagen.

Liever nog ziet Donner dat de Tweede Kamer het plan om de pensioenleeftijd te verhogen snel aanvaardt. Als dat gebeurt, wordt de periode waarin ouderen recht hebben op een pensioen korter en hoeven de fondsen minder uit te keren.


Toch staat er vandaag een geruststellende advertentie van de grote pensioenfondsen in de kranten.

De fondsen gaan er vanuit dat de rente maar tijdelijk extreem laag zal blijven. Als de rente stijgt, komt er weer meer geld ter beschikking van de pensioeninstellingen. Daarom dringen ze aan op een versoepeling van de eisen die de toezichthouder stelt.

De FNV vindt dat er teveel wordt gekeken naar dagkoersen. Ten opzichte van augustus is de dekkingsgraad volgens deze vakcentrale alweer flink hoger

NOS 10-09-10
Auteur: Reporter Creer datum: 14-09-2010 18:08:48
Dekking pensioenfondsen fors gedaald


De dekkingsgraad van een aantal grote pensioenfondsen is in augustus flink gedaald.

Het ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds zakte bijvoorbeeld naar 88 procent. Nog lager is het pensioenfonds PMT (metaal en techniek) uitgekomen: ruim 85 procent.

Ook de pensioenfondsen Zorg en Welzijn, BPF Bouw en PME zagen hun dekkingsgraad vorige maand omlaag gaan. De dekkingsgraad moet volgens De Nederlandsche Bank 105 procent zijn.

De vijf grootste fondsen maakten gisteren bekend dat ze in 2012 de pensioenuitkeringen misschien moeten verlagen. Eerder al werd duidelijk dat veertien kleinere fondsen volgend jaar de uitkeringen mogelijk moeten verlagen.

aantal deelnemers vermogen dekkingsgraad juli dekkingsgraad aug
ABP 2.800.000 218 miljard euro 98 procent 88 procent
Zorg en Welzijn 2.000.000 96,5 miljard euro 103 procent 94 procent
PMT (metaal en techniek) 1.200.000 37,5 miljard euro 94 procent 85,2 procent
BPF Bouw 830.000 29 miljard euro 105,3 procent 97,1 procent
PME (metalelektro) 145.000 22,4 miljard euro 95 procent 91 procent

De lagere dekkingsgraad is vooral het gevolg van de lage rente op de beleggingen van de fondsen.

Langer doorwerken
De pensioenfondsen dringen bij minister Donner van Sociale Zaken aan op versoepeling van de normen. Ze gaan er vanuit dat de lage rente tijdelijk is en dat de inkomsten binnenkort weer zullen toenemen.

Donner voelt niets voor een versoepeling. Hij roept de Tweede Kamer op het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar snel aan te nemen. Als mensen langer doorwerken, scheelt dat de pensioenfondsen in hun verplichtingen.

NOS 10-09-10
Auteur: Reporter Creer datum: 23-09-2010 16:55:05

PME: korten op pensioenen is onnodig

AMSTERDAM - Het pensioenfonds voor de grootmetaal (PME) vindt nog steeds dat korten op de pensioenaanspraken niet nodig is. Nieuwe berekeningen laten zien dat het beoogde herstel nog altijd gehaald kan worden.

Dit melden bronnen bij het fonds.

Het bestuur heeft afgelopen donderdag vergaderd over de mogelijke verlaging van pensioenen. PME is door De Nederlandsche Bank (DNB) op het strafbankje geplaatst van 14 fondsen die wellicht al op 1 januari 2011 moeten 'afstempelen'. De 635.000 deelnemers hangt een korting van maximaal 4,14% boven het hoofd, omdat de financile positie van het fonds achterblijft bij de verwachtingen.

Het bestuur heeft tijdens de vergadering echter geconcludeerd dat korten niet nodig is om PME financieel gezond te houden. Het baseert zich hierbij op nieuwe berekeningen. Die zouden erop wijzen dat het herstelpad, zoals vorig jaar beschreven in het herstelplan, nog steeds haalbaal is.

Aankomende maandag bespreekt het bestuur de bevindingen met de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan. Daarna gaat het besluit richting DNB. Mocht PME een korting per 1 januari ontlopen, dan wil dit niet zeggen dat het fonds uit de problemen is.

Eind 2010 steekt DNB opnieuw de thermometer in alle fondsen die vorig jaar een herstelplan hebben ingediend, waaronder PME. Zijn de prestaties dan nog steeds onder de maat, dan wordt het fonds voorgedragen om per 1 april 2012 te gaan snijden in de pensioenen. Eind augustus had de pensioenreus een dekkingsgraad van 91%. Volgens het herstelplan moet die op 31 december 2010 96% bedragen.

Telegraaf 23-09-10
Auteur: Reporter Creer datum: 4-10-2010 13:34:12
Pensioenrechten verder onder druk

Door: Ariane Kleijwegt

Pensioenfondsen krijgen er straks een argument bij om de komende jaren geen inflatiecorrectie te bieden op bestaande pensioencontracten, zo bevestigen betrokkenen uit de sector.

Strengere regels, waaraan wordt gewerkt op het ministerie van Sociale Zaken, moeten werknemers en gepensioneerden stimuleren hun verworven pensioenrechten in te ruilen voor een nieuw pensioencontract, waarin het pensioen meer afhankelijk wordt van het beleggingsresultaat. Dat is voor pensioenfondsen goedkoper.

Directeur Gerard Riemen van de Nederlandse Vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen hoopt dat pensioendeelnemers als gevolg van de nieuwe spelregels eieren voor hun geld zullen kiezen. 'De boodschap zal zijn dat de kans op indexatie voor de oude rechten steeds kleiner wordt. Dat moet ertoe leiden dat men zal zeggen: doe mij maar zo'n nieuw contract.'

Hoe dat nieuwe contract eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Als deelnemers met hun pensioenpot mogen overstappen, zal dat grote gevolgen hebben voor de fondsen.

Sociale Zaken werkt aan een scherper financieel toetsingskader voor de pensioensector en een verruiming van het toezicht op het nieuwe pensioencontract dat vanaf 2012 zal ingaan. Dit tweesporenbeleid moet deelnemers ertoe aanzetten vrijwillig afstand te doen van hun opgebouwde rechten.

Die rechten vormen een obstakel voor sociale partners, die in Nederland over de uitvoering van pensioenregelingen gaan. Zij zoeken een manier om pensioenuitkeringen meer afhankelijk te maken van beleggingsopbrengsten. Maar alleen de nieuw op te bouwen rechten flexibel maken, zou betekenen dat jongeren nog zo'n twintig jaar moeten opdraaien voor in het verleden gedane beloften.

Sociale Zaken wil dat fondsen hogere buffers gaan aanhouden voor opgebouwde pensioenrechten. Vereffening met premieverhoging kan vanaf volgend jaar niet meer, staat in het pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers. Hierdoor hebben de fondsen minder ruimte om komende jaren pensioenen te indexeren.

Het toetsingskader dat gaat gelden voor het nieuwe pensioencontract zal bovendien soepeler zijn als het gaat om de rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren om toekomstige verplichtingen naar nu te vertalen. Die rente, die gelijk is aan de beweeglijke marktrente, was de afgelopen maanden bron van onvrede in de pensioenwereld. Naar de mening van veel fondsen wordt de rente kunstmatig laag gehouden terwijl het negatieve effect op de financile positie van de fondsen enorm is.

Onder de nieuwe toezichtregels mag gerekend worden met een hogere rente, wat de fondsen al meteen veel lucht geeft. Riemen: 'Het nieuwe contract zal niet risicovrij zijn waardoor je ook niet hoeft te rekenen met een risicovrije rente.'

In het nieuwe contract, dat momenteel uitonderhandeld wordt tussen werkgevers en werknemers, worden de risico's van pensioensparen voor een belangrijk deel overgeheveld naar de deelnemers.

In welke mate dat zal zijn is nog onderwerp van de onderhandelingen. Vooral de vakbeweging is er nog huiverig voor om het nieuwe pensioencontract te veel te laten lijken op een 'defined contribution'-constructie, waarbij deelnemers geen enkele zekerheid hebben over de hoogte van hun pensioenuitkering.

Nu beloven pensioenfondsen hun deelnemers in ieder geval een nominaal pensioen. De verwachting van veel mensen dat dat bedrag ook voor inflatie gecorrigeerd wordt, is een voorwaardelijke toezegging. Onder de huidige regelgeving moet een fonds bij omvallen alle gedane (nominale) toezeggingen in n keer kunnen uitbetalen. De fondsen hoeven onder het nieuwe contract minder vermogen aan te houden omdat de toezeggingen minder hard zijn.

Maarten Camps, directeur-generaal Werk op het ministerie van Sociale Zaken, sprak op een pensioencongres vorige week zijn hoop uit dat het nieuwe tweesporenbeleid in de loop van 2011 in wetgeving zal worden omgezet. Volgens Sociale Zaken komen de strengere buffereisen voor het huidige pensioencontract overigens niet uit de lucht vallen. In een evaluatie van het financieel toetsingskader (ftk), dat voor de zomer naar de kamer is verstuurd, werd al gewaarschuwd voor strenger toezicht. Het ministerie constateerde dat 'bepaalde risico's niet of niet afdoende in beeld zijn bij de berekening van het vereist eigen vermogen'. 'Zekerheid was tot nu toe te laag geprijsd', aldus Camps tegen pensioenwebsite IPN

Fin.Dagblad 04-10-10
Auteur: Bankier Creer datum: 15-10-2010 23:40:06

Nieuwe kabinet en pensioenen AMSTERDAM - Nog nooit heb ik het zo rustig gehad op Prinsjesdag. Er stond dit jaar niets, maar dan ook helemaal niets (nieuws) in de troonrede en aanverwant stukken. Nou ja, de aow-partnertoeslag wordt wat lager (8%) voor diegenen die een hoger inkomen hebben. Dat is dus niet zo spannend.

