Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemenië Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Het is nog niet zo makkelijk een ex-moslim te helpen
Jacob Hoekman

Orthodoxe moslims in Pakistan protesteerden in 2010 massaal tegen de Pakistaanse christin Asia Bibi, die ter dood veroordeeld werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewetgeving. Die wetgeving zorgt vaak voor problemen voor bekeerlingen, bleek woensdag in Brussel. beeld EPA
De schrijnende verhalen over wat er kan gebeuren met een moslim die christen wordt, zijn bekend. Maar als iedereen ze zo schrijnend vindt, waarom gebeurt er dan niets? „Het is een zaak van lange adem om dit te veranderen.”

„Ik ben zelf een slachtoffer van de sharia; ik ben ter dood veroordeeld nadat ik christen werd. We moeten duidelijk zijn. Wat Mohammed zegt, kan niet met fundamentele mensenrechten verenigd worden.”
De Egyptisch-Italiaanse Magdi Christiano Allam wond gisteren in Brussel, tijdens een conferentie over de buitenlandse politiek van de EU met betrekking tot de bescherming van bekeerlingen, geen doekjes om zijn opvattingen. „Religieus relativisme zorgt ervoor dat de islam op gelijke voet wordt geplaatst met christendom en jodendom. Maar we moeten de moed hebben om onderscheid te maken. Met een variant op Gandhi zeg ik: Ik houd van moslims, maar ik haat de islam.”

Atheďst
Dergelijke uitspraken kwamen Allam, die als moslim opgroeide maar in 2008 christen werd, op kritiek te staan van onder anderen D66-Europarlementariër Marietje Schaake. Zij maakte zich er zorgen over dat moslims en christenen elkaar gaan bevechten, terwijl het thema volgens haar de universele mensenrechten aangaat. Niet alleen moslims zijn de daders en niet alleen christenen zijn de slachtoffers; ze wees er gisteren op dat ook mensen die atheďst worden het moeilijk hebben.

Toch speelt de problematiek overwegend in islamitische landen en vooral bij christenen, zo bleek gisteren ondubbelzinnig op de door de European Christian Political Foundation georganiseerde conferentie. „We moeten er niet voor weglopen om een specifieke religie te benoemen als blijkt dat er binnen die religie problemen zijn”, stelde Esther Kattenberg, die namens Open Doors een van de sprekers was.

„De grootste problemen geven bekeringen vanuit de islam, gewoonlijk tot het christendom”, constateerde ook Marc Fromager, directeur van de Franse tak van de rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. „Andere bekeringen zijn doorgaans lang niet zo ingrijpend.”

Meer aantrekkelijk
Fromager wees erop dat het aantal bekeerlingen toeneemt, onder meer door de beschikbaarheid van moderne communicatiemiddelen. „De huidige schaal van het aantal bekeringen tot het christendom heeft zich nooit eerder voorgedaan. Ik ken zelf verschillende ex-moslims. Ze zeggen allemaal dat de God Die ze geopenbaard in Christus leerden kennen, vele malen aantrekkelijker was dan de leerstellingen van de islam.”

Om bekeerlingen te beschermen, moet de EU zich volgens hem steviger opstellen tegenover islamitische landen die zogeheten blasfemiewetten hebben doorgevoerd. Deze wetten maken het doorgaans gemakkelijker om christenen ervan te beschuldigen de islam te beledigen, met alle gevolgen van dien.

Een ander terugkerend probleem is dat van de identiteitspapieren. Bekeerlingen mogen vaak niet op hun identiteitskaart laten zetten dat ze christen zijn. Ook hun kinderen worden niet als christen gezien, waardoor de problemen zich in de volgende generatie voortzetten.

Weerbarstig
Om de vrijheid van godsdienst te waarborgen, stelden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie in juni dit jaar een aantal richtlijnen vast. Een van die richtlijnen zegt dat de EU staten erop moet aanspreken wanneer personen gestraft worden omdat ze van religie veranderen.

Op de conferentie gisteren klonk veel waardering voor de nieuwe richtlijnen, maar tegelijk was niet iedereen ervan overtuigd dat ze de weerbarstige praktijk kunnen veranderen. „Het is maar papier, maar aan ons is nu de taak dat die richtlijnen realiteit worden”, vertolkte ChristenUnieparlementariër Peter van Dalen gisteren een breed gedeelde opvatting.
Hij onderstreepte dat hij en vele anderen in het Europees Parlement zich daar daadwerkelijk van harte voor willen inzetten. „Wij zitten hier weliswaar in een luxueus gebouw, van alle gemakken voorzien, maar laten we niet vergeten dat dit echt een kwestie van leven of dood is.”--------------------------------------------------------------------------------


„Er is geen achterdeur in de islam”
Wie? Bas Belder, Europarlementariër voor de SGP.

Waarom hier? „Op mijn reizen door het Midden-Oosten vertellen christenen me dat ze zich in de steek gelaten voelen door het Westen. Het Westen heeft alleen maar oog voor democratie, maar zij zeggen: Dat zal wel, we willen vrede hebben. Die vrede raakt echter steeds verder uit het zicht. Het proces van radicalisering dat gaande is, maakt de situatie voor bekeerlingen alleen maar nijpender. Het huis van de islam is wel open voor nieuwkomers, maar er is geen achterdeur.”

Wat moet de EU doen? „Met vrijwel alle landen in het Midden-Oosten hebben we als EU associatieverdragen getekend. Daarin zit altijd een mensenrechtenclausule. Daarop moeten we deze landen aanspreken. We moeten zeggen: Dit hebben jullie getekend, dus kom op, zorg voor vrijheid van geloof. Het taboe om hier over te spreken moet echt verdwijnen.”--------------------------------------------------------------------------------


„Men beseft vaak de ernst niet”
Wie? Daniel Hoffman, algemeen directeur van de christelijke hulporganisatie Middle East Concern.

Waarom hier? „Ik kom hier onder meer om andere mensen te ontmoeten die met het probleem van bekeerlingen bezig zijn. Het is belangrijk om elkaar te spreken over deze thema's. Ik neem van deze conferentie graag de uitnodiging mee 
om de richtlijnen die de EU recent rond godsdienstvrijheid heeft ontwikkeld, onder de aandacht te brengen van de mensen die het betreft. Een bekeerling in het Midden-Oosten staat sterker als hij met die richtlijnen naar EU-delegaties stapt.”

Wat moet de EU doen? „Het personeel dat in het Midden-Oosten werkt moet op de hoogte worden gebracht van de problematiek van bekeerlingen. Te vaak merk ik dat men nauwelijks zicht heeft op de ernst van de problemen, ook al werkt men zelf in het Midden-Oosten. Het idee bestaat dat het allemaal wel meevalt.”--------------------------------------------------------------------------------


„Vrije mening is een voorwaarde”
Wie? Kamal Fahmi, directeur van de Egyptische christelijke hulporganisatie Set My People Free.

Waarom hier? „Ik ben geboren in Sudan, maar werk in Caďro. Ik weet wat de bekeerlingen doormaken. Waarom moeten zij sterven omdat ze niet geloven in de profeet Mohammed? We proberen bekeerlingen zo veel mogelijk te helpen, en daar hebben we ook de EU bij nodig.”

Wat moet de EU doen? „Doorgaan met het beschermen en propageren van de vrijheid van meningsuiting. Ik geloof vast dat, als die vrijheid echt doorgevoerd wordt in landen in het Midden-Oosten, we straffen voor afvalligheid kwijt zullen raken. Na al die jaren in Egypte zie ik duidelijk dat mensenrechten een voorwaarde zijn voor vrijheid. Je moet kunnen zeggen wat je vindt. Belangrijk is daarbij om te doen wat Jezus deed. Hij zei duidelijk waar het op stond, maar was tegelijk bereid om de weg naar het kruis te gaan.”

Ref.Dagblad 05-09-13
RoS andere artikelen:
Auteur verwacht grootschalige opwekking onder moslims
Jacob Hoekman
 Miljoenen moslims in het Midden-Oosten zullen ontdekken wie Christus is, verwacht Laurens de Wit. beeld RD Miljoenen Arabieren wereldwijd zullen de knie buigen voor Ch...
Het is nog niet zo makkelijk een ex-moslim te helpen
Jacob Hoekman Orthodoxe moslims in Pakistan protesteerden in 2010 massaal tegen de Pakistaanse christin Asia Bibi, die ter dood veroordeeld werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewetgeving. ...
Wie strekt zich uit naar Generatie M(obiel)?
De wereld is mobiel geworden – Stimulans of blokkade voor het koninkrijk Een rapport van Ericsson, de producent van mobieltjes, schatte het totale aantal mobiele abonnementen in het Midden-Oo...
Dat deuren zullen opengaan!
Veel moslims hebben het evangelie niet verworpen, ze hebben het gewoon nog nooit gehoord. In The Insanity of God vertelt auteur Nik Ripkin het verhaal van Pramana, een christen me...
Christelijke levensstijl overtuigt moslims
UTRECHT - Zie moslims niet als vijanden, maar heb hen oprecht lief. Dat was een boodschap tijdens een studiedag voor predikanten van Open Doors. Aankloppen bij moslimburen en over Jezus ver...
Een beter begrip van de islam( vervolg)
De islam stelt dat de komst van Mohammed voorzegd is in eender verschenen boeken:En toen Jezus , zoon van Maria, zeide: O kinderen van Israel , Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestig...
Een beter begrip van de islam
De onderstaande teksten zijn ontleend aan een presentatie over de islam die verzorgd werd door een moslim. De teksten zijn terug te vinden in de Koran en de Hadith, islamitische overleveringen ...
Een beter begrip van de Koran( vervolg)
De Koranteksten over Jezus-die in de Koran 'Isa'genoemd wordt-zijn samengebracht in de derde, vijfde en negentiende soera. De grootste aandacht gaat uit naar de omstandigheden rond de geboorte...
Een beter begrip van de Koran
De Koran is de heilige schrift van de moslimgemeenschap. Over de gehele wereld raadplegen moslims de Koran om richting te geven aan hun geloof en aan hun leven. Zij kennen het boek gezag toe om hun ge...
Grondbeginselen van de Islam
deel 3 De oproep van de muezzin In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt 5 keer per dag: bij zonsopgang, ( fajr...
Grondbeginselen van de Islam DEEL 2
Het vroege leven van Mohammed Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka, een stad in Saoedi-Arabië. Hij maakte deel uit van de Hasjim-clan, die tot de machtige Quraisj-stam beh...
Wat zijn de grondbeginselen van de islam ? Volgens moslims begon de islam met de allereerste mensen, Adam en Eva, die verondersteld werden zichzelf te onderwerpen aan God. Het woord i...