Wel diende demissionair minister Donner nog snel een voorstel in om de aow-leeftijd en de (werknemer)pensioenleeftijd te verhogen. Tja, dat kan hij wel doen, maar de Tweede Kamer heeft alles omtrent pensioen demissionair verklaard.

Nu het Regeerakkoord echter bekend is, wordt het anders. De pensioenleeftijd, zowel voor de aow als het werknemerspensioen (en dan ook voor lijfrentes, dus dat raakt zzp-ers), gaat naar 66 jaar. De aow pas in 2020, maar in 2013 wordt het werknemerspensioen al aangepast.

Dat betekent een aantal dingen. Allereerst de vraag of het uw opgebouwde pensioen raakt. Nee, moet daar het antwoord op zijn. Opgebouwd is opgebouwd. Wel kan het zo zijn dat u in plaats van 10.000 pensioen uit te keren vanaf 65 jaar, recht krijgt op 11.000 vanaf 66. Maar ach, tegen die tijd, dan is het 2020 immers, hebt u vast het recht om eerder te stoppen en dus uw pensioen toch uitgekeerd te krijgen vanaf 65 jaar.

Overigens ga ik er ook vanuit dat u ook de aow, zoals afgesproken in het PensioenAkkoord van 4 juni, vrijwillig eerder, dus op 65 jaar kunt laten ingaan. Wel krijgt u dan wat minder dan op 66 jaar, 6,5% om precies te zijn.

Feit

Uiteraard moeten we de definitieve wetsvoorstellen van het nieuwe kabinet afwachten. Maar in mijn 'carrire' in pensioenland heb ik nog niet vaak meegemaakt dat een ingeslagen weg niet wordt bewandeld. Dat de pensioenleeftijd dus omhoog gaat en dat het op te bouwen pensioen daarop wordt aangepast, is een feit. De details zijn dan niet meer zo belangrijk.

De stap van zo snel en zo vroeg mogelijk volledig met pensioen, naar proberen zo lang mogelijk, parttime, door te werken is gemaakt. Een kentering die essentieel is voor het toekomstige werken en het toekomstige pensioengebouw. In dat kader is van het belang dat de spaarloonregeling en de levensloopregeling worden gentegreerd dat is overigens logisch en terecht.

Belangrijker is dat dat geld de vitaliteitsregeling geheten dan niet meer mag worden gebruikt voor een vorm van vroegpensioen. Wilt dus toch zo snel mogelijk met pensioen, dan zult u nu 'arm' moeten leven en zelf moeten sparen voor een 'rijke' oude dag. Of dat wel zo'n goede keus is, is aan u. Vanaf u 62e, wetende dat u 85 wordt, de hele dag vissen? In uw eentje? Tja

Mijn tip dus: ga nu doen wat u leuk vindt! Dat u daarvoor keuzes moet maken en risico's nemen klopt. Maar maakt niet juist dt het leven veel spannender? Eigen initiatief, meer individuele flexibiliteit stond ook in het PensioenAkkoord, en dat was niet voor niets!

Hebt u vragen over alle recente pensioenontwikkelingen en wat dat voor u betekent? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Telegraaf 15-10-10
Auteur: Reporter Creer datum: 20-10-2010 12:16:16

AMSTELVEEN - Het Nederlandse pensioenstelsel komt het beste uit de bus in de wereldwijde pensioenindex van het internationale adviesbureau Mercer.
In 2009 stond Nederland ook al op de eerste plaats. Met de voorgenomen verhoging van de aow-leeftijd heeft ons land een nog hoger cijfer gekregen dan vorig jaar.

De Melbourne Mercer Global Pension Index vergelijkt pensioenstelsels in veertien landen. Zwitserland staat op de tweede plaats en Zweden op de derde. Japan kwam er het slechtst vanaf.

De stelsels zijn beoordeeld op onder meer de verhouding tussen het staatspensioen (dat wij in Nederland als aow kennen) en het aanvullend pensioen, het inkomen dat het systeem biedt na pensionering en de mate waarin ouderen deelnemen aan het arbeidsproces.

Telegraaf 20-10-10


Auteur: Reporter Creer datum: 21-10-2010 12:46:26
Pensioenfondsen blijven in zwaar weer
Van onze redactie/anp − 21/10/10, 11:17
AMSTERDAM - De pensioenfondsen verkeren nog altijd in zwaar weer. De dekkingsgraden van de grootste fondsen blijven ver onder de vereiste norm, ook bij de fondsen die iets op lijken te krabbelen. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers.

De dekkingsgraad van ambtenarenpensioenfonds ABP is in het derde kwartaal uitgekomen op 94 procent, 1 procentpunt lager ten opzichte van het tweede kwartaal.

De indicator, die aangeeft of een fonds in staat is in de toekomst aan de financile verplichtingen te voldoen, kende heftige schommelingen in de afgelopen periode, door veranderingen in de rentestand. De bezittingen van ABP namen in het derde kwartaal met 5,7 procent toe tot 13 miljard euro.

PME
Het pensioenfonds van de metaalelektro PME kwam ook uit op 94 procent, maar dat betekende een verbetering van 1 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Zorg en Welzijn
De dekkingsgraad van Zorg en Welzijn daalde naar 98 procent. Ook dat betekent een verschil van 1 procent in vergelijking met het vorige kwartaal.

de Volkskrant 21-10-10
Metaal en Techniek
Het slechtst staat het pensioenfonds Metaal en Techniek ervoor. De dekkingsgraad daalde met 2 procent tot 89 procent
Auteur: Reporter Creer datum: 25-10-2010 18:37:17
FNV: pensioenen moeten flexibeler
Om de pensioenen betaalbaar te houden, moeten ze flexibeler worden. Dat heeft voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten gezegd in het tv-programma Buitenhof.

Onbetaalbaar
Bonden en werkgevers praten al maanden over hoe het stelsel eruit moet zien. Omdat we steeds ouder worden, dreigen de pensioenen onbetaalbaar te worden.

Hard en zacht
Volgens Van der Kolk moet elk pensioen bestaan uit een 'zacht' en een 'hard' deel. De hoogte van de harde uitkering is gegarandeerd. Het zachte deel kan omhoog als een pensioenfonds goed belegt.

Minder hoge buffers
Door dit onderscheid zouden de fondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Schade herstellen
Van der Kolk wil dat werknemers de 'zachte rechten' vooral opbouwen in de eerste jaren dat ze aan het werk zijn. Daarna wordt een steeds groter deel van de opbouw gestopt in het zekere deel van de uitkering. "Als de resultaten van een fonds tegenvallen, is er voor de jonge werknemer nog niet zoveel aan de hand", legt de bondsvoorzitter uit. "Zij hebben nog lang de tijd om die schade te herstell

RTL Z 24-10-10
Auteur: Reporter Creer datum: 3-11-2010 14:57:58
Pensioenfonds medewerkers notariaat stempelt af
Het bestuur van het pensioenfonds voor medewerkers in het notariaat, de BPF, heeft definitief besloten om de pensioenen te gaan afstempelen. Vandaag blijkt tijdens het verhoor in de Tweede Kamer dat het fonds er zo slecht voor staat dat korten op (toekomstige) uitkeringen onvermijdelijk is.
Pensioenfonds verfindustrie stempelt af in 2011

Notarissen
Het pensioenfonds voor medewerkers in het notariaat heeft in het herstelplan aan de Nederlandsche Bank voorgesteld om voor een klein percentage te gaan afstempelen. Hoeveel precies wilde de voorzitter van het pensioenfonds vanmorgen in de Tweede Kamer niet zeggen, de deelnemersraad moet namelijk nog worden genformeerd. Wel zal er niet minder in de uitkeringen gesneden worden dan 6,8 procent, het percentage dat eerder geopperd was in het herstelplan. BPF is een van de veertien fondsen die door ex-minister Donner van Sociale Zaken werden gesommeerd dat er moest worden afgestemeld.

Problemen
Het pensioenfonds voor de notarissen kampt met grote problemen. Zo zijn de afgelopen tijd 2000 actieve notarissen gestopt met hun vak. Ondanks dat de beleggingen dit jaar prima renderen, de obligatieportfeuille is met tientallen procenten in waarde gestegen, is de dekkingsgraad nu nog slechts 91%. De dekkingsgraad moet over 2 jaar, eind 2012, op 105% liggen.

Problemen
De problemen zijn vooral in 2008 ontstaan toen de aandelenportefeuille van de notarissen in waarde halveerde. In 2007 waren er nog geen problemen, op 1 januari 2008 werd er zelfs nog gendexeerd, aldus de voorzitter van de SNPF. De hoegre levensverwachting van de deelnemers kostte het fonds in totaal al 9 dekkingsgraden. Ook de lage rente zorgt voor de lagere dekkingsgraad.

Notarissen zelf
Het bestuur van SNPF, de Stichting Notarieel Pensioenfonds had overigens op het laatste momenet besloten niet deel te nemen aan de openbare hoorzitting van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over de financile positie van pensioenfondsen. SNPF heeft namelijk op 29 oktober een herstelplan ingediend bij DNB en wacht eerst een reactie van de toezichthouder af. Het fonds zal vervolgens eerst de eigen deelnemers en gepensioneerden hierover informeren alvorens in de openbaarheid te treden. SNPF heeft de Kamercommissie laten weten "uiteraard beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van vragen".


De dekkingsgraad van het SNPF was eind augustus een schrikbarend lage 87,9%. Afstempelen of bijstorten lijkt voor de notarissen de enige uitweg uit hun pensioencrisis te komen.

RTL Z 03-11-10
Auteur: Reporter Creer datum: 4-11-2010 21:49:34
Kamp bekijkt andere rekenrente pensioenen

DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil onderzoeken of pensioenfondsen een andere rekenrente kunnen hanteren om hun dekkingsgraden te beoordelen. Dat heeft Kamp donderdag toegezegd aan de Tweede Kamer. Onder meer door de lage stand van de huidige rekenrente staan de pensioenbuffers nu onder druk.

Een Kamermeerderheid van PvdA, PVV, CDA en SP vroeg de minister naar de mogelijkheden om andere rekenrentes te hanteren. Daarbij wezen de partijen erop dat directeur Joanne Kellermann van De Nederlandsche Bank (DNB) een dag eerder in de Kamer heeft gezegd dat ook de hogere rente op staatsleningen gebruikt zou kunnen worden.
Kamp stelde dat als DNB een dergelijke optie op tafel heeft gelegd tijdens een hoorzitting in de Kamer het gek zou zijn als het niet wordt meegenomen in het oplossen van de pensioenproblemen


Telegraaf 04-11-10
Auteur: Reporter Creer datum: 9-11-2010 18:06:51
'Ook stresstest voor pensioenfondsen'

Na de banken worden nu ook de ongeveer zeshonderd Nederlandse pensioenfondsen onderworpen aan stresstesten.
AMSTERDAM (Dow Jones)--Dat schrijft Het Financieele Dagblad (fd) dinsdag. De pensioenfondsen moeten op deze manier meer inzicht krijgen in de risico's op de korte termijn.

De testen zullen worden afgenomen door De Nederlandsche Bank (DNB) die tegenover het fd bevestigt bezig te zijn met het opzetten van stresstesten.

Volgens de krant kon DNB nog niet zeggen of maatregelen volgen als uit de testen blijkt dat fondsen in noodscenario's in de problemen komen

RTL Z 09-11-10
Auteur: Reporter Creer datum: 10-11-2010 17:57:55
Kamp wil geen hogere rekenrente pensioenen
Miljoenen mensen zullen in 2012 waarschijnlijk worden gekort op hun pensioenen, nu minister Henk Kamp van Sociale Zaken geen andere berekening van de rekenrente voor de pensioenfondsen wil toestaan.

Geen hogere rekenrente
Kamp wil niet op korte termijn een hogere rekenrente voor pensioenfondsen hanteren om zo te voorkomen dat ze moeten korten op uitkeringen voor (toekomstig) gepensioneerden. Hij noemde dit woensdag tijdens een Kamerdebat ,,heel gevaarlijk'', omdat risico's van huidige pensioenproblemen worden doorgeschoven naar jongere generaties.

De minister beslist
In het Nederlandse systeem beslist uiteindelijk de minister van Sociale Zaken over de pensioenen en het afstempelen van opgebouwde rechten.

Meerderheid
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft juist een SP-motie aangenomen, die de regering vraagt te voorkomen dat er moet worden gekort op uitkeringen voor gepensioneerden ,,enkel en alleen'' wegens de huidige lage rekenrente. Volgens Kamp vraagt de Kamer uit te gaan van een hogere rente, terwijl niet zeker is of deze ook echt gaat stijgen. Zijn problemen met de motie gaat hij nu eerst in het kabinet bespreken. Onder meer door een lage rekenrente zijn pensioenfondsen in problemen gekomen.

Afstempelen
De grote pensioenfondsen als het ABP en PGGM staan ruim onder de minimale dekkingsgraad van 105. Als de rente niet hard gaat oplopen nog dit jaar, dan moet op 31 december onvermijdelijk het harde besluit worden genomen dat de toekomstige (pensioenen) per 1 april 2012 worden afgestempeld. Honderden pensioenfondsen staan nu rond of onder het minimale herstelpad dat is aangegeven bij DNB. Miljoenen deelnemers zullen te maken krijgen met de afbouw van rechten, ondanks het feit dat de pensioenfondsen momenteel recordvermogens van in totaal 800 miljard euro bezitten

RTL Z 10-11-10
Auteur: Reporter Creer datum: 11-11-2010 13:54:48
Kamp: pensioen is risicovol financieel product
SCHEVENINGEN - "Het pensioen is geen zorgeloze zekerheid, maar een risicovol financieel product geworden." Dat zegt minister Henk Kamp van Sociale Zaken donderdag tijdens een congres van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen.

Samenvattend kunnen we stellen dat het pensioenstelsel te duchten heeft van twee factoren die we zelf nauwelijks of niet in de hand hebben: het ouder worden van de bevolking en de ontwikkelingen op de financile markten, aldus Kamp. Volgens de minister is er wel een keuze. Er valt volgens hem te kiezen uit twee scenario's: het doemscenario en het doe-scenario.
Het doemscenario in de ogen van Kamp is blijven praten, het niet eens worden, beslissingen vooruitschuiven en lijdzaam toezien hoe ons pensioenstelsel langzaam maar zeker in verval raakt en uiteindelijk bezwijkt. Volgens hem is het minderheidskabinet van VVD en CDA een doe-kabinet dat de hand uitsteekt naar sociale partners, pensioenfondsen en parlement en zegt: laten we de problemen samen aanpakken

Telegraaf 11-11-10
Auteur: Reporter Creer datum: 25-11-2010 23:13:15
ABP verhoogt pensioenpremie wegens hogere levensverwachtingen

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zal de pensioenpremie in 2011 optrekken omdat de levensverwachting van de deelnemers is toegenomen, waarschuwt het fonds donderdag.

Premie
Met hoeveel de premies zullen stijgen, is op dit moment nog niet bekend. Eind 2010 verschijnen nieuwe CBS-prognoses, waarop de verhoging gebaseerd zal worden. Daarnaast zullen de pensioenen in 2011 in elk geval niet meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling in de sectoren overheid en onderwijs, waaruit de deelnemers van het ABP afkomstig zijn. Dat heeft het ABP-bestuur donderdag besloten.

Dekkingsgraad onder herstelpad
De reden hiervoor is de financile positie van ABP. Het pensioenfonds verkeert nog in een dekkingstekort met een dekkingsgraad van 96% eind oktober 2010. Hiervan moet nog een paar procent worden afgehaald wegens het langleven van de deelnemers. Fondsen in onderdekking hebben bij De Nederlandsche Bank (DNB) een herstelplan ingediend. Uit de daarbij met de toezichthouder gemaakte afspraken volgt dat de premies sowieso omhoog gaan bij onderdekking. Gevolg hiervan is dat de herstelopslag van 1% gehandhaafd blijft. Daarbij zal de premie met 0,1% omhoog gaat in verband met gestegen kosten.

Premie
De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen komt op 1 januari 2011 te liggen op 21,4%. Afhankelijk van de dekkingsgraad zal het bestuur begin 2011 weer bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn.

ABP: prognoses langer leven worden in 2011 verwerkt
Nederlanders blijken steeds langer te leven dan prognoses tot nu toe laten zien. ABP baseert haar financile beleid sinds 2006, na de invoering van het Financieel Toetsingskader, consequent op de meest recente prognoses van het CBS. Zo verwerkte het pensioenfonds eind 2009 de laatst beschikbare prognose omtrent de levensverwachting van Nederlanders. Eind van dit jaar zijn de nieuwste CBS prognoses beschikbaar. De toename van de levensverwachting uit deze prognose zal de premie doen stijgen. De premieverhoging wordt pas doorgevoerd op 1 april 2011, maar wel op een zodanige wijze dat de voor het hele kalenderjaar benodigde stijging van de premie in de resterende negen maanden wordt gerealiseerd.

SterfteHet leidende Actuarieel Genootschap (AG) heeft de sterftetabellen dit jaar flink aangepast, meestal volgt het CBS deze tabellen. Het AG stelt dat de pensioenfondsen 4,5% dekkingsgraad moeten nemen voor langleven. Het ABP heeft daarvan de helft al genomen.

Als het ABP dit jaar nog eens 2 tot 2,5% moet nemen dan komt de Dekkingsgraad naar verwachting onder het herstelplan uit en dan moet het fonds zich melden bij DNB, en waarschijnlijk afstempelen per 1 april 2012. Nu kan het fonds, legitiem, een jaar langer werken aan het herstel

RTL Z 25-11-10
Auteur: Reporter Creer datum: 26-11-2010 13:31:07

'Overheid plunderde pensioenreserves ABP

'HILVERSUM (ANP) - De overheid, de grootste werkgever van het land, heeft in de jaren negentig zo'n 25 miljard euro onttrokken aan de financile reserves van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Dat zegt Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen van het ABP, in de televisierubriek KRO Reporter van zaterdagavond.
HILVERSUM (ANP) - De overheid, de grootste werkgever van het land, heeft in de jaren negentig zo'n 25 miljard euro onttrokken aan de financile reserves van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Dat zegt Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen van het ABP, in de televisierubriek KRO Reporter van zaterdagavond. Jarenlang heeft de overheid volgens Frijns te weinig premie afgedragen aan het ABP. Bij de verzelfstandiging van het pensioenfonds in 1996 was de achterstand opgelopen tot zo'n 15 miljard euro, aldus Frijns, die van 1993 tot 2005 directeur beleggingen was. Volgens hem is de overheid daarmee medeverantwoordelijk voor de huidige financile problemen van het ABP. Frijns, tegenwoordig hoogleraar beleggingsleer aan de VU in Amsterdam, zegt verder dat ,,ook een groot deel van de vut-regeling'' door de overheid is gefinancierd met geld dat het ABP had gereserveerd voor de reguliere pensioenen. Daarmee zou een bedrag van 10 miljoen euro zijn gemoeid.

ND 26-11-10
Auteur: Reporter Creer datum: 30-11-2010 16:54:42
Deze pensioenfondsen gaan korten: een overzicht

Er is duidelijkheid over de 14 Nederlandse pensioenfondsen die in zwaar weer terecht zijn gekomen. We weten nu welke van deze fondsen die zijn aangewezen als probleemfondsen, gaan korten of niet.

Herstelpan
Voormalig minister van Sociale Zaken Donner komt in augustus met het nieuws dat 14 pensioenfondsen in moeilijkheden zitten. De problemen zijn groot: er moet mogelijk gekort worden op pensioenen van deelnemers. Pensioenfondsen moeten daarom met een herstelplan komen. Een korting op de pensioenuitkering of een premieverhoging zijn een van de opties.

Tandartsen
Naast de 14 'probleemfondsen van Donner' is er nog een vijftiende: het Pensioenfonds voor Tandartsen. Deze meldt zich zelf aan bij De Nederlandsche Bank en dient ook een herstelplan in. Het gaat uit van een fikse korting van ergens tussen de 9 en 15 procent. Volgens een woordvoerder wordt in de tweede helft van december bekend wat DNB adviseerd.

Onderstaand een overzicht van de fondsen die in zwaar weer terecht zijn gekomen en aangegeven of ze wel of niet moeten ingrijpen in de pensioenen van deelnemers.

Deze pensioenfondsen gaan korten
1. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Er wordt voor 3 procent gekort op de pensioenuitkeringen.

2. Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Het pensioenfonds gaat 5 procent korten op de maandelijkse uitkering van deelnemers. Het opgebouwde pensioenrecht wordt met hetzelfde percentage verlaagd.

3. Stichting Notarieel Pensioenfonds. Het pensioenfonds voor notarissen moet van DNB de pensioenen korten met 1,97 procent om het fonds weer op peil te brengen. Dezelfde korting vindt plaats bij het opgebouwde pensioenrecht.

4. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukindustrie. Vanaf 1 januari gaat dit pensioenfonds met 5,9 procent korten. Daarnaast vindt er een premieverhoging voor werkgevers van 1 procent plaats.

5. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor Medewerkers in het Notariaat. Het pensioenfonds voor medewerkers in het notariaat gaat korten, met minder dan 6,8 procent. Hoeveel precies, wordt nog bekend gemaakt.

De pensioenfondsen die toch niet korten
6. Stichting Pensioenfonds Smit. Er is door Boskalis 30 miljoen euro bijgestort in het pensioenfonds, hierdoor hoeft er niet afgestempeld te worden.
7. Stichting Pensioenfonds voor Reclame en Marketing. Begin november overgenomen door Nationale Nederlanden. De verzekeraar heeft bijgestort in het fonds en hoeft dus niet te gaan korten.

8. Pensioenfonds voor de Metaalelektro

9. Stichting Pensioenfonds GITP

10. Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

11. Pensioenfonds Rubberbedrijf Helvoet

12. Stichting Pensioenfonds Imtech

13. Stichting Pensioenfonds Nedmag

14. Nutreco Pensioenfonds

RTL Z 30-11-10

Auteur: Reporter Creer datum: 13-12-2010 17:30:37
Pensioenvermogen stijgt naar 830 miljard euro

Het totale bezit van de Nederlandse pensioenfondsen is het afgelopen kwartaal met ruim 45 miljard euro gestegen van 784,3 naar 830,7 miljard euro op 30 september. Onze gezamenlijke pensioenpot is nog nooit zo gevuld geweest. In een jaar is het vermogen met 110 miljard euro gestegen. Dat meldt DNB.

Lage rente, dure obligaties
De Nederlandse pensioenfondsen, de rijkste ter wereld als percentage van het BBP, zijn het afgelopen jaar vooral veel rijker geworden door de gedaalde rente. De lange rente ging ongeveer 1% naar beneden. De obligatieportefeuilles zijn daarop hard in waarde gestegen. De fondsen hadden op 30 september voor 300 miljard euro aan obligaties in portefeuille.

2009
De gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen hadden op 31 december 2009 'nog maar' een vermogen van 774,7 miljard euro. Voor de sociale partners partners is er nu al 56 miljard euro meer te verdelen voor de toekomst.

Verplichtingen lopen veel minder hard op
De totale technische voorzieningen zijn het afgelopen jaar ook gestegen, maar lang niet zo snel als de bezittingen. De netto contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen stegen dit jaar van 632,7 miljard naar 645,6 miljard euro. Het afgelopen kwartaal stegen de verplichtingen slechts van 643,2 naar 645,6 miljard euro, een relatief kleine stijging.

Veel extra vermogen
De algemene reserves van de fondsen zijn gigantisch gestegen. Begonnen we het jaar met relatief schamele reserves van 47,2 miljard euro, nu hebben de pensioenfondsen 119,4 miljard euro aan algemene reserves, bezit boven het benodigde eigen vermogen, in de boeken staan.

Voorbeeld: ABP
Het grootste pensioenfonds van Nederland het ABP zag zijn vermogen het afgelopen kwartaal met 13 miljard stijgen naar 231 miljard euro. Voor 2009 zijn de ambtenaren al 23 miljard euro rijker geworden. De pensioenverplichtingen stegen bij het ABP dit jaar echter van 201 naar 246 miljard euro, vooral door aanpassingen van de sterftetabellen en door een daling van de rekenrente van 3,9% naar 2,8%. De dekkingsgraad daalde daarop van 104 naar 94% per 30 september 2010.

Deze eeuw
Vanaf 1 januari 2000 zijn de totale activa van de pensioenfondsen gestegen van 436,3 miljard naar de 830,7 miljard euro op 30 september 2010, bijna een verdubbeling.

Harde kern beleggingen: 675 miljoen euro
De pensioensector, de minster van sociale Zaken en DNB rekenen zich overigens niet rijk, zij gebruiken alleen het bedrag van de harde kern van de beleggingen van de pensioenfondsen: 675 miljard euro. Dit is het geld dat zit in aandelen, obligaties, lange leningen en participaties.

Het verschil met de totale activa van de fondsen van 830 miljard euro heeft diverse redenen. Bezittingen die niet wordt meegerekend:

De derivatenposities worden niet bij de beleggingen gerekend, is ter risico-afdekking: 65 miljard euro
Securities lending (uitlenen aandelen): 20 miljard euro
Korte termijn deposito's en liquiditeiten: 38 miljard euro
Onroerend goed (vooral voor eigen gebruik): 10 tot 12 miljard euro

Totaal: 135 miljard euro

De sector rekent met de 675 miljard, maar feitelijk is het bezit dus 830 miljard euro, een groot verschil. De derivaten (bijvoorbeeld put opties op aandelen) zijn bijvoorbeeld op korte termijn te verkopen en zijn derhalve bij het bezit te rekenen.

Beleggingen niet in euro's
Opvallend feit is dat van de aandelen die de pensioenfondsen in bezit hebben 80% is uitgegeven door bedrijven van buiten het eurogebied. Van de obligaties in bezit van de fondsen is meer dan helft overheidspapier uit de eurolanden (waaronder Nederland en Duitsland).

RTL Z 13-12-10
Auteur: Reporter Creer datum: 15-12-2010 16:05:31
DNB: Rekenrente pensioenfondsen wordt niet aangepast
AMSTERDAM (Dow Jones)--De rekenrente waarmee pensioenfondsverplichtingen worden verdisconteerd om de dekkingsgraden te bepalen wordt niet aangepast, stelt De Nederlandsche Bank woensdag in een publicatie.


In het kwartaalbericht december 2010 schrijft de centrale bank, tevens toezichthouder op de pensioensector, dat de rekenrente niet wordt aangepast en dat aanpassing op gespannen voet zou staan "met de zekerheid die ten grondslag ligt aan de huidige pensioencontracten".

In de contracten is een zeker nominaal pensioen vastgelegd, wijst DNB. "Daarom moeten de toekomstige pensioenverplichtingen worden berekend op basis van een rendement dat met zekerheid te halen is."

Als getornd zou worden aan het gebruik van wat DNB als de risicovrije rente beschouwt en een hogere rekenrente wordt toegepast, "zou de noodzaak tot korting van pensioenen op korte termijn weliswaar kleiner worden, maar ontstaat het risico dat pensioenfondsen op langere termijn in nog grotere problemen komen".

De Tweede Kamer nam begin november een motie aan die de regering oproept de rekenrente te herzien, om zo verlaging van de pensioenen te voorkomen. Het kabinet wil hier niet direct aan, maar laat wel een onderzoek verrichten naar alternatieven.

De dekkingsgraden bereikten een voorlopig dieptepunt in augustus. Per eind november ligt de gemiddelde dekkingsgraad op 103%. DNB stelt dat de financiele positie van de sector "nog steeds zorgelijk" is.

Van de fondsen die eerder zeiden bij onderdekking te korten, hebben zeven ook daadwerkelijk stappen in die richting aangekondigd, aldus DNB. Het gaat hierbij om pensioenen van zo'n 49.000 deelnemers

RTL Z 15-12-10
Auteur: Reporter Creer datum: 17-12-2010 17:49:09
ABP uit de problemen: dekkingsgraad 105%

Uit berekeningen van RTL Z blijkt dat pensioenfonds ABP binnenkort niet meer onder het juk van DNB valt wegens onderdekking. De dekkingsgraad is opgelopen naar 105%! De gestegen rente en de goede tijden op de beurs brengt het fonds uit de ergste problemen.

Enorme stijging dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het ABP stond op 30 november nog op 99 procent, eind augustus was deze nog slechts 88 procent! Door de fors gestegen rekenrente is de dekkingsgraad gestegen tot 105%, ruim boven de kritische grens van 104,3. Als het pensioenfonds drie kwartalen boven de 104,3 staat dan krijgt het fonds van DNB meer vrijheid in het beleggingsbeleid en is het uit de herstelfase. Het risicoprofiel mag niet verhoogd worden zolang een fonds in de herstelfase zit.

105%
Ook kan het fonds bij een dekking van 105% weer voorzichtig gaan denken aan een gedeeltelijke compensatie voor inflatie. Het gevaar voor afstempelen van pensioenen is met deze dekkingsgraad voorlopig geweken. Bij een dekkingsgraad van 135% volgt pas een volledige indexatie voor inflatie en loonstijgingen voor de 2,6 miljoen ambtenaren, inclusief misgelopen compensatie van de afgelopen jaren. Een pensioenfonds wordt overigens al als echt gezond verklaard bij 125%.

Rente gestegen
Sinds eind augustus is de rekenrente van de pensioenfondsen, door gestegen problemen op de Europese kapitaalmarkten, met bijna 1 procentpunt gestegen naar 3,4%. In augustus stond de swap op 2,5% het laagste punt ooit. Op 30 november was de rekenrente precies 3,15%. In december is deze rekenrente alweer met 25 basispunten opgelopen naar nu 3,4%. Bij het APB stijgt de dekkingsgraad met 13 punten per 1 procentpunt renteverhoging.

ABP profiteert flink van rentestijging
Het ABP heeft daarbij een relatief lage renteafdekking voor een Nederlands pensioenfonds. Het fonds is te groot om renteswaps op de portefeuille af te sluiten, het zou dan gaan om tientallen miljarden euro's aan onderliggende waarde. Het voordeel daarvan is dat een stijging van de rente geen extra geld kost wegens het afdekken van de risico's naar beneden. De obligatieportefeuille is de afgelopen maand wel voor miljarden euro's in waarde gedaald. Aandelen zijn wel meer waard geworden, beurzen staan wereldwijd op het hoogste punt van het jaar.

Premie omhoog
Het ABP verhoogt per 1 april 2011 wel de pensioenpremie wegens de stijging van de verwachte levensverwachting. Vorig jaar heeft het fonds daar al flink voor afgeboekt op de dekkingsgraad. De nieuwe cijfers van het CBS van vrijdag worden opgevangen door de premie vanaf volgend jaar te verhogen.

RTL Z 17-12-10
Auteur: Reporter Creer datum: 28-01-2011 18:28:53
Kamp: nog het nodige te doen aan pensioenen

DEN HAAG
- De stijgende rente helpt pensioenfondsen een beetje op adem komen, maar volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) blijft er nog het nodige te doen. Door de stijgende rente zijn dekkingsgraden van veel fondsen weer boven de 100 procent uitgekomen, maar volgens Kamp is meer nodig om ervoor te zorgen dat pensioenuitkeringen ook kunnen meestijgen met de inflatie en/of loonontwikkeling.
Dat maakte de VVD-bewindsman vrijdag duidelijk na afloop van de ministerraad. Hij hoopt dat werkgevers en de vakbeweging snel een pensioenakkoord sluiten om de oudedagvoorziening beter bestand te maken tegen schommelingen op de financile markten en de stijgende levensverwachting. Volgens Kamp verlopen de onderhandelingen tussen sociale partners goed.

ND 28-01-11
Auteur: Reporter Creer datum: 18-02-2011 19:55:26
10 pensioenfondsen korten op pensioenen

Van de 550 Nederlandse pensioenfondsen moeten in totaal slechts 10 fondsen afstempelen op de rechten om weer gezond te worden. Zes fondsen hebben al gekort en vier gaan mogelijk korten in 2012. Dat meldt de Nederlandse pensioenfederatie. In totaal krijgen in totaal 15.000 gepensioneerden een lager pensioen.

10 fondsen
340 van de 550 Nederlandse pensioenfondsen hebben in 2009 een herstelplan moeten indienen bij De Nederlandsche Bank. Van deze 340 fondsen halen liggen er 330 op schema om de minimum dekkingsgraad van 105 eind 2013 te halen zonder te korten op de pensioenen en pensioenrechten. Hieronder het overzicht van de pensioenfondsen die per 1 januari 2011 wel tot korten zijn overgegaan en van de vier fondsen die vandaag hebben aangekondigd (mogelijk) per 1 april 2012 te moeten gaan korten.


De lijst van Donner
In augustus 2010 zijn de namen van 14 pensioenfondsen bekend geworden die volgens De Nederlandsche Bank mogelijk moesten gaan korten. Vijf van die veertien hebben daadwerkelijk per 1 januari jl. de pensioenen gekort.

Het gaat om deze fondsen:

- Pensioenfonds Openbare Apothekers (beroepspensioenfonds: circa 2700 deelnemers, 850 slapers en 1000 gepensioneerden)

- Bpf voor Medewerkers in het notariaat (bedrijfstakpensioenfonds: circa 8000 deelnemers, 12000 slapers en 2000 gepensioneerden)

- Notarieel pensioenfonds (beroepspensioenfonds: circa 3300 deelnemers, 1400 slapers en 1600 gepensioneerden)

- Bpf voor de Verf en drukinktindustrie (bedrijfstakpensioenfonds: circa 6300 deelnemers, 4000 slapers en 1000 gepensioneerden)

- Pensioenfonds Ballast Nedam (ondernemingspensioenfonds: circa 2200 deelnemers, 3000 slapers en 1800 gepensioneerden)

Bij de overige negen fondsen, ondermeer PME en PMT, is korten niet meer aan de orde.

Tandartsen
Daarnaast heeft het beroepspensioenfonds voor de tandartsen en tandartsspecialisten zelf de beslissing genomen om per 1 januari 2011 te korten. Dit is overigens een slapersfonds, zonder actieve deelnemers, maar met circa 5300 slapers en 2500 gepensioneerden.

De 4 van vandaag
De vier pensioenfondsen die vandaag bekend zijn geworden, hebben op basis van hun dekkingsgraad per eind 2010 een voornemen tot korten in de evaluatie van hun herstelplan moeten opnemen. Het gaat daarbij om een voorgenomen korting per 1 april 2012, meestal in combinatie met andere maatregelen, zoals premieverhogingen. Uiteraard kan tot die datum nog veel veranderen; als in de tussentijd het herstel aantrekt kunnen kortingen wellicht achterwege blijven. Aan de hand van de dekkingsgraad op 31 december 2011 wordt definitief bepaald of er wordt gehakt in de (toekomstige) uitkeringen.

Het betreft de volgende vier fondsen:

- Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie en Gemaksvoedingsindustrie (VLEP)

- Stichting Pensioenfonds Cultuur

- Pensioenfonds Royal Leerdam

- Stichting ISS Pensioenfonds.

Het gaat in totaal om 90.000 betrokkenen, waaronder circa 5.000 gepensioneerden.

RTL Z 18-02-11
Auteur: Reporter Creer datum: 25-06-2011 13:45:49


Een pensioen op drijfzand
|
Marcel ten Broeke

Zwaait u voorlopig nog niet af op uw werk? Dan is ook uw pensioen wellicht gebouwd op drijfzand. Het onlangs gepolderde pensioenakkoord verandert daar weinig aan. Althans, niet ten goede. Het is diefstal en fraude.

Zouden politici eigenlijk nog boeken lezen in dit tijdperk van tweets en oneliners? Nu ja, wellicht in het uitgebreide zomerreces dat eind volgende week begint.

Tijdens hun verblijf buiten de Haagse kaasstolp doen parlementarirs er in ieder geval goed aan in hun vakantiekoffer, ergens tussen de zonnebrandcrme en de beachballset, een exemplaar te steken van het in mei verschenen boek De pensioenmythe van Martin Pikaart.

In ruim 200 bladzijden (ISBN 9789047004011; 19,95) fileert Pikaart, die voorzitter is van Alternatief voor Vakbond (AVV) en tevens onafhankelijk pensioenadviseur, zorgvuldig het pensioensysteem. En wat daarbij complex lijkt, is eigenlijk heel eenvoudig, licht de schrijver toe in zijn woonplaats Utrecht. Pensioenfondsen hebben te veel beloofd, te lang gegokt op mooie rendementen en van de ouderen van nu veel te weinig premie gevraagd.

Helemaal nieuw is die analyse voor in het boek door oud-financieel topman Jan van de Poel van pensioenfonds ABP zeer realistisch genoemd niet. In het verleden trokken verschillende organisaties, waaronder het Centraal Planbureau (CPB), al wel aan de bel. Soms zacht, soms wat harder.

Maar niemand luisterde. De sociale partners werkgeversorganisaties en vakbonden niet, noch politici.

En zo kon het dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen (die aangeven in hoeverre fondsen kunnen voldoen aan alle toekomstige verplichtingen) daalden van gemiddeld 235 procent eind jaren 80 tot slechts 95 procent na de financile crisis van 2008.

En nu is het eigenlijk te laat, zegt Pikaart. Jongere generaties lopen volgens hem groot risico hun pensioenaanspraak volledig te verliezen, omdat die zal worden opgesoupeerd door de generatie babyboomers die op het punt van afzwaaien staat.

Pikaart: Dit is het laatste jaar dat er meer geld in de pensioenkassen stroomt dan eruit verdwijnt. Volgend jaar keert dat tij. En hoe. Alleen al in de eerste vijf jaar zal pakweg 20 procent van het pensioenvermogen worden uitgekeerd. En dat lukt alleen maar door de pensioenspaarpot van jongere generaties te plunderen.

In het scenario dat Pikaart schetst, is door een slecht pensioenbeleid, de vergrijzing en een oplopende levensverwachting over pakweg twintig jaar de bodem in zicht van de internationaal altijd zo geroemde Hollandse pensioenpot. Tenzij er nu wordt ingegrepen, zegt hij. En dat kan door het systeem drastisch te hervormen. En vooral: te korten op de ultrariante aanspraken die veel ouderen van nu in het vooruitzicht is gesteld.

Pensioenakkoord

Komt dan even mooi uit dat vakbonden, werkgevers en de overheid eerder deze maand, na maandenlang getalm, hun langverwachte pensioenhervorming presenteerden? Een akkoord dat volgens alle partijen de oudedagsvoorziening (AOW en aanvullend pensioen, zie kader) stukken beter bestand maakt tegen de vergrijzing en schommelende financile markten.

Pikaart schudt het hoofd. Dit akkoord is n groot drama. Het is diefstal en het is fraude. Serieus, ik heb nooit gedacht dat het ng slechter kon worden dan het nu al is. Dat de sociale partners het lef zouden hebben hun problemen z weg te poetsen. Ik had het mis.

Belangrijkste bezwaar van Pikaart en met hem een keur aan economen en pensioendeskundigen is dat het akkoord in lle gevallen slecht uitpakt voor jongeren. De sociale partners hebben afgesproken dat pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen anders kunnen berekenen. Ze mogen straks voor de verdeling van het geld uitgaan van de verwachte rendementen in plaats van de huidige, veel veiliger rentevoet.

Pikaart: Dat is het frauduleuze. Achter de glazen pensioenspaarpot wordt in feite een extra spiegeltje gezet, waardoor fondsen iedere euro die ze hebben, dubbel denken te kunnen uitkeren. Degenen die het eerst aan de beurt zijn, profiteren zo tot de kas leeg is.

Als een pensioenfonds problemen heeft met zijn dekkingsgraad kan het dus straks gewoon het beleggingsbeleid wat risicovoller maken, en dan zijn de problemen cosmetisch verdwenen, aldus Pikaart. Maar wanneer de beleggingswinst tegenvalt en dat doet zij eigenlijk altijd dan is de schade volgens hem niet te overzien. Hoogleraar risicomanagement Theo Kocken van de Vrije Universiteit berekende deze week dat jongeren in zo'n geval tot bijna 100 procent van hun inleg kunnen verliezen.

Tandeloos toezicht

Voor veel werknemers zijn die consequenties van het pensioensysteem niet te bevatten. Al die honderden miljarden die worden beheerd, daarop zou toch een soort supertoezicht moeten zijn? Maar daar zit 'm precies de pijn, stelt Pikaart. Het toezicht is in handen van De Nederlandsche Bank. Maar de machtspositie die de sociale partners in het verleden met hulp van de overheid hebben opgebouwd is immens. Iedere vorm van toezicht komt tot stand in samenspraak met de polder. En die bepleit voortdurend boterzachte regels. DNB zou misschien wel willen bijten, maar is een tandeloze tijger.

Ook van pensioenfondsbesturen hoeven deelnemers volgens Pikaart weinig te verwachten. Dezelfde vakbonden en werkgeversorganisaties, soms zelfs dezelfde personen, die de pensioenregels ontwerpen, voeren ze ook uit en houden er zelfs toezicht op. Ze zijn dus architect, aannemer n intern toezichthouder van hun eigen systeem. Het is incestueus.

Burgers die menen dat vakbonden een soort charitatieve instellingen zijn die het beste met het land voor hebben, zitten er flink naast, stelt hij. Ze behartigen vooral het deelbelang van hun achterban van vijftigplussers. En die heeft als belangrijkste doel: zo snel mogelijk eruit, met zo veel mogelijk geld.

Ook werkgeversorganisaties bezitten op dit punt weinig hervormingsdrang. Het eerste wat Bernard Wientjes van VNO-NCW voor de camera zei nadat het pensioenakkoord was gesloten, was: De polder is gered. Het gaat hen niet om de kwaliteit van de koopkracht van toekomstige generaties, maar om het behoud van de eigen machtspositie.

Dat politici deze sociale partners in 2011 nog altijd die macht toebedelen, snapt hij niet. Neem de bonden. Het aantal jongere leden neemt drastisch af en het aandeel van gepensioneerden neemt juist enorm toe. Gezien hun samenstelling zijn de bonden daarmee allang niet meer representatief voor de doorsneewerknemer.

Parlementaire enqute

De inkt van het akkoord was echter nog niet droog of politici zetten het vrij massaal op een juichen. Pikaart: Grotendeels komt dit doordat ons pensioensysteem zo ingewikkeld is dat maar weinig Kamerleden de ins en outs kennen. Iets wat in zijn ogen ook geldt voor veel pensioenbestuurders. Ze moeten grote sommen geld beleggen met de kennis die ze vaak opdoen in n of twee scholingsdagen per jaar. Dan word je natuurlijk z om de tuin geleid door de snelle jongens van de grote zakenbanken.

De politiek heeft volgens Pikaart helaas onvoldoende geleerd van eerdere perikelen in de sociale zekerheid, met name rond de WAO. Ook daarover hadden de sociale partners het volledig voor het zeggen. Dat was natuurlijk vragen om problemen. En we weten allemaal waarop het is uitgedraaid: begin jaren negentig was 50 procent van de ouderen zogenaamd arbeidsongeschikt.

Er was een parlementaire enqute, onder leiding van PvdA'er Buurmeijer, voor nodig om de falende polderpartners van hun taak te ontheffen. Precies zo'n enqute is volgens Pikaart nu gewenst omtrent de pensioenen, het laatste bastion waar sociale partners nog alle macht hebben. Alleen op die manier kan worden geregeld dat de mensen van wie het pensioengeld is, de deelnemers, eindelijk cht inspraak krijgen in wat er met hun geld gebeurt.

Ook zou het winst zijn, meent Pikaart, wanneer deelnemer niet meer verplicht bij n bepaald pensioenfonds moeten inleggen, maar zelf kunnen kiezen. Als ik altijd voor veilig ga, dan kies ik voor een pensioenfonds dat louter belegt in Duitse staatsobligaties en dus voor een lager, maar ook zekerder pensioen. Iemand die van risico houdt, kiest dan maar voor een cowboyfonds, dat al het geld in Griekenland steekt.

Iedere generatie zijn eigen pot

De gemiddelde oude dag in Nederland bestaat voor de helft uit AOW, de rest is bedrijfspensioen. Ongeveer 95 procent van de circa 6 miljoen werknemers laat dit pensioengeld (verplicht) beheren door pensioenfondsen. In Nederland zijn er ongeveer 600 actief, waarvan de meerderheid is gelieerd aan een onderneming. De meeste werknemers (85 procent) nemen echter deel in een van de ongeveer tachtig bedrijfstakpensioenfondsen, waarvan het merendeel is aangesloten bij ABP (overheid en onderwijs), PFZW (zorg en welzijn), PME en PMT (groot-,respectievelijk kleinmetaal) en bpfBOUW (bouwnijverheid). Deze vijf 'grote jongens' beheren circa 60 procent van het totale Nederlandse pensioenvermogen van 600 miljard euro.

Pensioenen zijn gebouwd op drijfzand

Waar politiek en polder het pensioenakkoord inmiddels weer op losse schroeven door onrust binnen de FNV vooral toejuichen, zijn veel economen minder positief. Bas Jacobs bijvoorbeeld, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Hij benadrukt dat het huidige stelsel weliswaar hard toe is aan revisie, maar dat het pensioenakkoord de onderliggende problematiek niet oplost.

Ht manco aan het huidige systeem is dat er geen afspraken zijn gemaakt over wie de risico's draagt. Welke generatie draait er op voor tegenvallers en wie incasseert de meevallers als het goed gaat? Ook het pensioenakkoord geeft hier geen antwoord op. Sterker, doordat fondsen zichzelf met boekhoudkundige trucs rijk kunnen gaan rekenen, worden er straks alleen nog maar meer beleggingsrisico's genomen, wat de kans vergroot dat jongeren het kind van de rekening worden.

Dit dieper liggende pensioenprobleem komt volgens Jacobs ten onrechte op de achtergrond te staan, door het gegeven dat fondsen te weinig geld in kas hebben om een inflatiebestendig pensioen zonder beleggingsrisico te garanderen. Een dekkingsgraad van 105 procent, de minimumvereiste van DNB, is daarvoor ontoereikend. Dat zegt alleen iets over het nominale pensioen, dus het bedrag in geld. Niet over wat je op termijn voor dat geld kunt kopen.

Om een risicovrij en inflatievast pensioen waar te maken is volgens Jacobs een dekkingsgraad van ongeveer 150 procent vereist. Dat geld is er niet. Maar met name de vakbonden willen deze ongemakkelijke waarheid niet onder ogen zien. Daarmee ontlopen ze op grove wijze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Die ongedekte rekening van de pensioenfondsen is volgens Jacobs ontstaat doordat fondsen jarenlang meer beloofd hebben dan ze kunnen waarmaken. En dat kan alleen maar worden opgelost door de pensioenaanspraken af te stempelen. Verhoging van premies is geen optie, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens.

Maar omdat niemand die ongedekte rekening betalen wil, schuiven pensioenfondsen volgens Jacobs tekorten steevast door naar de toekomst en dus naar toekomstige generaties. Dankzij de zwendel in het pensioenakkoord kunnen fondsen gewoon weer verder indexeren (corrigeren voor inflatie, MtB), terwijl dat in het huidige systeem de komende tien jaar praktisch onmogelijk was geweest.

Toch kunnen jongeren volgens de hoogleraar niet eindeloos worden gebruikt om de tekorten in hun kassen aan te zuiveren. Dat bedreigt de continuteit van pensioenfondsen. Straks zeggen jongeren: Ik heb geen zin meer om mee toe doen aan dit collectieve systeem, waarin ik alleen maar stort en straks zelf nauwelijks nog een uitkering van krijg.

Dat is volgens Jacobs verre van ondenkbaar. Je ziet nu al op kleine schaal ontwijkgedrag van jongeren die bewust gaan werken in een sector met veel jongeren. Of ze worden zzp'er en sparen dan zelf voor hun pensioen. Als dat op grotere schaal gebeurt, keert de wal het schip. En dat moeten we niet willen. Collectieve pensioenregelingen zijn voor veel burgers onmisbaar.

Elkaar in de polder diep in de ogen kijken en over de eigen schaduw heen springen, luidt daarom het advies van Jacobs. De oplossing ligt volgens hem in een pensioensysteem met zogenoemde generatierekeningen, waarbij iedere leeftijdsgroep binnen een pensioenfonds een eigen spaarpot heeft. Dan is het niet meer mogelijk dat kortzichtige pensioenfondsbestuurders zichzelf uit te problemen denken te halen door het geld dat ze tekortkomen voor de pensioenen van ouderen, uit de pot van de jongeren te trekken omdat die toch te slecht georganiseerd zijn om hiertegen in opstand te komen.

Ref.Dagblad 25-06-11
Auteur: Reporter Creer datum: 15-12-2011 21:45:52
Veel fondsen moeten pensioen verlagen

APELDOORN Tientallen fondsen kondigen in januari aan dat de pensioenen omlaag moeten. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is momenteel de dekkingsgraad van meer dan 250 pensioenfondsen te laag. Bij 150 daarvan zijn drastische maatregelen noodzakelijk wegens de ernst van de situatie.

De gemiddelde dekkingsgraad ligt op dit moment met 95 procent ver achter op schema. Pensioenfondsen die niet de vereiste dekkingsgraad hebben, moeten in januari hun klanten er al op voorbereiden dat ze waarschijnlijk per 1 april 2013 hun uitkering moeten verlagen.

Donderdag presenteerde DNB eerder op de dag een gemiddelde dekkingsgraad van 97 procent van de Nederlandse pensioenfondsen, maar dat zijn cijfers uit het derde kwartaal. Volgens pensioenadviseur Mercer staat het gemiddelde inmiddels op 95 procent.

Ref.Dagblad 15-12-11

Auteur: Reporter Creer datum: 22-09-2012 17:07:34
Geen sprake van leegeten fondsen

Pensioenpot ook over twintig jaar nog vol

door Sameer van Alfen

AMSTERDAM - De financile positie van Nederlandse pensioenfondsen staat zwaar onder druk. Maar dat wil niet zeggen dat de pensioenpotten binnen mum van tijd leeg zullen stromen vanwege de vergrijzing, zoals sommige criticasters waarschuwen. Integendeel zelfs, de komende twintig jaar bulken de fondsen nog van het geld. Wat overigens niet betekent dat ze een toekomst zonder zorgen tegemoet gaan.

Dat blijkt uit cijfers die de grootste drie pensioenfondsen van ons land op verzoek van De Telegraaf hebben verstrekt. Het gaat om ambtenarenfonds ABP (2,8 miljoen deelnemers), zorgfonds PFZW (2,5 miljoen deelnemers) en kleinmetaalfonds PMT (1,2 miljoen deelnemers). Werknemers sparen hier via hun baas voor extra pensioen naast de aow.

Van de vijf grootste Nederlandse fondsen wilden alleen ABP, PFZW en PMT meewerken. Bpf Bouw (800.000 deelnemers) weigerde botweg om de cijfers te geven.Het fonds voor de metalektro PME (610.000 deelnemers) kon niet aan de vraag voldoen, vanwege 'capaciteitsgebrek'.

Uit de gegevens valt op te maken dat zelfs bij een beperkt rendement van 0 tot 3% per jaar de vermogens van de drie reuzen tot 2032 blijven stijgen. Ter vergelijking: het rendement bij het drietal bedroeg de afgelopen twintig jaar gemiddeld zo'n 7%.

De fondsen gaven een prognose van hun premie-inkomsten en pensioenuitkeringen voor de komende twintig jaar. Vervolgens is gekeken naar hoe het vermogen van elk fonds zich ontwikkelt bij een verondersteld rendement van -3%, 0%, 3% en 6%.

Conclusie: bij een gemiddeld jaarlijks rendement van 3% tot 2032 - dus minder dan de behaalde 7% over de laatste twintig jaar - wordt de pensioenpot bij ABP, PFZW en PMT verre van 'leeggegeten'.

Toch waken de fondsen voor de boodschap dat er helemaal geen problemen zijn binnen Nederlandse pensioenfondsen.

Telegraaf 22-09-12
Auteur: Reporter Creer datum: 12-09-2013 15:25:30
Kosten pensioenbeheer gestegen
12-09-2013 13:28 | gewijzigd 12-09-2013 13:44 | ANP
De kosten die Nederlandse pensioenfondsen maken voor het beheren van pensioenen, zijn vorig jaar met gemiddeld bijna 4 procent gestegen. Dat blijkt uit berekeningen van de Pensioenfederatie, op basis van 154 jaarverslagen van pensioenfondsen.

De kosten van het pensioenbeheer per deelnemer liepen op, van gemiddeld 103 euro in 2011, tot 107 euro vorig jaar. Een woordvoerder van de koepel van pensioenfondsen schrijft de toename toe aan de opgelopen inflatie (2,9 procent), gestegen toezichtkosten van de AFM en DNB en hogere communicatiekosten. Veel in moeilijkheden verkerende fondsen moesten vorig jaar meer geld steken in het informeren van deelnemers over de financile situatie.
De kosten van het vermogensbeheer stegen vorig jaar tot 0,43 procent van het belegd vermogen. Een jaar eerder was dit nog 0,40 procent. De transactiekosten (de directe kosten van het beleggen) stegen van gemiddeld 0,13 procent tot 0,15 procent.

De 154 onderzochte fondsen hadden eind 2012 een belegd vermogen van 856 miljard euro, circa 93 procent van het totaal in Nederland. De Pensioenfederatie heeft de rapportage van de kosten en transparantie van de pensioenfondsen gestuurd naar staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken).

Ref.Dagblad 12-09-13
Auteur: Alex Creer datum: 1-07-2014 15:24:24
Pensioenfondsen staan er weer wat beter voor
|
ANP


Nederlandse pensioenfondsen staan er een stuk rooskleuriger voor dan een jaar geleden. De gemiddelde dekkingsgraad stond eind juni op 114 procent, een stijging van 13 procentpunten ten opzichte van precies een jaar eerder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van onderzoeksbureau Aon Hewitt.

Vergeleken met vorige maand is de dekkingsgraad 2 procentpunten gestegen. Deze graadmeter geeft aan in hoeverre pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

De nieuwe rekenregels waarmee het kabinet onlangs instemde, zorgen echter naar verwachting voor een daling van de gemiddelde dekkingsgraad van minimaal 7 procentpunten per 1 januari 2015. Daarnaast worden de eisen om te kunnen indexeren zwaarder. „Pensioenfondsen hebben het afgelopen jaar goed gepresteerd, maar de werkende en gepensioneerde Nederlanders merken daar weinig van”, stelt Frank Driessen, pensioenexpert bij Aon.


Ref.Dagblad 01-07-14
Auteur: Alex Creer datum: 16-10-2014 17:13:37
Waarde pensioen daalt nog 10 jaar

De pensioenen zullen niet meegroeien met de inflatie

ANP

Het ambtenarenpensioenfonds ABP en het pensioenfonds Zorg en Welzijn zeggen dat ze de komende tien jaar hun pensioenen niet kunnen indexeren. Dat houdt in dat de pensioenen niet zullen meegroeien met de inflatie, waardoor het pensioen voor gepensioneerden minder waard wordt en dat werkenden minder pensioen opbouwen.

Dat komt volgens de pensioenfondsen door strengere regels waarmee de Tweede Kamer vanavond waarschijnlijk instemt. Die schrijven voor dat fondsen hogere financile buffers moeten aanleggen, voordat ze mogen indexeren. Door de historisch lage rente is het aanleggen van die buffers nu erg moeilijk.
Sneller indexeren

Metaalpensioenfonds PME wil nog niet te veel vooruitkijken. "Voorspellen wanneer we weer kunnen indexeren is echt koffiedik kijken", zegt een woordvoerder van het fonds, "maar door de nieuwe regels wordt indexeren zeker niet makkelijker gemaakt".

Dennis van Ek van pensioenadviesbureau Mercer verwacht dat de meeste pensioenfondsen over 2 tot 3 jaar wel weer in staat zijn om deels te indexeren, maar dat volledige indexatie nog wel 10 jaar kan duren.
Minder waard

De afgelopen jaren zijn veel pensioenen al nauwelijks gendexeerd. Het ambtenarenfonds heeft daardoor een pensioenachterstand opgelopen van ruim 9 procent en het pensioenfonds Zorg en Welzijn van meer dan 12 procent.

De pensioenfondsen verwachten dat die achterstanden de komende jaren nog veel verder zullen oplopen. Hoeveel de pensioenen de komende jaren precies minder waard worden is nog onbekend en hangt af van de inflatie en de ontwikkeling van de economie.

Dat het fors zal zijn, is zeker volgens de pensioenfondsen. "Het kan wel tot 20 procent achterstand oplopen, dus dat is best heel erg veel", zegt Peter Borgdorff, directeur van pensioenfonds Zorg en Welzijn.

NOS 16-10-14
Auteur: Reporter Creer datum: 14-07-2015 11:41:39

Pensioenstelsel wordt revolutionair omgebouwd

14-07-2015 10:00 | Marcel van de Grift

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt ingrijpend verbouwd, schrijft Marcel van de Grift. Dat geldt voor alle drie de fundamenten van het stelsel: solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling.

Het kabinet presenteerde maandag een hoofdlijnennota over de toekomst van ons pensioenstelsel. De nota stelt expliciet: „We kunnen niet terug naar de tijd van vr de crisis, toen de inherente onzekerheden van het pensioen onder de oppervlakte bleven door een gunstige economisch tijd.” De huidige middelloonregeling suggereert volgens het kabinet meer zekerheid dan kan worden waargemaakt. De financile crisis heeft laten zien dat een kapitaalgedekt stelsel kwetsbaar is vanwege de afhankelijkheid van de financile markten.

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat stevig op de schop in de komende jaren. En dat geldt voor alle drie de fundamenten van ons stelsel, namelijk solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling.
Geen doorsneepremie

Na de SER, de beide toezichthouders AFM en DNB en vele opinieleiders in de pensioensector kiest ook het kabinet voor afschaffing van de doorsneepremie. De doorsneepremie is een belangrijk middel voor het organiseren van solidariteit bij verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. In het huidige stelsel betalen jongeren te veel in relatie tot hun pensioenopbouw, en ouderen te weinig. Wanneer de verhouding tussen jongeren en ouderen gelijk blijft of je blijft als jongere werkzaam in een bedrijfstak met een verplicht pensioenfonds, is er niet veel aan de hand. Omdat deze twee aannames steeds minder opgaan, is de doorsneepremie moeilijk houdbaar.

In plaats hiervan komt een stelsel waarbij jongeren meer opbouwen dan ouderen, terwijl de premie voor iedereen gelijk is. Dat is de zogenaamde degressieve opbouw. Ondanks alle voordelen van deze nieuwe systematiek kleven hier ook nadelen aan. Werknemers die later herintreden, zullen in het nieuwe systeem een lager pensioenresultaat opbouwen. Dit zou vooral in het nadeel van vrouwen kunnen zijn. Of alle herverdelingsproblemen hiermee zijn opgelost, is dus maar zeer de vraag.
Persoonlijke rekening

Het kabinet heeft in navolging van de SER een keuze gemaakt voor persoonlijke pensioenrekeningen, met de mogelijkheid om collectief nog allerlei risico’s te delen. En zelfs dat laatste is de vraag, omdat het kabinet aangeeft alleen te willen kiezen voor risicodeling als het voldoende meerwaarde oplevert in termen van het pensioenresultaat.

Het kabinet is op zoek naar het beste van beide werelden: een combinatie van een middelloonregeling en een beschikbare-premieregeling. Bij deze laatste regeling liggen alle risico’s bij de werknemer. Het kabinet heeft verschillende randvoorwaarden geformuleerd voor de uitwerking van de variant van de persoonlijke pensioenrekeningen. Zo moet er sprake blijven van heldere eigendomsrechten. Dit houdt in dat de verdeling van de waarde binnen het pensioenfonds niet mag veranderen bij besluiten van het fonds.

Dit perkt de beleidsvrijheid van pensioenfondsbesturen behoorlijk in. In combinatie met de eigendomsrechten van een deelnemer worden pensioenfondsen eigenlijk pensioenverzekeraars (uitvoerders van een verzekeringscontract). Wanneer in de pensioenregeling ook ruimte ontstaat voor individuele beleggingsprofielen van werknemers, is de vraag welke bevoegdheden bestuurders van pensioenfondsen overhouden ten aanzien van premie, indexatie en beleggingen.

Het is opvallend dat hier tot nu toe weinig aandacht voor bestaat. Bij een keuze voor persoonlijke pensioenrekeningen zie ik niet veel knoppen waaraan een bestuur van een pensioenfonds nog kan draaien.

Daarnaast wil het kabinet naast de handhaving van verplichte pensioenregelingen meer keuzevrijheid voor de werknemer. In de hoofdlijnennota kiest het voor een meer gedifferentieerde aanpak, geen ”one size fits all”. Werknemers zouden niet te weinig, maar ook niet te veel pensioen moeten opbouwen. Het kabinet maakt in dit kader ook een verbinding tussen pensioen en wonen (vergelijk het RMU-idee voor aflossing van de woning). Er zijn werknemers die verplicht meer pensioen opbouwen dan waaraan ze behoefte hebben, gezien de samenhang met andere vermogensbronnen zoals individueel pensioen, vrije besparing of een eigen woning.
Meer marktwerking

De collectiviteit wordt ingewisseld door individuele pensioenrekeningen, de kenmerkende doorsneepremie wordt ingeruild voor omgekeerde pensioenopbouw. Blijft het derde kenmerk van het Nederlandse pensioenstelsel, de verplichtstelling, wel overeind?

De hele pensioensector is overtuigd van het belang van verplichte collectieve pensioenregelingen. Veel meer discussie bestaat over de vraag of een verplichte pensioenuitvoerder nog steeds gewenst is. Voor sociale partners komt er steeds meer ruimte om zelf te bepalen waar zij een pensioenregeling onderbrengen.

Zo is er inmiddels naast de bestaande pensioenverzekeraars de mogelijkheid van de oprichting van een premiepensioeninstelling (PPI). En vanaf 2016 wordt het mogelijk om een Algemeen Pensioenfonds (APF) op te richten. Ook de figuur van een commercieel pensioenfonds is nu al te zien. Bij het verplicht gestelde Pensioenfonds Grafische Bedrijven worden bedrijven uit zeer uiteenlopende branches aangesloten (Boskalis, zeevisserij etc.). Te verwachten is dat de verplichtstelling voor uitvoerders de komende jaren ook zal sneuvelen.

De auteur is senior pensioenadviseur bij Visser & Visser.

Reformatorisch Dagblad 14-07-15
Auteur: Reporter Creer datum: 15-03-2016 16:04:41
Klijnsma: Grote zorgen over pensioenfondsen

ANP

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat nog deze week in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) over de dekking van de pensioenfondsen. Het baart de bewindsvrouw grote zorgen dat de rente verder daalt, waardoor de fondsen in de problemen kunnen komen.

Klijnsma reageerde dinsdag op vragen uit de Tweede Kamer over het besluit van de Europese Centrale Bank vorige week om de rente verder te verlagen. Dat kan de pensioenen behoorlijk gaan raken, benadrukte PvdA-Kamerlid Roos Vermeij.

Klijnsma erkende dat de fondsen onder druk staan door de lagere rentestand en de situatie op financile markten. „Dat is zo klaar als een klontje”. Ze verwacht voor 2016 nauwelijks kortingen op de pensioenen. Verder wijst ze erop dat de mogelijke kortingen voor 2017 kunnen worden uitgesmeerd over tien jaar. „Dat helpt enorm.”

Klijnsma hoopt over twee maanden meer duidelijkheid te hebben na de nieuwste cijfers van DNB. De bank houdt toezicht op pensioeninstellingen en levensverzekeraars waar mensen een aanvullend pensioen opbouwen. Daarnaast stelt DNB de rekenrente vast waarmee de pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten waarderen.

Reformatorisch Dagblad 15-03-16
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier